Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

28.09-23.10.2020 r. – odbył się kurs wulkanizator.

KURS WULKANIZATOR

 

W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w okresie od 28 września do 23 października 2020 r. uczniowie klasy patronackiej POMOT kształcący się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i ślusarz odbyli kurs wulkanizator.

 

Celem kursu było przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu czeladniczego teoretycznego oraz praktycznego przed komisją Izby Rzemieślniczej. 16 osób zrealizowało 150 godzin kursu (50 godzin teoretycznych i 100 godzin praktycznych zajęć).

Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy zaczerpnęli informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz jak podejmować i prowadzić działalność gospodarczą. Instruktor przekazał wiedzę i umiejętności zawodowe zgodne z programem kursu, takie jak: posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; rozpoznawanie materiałów stosowanych w wulkanizacji i określanie ich zastosowania; określanie procesów zachodzących w wulkanizacji; określanie prac niezbędnych w produkcji wyrobów gumowych; rozróżnianie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w wulkanizacji; rozróżnianie przyrządów pomiarowych stosowanych w wulkanizacji; wykonywanie pomiarów warsztatowych; rozróżnianie metod kontroli jakości wykonanych prac; określanie budowy oraz przestrzeganie zasad działania maszyn i urządzeń; przestrzeganie zasad konserwacji maszyn i urządzeń; przestrzeganie zasad tolerancji i pasowania; posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzeganie norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy nauczyli się montowania i demontowania opon oraz ich wyważania oraz wykonywania napraw i renowacji wyrobów gumowych w całej rozpiętości tych zagadnień.

Po ukończeniu kursu i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu czeladniczego przed komisją Izby Rzemieślniczej, absolwenci kursu otrzymali dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu wulkanizatora.

Alicja Linkiewicz

 

 

 

 

 

linki

galeria