Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

30.11.2018 r. zajęliśmy III miejsce w V Powiatowym Konkursie Profilaktycznym.

V Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

 

W dniu 30 listopada 2018 r. odbył się V Powiatowy Konkurs Profilaktyczny. Organizatorem Konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie we współpracy ze  Starostwem Powiatowym w Gryfinie. Konkurs został objęty patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie.

Celem tegorocznej edycji konkursu było dostarczenie podstawowych wiadomości o  substancjach uzależniających, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, zdrowego stylu życia, uświadomienie negatywnych skutków zachowań ryzykownych, kształtowanie asertywnych zachowań oraz profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych.

W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego z klas gimnazjalnych, z  ostatnich klas szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody oraz dyplomy dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz Radę Rodziców ZSP w Chojnie.

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło dziewięć drużyn reprezentujących: Szkołę Podstawową im. Marka Kotańskiego w Góralicach, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w  Baniach, Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkołę Podstawową nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, Szkołę Podstawową im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Szkołę Podstawową w Swobnicy, Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach oraz  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

  1. Przewodnicząca komisji – Pani Wioletta Rożko – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie,
  2. Pani Monika Baczyńska – Padjasek – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
  3. Pani Barbara Pawełczak – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnie.

Wicedyrektor szkoły – Pani Małgorzata Limanówka – uroczyście powitała przybyłych uczniów i gości oraz przedstawiła krótką historię organizowanych przez ostatnie lata Powiatowych Konkursów Profilaktycznych w naszej szkole.

V Powiatowy Konkurs Profilaktyczny składał się z trzech zadań. Pierwsze zadanie polegało na rozwiązaniu przez drużynę testu wiedzy wielokrotnego wyboru. Drugim zadaniem była rozsypanka słów, z których drużyna układała tekst dotyczący charakterystyki dopalaczy. Trzecie zadanie to udzielenie odpowiedzi przez drużyny na wylosowane pytanie w  5  kolejnych rundach.

 Konkurs poprowadził Gracjan Jasnos, uczeń klasy II Technikum Informatycznego w  ZSP w Chojnie. Nad obsługą techniczną czuwał Kacper Fryska z klasy II Technikum Informatycznego oraz Kamila Błoch z klasy II Technikum Hotelarskiego.

Po bardzo wyrównanej rywalizacji w tegorocznej edycji V Powiatowego Konkursu Profilaktycznego:

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baniach,

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie,

III miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Serdecznie dziękujemy za udział w V Powiatowym Konkursie Profilaktycznym. Szczególne podziękowania składamy nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie poczęstunku: pani mgr inż. Małgorzacie Zarzyckiej oraz pani mgr inż. Biance Małysz – Lewandowskiej oraz uczennicom Technikum Hotelarskiego: Julii Szachnowskiej i  Aleksandrze Sawko.

mgr Aleksander Lizak

linki

galeria