Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

30.09.2019 r. rozpoczęcie kursu prawa jazdy kat.B dla uczniów klas TB, MZ i MPS.

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

20 uczniów, Branżowej Szkoły I st. kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i mechanik samochodowy oraz Technikum Zawodowego kształcący się w zawodzie technik budownictwa, w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe, inwestycją w przyszłość!” w ramach programu RPO WZ w dniu 30 września 2019 r. rozpoczęło 60-godzinny kurs prawa jazdy kategorii B. Kurs składa się z części teoretycznej w wymiarze 25 godzin, zajęć praktycznych w wymiarze 30 godzin oraz 5-godzinnej nauki udzielania pierwszej pomocy.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B i uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami osobowymi, a tym samym zwiększenie ich mobilności.

Program kursu podzielony został na 4 części: 1 część – zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie: podstaw kierowania pojazdem silnikowym i uczestnictwa w ruchu drogowym; budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej; przepisów ogólnych i szczególnych o ruchu pojazdów; obowiązków i praw kierującego pojazdem; znaków drogowych i sygnałów świetlnych; błędów człowieka jako najczęstszej przyczyny wypadków drogowych; 2 część – zajęcia praktyczne w zakresie kierowania pojazdem: na placu manewrowym; na placu manewrowym egzaminacyjnym WORD Gorzów Wielkopolski; w ruchu miejskim; w ruchu poza obszarem zabudowanym oraz ecodriving; 3 część – nauka udzielania pierwszej pomocy w czasie wypadku; 4 część – egzamin wewnętrzny czyli kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności zwanym poprzez test z wiedzy teoretycznej i wewnętrzny egzamin praktyczny.

Kursanci nie poniosą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w kursie, zostali zaopatrzeni w materiały szkoleniowe takie jak: podręczniki lub skrypty zgodne z tematyką kursu, wydruki oraz płyty CD z materiałami ćwiczeniowymi oraz piśmiennicze teczki, notesy, długopisy, ołówki, itp., które po zakończeniu kursu przejdą na ich własność, zostały pokryte koszty badań lekarskich oraz koszt pierwszego egzaminu państwowego.

Kurs zakończy się egzaminem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie uczestnicy podejdą do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Pozytywne wyniki egzaminów zapewnią uczestnikom kursu zdobycie uprawnień kat. „B” do kierowania pojazdem.
Dwóm kursantom, którzy już zakończyli egzamin pozytywnym wynikiem i otrzymali uprawnienia do kierowania pojazdem gratulujemy, a za pozostałych trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w dążeniu do osiągnięcia celu.

Alicja Linkiewicz

linki

galeria