Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

10 – 14.09.2018 r. uczniowie kl. III c LO uczestniczyli w obozie szkoleniowym.

Obóz szkoleniowy kl. III c LO

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie jest jedną z kilku szkół województwa zachodniopomorskiego, która uczestniczy – w prowadzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej – Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Uczniowie szkoły uczestniczą w zajęciach z przedmiotu Edukacja wojskowa, realizowanych zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej. Ponadto, dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez MON, korzystają z wyposażenia i umundurowania niezbędnego do  właściwego przebiegu procesu szkolenia.

Zajęcia teoretyczne realizowane są w szkole, natomiast wojskowy dzień szkoleniowy odbywa się raz w miesiącu, w oparciu o bazę i instruktorów 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie – Podjuchach. Warto nadmienić, iż ZSP w Chojnie współpracuje z jednostką 5 Pułku Inżynieryjnego już 10 lat.

Jednym z warunków realizacji przedmiotu Edukacja wojskowa jest przeprowadzenie pięciodniowego obozu szkoleniowego, w czasie którego uczniowie zrealizują 50 godzin ćwiczeń praktycznych.

W dniach 10 – 14 września 2018 r. w obozie szkoleniowym, przeprowadzonym przez  kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego, uczestniczyło 17 kadetów – uczniów kl. III c LO.

W trakcie obozu uczniowie realizowali w praktyce zagadnienia dotyczące szkolenia strzeleckiego. Doskonalili umiejętności ładowania magazynków, składania i rozkładania broni, przygotowania jej do strzelania. Ponadto ćwiczyli przyjmowanie postaw strzeleckich oraz łącznych czynności niezbędnych do strzelania.

W realizacji tego bloku szkoleniowego wykorzystywano urządzenia treningowe do nauki celowania w różnych postawach strzeleckich. Szkolenie inżynieryjno – saperskie polegało m.in. na ćwiczeniu umiejętności wyboru właściwego miejsca i wykonania stanowiska ogniowego do postawy leżąc oraz jego odpowiedniego maskowania.

Kadeci szkolili się także z zasad obowiązujących podczas układania miny przeciwpancernej, jej uzbrajania, rozbrajania oraz maskowania. Wykonywali także maskowanie sprzętu wojskowego, jak również poznawali tajniki maskowania żołnierskiego. W bloku zajęć poświęconych taktyce realizowali zajęcia poświęcone działaniu pojedynczego żołnierza oraz  sekcji, działania w rejonie ześrodkowania. W czasie realizacji zajęć terenoznawstwa: doskonalili umiejętność posługiwania się busolą, wyznaczania za jej pomocą kierunków, a  także wyznaczania kierunku na azymut. Przeprowadzony został kilkukilometrowy marsz, podczas którego, przy pomocy busoli oraz mapy, należało udać się w określone miejsce. W  szkoleniu medycznym uczniowie zapoznawali się z wyposażeniem medycznym indywidualnego żołnierza, ćwiczyli praktycznie umiejętności niesienia pomocy poszkodowanym nieprzytomnym oraz nieoddychającym. Pod okiem ratownika medycznego ćwiczyli w praktyce umiejętność tamowania krwawienia w zależności od lokalizacji. Realizując przedsięwzięcia powszechnej obrony przeciwlotniczej oraz obrony przed bronią masowego rażenia zapoznawali się z sygnałami alarmowymi oraz zasadami postępowania po  ich ogłoszeniu, obroną przed środkami napadu powietrznego, w tym stawiania zasłony przeciwlotniczej. Poznali wyposażenie indywidualne żołnierza w przypadku ataku gazowego. Blok tematyczny rozpoznania wojskowego był realizowany m.in. przez praktyczne rozpoznanie drogi podczas marszu ubezpieczonego. Kadeci wyszukiwali podejrzane przedmioty, mogące stanowić niebezpieczeństwo przy przemieszczaniu się. Zasady i tajniki rozpoznania zgłębiali od instruktorów – będących prawdziwymi fachowcami w swojej dziedzinie.

Przy realizacji zajęć dotyczących ochrony i obrony obiektów – przygotowywali i ćwiczyli działanie punktu kontrolno – ochronnego, łącznie z zasadami przeszukiwania osób podejrzanych. W bloku tematycznym poświęconym łączności – doskonalili umiejętność nawiązywania łączności i prowadzenia korespondencji wojskowej, zarówno na radiostacjach przenośnych małej mocy, jak i na przewodowych środkach łączności.

Kadeci szkoły wzięli także udział w uroczystym apelu, poświęconych obchodom Święta Wojsk Lądowych, które odbyły się w 5 Pułku Inżynieryjnym 12 września 2018 r. na  pamiątkę wiktorii wiedeńskiej. W trakcie ceremonii dowódca jednostki przedstawił krótki rys historyczny oraz odbyła się defilada pododdziałów, w której uczestniczyli uczniowie ZSP  w Chojnie. Na zakończenie najlepsi uczniowie zostali uhonorowani przez dowódcę 5  Pułku Pana płk. Piotra Bednarczyka pamiątkowymi gadżetami z logo jednostki.

Cały 5-dniowy obóz odbył się bez żadnych zakłóceń. Wszyscy uczniowie zdrowi wrócili do domu pełni wrażeń, a przede wszystkim nowych umiejętności. Warto podkreślić duże zaangażowanie kadry jednostki oraz samych kadetów.

mgr Marek Bednarz

linki

galeria