Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

6-10.06.2022 r. kadeci klasy 3 c LO uczestniczyli w obozie szkoleniowym zorganizowanym przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach.

Obóz szkoleniowy kl. 3 c LO

zorganizowany przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach

 

W dniach 6-10 czerwca 2022 r. kadeci klasy 3 c LO Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyli w obozie szkoleniowym, zorganizowanym przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach. Jest on jednym z warunków realizacji przedmiotu Edukacja wojskowa, w ramach Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych programu MON, w którym szkoła od kilku lat uczestniczy.

W jego trakcie uczniowie zrealizują 50 godzin ćwiczeń praktycznych. W obozie szkoleniowym, przeprowadzonym przez kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego, uczestniczyło 15  kadetów – uczniów kl. 3 c LO. W czasie obozu uczniowie realizowali w praktyce zagadnienia dotyczące szkolenia strzeleckiego. Doskonalili umiejętności ładowania magazynków, składania i rozkładania broni. Ponadto ćwiczyli przyjmowanie postaw strzeleckich oraz łącznych czynności niezbędnych do strzelania.

W realizacji tego bloku szkoleniowego wykorzystywano urządzenia treningowe do nauki celowania w różnych postawach strzeleckich – cyklop. Szkolenie inżynieryjno-saperskie polegało m.in. na ćwiczeniu umiejętności wyboru właściwego miejsca i wykonania stanowiska ogniowego do postawy leżąc oraz jego odpowiedniego maskowania.

Kadeci szkolili się także z zasad obowiązujących podczas układania miny przeciwpancernej, jej uzbrajania, rozbrajania oraz maskowania. Wykonywali maskowanie sprzętu wojskowego, poznawali tajniki maskowania żołnierskiego. W bloku zajęć poświęconych taktyce, realizowali zajęcia poświęcone działaniu pojedynczego żołnierza oraz sekcji, działania w  rejonie ześrodkowania.

W czasie realizacji zajęć terenoznawstwa: doskonalili umiejętność posługiwania się busolą, wyznaczania za jej pomocą kierunków, a także wyznaczania kierunku na azymut. Przeprowadzony został kilkukilometrowy marsz, podczas którego, przy pomocy busoli oraz  mapy, należało udać się w określone miejsce.

W szkoleniu medycznym uczniowie zapoznawali się z wyposażeniem medycznym indywidualnego żołnierza, ćwiczyli praktycznie umiejętności niesienia pomocy poszkodowanym nieprzytomnym, nieoddychającym oraz doskonalili sposoby ewakuacji z  pola walki. Pod okiem ratownika medycznego ćwiczyli w praktyce umiejętność tamowania krwawienia, w zależności od lokalizacji. Realizując przedsięwzięcia powszechnej obrony przeciwlotniczej oraz obrony przed bronią masowego rażenia, zapoznawali się z sygnałami alarmowymi oraz zasadami postępowania po ich ogłoszeniu, obroną przed środkami napadu powietrznego, w tym stawiania zasłony przeciwlotniczej. Poznali wyposażenie indywidualne żołnierza w przypadku ataku gazowego.

Blok tematyczny rozpoznania wojskowego był realizowany m.in. przez praktyczne rozpoznanie drogi podczas marszu ubezpieczonego. Kadeci wyszukiwali podejrzane przedmioty, mogące stanowić niebezpieczeństwo przy przemieszczaniu się. Zasady i tajniki rozpoznania zgłębiali od instruktorów – będących prawdziwymi fachowcami w swojej dziedzinie. Przy realizacji zajęć dotyczących ochrony i obrony obiektów – przygotowywali i  ćwiczyli działanie punktu kontrolno–ochronnego, łącznie z zasadami przeszukiwania osób podejrzanych.

W bloku tematycznym poświęconym łączności – doskonalili umiejętność nawiązywania łączności i prowadzenia korespondencji wojskowej, zarówno na radiostacjach przenośnych małej mocy, jak i na przewodowych środkach łączności. Specjalnie dla kadetów szkoły, przygotowana została wystawa statyczna specjalistycznego sprzętu wojskowego, znajdującego się na wyposażeniu 5 Pułku Inżynieryjnego – w tym patrolu saperskiego. Na  zakończenie najlepsi uczniowie zostali uhonorowani przez dowódcę 5 Pułku, Pana płk  Wojciecha Rudnikowicza pamiątkowymi dyplomami oraz gadżetami z logo jednostki. Cały pięciodniowy obóz odbył się bez żadnych zakłóceń. Wszyscy uczniowie wrócili do  domu zdrowi i pełni wrażeń, a przede wszystkim wyposażeni w nowe umiejętności. Warto podkreślić duże zaangażowanie kadry jednostki oraz samych kadetów. Koszt obozu w  całości został pokryty przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

mgr Marek Bednarz

linki

galeria