Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

22.03.2021 r. realizowane były działania w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2021

22 marca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się działania w  ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Była to już trzecia edycja, organizowana z  inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.  Swoje umiejętności i działania zaprezentowali nauczyciele przedmiotów ogólnych i  zawodowych.

W bieżącym roku możliwa była organizacja działań zdalnych z wykorzystaniem środków i  metod pracy na odległość. Odbyły się zdalne lekcje z wykorzystaniem różnych platform edukacyjnych i aplikacji specjalistycznych z języka angielskiego, matematyki oraz elementów kryminalistyki, w których wzięli udział uczniowie klas licealnych. Natomiast dla uczniów technikum zorganizowano zdalne warsztaty: wykorzystanie drukarek 3D, tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem autorskiej aplikacji, budowa i konfiguracja sieci komputerowej z wykorzystaniem Academii CISCO.

Pani mgr Joanna Gorska – Hamkało przeprowadziła lekcję z języka angielskiego z  wykorzystaniem produktów intelektualnych projektu „Health education for life Wychowanie zdrowotne na całe życie”: platformy oraz zeszytu ćwiczeń. W lekcji wzięli udział uczniowie klasy 2 abd LO oraz zaproszeni goście: pani wicedyrektor ZSP w Chojnie Małgorzata Limanówka, nauczyciele języka angielskiego ze szkół ponadpodstawowych w Gryfinie oraz nauczyciele języków obcych z naszej szkoły. Podczas wideokonferencji zaprezentowano możliwości platformy oraz zeszytu ćwiczeń. W czasie zajęć wykorzystano różne funkcje platformy Microsoft Teams, narzędzie Moon Maker, generator tekstu http://www.yodaspeak.co.uk/. Na platformie Wakelet udostępniono nauczycielom pakiet materiałów do zajęć dodatkowych, związanych z poruszaną tematyką, wykorzystujących narzędzia: Quizlet, Kahoot, Wordwall.

Z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams prowadzona była online ćwiczeniowa lekcja matematyki, utrwalająca równanie prostej oraz warunki wzajemnego położenia prostych w  układzie współrzędnych. Natomiast przypomnienie pojęć związanych z równaniem prostej oraz wzajemnym położeniem prostych na płaszczyźnie odbyło się z wykorzystaniem aplikacji Mentimeter. Wykorzystując prezentację WORD CLOUD uczniowie utworzyli chmurę pojęć związanych z prostą w układzie współrzędnych, co pozwoliła sprawnie i aktywnie powtórzyć potrzebne do dalszej części zajęć równania, wzory, zależności. Następnym zadaniem uczniów było rozwiązanie na żywo quizu w aplikacji Quizizz. Po realizacji testu nauczyciel pobrał raport i omówił wraz z uczniami odpowiedzi, co pozwoliło przeanalizować znajomość poszczególnych zagadnień przez uczniów. Następnie nauczyciel wyświetlił uczniom przygotowany wcześniej na stronie https://learningapps.org/ quiz, stworzony na zasadach konkursu „Milionerzy”. Lekcję matematyki przeprowadziła mgr Anna Krzemińska.

Uczniowie klasy 2bdp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w lekcji online przeprowadzonej przez mgr Agnieszkę Pawlaczyk na temat „Zastosowanie genetyki w kryminalistyce”. Uczniowie zostali zapoznani z etapami ustalania profilu genetycznego z zastosowaniem specjalistycznego programu komputerowego PeakScanner oraz opisem do zestawu odczynników do genotypowania AmpFISTR NGM PCR Amplification Kit firmy Life Technologies. Po utworzeniu w programie projektu z  przykładowymi wynikami przebadanego DNA 4 osób, nauczyciel omówił w jaki sposób należy odczytywać informacje z pików na wykresie dla 16 loci, a następnie jak obliczać prawdopodobieństwo wykluczenia ojcostwa. Lekcja ta była wprowadzeniem do ćwiczenia ustalenia ojcostwa, które uczniowie będą wykonywać samodzielnie na lekcji elementów kryminalistyki.

Na zajęciach pracownia lokalnych sieci komputerowych uczniowie klasy 3TI korzystali z  platformy e – learningowej NetAcad Akademii CISCO. Wykorzystywali wbudowane narzędzia wspomagające proces uczenia się takie jak: quizy, nauka przez dopasowania, fiszki, ćwiczenia pisowni. Korzystając z platformy mieli dostęp do materiałów multimedialnych, pokazujących konfigurację wysokiej jakości sprzętu sieciowego. Poprzez zaawansowane narzędzie do symulacji sieci komputerowych budowali i konfigurowali sieci LAN ćwicząc umiejętności obsługi sieci.

Na zajęciach pracownia aplikacji internetowych uczniowie klasy 3TI wykorzystali program napisany przez ucznia klasy 4 TI Kacpra Fryskę. Aplikacja jest doskonałym przykładem zastosowania nowoczesnych technologii webowych takich jak: JavaScript, PHP, HTML5, biblioteki jQuery, Bootstrap w praktycznym zastosowaniu. Uczniowie mogli przetestować działanie aplikacji rozwiązując testy w sposób grupowy lub indywidualny. Ciekawym rozwiązaniem jest interaktywny quiz, rozwiązywany np. zespołowo, który zachęca do  regularnej nauki języków programowania i jest świetnym narzędziem motywującym uczniów do pracy. Zajęcia przeprowadziła mgr Kamila Góra.

Kolejnym przedsięwzięciem tego dnia była przeprowadzona przez mgra inż. Krzysztofa Janika lekcja otwarta – zdalne warsztaty dla uczniów klasy 3 TI. Podczas zajęć zostały podane i  omówione zasady druku 3D w technologii FDM. FDM to metoda warstwowego nakładania przetapianego materiału termoplastycznego na drukowany model. Uczniowie projektowali własne modele 3D z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. W  trakcie trwania zajęć zostało wydrukowane logo Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie.

Wykonano również antyramy z materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie nowych technologii w naszej szkole oraz gazetkę ścienną.

            Szkoła XXI wieku to zmieniająca się wokół nas rzeczywistość i podążanie za tempem tych przemian. Jest to wdrażanie nowoczesnych metod i rozwiązań, ponieważ nowinek technicznych nie może zabraknąć w takiej szkole.

linki

galeria