Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

04-05.2019 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” odbyły się kurs kelnerski i kurs branżowy języka angielskiego.

Kurs kelnerski i kurs branżowy języka angielskiego

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ 8.6 na przełomie kwietnia i maja 2019 r. odbyły się dwa kursy podnoszące umiejętności uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i  usług gastronomicznych oraz technik informatyk. Uczniowie uczestniczyli w 16 godzinnym kursie kelnerskim oraz w 30 godzinnym kursie branżowym języka angielskiego.

Celem kursu kelnerskiego było przygotowanie 42 uczniów klas TH i TŻ do samodzielnej, profesjonalnej pracy na sali, nabycie umiejętności sztuki kelnerskiej, zdobycie nowych umiejętności oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy dowiedzieli się jak zorganizować pracę i przygotować salę konsumencką oraz  stoły, poznali rodzaje i zastosowanie bielizny i zastawy stołowej, techniki nakrywania stołów i składania serwetek. Uczyli się organizacji, techniki, zasad podawania oraz  serwowania potraw. W praktyce ćwiczyli serwowanie napojów, kierunki obsługi, podawanie dań, przenoszenia tac, zbierania zastawy stołowej, metody obsługi gościa. Poznali systemy rozliczeń kelnerskich, wystawiania rachunków oraz ćwiczyli sprzedaż sugestywną. Kurs zakończył się egzaminem pisemnym i praktycznym przed komisją egzaminacyjną oraz  uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Celem kursu branżowego języka angielskiego, w którym uczestniczyło 66 uczniów z klas TH, TŻ i TI, było podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim branżowym, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa, zgodnego z zakresem kształconego zawodu. Kurs odbył się na poziomie B1/B2.

Kursanci kształcili swobodne i poprawne porozumiewanie się językiem angielskim branżowym, zgodnie z zakresem kształconego zawodu, formułowali wypowiedzi ustne i  pisemne na tematy związane ze swoim zawodem, poznawali terminologię oraz  zastosowania języka fachowego oraz umiejętności komunikacyjne w środowisku pracy.

Uczniowie, po zdanym egzaminie końcowym, uzyskali zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Wszyscy kursanci uczestniczyli w zajęciach z dużym zaangażowaniem i ciekawością oraz  ukończyli kursy z wynikiem końcowym pozytywnym. Nowo nabyte umiejętności na  pewno zaprocentują w przyszłości – jako bardzo dobry start w budowaniu swojej kariery zawodowej. Nasi uczniowie będą postrzegani przez przyszłych pracodawców jako osoby wyposażone w duży zakres kwalifikacji oraz kompetencji.

Alicja Linkiewicz

linki

galeria