Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

26.01.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Każdy różny – wszyscy równi”.

Konferencja podsumowująca Projekt „Każdy różny – wszyscy równi”

      26 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się  konferencja podsumowująca projekt „Każdy różny – wszyscy równi” zrealizowany w  ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Celem projektu była realizacja działań w obszarze przedsięwzięć antydyskryminacyjnych, służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami.
W konferencji udział wzięli Wicestarosta Gryfiński Pan Jerzy Miler, Pani Urszula Berlińska Specjalista Wydziału Wspierania Edukacji oraz specjalista ds. współpracy międzynarodowej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ks. Jan Zalewski proboszcz parafii pw. Św. Trójcy w Chojnie, podinsp.Elżbieta Szatanik Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. Ochrony Praw Człowieka, mł. insp. Miłosz Bogdański Komendant Komisariatu Policji w Chojnie, ks. Wiesław Psionka Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu,podkom. Robert Panna Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Chojnie, Pani Marzena Polek – Bakalarczyk wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, dyrektorzy i pedagodzy chojeńskich szkół, Pan Mariusz Kurc realizujący zajęcia w ramach projektu, Pan Robert Ryss redaktor naczelny Gazety Chojeńskiej oraz uczniowie ZSP w  Chojnie.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Adriana Salamończyk, Dyrektor ZSP w Chojnie, przedstawiając główne założenia zrealizowanego projektu. Następnie głos zabrała Pani Urszula Berlińska z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, która zachęcała do realizowania projektów w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” i programu „Bezpieczna Szkoła”. Głos zabrał również Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, który potwierdził zasadność realizacji projektu o tak ważnej tematyce.

  

Następnie koordynator projektu pani Małgorzata Limanówka wraz z pedagogami panią Karoliną Kubowicz i panem Aleksandrem Lizakiem omówili cele i rezultaty projektu oraz przedstawili prezentację ze zrealizowanych działań.

  

W ramach projektu zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród nauczycieli w  celu zdiagnozowania znajomości narzędzi i ćwiczeń do pracy z młodzieżą w  przeciwdziałaniu przemocy powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją, przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów w związku z określeniem poziomu zjawiska dyskryminacji w środowisku szkolnym oraz ankiety wśród rodziców w celu zdobycia wiedzy na temat ich postaw w przypadku pozyskania przez nich informacji o  zjawisku dyskryminacji w środowisku szkolnym. Został wystawiony dla uczniów spektakl „Jak tu pięknie” w wykonaniu Teatru Elipsa z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Po  spektaklu odbyła się prelekcja oraz warsztaty z młodzieżą na temat zagrożeń związanych z dyskryminacją i agresją rówieśniczą. Odbyły się spotkania uczniów z ekspertem z  organizacji „Refugees” z zakresu tolerancji, akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka.
Odbyły się warsztaty dla nauczycieli i uczniów z trenerami umiejętności prospołecznych i  trenerami Treningu Zastępowania Agresji. Zorganizowano wyjazd uczniów do  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu, w celu uczestniczenia we  wspólnych grach i zabawach o charakterze sportowo – integracyjnym. W ramach obchodów „Tygodnia Tolerancji” zorganizowano spotkania z „Żywymi Bibliotekami”, odbył się Happening Antydyskryminacyjny w formie przemarszu społeczności szkolnej chodnikami miasta z transparentami promującymi akcję. Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w  inicjatywie wokalnej o tematyce tolerancji i akceptacji. Wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia z zakresu tolerancji, akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka, wykorzystując w  tym celu zakupione w ramach projektu filmy, poruszające problem dyskryminacji. W celu promocji działań szkoły został nagrany film dokumentujący działania projektu. Przygotowano i rozpowszechniano zestaw wskazówek do pedagogizacji dla rodziców. Odbyło się  podsumowanie projektu dla jego uczestników, podczas spotkania odbyła się prezentacja celów i rezultatów projektu oraz omówiono wszystkie zrealizowane działania.

Koordynator projektu zaprezentowała także produkty projektu: film dokumentujący działania projektu, kolumnę interaktywną, baner i tablicę informacyjną projektu, zestaw wskazówek dla rodziców oraz znajdującą się w antyramach fotorelację z działań projektu. Zrealizowane w ramach projektu działania uatrakcyjniły działania szkoły z zakresu polityki antydyskryminacyjnej. Udział uczniów w działaniach projektu wpłynął na rozwój ich  umiejętności społecznych z zakresu komunikacji, współpracy, radzenia sobie ze stresem, co spowodowało u nich wzrost akceptacji, tolerancji i empatii wobec innych.
Celem konferencji było upowszechnienie projektu w środowisku lokalnym, a także zachęcenie szkół do włączania się w realizację projektów w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”.

Koordynator projektu
mgr Małgorzata Limanówka

linki

galeria