Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1.12.2016 r. odbył się III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny.

III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

W dniu 1 grudnia 2016 r. odbył się III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie we współpracy ze  Starostwem Powiatowym w Gryfinie. Konkurs został objęty patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie.
Celem konkursu było uświadomienie młodzieży skutków zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw asertywnego zachowania, promowanie zdrowego trybu życia oraz  kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji.
W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego ze szkół gimnazjalnych oraz z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody oraz dyplomy dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz Radę Rodziców ZSP w Chojnie.
Do konkursu przystąpiło pięć drużyn: Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Baniach, Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół w Gryfinie, Gimnazjum im.  Janusza Korczaka w Chojnie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Konkursowi przewodziła komisja w składzie:
1. Przewodnicząca komisji – Pani Monika Baczyńska – Padjasek ( przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie),
2. Pani Grażyna Rozmyślak ( przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie),
3. Pani Barbara Pawełczak ( przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Dyrektor szkoły, pani Adriana Salamończyk uroczyście powitała przybyłych uczniów oraz gości. W krótkim wprowadzeniu została przedstawiona historia organizowanych przez  ostanie lata Powiatowych Konkursów Wiedzy o HIV/AIDS oraz Powiatowych Konkursów Profilaktycznych. Konkurs poprowadziła Julia Sawicka, uczennica kl. I d Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Chojnie.
III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny składał się z dwóch etapów. Pierwsza runda polegała na zadawaniu pytań każdej, trzyosobowej drużynie. Runda druga polegała na  wykonaniu przez zespoły dwóch zadań praktycznych: rozwiązaniu krzyżówki profilaktycznej i przedstawieniu przez drużynę wypowiedzi, po obejrzeniu wyświetlonego przez organizatora fragmentu filmu poruszającego problem dyskryminacji. Zadanie drugie było oceniane za jakość wypowiedzi, prawidłowość merytoryczną przedstawionej problematyki i właściwą argumentację.

W tegorocznej edycji III Powiatowego Konkursu Profilaktycznego:
I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie,

II miejsce Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół w Gryfinie,

III miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach.

Dyplomy oraz nagrody wręczyła laureatom wicedyrektor szkoły – pani mgr Małgorzata Limanówka.
Serdecznie dziękujemy za udział w III Powiatowym Konkursie Profilaktycznym. Szczególne podziękowania składamy nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie poczęstunku: pani mgr inż. Małgorzacie Zarzyckiej oraz pani mgr Katarzynie Skotnickiej.

pedagog szkolny
mgr Karolina Kubowicz

linki

galeria