Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14 – 18.11.2016 r. obchodziliśmy „Tydzień Tolerancji”.

Tydzień Tolerancji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
14 – 18.11.2016 r.

     W dniach od 14 do 18 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie obchodziliśmy „Tydzień Tolerancji”. W ramach inicjatywy przez cały tydzień odbywała się zintensyfikowana promocja działań antydyskryminacyjnych, przeciwdziałających agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. W celu uatrakcyjnienia działań z zakresu polityki antydyskryminacyjnej zostały wykorzystane metody, za pomocą których poprzez wywołane uczucia i emocje wpływano na empatię młodych ludzi w stosunku do osób o niskim statusie ekonomicznym, odmiennym usposobieniu i wyglądzie.
Podążając za ideą, iż najskuteczniejszą formą poznania inności jest bezpośrednie spotkanie z nią, zostały zorganizowane spotkania z Żywymi Bibliotekami, doświadczającymi stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji. Osoby te, zostały zaproszone do  rozmowy, a uczniowie mogli zweryfikować swoje poglądy. W dniach 14 i 18 listopada 2016 r. odbyły się spotkania uczniów z p. Elżbietą Linartowicz i p. Mariuszem Kurcem.

Kiedy pani Elżbieta miała 27 lat, po jednej z operacji musiała zacząć chodzić o kulach. Nie  przeszkodziło jej to pracować zawodowo oraz wychowywać dzieci. W 2011 roku otrzymała tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych, przyznawany przez kapitułę złożoną z  instytucji i organizacji zajmujących się sprawami związanymi ze zdrowiem. Honorowy tytuł przyznawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym oraz instytucjom nie  posiadającym osobowości prawnej, które w sposób wyjątkowy przysłużyły się  środowisku osób niepełnosprawnych.
Pan Mariusz Kurc, podróżnik, filmowiec, religioznawca. W dzieciństwie doświadczony życiem w trudnym środowisku, mający problemy w szkole, jak i w domu. Po  latach okazał się być człowiekiem, który nie tylko oparł się presji złego otoczenia, ale  niesie innym przestrogę i motywację.
W dniu 15 listopada 2016 r. zorganizowano wycieczkę dla uczniów z ZSP w Chojnie do Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu w celu poznania historii życia wychowanków oraz uczestniczenia we wspólnych grach i zabawach o charakterze sportowo – integracyjnym. Młodzież z naszej szkoły zaprezentowała umiejętności wokalne, instrumentalne oraz pokaz sztuczek iluzjonisty. Szkolna grupa WOPR przygotowała pokaz udzielania pierwszej pomocy. Następnie wychowankowie z placówki oraz uczeń naszej szkoły podzielili się swoimi życiowymi doświadczeniami.

Uczniowie z Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSP w Chojnie uczestniczyli w warsztatach z trenerami umiejętności społecznych. Warsztaty zostały przeprowadzone w grupach przez p. Ewę Redmer i p. Agnieszką Chamier – Gliszczyńską. Tematyka ćwiczeń warsztatowych dotyczyła dyskryminacji i różnic kulturowych, stereotypów ze względu na pochodzenie, płeć, zawód, orientację lub chorobę. Poruszono temat uprzedzeń oraz kampanii przeciwdziałających dyskryminacji. Uczniowie mieli okazję doskonalić swoje umiejętności społeczne, m.in.: współpracy, komunikacji, otwartości na  zmiany.

  Nauczyciele zawodu oraz wychowawcy klas Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyli w warsztatach z trenerem umiejętności prospołecznych z zakresu poznania konkretnych narzędzi i ćwiczeń do pracy z młodzieżą w przeciwdziałaniu przemocy, powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją.
16 listopada 2016 r. został przeprowadzony Happening Antydyskryminacyjny w  formie przemarszu chodnikami miasta z transparentami promującymi akcję. W  Happeningu brali udział wszyscy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ok. 500 osób. Uczniowie przygotowali transparenty i plakaty z hasłami antydyskryminacyjnymi, które następnie były ocenione we współzawodnictwie klas o tytuł „Super klasy”.

W dniu 17 listopada 2016 r. została zorganizowana inicjatywa wokalna dla uczniów i  nauczycieli o tematyce tolerancji i akceptacji.

Podczas Tygodnia Tolerancji wychowawcy wszystkich klas przeprowadzali zajęcia z zakresu tolerancji, akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka, wykorzystując w tym celu m.in.  projekcję filmów poruszających problem dyskryminacji.
Inicjatywa obchodów Tygodnia Tolerancji odbyła się w związku z realizacją przez  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu edukacyjnego pt. „Każdy różny – wszyscy równi”, w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i  opieki w szkołach Bezpieczna+.
Celem przedsięwzięcia było uwrażliwienie członków społeczności szkolnej w zakresie rozpoznawania i reagowania na rozmaite formy zachowań dyskryminujących oraz  wyposażenie uczniów i nauczycieli w kompetencje, związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji przejawiającej się w formie zachowań agresywnych i zaburzonej komunikacji interpersonalnej.

Pedagog szkolny
mgr Karolina Kubowicz

linki

galeria