Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

8.01 – 10.03.2020 r. kurs spawacza dla uczniów klas TB, MZ i MPS.

KURS SPAWACZA

        8 stycznia 2020 roku 20 uczniów z klas Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I st. kształcących się w zawodach: technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz mechanik pojazdów samochodowych rozpoczęło, w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, kurs spawacza.

Głównym celem kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz przygotowanie ich do zdania egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136.

Część teoretyczna kursu w wymiarze 25 godzin objęła następujące zagadnienia: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego; urządzenia spawalnicze; bezpieczeństwo i higiena pracy; bezpieczna praca na hali produkcyjnej; materiały dodatkowe do spawania; spawanie w praktyce; oznaczanie i wymiarowanie spoin; metody przygotowania złączy do spawania; kwalifikowanie spawaczy; budowa i użytkowanie urządzeń do spawania mag; materiały dodatkowe do spawania; bezpieczeństwo i higiena pracy (zestaw smag); charakterystyka spawania mag oraz typowe parametry i instruktaż wstępny.

Część praktyczna w wymiarze 118 godzin odbyła się w profesjonalnie wyposażonych halach spawalniczych realizatora kursu.

10 marca kurs zakończył się państwowym egzaminem przed komisją Instytutu Spawalnictwa. Wszyscy kursanci ukończyli go wynikiem pozytywnym. Potwierdzeniem uzyskanych uprawnień do wykonywania zawodu spawacza będą Książeczki Spawacza z udokumentowanym szkoleniem, oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. Nowo nabyte kwalifikacje pomogą w otwarciu niejednych drzwi w przyszłej karierze zawodowej uczniów zarówno w kraju jak i za granicą, gdzie zawód spawacza jest jednym z najbardziej obecnie poszukiwanych.

Alicja Linkiewicz

 

linki

galeria