Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

26.06.2020 r. uczniowie BS I st. kształcący się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ukończyli kurs i zdali egzamin czeladniczy.

KURS EGZAMIN CZELADNICZY DLA UCZNIÓW MPS I MZ

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 10 uczniów Branżowej Szkoły 1 st w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i 16 uczniów Branżowej Szkoły 1 st w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczestniczyło w kursie przygotowującym do egzaminu  czeladniczego.

Kurs rozpoczął się we wrześniu 2018 r., trwał 128 godzin lekcyjnych i zakończył się egzaminem czeladniczym przed Komisją Izby Rzemieślniczej 26 czerwca 2020 r.

Celem kursu było maksymalne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu czeladniczego z wynikiem pozytywnym. Zaliczenie egzaminu czeladniczego potwierdza poziom opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego kształcącemu rodzajowi rzemiosła.

Do egzaminu podeszli wszyscy przygotowujący się do niego uczniowie. Podzielony był na dwa etapy. Pierwszy teoretyczny – pisemny oraz ustny, podczas którego egzaminowani odpowiadali na pytania z zakresu tematyki kształconego zawodu i drugi – praktyczny, który polegał na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Egzamin przed komisją egzaminacyjną dla uczniów był nowym i stresującym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Mimo przeprowadzenia go w specyficznych warunkach reżimu sanitarnego wszyscy zdający uzyskali ocenę pozytywną uzyskując stopień czeladniczy, który potwierdza nabycie przez nich kwalifikacji zawodowych.

Alicja Linkiewicz

 

linki

galeria