Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

22.04.2021 r. uczniowie klas 1ac LO, 2acp LO oraz 2abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Rodzaje zatrudnienia” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Rodzaje zatrudnienia”

 

22.04.2021 r. uczniowie klasy 1ac LO, 2acp LO oraz 2abd LO o kierunku humanistyczno – prawnym uczestniczyli w wykładzie otwartym „Rodzaje zatrudnienia”, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład prowadził dr Sławomir Driczinski, starszy wykładowca na Wydziale Prawa US.

Na początku wykładu prelegent omówił specyfikę trzech rodzajów zatrudnienia: zatrudnienia pracowniczego, służbowego i cywilnoprawnego. Ostatni rodzaj postrzegany jest jako zatrudnienie tzw. „śmieciowe” i niestabilne. Jednak w przypadku osób o silnej pozycji zawodowej, które mogą wybierać w ofertach, jest jak najbardziej pożądany.

Następnie wykładowca poruszył zagadnienie uniformizacji oraz karnizacji prawa zatrudnienia, czyli ujednolicania praw i wprowadzania uregulowań prawnych znanych z  Prawa Pracy, niezależnie od form zatrudnienia. Przykładami mogą tu być zapisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego, czasu pracy i okresu odpoczynku np. w przypadku wolontariatu lub stażu, regulacje BHP czy też antydyskryminacyjne. Poruszono problem wsparcia wybranych grup społecznych, zawodowych np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, pracowników w wieku przedemerytalnym, skazańców, pracowników młodocianych, górników. Społeczeństwo w większości zgadza się na wspieranie tych grup, jednak nie  do  końca uświadamiając sobie, że będzie musiało finansować ten cel.

Kolejnym omawianym zagadnieniem była praca młodocianych. Dr Driczinski zwrócił uwagę na wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym. Często zdarza się, że młodzi ludzie zatrudniani są jako kelnerzy – a więc pracują przy sprzedaży alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz często po godzinie 22, nierzadko bez umowy. Grozi za to kara grzywny, odpowiedzialność podatkowa i związana z ubezpieczeniami społecznymi.

W końcowej części wykładu prelegent zwrócił szczególną uwagę na przymusową pracę dzieci na świecie, w tym bardzo złą sytuację pod tym względem w Afryce.

Czy możemy na to coś poradzić? Przeczytajcie na poniższym slajdzie.

 

 

mgr Barbara Zubala

linki

galeria