Rafa

26.06.2020 r. uczniowie BS I st. kształcący się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ukończyli kurs i zdali egzamin czeladniczy.

KURS EGZAMIN CZELADNICZY DLA UCZNIÓW MPS I MZ

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 10 uczniów Branżowej Szkoły 1 st w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i 16 uczniów Branżowej Szkoły 1 st w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczestniczyło w kursie przygotowującym do egzaminu  czeladniczego.

Kurs rozpoczął się we wrześniu 2018 r., trwał 128 godzin lekcyjnych i zakończył się egzaminem czeladniczym przed Komisją Izby Rzemieślniczej 26 czerwca 2020 r.

Celem kursu było maksymalne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu czeladniczego z wynikiem pozytywnym. Zaliczenie egzaminu czeladniczego potwierdza poziom opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego kształcącemu rodzajowi rzemiosła.

Do egzaminu podeszli wszyscy przygotowujący się do niego uczniowie. Podzielony był na dwa etapy. Pierwszy teoretyczny – pisemny oraz ustny, podczas którego egzaminowani odpowiadali na pytania z zakresu tematyki kształconego zawodu i drugi – praktyczny, który polegał na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Egzamin przed komisją egzaminacyjną dla uczniów był nowym i stresującym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Mimo przeprowadzenia go w specyficznych warunkach reżimu sanitarnego wszyscy zdający uzyskali ocenę pozytywną uzyskując stopień czeladniczy, który potwierdza nabycie przez nich kwalifikacji zawodowych.

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

30.08-12.10.2019 r. nauczyciele przedmiotów zawodowych hotelarskich ukończyli kurs kelnerski.

KURS KELNERSKI DLA 2 NAUCZYCIELEK PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 

W terminie 30.08-12.10.2019 r. 2 nauczycielki przedmiotów zawodowych hotelarskich i gastronomicznych wzięły udział w trwającym 16 godzin kursie kelnerskim zorganizowanym w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Kurs miał na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej, profesjonalnej pracy na sali, nabycie umiejętności sztuki kelnerskiej, zdobycie nowych umiejętności oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych do nauczania przedmiotów zawodowych.

Szeroki program kursu pozwolił na poznanie nowości w dziedzinie oraz odświeżenie sobie posiadanych wiadomości przez uczestniczki. Objął zagadnienia teoretyczne z zakresu:  organizacji pracy i przygotowania sali konsumenckiej i stołów; przenoszenia tac i zastawy stołowej; organizację, technikę, zasady podawania oraz serwowania potraw (wykład wraz z pokazem). W części praktycznej kursantki mogły przećwiczyć serwowanie napojów bezalkoholowych zimnych i gorących; systemy rozliczeń kelnerskich i ich zastosowanie w praktyce.

Na zakończenie nauczycielki podeszły do egzaminu pisemnego i praktycznego. Wynik pozytywny umożliwił uzyskanie zaświadczenia i certyfikatu o ukończeniu kursu i nabyciu tym samym nowych kompetencji zawodowych.

Alicja Linkiewicz

 

 

 

Rafa Rafa

1-28.07.2019 r. uczestnicy projektu odbyli staże/praktyki zawodowe u pracodawców.

Staże/praktyki zawodowe w ramach projektu
„Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy nr RPZP.08.06.00-32-K028/18-00 z dnia 8 października 2018 r., w miesiącu lipcu 2019 r. 102 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyło czterotygodniowe staże/praktyki zawodowe.

            Uczestniczyło w nich 76 uczniów Technikum Zawodowego kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 26 uczniów Szkoły Branżowej I st. kształcących się w zawodach mechanik pojazdów zawodowych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

            Uczniowie odbywali staże/praktyki zawodowe we współpracujących ze szkołą 16 firmach, przedsiębiorstwach oraz urzędach województwa zachodniopomorskiego w terminie od 1.07.2019 r. do 28.07.2019 r., w wymiarze 160 godzin na ucznia, w systemie czterdziestogodzinnego tygodnia pracy. Uczniowie za swoją pracę otrzymali stypendium w wysokości 2 000,00 zł netto

Uczestnicy projektu przed udziałem w stażach/praktykach zawodowych odbyli obowiązkowe szkolenie BHP, zostali objęci dodatkowym ubezpieczeniem NNW oraz uczestniczyli w  szeregu spotkań informacyjnych z dyrektorem szkoły p. Adrianą Salamończyk, kierownikiem szkolenia zawodowego p. Agnieszką Jabłońską oraz koordynatorem projektu p.  Januszem Cezarym Salamończykiem. Ponadto wszystkim stażystom i praktykantom została zakupiona odzież robocza, środki czystości oraz dzienniki praktyk/staży, w których uczniowie udokumentowali potwierdzone przez opiekunów godziny i czynności, które wykonywali podczas swojej pracy. Na zakończenie staży/praktyk każdy uczeń został indywidualnie oceniony przez swojego opiekuna. Uczniowie przez cały okres praktyk mieli zapewniony obiad oraz transport do miejsca pracy oraz powrót do miejsca zamieszkania po  pracy.

Celem staży/praktyk zawodowych był wzrost konkurencyjności uczniów na rynku pracy, zaznajomienie z praktyczną stroną zawodu, w którym się kształcą, rozwinięcie wiadomości teoretycznych oraz zastosowanie ich w praktyce.

Mimo iż dla wielu z nich było to pierwsze doświadczenie zawodowe, pracodawcy byli bardzo zadowoleni z ich pracy i zaangażowania, jakie wkładali w powierzone im obowiązki oraz byli pod wrażeniem ogromu wiedzy, jaką posiadają. Część uczniów dostała propozycje nawiązania współpracy już w drugim miesiącu wakacji, a część w przyszłości po ukończeniu szkoły.

Poprzez udział w stażach/praktykach uczniowie osiągnęli wielowymiarowe korzyści: zawodowe, intelektualne, poznawcze i emocjonalne, które zaprocentują w przyszłości w  dalszym funkcjonowaniu w procesie edukacji oraz na rynku pracy. Z pewnością dodadzą im wiary w siebie i we własne umiejętności oraz zmotywują do dalszej nauki oraz  poszerzania swojej wiedzy.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

10.2018 – 7.2019 r. dwoje nauczycieli ukończyło studia podyplomowe Grafika cyfrowa i multimedia.

STUDIA PODYPLOMOWE „GRAFIKA CYFROWA I MULTIMEDIA”

 

W ramach projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie dwoje nauczycieli przedmiotów zawodowych IT ukończyło studia podyplomowe na kierunku „Grafika cyfrowa i multimedia” w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Celem trwających 3 semestry studiów było wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu grafiki cyfrowej i multimediów (technik i ich zastosowania) w powiązaniu z dydaktyką przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym oraz wzmocnienie pożądanych kompetencji nauczyciela.

Kamila Góra

Słuchacze spotykając się w trybie weekendowym średnio co 2 tygodnie od października 2018 roku do lipca 2019 roku. Zrealizowali 400 godzin zajęć dydaktycznych i 90 godzin zajęć praktycznych. Wiodącymi metodami pracy były ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacze kształtowali kompetencje bezpośrednio w środowisku szkolnym.

Zrealizowano zagadnienia z zakresu: teoretycznych i praktycznych podstaw wiedzy o przedmiocie nauczania, technik wzmacniających kompetencji i warsztat pracy nauczyciela; podstaw projektowania graficznego, designu, typografii i liternictwa; pracy z obrazem i tekstem; podstaw projektowania aplikacji internetowych, animacji, stron www; przygotowania do druku, obsługi programów graficznych (środowisko Adobe + programy do tworzenia aplikacji internetowych itp.); rozwijania twórczego myślenia u uczniów, opieki nad kreatywnością, rozwijania myślenia plastycznego, konceptualnego; podstaw reklamy, m.in. psychologicznych mechanizmów reklamy, tworzenia przekazu reklamowego, współpracy z klientem, roli agencji w procesie tworzenia, etc. oraz podstaw prawa prasowego i autorskiego i prawnych uwarunkowań reklamy.

Kamila Góra

Nasi nauczyciele z pasją uczestniczyli w zajęciach i wręcz chłonęli nowe zagadnienia. Ukoronowaniem ich nauki i potwierdzeniem nabycia nowych kompetencji było uroczyste wręczenie dyplomów podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego.

Alicja Linkiewicz

 

 

Rafa

07.2019 r. wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

 

Liceum Ogólnokształcące
 Wykaz podręczników do klas pierwszych LO po szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020
 Wykaz podręczników do klas pierwszych LO po gimnazjum na rok szkolny 2019/2020
 Wykaz podręczników do klas drugich LO na rok szkolny 2019/2020
 Wykaz podręczników do klas trzecich LO na rok szkolny 2019/2020

Technikum Zawodowe
 Wykaz podręczników do klas pierwszych TZ i TB po szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020
 Wykaz podręczników do klas pierwszych TZ i TB po gimnazjum na rok szkolny 2019/2020
 Wykaz podręczników do klas drugich TZ i TB na rok szkolny 2019/2020
 Wykaz podręczników do klas trzecich TZ i TB na rok szkolny 2019/2020
 Wykaz podręczników do klas czwartych TZ i TB na rok szkolny 2019/2020

Szkoła Branżowa
 Wykaz podręczników do klas pierwszych szkoły branżowej pierwszego stopnia po szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020
 Wykaz podręczników do klas pierwszych szkoły branżowej pierwszego stopnia po gimnazjum na rok szkolny 2019/2020
 Wykaz podręczników do klas drugich szkoły branżowej pierwszego stopnia na rok szkolny 2019/2020
 Wykaz podręczników do klas trzecich szkoły branżowej pierwszego stopnia na rok szkolny 2019/2020

 

Rafa

24-28.06.2019 wraz ze Stowarzyszeniem Douzelage w Chojnie realizowaliśmy projekt pt. „Drogowskazy światowych wyborów zawodowych” z programu Erasmus+, z partnerami z Bułgarii, Cypru, Danii, Estonii, Litwy, Malty i Węgier.

Projekt pt. „Drogowskazy świadomych wyborów zawodowych”

W dniach 24-28 czerwca 2019 odbyła się wymiana młodzieży w ramach projektu w ramach programu Erasmus+, pt. „Drogowskazy światowych wyborów zawodowych” koordynowanego przez stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnychych w Chojnie. W projekcie wzięło udział 8 organizacji partnerskich z: Tryavny z Bułgarii, Koszeg z Węgier, Turi z Estonii, Agros z Cypru, Marsaskali z Malty, Rokiskis z Litwy, Holstebro z Danii oraz z Chojny.

Pierwszego dnia miały miejsce gry integracyjne oraz wystąpienia, polegające na przedstawieniu przez każdy kraj prezentacji o innym uczestniku projektu. Umożliwiło to poznanie kultur państw partnerów. Uczestnicy otrzymali zadanie, w którym musieli zebrać informacje od rówieśników z tej samej grupy wiekowej na temat pytań związanych z pracą.

Drugiego dnia informacje te zostały przedstawione i omówione podczas prezentacji wyników ankiet. Omawiane były również kwestie przedsiębiorczości. Nasi partnerzy wzięli też udział w grze miejskiej w Chojnie. Po tym wydarzeniu odbyły się zawody strzeleckie między przedstawicielami poszczególnych państw.

Podczas projektu odbyło się również spotkanie z Panią burmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy Chojna. Uczestnicy przedstawili cele projektu oraz rozmawiali o potrzebach młodych ludzi w naszym mieście.

W środę odbyły się kolejne zajęcia, podczas których zaprezentowano prezentacje na temat sposobu zakładania własnej działalności gospodarczej w krajach partnerskich. Następnie miały miejsce warsztaty podczas których było ustalane jakiego miejsca brakuje w Chojnie. Wieczorem odbył się wyjazd turystyczny do Szczecina.

Czwarty dzień skupiał się na zajęciach z doradcą zawodowym, podczas których były omawiane mocne i słabe strony oraz preferencje zawodowe. Uczestnicy napisali listy do władz lokalnych partnerów projektu dotyczące problemów zatrudnienia wśród młodych ludzi.

Ostatniego dnia odbyło się spotkanie z specjalistą od HR z firmy Volkswagen z Poznania, na którym poruszane były tematy rynku pracy oraz rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji siebie. Miał miejsce wyjazd na rynek w Osinowie Dolnym, którego celem była obserwacja biznesu oraz umiejętności handlowych. Projekt zakończył się uroczystą kolacją w restauracji Piastowska oraz rozdaniem świadectw ukończenia projektu.

Do celów projektu należało m.in.: rozwijanie wiedzy uczestników o rynku pracy, pomoc młodym ludziom w odnalezieniu własnej profesji, przygotowanie do prezentacji swojej osoby, umożliwienie poznania swoich mocnych i słabych stron w stosunku do danego zawodu, zdobywanie wiedzy na temat tworzenia własnej działalności gospodarczej, rozwijanie wiedzy o kulturze krajów partnerskich, kształcenie umiejętności pracy w grupie, doskonalenie języka oraz przełamanie barier językowo-kulturowych.

 

Uczestnicy projektu

Rafa

19.06.2019 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

19.06.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Apel rozpoczął się o godz. 10:00 w auli szkolnej wejściem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu narodowego. Prowadząca – Zuzanna Lorenc – powitała wszystkich zebranych na uroczystości. Gościliśmy Przewodniczącą Rady Rodziców panią Aldonę Wąchałę oraz Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego POMOT w Chojnie pana Leszka Siatkę.

Na początku uroczystości nastąpiło zaprzysiężenie pocztu sztandarowego. Po zaprzysiężeniu głos zabrała pani dyrektor – Adriana Salamończyk, która powitała wszystkich zebranych na  uroczystości, a następnie podsumowała lata szkolne klas trzecich ZSZ, których to  uczniowie kończyli edukację w naszej szkole. Po wręczeniu absolwentom wyróżnień za  wyniki w nauce i 100% frekwencję pozostali absolwenci ZSZ otrzymali z rąk wychowawców świadectwa ukończenia szkoły oraz certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń, w których uczestniczyli w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”.

Mury ZSP w Chojnie opuścili absolwenci następujących klas ZSZ im. ppor. Ryszarda Kuleszy:

Absolwenci klasy III wielozawodowej; wychowawca – mgr Lilla Kość

Absolwenci klasy III w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; wychowawca – mgr Emilia Skrzypa

Odbyło się uroczyste ślubowanie absolwentów na sztandar szkoły oraz podziękowanie skierowane do dyrekcji, wychowawców i wszystkich nauczycieli.

Podczas uroczystości ogłoszone zostały wyniki rywalizacji klas o tytuł „Super Klasy”. Pani Dyrektor Adriana Salamończyk i pani Wicedyrektor Małgorzata Limanówka wręczyły nagrody, dyplomy i przechodnie puchary klasom, które wywalczyły ten tytuł w roku szkolnym 2018/2019. Zwycięskie klasy w poszczególnych typach szkół wchodzących w skład ZSP, to: klasa 2 bd – wychowawca mgr Agnieszka Pawlaczyk, klasa 3 HŻ – wychowawca mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas oraz klasa 2 MZ – wychowawca mgr Joanna Rogacewicz.

W dalszej części apelu pani Dyrektor przedstawiła klasy z najwyższą średnią ocen i  frekwencją oraz wręczyła świadectwa uczniom wyróżnionym oraz tym, którzy osiągnęli 100% frekwencję.

W mijającym roku szkolnym w ramach realizacji m. in. projektów „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” oraz „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” z RPO WZ uczniowie technikum, branżowej szkoły I stopnia i nauczyciele, mieli możliwość podwyższenia lub zdobycia nowych kwalifikacji oraz kompetencji poprzez udział w wielu kursach lub praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach. Uczniowie zdobyli dodatkowe kwalifikacje poprzez udział w kursach: prawa jazdy kat. B, spawacza, operatora suwnic, operatora wózków widłowych, kelnerskim, branżowym języka angielskiego oraz MTA. Nauczyciele podwyższali kwalifikacje uczestnicząc w tygodniowych praktykach zawodowych u pracodawców. Wszystkim tym osobom pani Dyrektor wręczyła odpowiednie dokumenty potwierdzające uzyskanie odpowiednich kwalifikacji.

Nie zabrakło wyróżnień dla tych osób, które angażowały się w życie szkoły oraz  uczestniczyły w konkursach. Uczniowie otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Uroczystość kończyły podziękowania za mijający rok szkolny i życzenia pięknych wakacji, złożone przez przewodniczącą SU Amelię Kasperek. Po uroczystości uczniowie udali się  na  ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanych, pełnych wrażeń wakacji!

Do zobaczenia we wrześniu!

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa Rafa

17-18.06.2019 r. odbył się kurs savoir-vivre dla uczniów TH i TŻ.

KURS SAVOIR VIVRE

      Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie realizując projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” zorganizował kurs savoir vivre dla 42 uczniów Technikum Zawodowego kształcących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Kurs w wymiarze 12 godzin odbył się  w podziale na 2 grupy 17-go i 18-go czerwca 2019 roku.

            Celem kursu było poszerzenie wiadomości i umiejętności uczniów poprzez zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy w sektorze branży gastronomiczno-hotelarskiej, zdobycie nowych umiejętności, podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz upowszechnienie nowych trendów i technologii w branży gastronomiczno-hotelarskiej.

Na wstępie instruktor wprowadził kursantów w historię savoir vivre i filozofię oraz odmienność savoir vivre towarzyskiego a biznesowego, jego rolę we współczesnych realiach społecznych. Uczniowie poznali elementy powitania słownego, ukłonu, podania dłoni. Dowiedzieli się: kto pierwszy mówi: „dzień dobry”/„doby wieczór”, „do widzenia/dobranoc”, czy wypada pożegnać się stwierdzeniem „żegnam”, jaka jest różnica pomiędzy przywitaniem słownym („dzień dobry”) a ukłonem, kto pierwszy powinien się ukłonić, co to jest ukłon męski a ukłon kobiecy, podanie dłoni i jej przytrzymanie jako przywilej, kto komu podaje dłoń,  podanie dłoni a rękawiczki,  podanie dłoni a pocałunek w dłoń (kogo?, gdzie?, kiedy?), kto, komu może zaproponować przejście na „ty”, jak tytułować: tytuł naukowy, wojskowy, przypisany do stanowiska pracy w sytuacjach towarzyskich i w biznesie. Nagle okazało się, że nie wszystko jest takie proste i oczywiste jakim mogłoby się wydawać.

Kolejnym punktem był profesjonalny wizerunek a savoir-vivre w ubiorze: dress code kobiet i mężczyzn, strój nieformalny: business dress, business casual i casual; strój formalny oraz strój koktajlowy. Uczniowie z zapałem słuchali jakie są podstawowe kanony profesjonalnego stroju biznesowego businessmana, jego kolorystyka stroju biurowego (gama zakazanych kolorów i wzorów, perfumy i zegarek jako części składowe profesjonalnego stroju) oraz businesswoman (kolorystyka stroju biurowego, obuwie, perfumy, makijaż, biżuteria jako elementy składowe profesjonalnego wizerunku).

Po zapoznaniu się z wizerunkiem uczniowie zostali zapoznani z elementami etykiety w biznesie od wizytówki, przez zajmowanie miejsc w samochodzie służbowym do zasad korzystania z telefonu i etykiety korespondencji pisemnej i poczty elektronicznej oraz zachowywania się w restauracji i poza granicami kraju.

Przed otrzymaniem zaświadczeń ukończenia kursu wszyscy kursanci odpowiedzieli na sprawdzające ich wiedzę 20 pytań z zakresu savoir vivre towarzyskiego oraz biznesowego, na który udzielili bezbłędne odpowiedzi. Po zakończeniu kursu uczniowie na pewno będą czuli się pewniej w wielu nowych dla nich formalnych i nieformalnych sytuacjach.

 

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

14.06.2019 r. obyły się I Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Boules.

I Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Boules

 

14 czerwca 2019 r. obyły się I Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Boules. Do  zawodów przystąpiły trzy uczennice z klasy 3TH: Hreczyńska Dominika, Kupczak Milena, Sawko Paulina. Zawody były rozgrywane systemem „każdy z każdym” do czterech wygranych partii. Jako pierwsze do gry przystąpiły Paulina i Dominika. W historycznym pierwszym meczu mistrzostw wygrała Paulina Sawko 4:1.

W drugim pojedynku zmierzyła się przegrana z pierwszej gry, czyli Dominika z Mileną. W  tym pojedynku górą była Dominika, która po zaciętym pojedynku wygrała 4:2.

Ostatni mecz, Sawko kontra Kupczyk, to drugie pewne zwycięstwo Pauliny w  tych  zawodach (4:1) i pewna wygrana w I Mistrzostwach Szkoły w Boules.

Klasyfikacja końcowa:

 1. miejsce – Paulina Sawko
 2. miejsce – Dominika Hreczyńska
 3. miejsce – Milena Kupczak

Za rok odbędą się kolejne – II Mistrzostwa Szkoły w Boules. Już dziś serdecznie zapraszamy. A jeśli chcecie spróbować swoich sił, nic nie stoi na przeszkodzie. W naszej szkole jest  boisko do gry w „Kule” (przy sali gimnastycznej nr 2). Nie pamiętacie przepisów – śpieszymy z pomocą.

 

 

mgr Rafał Kaliciak

Rafa

14.06.2019 r. uczniowie BS I st. zrealizowali w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” kurs operatora wózków widłowych.

Uczniowie BS I st. zrealizowali w ramach projektu
„Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”
kurs operatora wózków widłowych

 

14 czerwca 2019 r. 16 uczniów BS I st. w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie podeszło do egzaminu końcowego kursu operatora wózków widłowych kat. II WJO przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” RPO WZ 8.6 trwał od 1.04.2019 r. do 12.06.2019 r. Obejmował 48 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i 17 godzin zegarowych zajęć praktycznych.

Celem kursu było uzyskanie przez kursantów wiadomości teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych z zakresu obsługi i eksploatacji wózków jezdniowych.

Podczas kursu kandydaci na operatora wózków widłowych dowiedzieli się o: typach stosowanych wózków widłowych, ich budowie i obsłudze, elementach wpływających na zachowanie równowagi podczas przewozu załadunku, czynnościach kierowcy przy obsłudze wózków przed, w trakcie i po pracy, prawidłowej eksploatacji wózka, wiadomościach z zakresu ładunkoznawstwa i rodzaju ładunków, wiadomościach z zakresu BHP i przeciwpożarowych na stanowisku pracy i przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz wymiany butli LPG. Nauczyli się pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zachowania na miejscu wypadku. W praktyce ćwiczyli naukę jazdy oraz operacje manewrowe osprzętem wózka.

Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym, po jego zdaniu każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie na podstawie, którego został dopuszczony do państwowego egzaminu przez Urzędem Dozoru Technicznego.

Kurs na wózki widłowe to w ostatnim czasie jedno z najbardziej popularnych szkoleń wybieranych zarówno przez pracowników magazynów i hipermarketów, jak i przez młode osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z pierwszą pracą. Uzyskanie uprawnień operatora wózka widłowego niesie ze sobą szereg innych korzyści, takich jak większe szanse na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. We wszystkich firmach przemysłowych takie osoby to skarb dla pracodawcy.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

13-16.09.2019 r. 22 uczniów z klasy TŻ wzięło udział w kursie wizażu .

KURS WIZAŻU

W dniach 13-16.09.2019 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowany w latach 2018-2020 przez ZSP w Chojnie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Chojnie 22 uczniów z klasy Technikum Zawodowego o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyło w kursie wizażu.

Celem kursu było zdobycie umiejętności wykonywania profesjonalnego makijażu: dziennego, wieczorowego, kreatywnego oraz podstaw charakteryzacji: filmowa i teatralna. Zapoznanie się ze specyfiką pracy wizażysty i charakteryzatora. Poznanie analizy kolorystycznej, psychologii kolorystyki oraz sposoby pielęgnacji cery.

Kurs trwał 30 godzin, w tym 5 godzin zajęć teoretycznych i 25 godzin ćwiczeń w praktyce. Podczas zajęć teoretycznych kursanci nauczyli się elementów kosmetologii takich jak: określanie typu cery; podstaw kamuflażu; trójwymiarowości twarzy: kształty twarzy, oczu, ust, brwi i nosa. Poznali: techniki konturowania twarzy na mokro i sucho; techniki korekty oka poprzez dobór i przedłużanie rzęs jednodniowych. Kolejnym zagadnieniem z jakim się zapoznali był warsztat pracy oraz specyfika zawodu makijażysty oraz charakteryzatora. Zgłębili tajniki tych zawodów od higieny pracy, higieny rąk, przygotowania twarzy do makijażu profesjonalnego, znajomości kosmetyki kolorowej, analizy kolorystycznej, psychologii kolorystyki przez zastosowanie i klasyfikację profesjonalnych kosmetyków i akcesoriów do makijażu oraz charakteryzacji do omówienia i wykonania w praktyce makijażu dziennego, wieczorowego, kreatywnego oraz wybranych charakteryzacji teatralnych i filmowych.

Po zakończeniu kursu uczniowie mogli zatrzymać wszystkie materiały, które służyły im do ćwiczeń, ponadto dostali pakiet materiałów dydaktycznych dzięki, którym mogą swoją wiedzę utrwalić. Potwierdzeniem nabytych umiejętności są otrzymane przez wszystkich uczestników certyfikaty ukończenia kursu.

Alicja Linkiewicz

 

Rafa

13.06.2019 r. reprezentacja naszej szkoły zajęła VI miejsce w III sezonie Pomorskiej Ligi Historycznej.

III sezon Pomorskiej Ligi Historycznej

 

W listopadzie 2016 roku Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zainaugurował Pomorską Ligę Historyczną. Celem konkursu jest zgłębianie historii naszej „małej ojczyzny” – Pomorza Zachodniego, w powiązaniu z  dziejami Polski i Europy. Uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym przystąpili do  rywalizacji już po raz trzeci.

Drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pod opieką Pani Danuty Perz prezentowała się w składzie: Natalia Ziembowska kl. II b LO, Gracjan Jasnos kl. II TI, Dawid Piotrowski kl. II TB, Oskar Klęczar kl. I b LO, Kacper Dybizbański kl. I d LO, Bartosz Bała kl. I b LO.

Rozgrywki Ligi odbywały się w ciągu całego roku szkolnego i składały się z pięciu rund. Mieliśmy wykonać różnorodne, opracowane przez historyków IHiSM, zadania. Pierwszym zadaniem był turniej wiedzy, który dotyczył dziejów Pomorza Zachodniego w  latach 1815 – 1945. Odbył się 23 października 2018 r. Składał się z trzech etapów: sprawdzianu pisemnego, quizu i konkursu „detektyw historii”.

Drugie zadanie miało nazwę „Świadkowie historii” i polegało na przeprowadzeniu kilku wywiadów. Motywem przewodnim stało się Lotnisko w Chojnie w latach 1945 – 2010, czyli  w  okresie, kiedy stacjonowały tam wojska radzieckie do 1992 r. i po zasiedleniu przez  nowych mieszkańców. Przeprowadziliśmy wywiad z panią Stanisławą Adamaczewską, która pracowała na lotnisku jako sanitariuszka w latach 1958 – 1962 w szpitalu, a w latach 1967 – 1991 w klubie bilardowym jako sprzątaczka. Następnie z panem Henrykiem Barszczewskim, wieloletnim nauczycielem języka rosyjskiego w naszej szkole, który miał kontakty z mieszkańcami Lotniska zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Trzecią osobą był pan Ryszard Mizgier, który był jednym z pierwszych mieszkańców zasiedlających Lotnisko w latach dziewięćdziesiątych. Z zebranych materiałów przygotowaliśmy film i  prezentację.

Następnym zadaniem III Rundy było wykonanie posteru o wymiarach 100×70 cm na temat wybranej przez nas materialnej pozostałości naszego miasta. Wybraliśmy znów temat związany z Lotniskiem w Chojnie. Przedstawione na nim były trzy modele samolotów z  różnych dziejów XX wieku. Oprawę graficzną przygotował Gracjan Jasnos.

Celem rundy IV było opracowanie koncepcji muzeum w Chojnie.

13 czerwca 2019 r. w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych odbyła się V Runda i uroczyste podsumowanie sezonu rozgrywek Ligi. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w  wirtualnej grze terenowej „W muzealnym labiryncie”. To zadanie dostarczyło uczestnikom nie tylko sporej dawki wiedzy, ale też świetnej zabawy. Uroczyste podsumowanie III sezonu Pomorskiej Ligi Historycznej było pełne emocji. Każda drużyna chciała wiedzieć, na którym miejscu się uplasuje. Nasza drużyna zajęła VI miejsce. Udział w konkursie był dla  uczestników przyjemnym doświadczeniem i sporą porcją zdrowej rywalizacji z innymi drużynami.

 

 

Natalia Ziembowska, kl. II b LO

Rafa

13.06.2019 r. mieszkańcy internatu wraz z wychowawcami zorganizowali pożegnalne ognisko.

Pożegnalne ognisko w internacie

 

Koniec roku szkolnego to nie tylko wesoła chwila – początek wakacji. Dla niektórych to  koniec pewnego etapu, znajomości, pożegnanie się z bliskimi osobami.

Chcąc podsumować zbliżający się koniec roku szkolnego 2018/2019 mieszkańcy internatu wraz z wychowawcami zorganizowali 13 czerwca 2019 roku pożegnalne ognisko.

Nasze zaproszenie przyjął p. Marek Łągiewczyk, który przypomniał wszystkim zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach oraz rozsądnego spędzania wolnego czasu podczas letniego wypoczynku. Każdy z nas mógł sprawdzić swoje umiejętności niesienia pomocy.

Wszyscy wspólnie piekliśmy kiełbaski, wspominając kończący się rok.

Życzymy wspaniałych, bezpiecznych wakacji, słonecznej pogody, udanych wyjazdów wakacyjnych oraz mnóstwa dobrego humoru.

Organizatorzy

Rafa

12 – 16.06.2019 r. pięcioro nauczycieli ZSP w Chojnie wzięło udział w spotkaniu podsumowującym projekt „SAVE – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” w Konyi w Turcji.

Podsumowanie projektu „SAVE – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” w Konyi w Turcji

 

W dniach 12 – 16 czerwca 2019 roku pięcioro nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięło udział w spotkaniu podsumowującym projekt „SAVE – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” w ramach programu Erasmus+ w Konyi (Turcja).

Struggle against violent extremizm – „SAVE” to projekt, którego celem jest  m.in.  zwiększenie świadomości nauczycieli i uczniów w obszarze zagrożenia ekstremizmami, identyfikacja i zrozumienie przyczyn powstawania ekstremizmów i postaw radykalnych oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych.

Pierwszego dnia pobytu w Konyi odbyła się międzynarodowa konferencja upowszechniająca projekt. Uczestniczyło w niej ponad 150 osób, partnerzy projektu – delegacje z Polski, Węgier, Szwecji i Słowenii, nauczyciele z Turcji oraz specjalnie zaproszeni na tą okazję przedstawiciele państw europejskich: Bośni i Hercegowiny, Rumunii, Bułgarii, Włoch, Macedonii Północnej i Grecji. Konferencję rozpoczęła prezentacja poszczególnych instytucji biorących udział w projekcie. Następnie głos zabrała przedstawicielka Tureckiej Agencji Narodowej Programu Erasmus +, która dokładnie opisała zgromadzonym Program i warunki tworzenia projektów międzynarodowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostały cele, działania i produkty intelektualne projektu SAVE. Głos zabierały poszczególne osoby koordynujące dane działania. Zgromadzeni mogli zapoznać się z przewodnikami powstałymi podczas różnych działań projektowych, stroną internetową E – twinning oraz opracowanymi wynikami ankiet. Produkty te mogą być wykorzystywane przez nauczycieli w prowadzeniu zajęć na temat zapobiegania ekstremistycznym działaniom wśród młodzieży. Drugą część konferencji stanowiły wykłady naukowców z Turcji oraz Bośni i Hercegowiny.

Drugi dzień pobytu rozpoczął się wizytą w jednej z tureckich szkół. Odwiedzenie szkoły dało możliwość zobaczenia warunków, w jakich uczą się tureccy uczniowie, obejrzenia pracowni, poznania planu zajęć i porozmawiania z młodzieżą i nauczycielami o codziennej pracy szkolnej. Spotkanie w Wydziale Edukacji Miasta Konya, który jest instytucją koordynującą w  projekcie SAVE, zakończyło oficjalną część wizyty.

Gospodarze postarali się by goście z Europy poznali chociaż część kultury tureckiej. Zorganizowali wizytę w mauzoleum Mevlany – wielkiego mistyka Islamu, który swoje życie spędził w Konyi, spacer po mieście i tureckim bazarze, a na koniec udział w ceremonii wirujących derwiszów, zakonu założonego przez Mevlanę. Ciekawym punktem było również zwiedzanie wioski położnej pod Konyią – Sille, gdzie przez długie stulecia, od III wieku do  zakończenia I wojny światowej, mieszkała społeczność chrześcijańska. Najciekawsze obiekty wsi to kościół z III wieku n.e. oraz muzeum czasomierzy.

Ostatni dzień pobytu to wycieczka do Kapadocji – historycznej krainy w środkowej Turcji, centralnej części Anatolii, słynącej przede wszystkim z charakterystycznych form tufowych, tworzących księżycowy krajobraz oraz z domów i kościołów wykutych w tufowych skałach. Aż do średniowiecza Kapadocja była ważnym ośrodkiem chrześcijaństwa oraz miejscem narodzin idei życia klasztornego.

Uczestnicy projektu

Rafa

8.06.2019 r. odbył się kurs „Sprzedaż usług hotelowych”.

Kurs sprzedaż usług hotelowych
w ramach projektu
„Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”

 

     8 czerwca 2019 r. odbyły się kurs pt. „Sprzedaż usług hotelowych”. Zajęcia przeprowadziła p. Marta Mitrel. W zajęciach uczestniczył nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, mgr Emilia Skrzypa. Kurs przebiegł zgodnie z programem i zrealizowanych zostało 8 godz. zajęć. Zostały omówione teoretyczne kwestie usług hotelarskich, m.in. budowanie wizerunku hotelu, segmentacja gości, promowanie obiektu, model AIDA, proces decyzyjny wyboru hotelu przez gościa, kanały sprzedaży, komunikacja z gościem, sprzedaż aktywna, planowanie działań handlowych w celu maksymalizacji zysków, optymalizacja cenowa. Teoria była poparta zestawem ćwiczeń, wykonanych przez uczestnika kursu.

Na zakończenie kursu uczestnik otrzymał zestaw materiałów szkoleniowych. Kurs spełnił założone cele, jakimi było zapoznanie ze sprzedażą usług hotelowych.

 

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

8.06.2019 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych ukończył kurs sprzedaż usług hotelowych.

KURS SPRZEDAŻ USŁUG HOTELOWYCH

   

W dniu 8 czerwca 2019 r. nauczycielka ZSP w Chojnie uczestniczyła w 8-godzinnym kursie Sprzedaż usług hotelowych. Zajęcia przeprowadziła p. Marta Mitrel.

Celem kursu było uzupełnienie oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności  z zakresu planowania sprzedaży usług hotelowych.

Program kursu został zrealizowany w całości, zostały omówione teoretyczne kwestie usług hotelarskich m.in. budowanie wizerunku hotelu, segmentacja gości, promowanie obiektu, model AIDA, proces decyzyjny wyboru hotelu przez gościa, kanały sprzedaży, komunikacja z gościem, sprzedaż aktywna, planowanie działań handlowych w celu maksymalizacji zysków, optymalizacja cenowa. Następnie uczestniczka przećwiczyła nabytą wiedzę podczas ćwiczeń praktycznych.

Na zakończenie kursantka otrzymała zestaw materiałów szkoleniowych, a po zdanym egzaminie końcowym zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Kurs spełnił założone cele, jakimi było zapoznanie ze sprzedażą usług hotelowych.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

4.06.2019 r. reprezentacja naszej szkoły zajęła III miejsce w XII Powiatowym Konkursie Ortograficznym, którego byliśmy organizatorami.

XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny Chojna 2019

 

4 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się  XII  Powiatowy Konkurs Ortograficzny, który skierowany był do uczniów trzecich klas gimnazjalnych, ósmych klas szkoły podstawowej oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do  pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych uczniów. W konkursie wzięły udział szkoły: Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Mieszkowicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna. W pierwszym etapie konkursu – konkurencji indywidualnej – uczestnicy walczyli o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego. Mieli do napisania dyktando oraz test ortograficzny. W drugim etapie młodzież walczyła o zwycięstwo drużynowe – do wykonania miała dwa zadania. W zadaniu pierwszym uczniowie wykazywali się umiejętnością stosowania wiedzy ortograficznej w praktyce. Na  tablicy były wyświetlone cztery kategorie zadań. Drużyna wybierała kategorię i numer zadania. Każda drużyna odpowiadała na cztery pytania. Zadanie drugie polegało na  wykonaniu plakatu, promującego kulturę słowa. Na wykonanie zadania drużyny miały 20  minut.

W komisji konkursowej pracowały panie: mgr Marta Lemke – wieloletnia nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie oraz mgr Eugenia Hajduk – emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych w Chojnie.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Chojnie, drugie – Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Mieszkowicach, trzecie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego zdobyła Wiktoria Kalarus, uczennica klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Chojnie.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy za rok.

 

mgr Renata Czubak

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

4.06.2019 r. w ZSP w Chojnie odbędzie się XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny.

XII POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

 

Serdecznie zapraszamy do udziału uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gryfińskiego.

 INFORMACJA DLA SZKÓŁ – POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 2019 

 KARTA ZGŁOSZENIA

 REGULAMIN KONKURSU 

Rafa

3.06.2019 r. Piotr Czarnota z kl. 2 TŻ zajął I miejsce w szkolnym konkursie chemicznym „Chemia w życiu codziennym”.

SZKOLNY KONKURS CHEMICZNY „CHEMIA W ŻYCIU CODZIENNYM”

 

3 czerwca 2019 r. w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Chojne odbył się po raz kolejny szkolny konkurs chemiczny „Chemia w życiu codziennym”. Celem konkursu było motywowanie uczniów do poszerzania swoich wiadomości, mobilizowanie do samodzielnej i  systematycznej pracy oraz popularyzowanie i rozwijanie zainteresowań chemicznych. W  konkursie udział wzięło 24 uczniów, głównie z klas pierwszych liceum i technikum.

związanie testu jednokrotnego wyboru. Test zawierał 40 zadań. Pytania dotyczyły zagadnień takich jak: skały i minerały, przeróbka wapieni, gipsu i kwarcu, gleba, źródła energii, chemia środków czystości, chemia w żywności, chemia leków oraz odzież i opakowania.

Wyniki konkursu:

1 miejsce – Piotr Czarnota, kl. 2 TŻ

2 miejsce – Kacper Dybizbański oraz Łukasz Biel, kl. 1 bd LO

3 miejsce – Wiktoria Klimela, kl. 1 TH

Zwycięzcom gratuluję i życzę kolejnych sukcesów w przyszłym roku. Uczestnicy konkursu otrzymają pochwały, a na zwycięzców czekają nagrody książkowe.

 

Organizator konkursu:

mgr inż. Justyna Sumara

Rafa

31.05.2019 r. Zuzanna Lorenc (kl. I ac LO), Kaja Nowak (kl. II bd LO), Anna Sobolewska (kl. II bd LO) i Dawid Depa (kl. III TB) otrzymali wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”.

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko – Planeta”

 

Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”. Organizatorem XVI edycji konkursu było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”, przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestnicy wzięli udział w wybranej przez siebie formie rywalizacji: teście z zakresu wiedzy o ochronie środowiska lub konkursie prac indywidualnych.

Test wiedzy o ochronie środowiska wybrała Zuzanna Lorenc z klasy I ac LO. Ostatnią częścią testu było pytanie opisowe, które w tym roku brzmiało: „W jaki sposób mógłbyś wraz z bliskimi chronić powietrze przed zanieczyszczeniami?”

Tematem tegorocznych prac indywidualnych było: „Piękno polskiej przyrody i jej ochrona”. Do konkursu prac indywidualnych przystąpiło troje uczniów naszej szkoły: Dawid Depa z  kl.  IIITB, Kaja Nowak z kl. II bd LO i Anna Sobolewska – kl. II bd LO.

Poniżej kilka zdjęć prac uczestników.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy przystąpili do konkursu otrzymali wyróżnienia.

Życząc kolejnych sukcesów mam nadzieję, że rywalizacja pomogła w pogłębianiu i  upowszechnianiu wiedzy o ochronie środowiska i przyrodzie Polski.

Szkolny organizator konkursu

mgr Barbara Zubala

Rafa

04-05.2019 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” odbyły się kurs kelnerski i kurs branżowy języka angielskiego.

Kurs kelnerski i kurs branżowy języka angielskiego

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ 8.6 na przełomie kwietnia i maja 2019 r. odbyły się dwa kursy podnoszące umiejętności uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i  usług gastronomicznych oraz technik informatyk. Uczniowie uczestniczyli w 16 godzinnym kursie kelnerskim oraz w 30 godzinnym kursie branżowym języka angielskiego.

Celem kursu kelnerskiego było przygotowanie 42 uczniów klas TH i TŻ do samodzielnej, profesjonalnej pracy na sali, nabycie umiejętności sztuki kelnerskiej, zdobycie nowych umiejętności oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy dowiedzieli się jak zorganizować pracę i przygotować salę konsumencką oraz  stoły, poznali rodzaje i zastosowanie bielizny i zastawy stołowej, techniki nakrywania stołów i składania serwetek. Uczyli się organizacji, techniki, zasad podawania oraz  serwowania potraw. W praktyce ćwiczyli serwowanie napojów, kierunki obsługi, podawanie dań, przenoszenia tac, zbierania zastawy stołowej, metody obsługi gościa. Poznali systemy rozliczeń kelnerskich, wystawiania rachunków oraz ćwiczyli sprzedaż sugestywną. Kurs zakończył się egzaminem pisemnym i praktycznym przed komisją egzaminacyjną oraz  uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Celem kursu branżowego języka angielskiego, w którym uczestniczyło 66 uczniów z klas TH, TŻ i TI, było podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim branżowym, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa, zgodnego z zakresem kształconego zawodu. Kurs odbył się na poziomie B1/B2.

Kursanci kształcili swobodne i poprawne porozumiewanie się językiem angielskim branżowym, zgodnie z zakresem kształconego zawodu, formułowali wypowiedzi ustne i  pisemne na tematy związane ze swoim zawodem, poznawali terminologię oraz  zastosowania języka fachowego oraz umiejętności komunikacyjne w środowisku pracy.

Uczniowie, po zdanym egzaminie końcowym, uzyskali zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Wszyscy kursanci uczestniczyli w zajęciach z dużym zaangażowaniem i ciekawością oraz  ukończyli kursy z wynikiem końcowym pozytywnym. Nowo nabyte umiejętności na  pewno zaprocentują w przyszłości – jako bardzo dobry start w budowaniu swojej kariery zawodowej. Nasi uczniowie będą postrzegani przez przyszłych pracodawców jako osoby wyposażone w duży zakres kwalifikacji oraz kompetencji.

Alicja Linkiewicz

Rafa

29 – 31.05.2019 r. odbył się XX ogólnopolski finał konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, w którym Natalia Ziembowska z kl. II b LO zajęła V miejsce.

Finał XX edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego
„Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

 

            W dniach 29 – 31 maja 2019 r. w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, odbył się XX ogólnopolski finał konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro. Konkurs co roku odbywa się pod innym hasłem przewodnim. W tym roku hasło to: „Potęga żywiołów Ziemi”. W finale naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. II b Liceum Ogólnokształcącego – Natalia Ziembowska. Natalia w półfinałach pokonała w rywalizacji uczestników regionu województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, zdobywając największą liczbę punktów w teście wiedzy geologicznej i tym samym zapewniła sobie miejsce w rozgrywkach finałowych.

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o naszym dziedzictwie naturalnym, konieczności i możliwościach jego ochrony. Konkurs ukierunkowany jest  na  zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, a w szczególności na  uświadomienie osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za jego stan.

Organizatorzy, oprócz oficjalnego turnieju, przygotowali dla uczestników wiele atrakcji. Po  oficjalnym przywitaniu finaliści konkursu wzięli udział w bardzo ciekawej geologicznej grze muzealnej, która odbyła się na obszarze Muzeum Geologicznego. Mieliśmy okazję zobaczyć eksponaty znajdujące się w muzeum, które robiły bardzo duże wrażenie. Po  zakończeniu zabawy wszyscy ruszyli na wycieczkę po Warszawie. Pierwszym jej  punktem było Muzeum Ziemi PAN, gdzie uczestników wraz z opiekunami oprowadzili przewodnicy muzeum, opowiadając o eksponatach zgromadzonych na wystawach.

Mieliśmy okazję zobaczyć Warszawską Starówkę, która jest prawdziwą perłą stolicy, zachwyca kolorowymi kamienicami i wyjątkową atmosferą wąskich uliczek, Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta. Następnie wszyscy udali się na ciepły posiłek. Posileni ruszyliśmy do Centrum Nauki Kopernik, gdzie spędziliśmy blisko 3 godziny. Wszyscy świetnie się bawili i zobaczyli wiele ciekawych eksperymentów. Po powrocie do hotelu na  uczestników czekała kolacja, po której uczestnicy wraz z organizatorami udali się  na  wspólne ognisko.

Drugi dzień pobytu był pełen emocji. W auli Muzeum Geologicznego o godz. 10.00 rozpoczął się turniej wiedzy. Składał się z 5 rund: geografia dynamiczna, skały i minerały, dzieje Ziemi, paleontologia i pytania związane z przewodnim hasłem konkursu. Pytania były bardzo trudne, a poziom wiedzy wszystkich uczestników ogromny. Pytania konkursowe wyświetlane były na prezentacji i wszyscy uczestnicy jednocześnie pisemnie udzielali odpowiedzi. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa. Po zliczeniu punktów ogłoszono wyniki. Reprezentantka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zdobyła V  miejsce.

Po intelektualnych zmaganiach na uczestników czekał słodki poczęstunek, a później możliwość dokładnego obejrzenia Muzeum Geologicznego pod okiem przewodnika. Na  koniec wspólnie wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie przy Dyziu.

Zdobycie V miejsca w finale jest ogromnym sukcesem Natalii. Jej wiedza i umiejętności z zakresu geologii już teraz są na bardzo wysokim poziomie i dowodem, ile  pracy włożyła w przygotowanie się do konkursu.

Natalia Ziembowska

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

17.05.2019 r. Natalia Ziembowska z kl. II b LO zajęła I miejsce w półfinale XX ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Konkurs geologiczno – środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

 

17 maja 2019 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecina odbył się półfinał XX  ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem „Potęga żywiołów Ziemi”. Organizatorem konkursu jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego Oddział Pomorski PIG – PIB w Szczecinie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy na jeden z podanych przez  organizatorów tematów. Komisja konkursowa dokonuje oceny nadesłanych prac pisemnych i wybiera najlepsze. Autorzy najlepszych prac zostają dopuszczeni do drugiego etapu konkursu, który polega na rozwiązaniu testu wiedzy geologicznej. Zakres testu obejmuje podstawę programową z geografii na poziomie rozszerzonym.

Tegoroczny półfinał wygrała uczennica naszej szkoły Natalia Ziembowska z klasy 2b Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym. Natalia zdobyła największą liczbę punktów w teście sprawdzającym wiedzę, a tym samym pokonała 5 innych uczestników z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Zgodnie z tradycją konkursu i jego regulaminem Natalia będzie reprezentowała nasz region w finale ogólnopolskim. W tym roku finał odbędzie się w Warszawie w dniach 29 – 31 czerwca 2019  r. Tam Natalia weźmie udział w teście wiedzy, rywalizując ze zwycięzcami półfinału siedmiu innych rejonów. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w finale ogólnopolskim otrzymają indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek geologia) oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

mgr Agnieszka Jabłońska

 

Rafa

16-19.05.2019 r. Miłosz Zubala i Miłosz Parczewski z kl. II bd LO wraz z opiekunami wzięli udział w spotkaniu w Asikkali, w Finlandii.

Spotkanie państw członkowskich stowarzyszenia ,,Douzelage” w Asikkali w Finlandii

 

W dniach 16 – 19 maja 2019 r. dwóch uczniów naszej szkoły – Miłosz Zubala i Miłosz Parczewski oraz dwoje nauczycieli – mgr Renata Czubak i mgr Janusz Cezary Salamończyk, przebywali w Asikkali w Finlandii, gdzie wzięli udział w spotkaniu państw członkowskich stowarzyszenia ,,Douzelage”, do którego należy nasza szkoła. Delegacja wzięła udział w  projekcie dotyczącym zmian klimatycznych.

W czwartek 16 maja 2019 r. wyjechaliśmy z Chojny przez Berlin do Helsinek. Na lotnisku w  Helsinkach spotkaliśmy delegacje z innych krajów, z którymi udaliśmy się do miejsca docelowego w Asikkali. Pierwszy dzień przeznaczony był na zakwaterowanie i aklimatyzację w nowym dla nas miejscu. Następnego dnia nauczyciele wzięli udział w wykładach i  prezentacjach dotyczących zakończonych i planowanych projektów. Natomiast grupa młodzieżowa została podzielona na mniejsze warsztatowe podgrupy, w których pracowali nad  trzema tematami (Climate action; Water supplies, pure, drinkable watere; Reduce wasting, recycling), dotyczącymi niepokojących zmian klimatycznych. Młodzież, w tym dniu, miała wiele atrakcji: lody nad jeziorem, grill, czy relaks w tradycyjnej fińskiej saunie. Ponadto grupy młodzieżowe miały za zadanie wykonać plakat dotyczący europejskiego obywatelstwa, który przedstawiali na wykładzie swoim opiekunom.

Po południu uczestnicy ,,General Meeting” miło spędzili czas na sali tanecznej w Asikkali. Można było zjeść kiełbaski z grilla, zatańczyć z innymi uczestnikami spotkania. Trzeciego dnia grupa młodzieżowa zajmowała się tematem idealnego miasta. Po warsztatach odbyły się  wybory nowego młodzieżowego prezydenta stowarzyszenia Douzelage. Stosunkiem głosów 27:15, nowym prezydentem został dwudziestoletni Ovidiu Oniciuc z Rumunii.

Następnym punktem spotkania było podsumowanie projektu oraz przedstawienie rezultatów.

Po lunchu nauczyciele podziwiali uroki fińskiej przyrody w czasie rejsu statkiem, a uczniowie spędzili czas w parku linowym. Wieczorem odbyła się kolacja pożegnalna, podczas której można było spróbować wielu regionalnych, wykwintnych potraw oraz pożegnać nowo poznanych ludzi z 23 krajów europejskich. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy i  19 maja 2019 r. nasza delegacja wróciła do Polski, bogatsza o nowe wspaniałe wspomnienia i trwałe, międzynarodowe przyjaźnie.

 

 

Miłosz Parczewski, kl. II bd LO

Miłosz Zubala, kl. II bd LO

Rafa

16.05.2019 r. odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Gryfinie.

Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

 

16 maja 2019 r. uczniowie z Młodzieżowej Grupy WOPR Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli udział w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Gryfinie.

Pięcioosobowa drużyna naszych ratowników, którą w zakresie pierwszej pomocy przez cały rok szkolił pan mgr Marek Łągiewczyk, musiała pokazać swoje umiejętności praktyczne, odwiedzając osiem stacji ze scenkami, takimi jak: wypadek komunikacyjny, wybuch bomby czy zamach terrorystyczny, awantura domowa, pożar, zatrucie gazem i teoretyczna wiedza sprawdzona w teście.

Mimo silnej determinacji i starań oraz wsparcia ze strony pana mgra Aleksandra Lizaka oraz  mgr Barbary Zubali, którzy sprawowali opiekę nad chojeńską młodzieżą, drużyna z  naszej szkoły nie stanęła na podium. Jednak brak wygranej nie demotywuje uczniów i  już  teraz zaczynają ćwiczyć swoje umiejętności, aby odnieść sukces za rok.

 

 

Oskar Klęczar, kl. 1 b LO

Rafa

15.05.2019 r. uczniowie klas I i II c LO wzięli udział w III Wojewódzkiej Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego.

III Wojewódzka Konferencja Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego

 

15 maja 2019 roku uczniowie klas mundurowych I i II c LO, pod opieką wychowawców mgr Edyty Krupy – Nadolny i mgra Grzegorza Michasiuka, wzięli udział w  III  Wojewódzkiej Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorem Konferencji był Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W tym roku spotkanie miało miejsce w Mirosławcu i Wałczu. Konferencja rozpoczęła się ,  jak  zawsze serdecznym, przywitaniem uczestników. Następnie młodzież udała się  do  Ośrodka Kultury i tam wysłuchała wykładu na temat walk I Armii WP o przełamanie Wału Pomorskiego pod koniec II wojny światowej.

Po wprowadzeniu historycznym, nastąpiło zwiedzanie Muzeum Walk o Wał Pomorski. Zgromadzone zbiory dokumentują przeszłość całego regionu i historyczne starania o polskość Pomorza Środkowego na przestrzeni wieków. Największe zainteresowanie zwiedzających wzbudziła sala główna muzeum, poświęcona walkom o Wał Pomorski. Znajdowały się tam fotografie, rozkazy bojowe, mapy, dokumenty, ulotki antyhitlerowskie, prasa wojenna i zbiór orderów.

Oglądano eksponaty, pokazujące elementy uzbrojenia i umundurowania piechoty oraz  kawalerii, ilustracje walk o odzyskanie Pomorza, dostęp do Bałtyku, ponadto forsowanie Odry i zdobycie Berlina. Zwiedzający przyswajali historię opowiadaną z pasją przez  przewodników muzeum. Młodzież miała możliwość zadawania pytań i wymiany spostrzeżeń.

Po lekcji muzealnej uczestnicy udali się do Wałcza. Przed zwiedzaniem terenu Grupy Warowni Cegielnia wysłuchano wykładu tematycznego, wprowadzającego w sytuację na  Wale Pomorskim zimą 1945 roku –odcinka Cegielnia Marianowo, Przesmyk Śmierci Zdbice. Z przewodnikami młodzież zwiedziła kolejno poszczególne schrony, poznając ich  przeznaczenie i wykorzystanie. Zapoznała się z ekspozycją sprzętu militarnego z okresu II wojny światowej, a także uczestniczyła w lekcji muzealnej, dotyczącej umundurowania i  wyposażenia żołnierzy walczących na Wale Pomorskim po obu stronach frontu.

Po niezwykle intensywnych wrażeniach historycznych, przy wspólnym posiłku wojskowym, była możliwość do wymiany poglądów i podzielenia się zdobytymi informacjami. Atmosfera była bardzo gorąca. Uczestnicy, kolejny raz, przeżyli ciekawą historyczną lekcję upamiętniającą bohaterów. Organizatorzy zapowiedzieli, że w przyszłym roku spotkamy się  znowu, tym razem w Kołobrzegu.

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

6-25.05.2019 r. nauczyciele przedmiotów zawodowych odbyli tygodniowe staże zawodowe u pracodawców.

STAŻE ZAWODOWE NAUCZYCIELI U PRACODAWCÓW

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych IT, budowlanych, hotelarskich, gastronomicznych i kształcących w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbyło tygodniowe stażach zawodowe u lokalnych pracodawców. Tematyka i branża staży była ściśle związana z nauczanymi przez nich przedmiotami. Staże podzielone były na 3 terminy, rozpoczęły się 6 maja 2019 r.  i zakończyły 25 maja 2019 r.

4 nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych odbyło staże w Wytwórni Wyrobów Betonowych Chojna – Beton sp. z o.o., 1 nauczycielka przedmiotów zawodowych budowlanych oraz 2 nauczycieli kształcących w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbyło staże w WPU-H PROGRES sp. z o.o. w Chojnie, 2 nauczycieli przedmiotów IT odbyło staże |w gryfińskich firmach „MBM-2 SYSTEMY INFORMATYCZNE” i w serwisie komputerowym „WIR-COM” natomiast 3 nauczycielki przedmiotów zawodowych hotelarskich przyjęto na staż do hotelu DANA w Szczecinie i do hotelu SAGA w Pniewie. Nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych odbyła swój staż w restauracji Piastowska w Chojnie.

Celem staży było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w związku z wykonywanym zawodem. W trakcie trwania stażu mieli możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną zakładu pracy, wykorzystaniem nowych technologii, nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem i materiałami, doskonalenia umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami, rozpoznania potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów szkół na regionalnym lub lokalnym rynku pracy.

Wszyscy stażyści po ukończeniu stażu otrzymali od swoich pracodawców zaświadczenia potwierdzające ukończenie stażu. Nauczyciele bardzo pozytywnie podeszli do nowego doświadczenia zawodowego, czego dowodem są ich wypowiedzi i komentarze: „Staż w serwisie pozwolił mi na zdobycie nowych umiejętności jak również wykorzystanie wiedzy w praktyce”- p. Krzysztof Janik. „Praca w przedsiębiorstwie budowlanym oraz obserwacja całego procesu produkcji była dla mnie nowym oraz ciekawym doświadczeniem zawodowym. Przyczyniła się do poszerzenia mojej wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności istotnych w pracy i rozwoju zawodowym. Udoskonaliła moje umiejętności interpersonalne bezpośrednio w kontaktach z pracownikami oraz zapewniła wzrost kompetencji społecznych. Zwiększyła się moją pewność siebie i na pewno zmotywowała do udziału w kolejnych stażach” – p. Adam Bachów. „Udział w stażach to okazja, by wyjść poza szkolną teorię i sprawdzić, jak zdobytą wiedzę  można wykorzystać w codziennej pracy. Staż w firmie „MBM-2 SYSTEMY INFORMATYCZNE” był dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem” – p. Kamila Góra. „Staż pozwolił  mi  na  obserwację  niektórych  procesów budowlanych,  był dla mnie nowym oraz ciekawym doświadczeniem zawodowym. Poszerzyłam swoją wiedzę i zdobyłam praktyczne umiejętności istotne w pracy i rozwoju zawodowym” – p. Andżelika Szkuciak.

Alicja Linkiewicz

 

 

 

Rafa

6 – 10.05.2019 r. troje nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu kadry nauczycieli w Kőszeg na Węgrzech.

Szkolenie kadry nauczycieli w Kőszeg na Węgrzech w ramach projektu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” program Erasmus+

 

W dniach od 6.05 – 10.05.2019 r. troje nauczycieli przedmiotów informatycznych uczestniczyło w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym dla kadry szkolnej. Mobilność odbywała się w formie „job – shadowing”, która polegała na obserwacji zajęć w firmie informatycznej Remicro Kft w Kőszeg.

Celem projektu Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” program Erasmus+ jest podnoszenie zawodowych umiejętności uczestników, poszerzenie kompetencji językowych i wielokulturowych, jak również kształtowanie tożsamości europejskiej.


Pierwszego dnia szkolenia odbyło się spotkanie z właścicielem firmy Remicro Kft – z panem Peterem Rege. Zostaliśmy zapoznani ze strukturą organizacyjną zakładu pracy, z  technologiami wykorzystywanymi w branży IT oraz specyfiką rynku informatycznego na  Węgrzech.

Remicro Kft jest największym dostawcą Internetu w swoim regionie, oferuje systemy monitorowania (tj. instalowanie systemów nadzoru, zabezpieczeń i kamer bezpieczeństwa opartych na IP), buduje i konfiguruje sieci komputerowe.

W kolejnych dniach odbyły się obserwacje zajęć praktycznych uczniów klasy III TI. Uczniowie zajmowali się montażem/demontażem sprzętu, instalacją urządzeń sieciowych, eksploatacją komputerów osobistych oraz zarabiali kable Ethernetowe z wykorzystaniem wtyku typu RJ45. Praktykanci mieli okazję nauczyć się budowy, zasad działania anten internetowych oraz za pomocą specjalistycznych narzędzi i oprogramowania diagnozować oraz naprawiać ich usterki. Chłopcy z dużym entuzjazmem opowiadali o wykonanych zadanych i wyzwaniach, z jakimi przyszło im się zmierzyć. Z pewnością jest to dla nich duże doświadczenie i ogromna satysfakcja z dobrze wykonanej pracy.

Odwiedziliśmy szkołę Miklós Jurisich High School and CollegePan w Kőszeg, gdzie pan Istvan Matrai zapoznał nas z systemem edukacji, historią szkoły. Spotkaliśmy się  z  dyrektorem szkoły p. Balázs Keszei, który pokazał bazę dydaktyczną.

Podczas pobytu pan Marek Łągiewczyk, opiekun uczniów odbywających praktyki na  Węgrzech, oprowadził nas po okolicy, wykazując się niezwykłą znajomością historii miasta, pokazując m.in. wysoko wzniesioną Górę Sułtana, Kalwarię, Zamek Jurisics i  neogotycki kościół Najświętszego Serca Jezusowego. W ostatnich dniach pobytu spotkaliśmy się również z rodowitą polką mieszkającą na stałe w Kőszeg Magdaleną Bönditzné Siwiec, która jest przewodnikiem, plastykiem oraz producentem przysmaków regionalnych “Kőszegi sütemény”. Pani Magdalena pokazała nam najciekawsze zabytki m.in.  Kościół Św. Jakuba, Posąg Królowej Różańca, Kolumnę Świętej Trójcy, Wieżę Bohaterów.

Ciepło przywitał nas zastępca burmistrza miasta Kőszeg pan Béla Básthy, pokazując XVII  wieczny budynek Ratusza, w którym aktualnie mieści się główny Urząd Miasta.

Realizacja stażu nauczycieli u pracodawcy była bardzo cennym doświadczeniem z zakresu doświadczeń zawodowych i kompetencji językowych. Udział w stażu pozwolił zdobyć nowe umiejętności, które będą wykorzystane w dalszej pracy.

Nauczyciele przedmiotów informatycznych

mgr Kamila Góra

mgr inż. Krzysztof Janik

mgr Gustaw Cedro

Rafa

3.05.2019 r. wzięliśmy udział w gminnych obchodach 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Chojnie

W dniu 3 maja 2019 r. poczty sztandarowe i przedstawiciele samorządu uczniowskiego z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli udział w obchodach 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:00 mszą św. za Ojczyznę w Kościele Mariackim, którą celebrował ks. Janusz Mieszkowski. Po mszy okolicznościowe przemówienie wygłosiła Burmistrz Gminy Chojna pani Barbara Rawecka.

Naszą szkołę w uroczystościach reprezentowali uczniowie z Samorządu Uczniowskiego: Zuzanna Lorenc i Gracjan Jasnos oraz Poczet sztandarowy w składzie: Kaja Nowak, Amelia Kasperek i Jakub Lorenc, pod opieką pani mgr Emilii Skrzypy.

 

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

2.05.2019 r. uczniowie kl. I c i II c LO wzięli udział w obchodach Dnia Flagi w Szczecinie.

Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie

 

2 maja 2019 r. uczniowie klas mundurowych I c i II c Liceum Ogólnokształcącego, pod opieką wychowawców mgra Aleksandra Lizaka i mgra Grzegorza Michasiuka, wzięli udział w uroczystym podniesieniu flagi państwowej na odnowionym maszcie znajdującym się  na dachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W uroczystości uczestniczył prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

Premier w Dniu Flagi spotkał się z harcerzami ZHR z naszego okręgu, kombatantami i działaczami opozycji antykomunistycznej.

Następnie, na pierwszym piętrze w holu ZUW, odsłonięto stałą wystawę herbów powiatów Pomorza Zachodniego. W korytarzu prowadzącym od Gabinetu Wojewody wyeksponowane zostały wszystkie herby powiatów i miast na prawach powiatów województwa zachodniopomorskiego. Wystawa zawierała herb naszego powiatu gryfińskiego, który reprezentował Pan Starosta Wojciech Konarski.

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

27.04.2019 r. wzięliśmy udział w 74 rocznicy Forsowania Odry.

Obchody 74 rocznicy forsowania Odry

27 kwietnia 2019 r. uczniowie z klas I ac LO, I Technikum Informatycznego, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Poczet Sztandarowy wraz z opiekunami wzięli udział w uroczystościach na cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach, gdzie  upamiętniono żołnierzy poległych podczas akcji forsowania Odry wiosną 1945 roku.

Uroczystości pod pomnikiem Wdzięczności 1 Armii Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym rozpoczęły się wprowadzeniem kompanii honorowej i pocztów sztandarowych.

Polowa msza święta celebrowana była przez ks. abp. Andrzeja Dzięgę, Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego. W tegorocznych uroczystościach wzięli udział: szef MSWiA Joachim Brudziński oraz wiceminister Krzysztof Kozłowski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha oraz wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, a także przedstawiciele władz województwa, powiatu, gminy, służb mundurowych, związków kombatantów, organizacji społecznych, przedstawiciele oświaty, młodzież szkolna oraz ludność cywilna. Uroczystości miały podniosły charakter. Najbardziej wzruszającym akcentem tego patriotycznego spotkania był apel poległych, wspomnienie bohaterów.

Uczniowie naszej szkoły wnieśli również wkład w oprawę i organizację uroczystości. Pomagali jako ministranci podczas sprawowania mszy świętej, dbali o bezpieczeństwo w  szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej, brali udział w biegu – XVII Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka.

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

mgr Emilia Skrzypa

mgr Krzysztof Janik

Rafa

26.04.2019 r. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszej szkoły.

Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSP w Chojnie

Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem,

 i tak zawsze aż do końca.

Joseph Conrad

 

26 kwietnia 2019 r. w ZSP w Chojnie uroczyście pożegnani zostali absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek oraz Technikum Zawodowego i Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy. Jeszcze tylko egzamin maturalny, dla  niektórych egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, i tegoroczni trzecio i czwartoklasiści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pozostaną jej historią. I tutaj wkrada się smutna nuta, która towarzyszyła spotkaniu. Nie może być jednak mowy o żalu, kiedy wspominamy, ileż szkoła zyskała dzięki wielu spośród opuszczających ją uczniów, którzy podczas tego uroczystego apelu zostali wyróżnieni i nagrodzeni.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13:00 w auli szkolnej, zgodnie z ceremoniałem, wejściem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem hymnu narodowego.

Jako pierwsza abiturientów żegnała Pani Dyrektor: „Cieszcie się z tego, co posiadacie, radujcie się z każdej chwili, którą przeżyliście i przeżywacie, zapomnijcie o przykrościach, chwilach złych. Wspominajcie czas szkoły ciepło, choćby dlatego, że jest to czas Waszej młodości”. Tradycyjnie Pani Dyrektor wręczyła świadectwa ukończenia szkoły uczniom wyróżnionym, tym, którzy uzyskali 100% frekwencję oraz wyróżniającym się aktywnością i pracą na rzecz szkoły oraz złożyła podziękowania za trud pracy nauczycielom pełniącym obowiązki wychowawców.

Absolwenci wyróżnieni w nauce dokonali wpisu do Złotej Księgi Absolwentów.

 

Wśród absolwentów znalazło się wiele osób, które w sposób szczególny angażowały się  w  życie szkolne, imprezy i uroczystości, działały m.in. w Samorządzie Uczniowskim, młodzieżowej grupie WOPR, Europejskim Klubie Douzelage, Szkolnym Klubie Honorowych Dawców Krwi, reprezentowały szkołę w Poczcie Sztandarowym, udzielały się artystycznie, angażowały się w promocję szkoły, czy też osiągały sukcesy sportowe i w konkursach. Wszyscy Ci abiturienci otrzymali upominki i podziękowania, a szczególnym ich wyrazem był dedykowany absolwentom walc a – moll Fryderyka Chopina w wykonaniu Kai Wąchały. Podniosłym, pełnym wzruszeń i wspomnień, momentem uroczystości było wręczanie przez  wychowawców świadectw ukończenia szkoły uczniom poszczególnych klas. Absolwenci klasy mundurowej otrzymali dodatkowo zaświadczenia ukończenia „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

W roku szkolnym 2018 / 2019 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie klas:

III abd LO – wychowawca mgr Renata Czubak

III c LO – wychowawca mgr Marek Bednarz

IV BI – wychowawca mgr Anna Jabłońska – Wróbel

IV HŻ – wychowawca mgr inż. Justyna Sumara

Po odebraniu nagród, gratulacji, życzeń i świadectw absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Szkoły. Ślubowali: służyć swojej ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, godnie reprezentować szkołę, nie odmawiać pomocnej dłoni kolegom / absolwentom naszej szkoły. Przedstawiciel absolwentów Julia Sawicka w imieniu wszystkich kończących szkołę podziękowała za nieocenioną pomoc, udzielone wsparcie i zrozumienie w czasie edukacji – dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom.

 

Tradycyjnie, swoich kolegów pożegnali uczniowie, którzy jeszcze pozostają w murach szkoły, ale dla których sukces innych jest piękną motywacją do własnej pracy. Przewodnicząca SU Amelia Kasperek wygłosiła mowę pożegnalną, a muzycznie żegnała abiturientów Natalia Ziembowska.

 

Drodzy absolwenci!

Życzymy Wam osiągnięcia tego najbliższego celu, jaki sobie stawiacie,

czyli zdania matury,

a następnie życiowej mądrości, udanego i szczęśliwego życia.

Kochajcie siebie, abyście potrafili kochać innych,

dajcie z siebie choć trochę innym, jeżeli chcecie żyć dla siebie.

Dziękujemy Wam za lata spędzone w naszej szkole!

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

15.04.2019 r. odbyła się wycieczka dydaktyczna uczniów klas I – III TH i TŻ do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Wycieczka dydaktyczna uczniów Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

 

15 kwietnia 2019 r. w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” odbyła się wycieczka dydaktyczna uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Uczelnia oferuje studentom studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe na kierunku Turystyka i Rekreacja w różnych specjalnościach. Dzięki współpracy międzynarodowej stwarza także możliwość odbycia zagranicznych praktyk, praktycznej nauki języków obcych oraz zarobienia na opłatę czesnego. Kształci fachowców branży gastronomiczno – hotelarskiej tworząc perspektywy rozwoju zawodowego oraz zatrudnienia.

Po przyjeździe na uczelnię zwiedziliśmy budynek szkoły. WSHiG może pochwalić się nowoczesnymi salami, przystosowanymi do specyfiki oferowanych kierunków. Studenci mogą ćwiczyć w wyposażonej w najnowsze sprzęty kuchni oraz restauracji „Beverly Hills”, w której my także mieliśmy przyjemność zjeść posiłek i ocenić efekty ich pracy. Tam też,  odbył się pokaz baristyczny, podczas którego pokazano, jak fachowo przygotować różne rodzaje kawy. Chętni uczestnicy pokazu mogli pod okiem fachowca obsłużyć profesjonalny sprzęt oraz napić się znakomitej kawy.

Dużą atrakcja dla młodzieży był udział w pokazie barmańskim, podczas którego Student trzeciego roku opowiedział nie tylko o rodzajach koktajli, ale zaprezentował też różne techniki sporządzania napojów z zastosowaniem fachowego sprzętu barmańskiego. Młodzież podziwiała efekty pracy barmańskiej, jednocześnie miała okazję utrwalić swoją wiedzę na  temat miksologii napojów – zdobytą na ubiegłorocznym kursie barmańskim.

WSHiG może pochwalić się także w pełni wyposażoną salą gastronomiczną, w której odbył się pokaz kulinarny. Studenci uczelni przedstawili technikę sporządzania prostej i szybkiej przystawki na bazie ziemniaka, szynki i sera oraz flambirowania owoców. Efektowne potrawy płonące podziałały na uczniów jak magnes. Postanowili sprawdzić swoje umiejętności praktyczne, sporządzając nietypowe desery, pod okiem profesjonalistów. Dania były znakomite, co potwierdzili wszyscy degustujący je uczestnicy wyjazdu.

Wyjazd do WSHiG był dla młodzieży ciekawym doświadczeniem. Pozwolił im poszerzyć wiedzę zawodową i ukazał możliwość kontynuacji nauki na poziomie wyższej uczelni. Uczestnicy wycieczki zgodnie stwierdzili, że chętnie powrócą do Poznania po raz kolejny, jeśli tylko pojawi się taka okoliczność.

Opiekun

mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

9.04.2019 r. uczniowie klasy I a LO realizowali zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne kl. I a LO na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 9 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy I a LO wzięli udział w ostatnich już  zajęciach dydaktycznych w ramach realizacji podstawy programowej z podstaw prawa. Comiesięczne wyjazdy edukacyjne były organizowane w ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ostatnie spotkanie dotyczyło prawa pracy i prowadził je dr Mikołaj Rylski.

Czworo uczniów klasy I a LO uczestniczyło w zajęciach w ramach Projektu Akademia Młodego Prawnika, finansowanego ze środków EFS, w ramach Konkursu „Trzecia Misja Uczelni”, Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014. Spotkania odbywały się  dwa razy w miesiącu w soboty. Treści programowe oraz zakładane efekty uczenia, przyczyniły się do podniesienia kompetencji uczniów w zakresie nauk prawnych i  pozaprawnych. Warsztatowa forma prowadzenia zajęć w małych grupach, pozwoliła uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości.

Realizacja programu wpłynie na aktywizację społeczną i zawodową uczestników, poszerzy ich wiedzę ogólną i specjalistyczną, pozytywnie wpłynie na rozwój zainteresowań i  aktywność edukacyjną.

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

5.04.2019 r. wizyta wolontariuszy SKW w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.

PRZEDŚWIĄTECZNA WIZYTA WOLONTARIUSZY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

5 kwietnia 2019 r. po raz kolejny, pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, my, uczniowie z wielkimi sercami, odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

Powodem naszej wizyty były zbliżające się Święta Wielkanocne. Z tej okazji mieliśmy dla  podopiecznych własnoręcznie wypisane kartki świąteczne oraz różnorakie czekolady – dar od honorowych krwiodawców z naszej szkoły oraz mnóstwo uśmiechu i czasu.

Wraz z Laurą, Emilką, Gosią oraz Dominikiem, złożyliśmy najszczersze życzenia i  wręczyliśmy upominki. Nie zabrakło również rozmów z pensjonariuszami i chwil wzruszeń. Wysłuchaliśmy wiele opowiastek i żartów pewnego Pana, któremu obiecaliśmy przy kolejnej wizycie w DPS przynieść pluszowego misia. Obiecaliśmy również wszystkim – że wrócimy jak najszybciej, by znów wysłuchać, porozmawiać, być.

Wszyscy pensjonariusze niezmiernie cieszyli się z naszego przybycia. Rozdając czekolady i  świąteczne kartki dostrzegaliśmy u podopiecznych ogromne wzruszenie, łezkę kręcącą się  w oku. Pomimo że sami niewiele mają, każda babcia i dziadek chcieli dać nam coś w  zamian – nam wystarczy tylko uśmiech. Nigdy nie chcemy nic w zamian, odwiedzamy tych kochanych ludzi z własnej woli i chęci niesienia pomocy, by być przy osobach, o których zapomniał cały świat.

Wesołych Świąt i smacznego jajka życzą swoim przyjaciołom wolontariusze na czele z Panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas!

Laura, kl. 2c LO

Rafa

3 – 6.04.2019 r. uczniowie klas I, II i III TI wzięli udział w 30 godzinnym kursie Microsoft Technology Associate (MTA) – „Windows Operating System Fundamentals”.

KURS MICROSOFT TECHNOLOGY ASSOCIATE

 

W dniach od 3 do 6 kwietnia 2019 r., w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w  kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość”, 24 uczniów z klas I, II i III Technikum Informatycznego wzięło udział w 30 godzinnym kursie Microsoft Technology Associate (MTA) – „Windows Operating System Fundamentals”.

Celem kursu jest zdobycie przez uczniów umiejętności w zakresie konfiguracji systemu operacyjnego, instalacji i aktualizacji systemów klienckich, zarządzania aplikacjami, zarządzania plikami i folderami, zarządzania urządzeniami oraz bieżącego utrzymania systemu.

Na zajęciach zostały omówione i przećwiczone w praktyce następujące zagadnienia: opis instalacji, konfiguracji i aktualizacji systemu operacyjnego Windows, omówienie aplikacji, narzędzi, mobilności, zdalnego dostępu, usług i bibliotek, zarządzanie urządzeniami, udostępnianie plików i drukarek, zarządzanie plikami i folderami, instalacja i uaktualnianie systemów klienckich, utrzymanie, aktualizacja, kopie zapasowe i odzyskiwanie danych.

Wszyscy kursanci dnia 6 kwietnia 2019 r. zdali z wynikiem pozytywnym egzamin 98 – 349: MTA – Microsoft Technology Associate w Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym CERTIPORT, utworzonym w ZSP w Chojnie. Certiport jest dostawcą uznawanych na całym świecie certyfikacji w zakresie IT (Information Technology).

Posiadacze tego certyfikatu są postrzegani przez pracodawców za osoby wyposażone w  podstawowy poziom umiejętności potrzebnych do wykorzystywania najnowszych technologii do osiągania celów biznesowych, zwiększania wydajności, poprawy dochodowości oraz zapewniania przewagi konkurencyjnej. Uzyskanie takiego certyfikatu, to  z  pewnością bardzo dobry początek przyszłej kariery zawodowej w branży IT.

 

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

1.04.2019 r. uczniowie kl. II a i II d LO wzięli udział w warsztatach w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie.

I warsztaty w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie

 

W ramach projektu „Licealista w świecie nauki”, 1 kwietnia 2019 r., 14 uczniów klasy II a i II d LO wzięło udział w pierwszych z dwóch zaplanowanych warsztatów w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie.

Zgodnie z wybranym tematem zajęć „Genetyczne menu – analiza jakościowa produktów spożywczych z użyciem technik molekularnych”, uczniowie zgodnie z instruktażem Pani mgr  inż. Sonii Hiller oraz Pani mgr inż. Dagmary Zagrobelny, dokonali izolacji materiału genetycznego z mięsa mielonego wieprzowego, parówek wieprzowych, szynki drobiowej oraz kiełbasy sojowej.

Przygotowane na zajęciach próby zostaną na kolejnych zajęciach poddane elektroforezie i  łańcuchowej reakcji polimerazy w celu sprawdzenia właściwego składu produktów.

 

 

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

1-5.04.2019 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych samochodowych ukończył kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie – operator /programista CNC.

KURS DLA NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE – OPERATOR /PROGRAMISTA CNC

 

W terminie 1-5.04.2019 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych ZSP w Chojnie podnosił swoje kompetencje i umiejętności biorąc udział w kursie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie – operator /programista CNC. Kurs został zorganizowany w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” programu RPO WZ w EMT SYSTEMS – Centrum Szkoleń Inżynierskich w Gliwicach.

 

Głównym założeniem kursu było nabycie kwalifikacji w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Podczas 51 godzin omówiono rzeczywistą obsługę przemysłowych obrabiarek sterowanych numerycznie opartych o najczęściej wykorzystywane w przemyśle; sterowniki FANUC, SINUMERIK, wykorzystane w tokarskich i frezarskich centrach obróbczych; samodzielną pracę przy obsłudze i programowaniu centrów tokarskich i frezarskich CNC; obróbkę wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną.

W części praktycznej ćwiczono umiejętność kontroli bieżącej i ostatecznej wykonywanych wyrobów; dobór i ustawienie narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek sterowanych numerycznie; tworzenie i wprowadzanie ręcznego programu NC; umiejętności interpretacji istniejących programów oraz ich edytowania; wykonywanie różnych części maszyn na obrabiarkach sterowanych numerycznie w oparciu o utworzony program obróbczy; umiejętność korzystania z różnorakich narzędzi pomiarowych stosowanych przy stanowisku operatora CNC. Ostatnie godziny kursu przeznaczono na przekazanie wiedzy w zakresie umiejętności wykorzystania fachowej literatury związanej z doborem narzędzi i parametrów obróbki oraz znajomości oraz prawidłowej interpretacji rysunków technicznych.

Po ukończeniu kursu nauczycielowi został wręczony certyfikat, który potwierdza nabyte umiejętności zgodnie z wdrożonymi procedurami ISO 9001:2015 oraz ISO 29990:2010 TüV NORD Polska.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

30.03.2019 r. uczniowie naszej szkoły kibicowali zawodnikom rozgrywek ligowych MKS Odra Chojna – Piast Chociwel.

Wyjście na mecz MKS Odra Chojna – Piast Chociwel

 

W sobotę 30 marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły, w ramach promowania zdrowego stylu życia, wybrali się po raz drugi w tym roku szkolnym na stadion miejski w Chojnie. Celem wycieczki była obserwacja meczu ligowego klasy okręgowej pomiędzy MKS Odra Chojna, a zespołem Piasta Chociwel.

Mecz był toczony w dobrym tempie. Oba zespoły miały po kilka dogodnych sytuacji do  zdobycia bramki. Jako pierwsi swoją szanse wykorzystali zawodnicy Odry, a konkretnie Jakub Pożyczka, który zdobył bramkę w 22 minucie strzałem głową po dośrodkowaniu z  bocznego sektora boiska. Niestety w 38 minucie sędzia spotkania podyktował rzut karny dla  zespołu z Chociwla. Wykorzystał go Marek Ufnal z zespołu Piasta. W drugiej połowie, mimo kilku doskonałych sytuacji, wynik nie uległ zmianie.

Zawodnikom kibicowali Dominika Hreczyńska, Milena Kupczak, Paulina Sawko z klasy 3  TH oraz Aleksander Panicz z klasy 3MZ.

mgr Rafał Kaliciak

Rafa

29.03.2019 r. odbył się XII Powiatowy Konkurs Mitologiczny.

XII Powiatowy Konkurs Mitologiczny

 

29 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się  XII  edycja Powiatowego Konkursu Mitologicznego. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. W tym roku w konkursie wzięły udział cztery szkoły: Szkoła Podstawowa nr  1  im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoła Podstawowa w Trzcińsku – Zdroju, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Koordynatorami konkursu były nauczycielki: mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas i mgr Gabriela Lasowska.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w której pracowały: Teresa Błońska – Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie oraz Eugenia Hajduk – emerytowana nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr  2  Chojnie.

W pierwszej części konkursu drużyny zmierzyły się z wiedzą o boskiej genealogii. Mając do  dyspozycji schemat i rozsypankę imion bogów greckich, układali drzewo genealogiczne. W kolejnym etapie zmagań, zespoły odpowiadały w określonym czasie na pięć losowo wybranych pytań o różnym stopniu trudności. W trzeciej rundzie – kalamburach – młodzież sprawdzała swoje umiejętności przedstawiania na rysunku i odgadywania mitologicznych haseł.

Czwarta runda polegała na przedstawieniu dowolnej postaci mitologicznej przez reprezentacje szkół. W tej części jurorzy oceniali prezentację postaci (strój, rekwizyty, pomysłowość, zachowanie zgodności z wizerunkiem mitologicznym oraz samo wystąpienie, m.in. płynność i  oryginalność wypowiedzi).

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie: Marta Pięknik, Karolina Waniel, Karolina Musiał (opiekun: Katarzyna Stempińska),

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnie: Zuzanna Tuszakowska, Marta Konikowska, Karol Prętki (opiekun: Justyna Gała),

III miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w składzie: Oliwia Sugier, Zuzanna Lorenc, Marcel Cacek (opiekun: Edyta Krupa – Nadolny),

IV miejsce: Szkoła Podstawowa w Trzcińsku – Zdroju: Wiktoria Sarnecka, Tadeusz Bindas, Grzegorz Tatkowski (opiekun: Anna Bielawska).

Nagrody dla uczestników konkursu i poczęstunek zostały ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSP w Chojnie oraz sponsorów.

 

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

29.03.2019 r. odbył się XII Powiatowy Konkurs Mitologiczny.

XII POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie klas gimnazjum. Zasadniczym celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania mitologią oraz kulturą starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu.

 Konkurs odbył się 29 marca 2019 r. o godz. 10.00 w ZSP w Chojnie.

***

 INFORMACJA DLA SZKÓŁ – POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY 2019 

 KARTA ZGŁOSZENIA

 REGULAMIN KONKURSU 

Rafa

7 – 8.03.2019 r. odbyły się „Dni otwarte” w naszej szkole.

DNI OTWARTE W ZSP W CHOJNIE

W dniach 7 – 8 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się „Dni otwarte” szkoły. Prawie 450 uczniów klas ósmych szkoły podstawowej oraz  klas trzecich gimnazjum odwiedziło naszą szkołę. Byli to uczniowie ze szkół z Cedyni, Morynia, Chojny, Góralic, Piasek, Nawodnej, Boleszkowic, Trzcińska Zdroju, Zielina, Czelina, Troszyna, Brwic oraz Mieszkowic. Podczas „Dni otwartych” mieliśmy przyjemność gościć również rodziców, którzy sami przyjechali ze swoimi dziećmi ze szkół z Lipian oraz  z  Krzywina, aby zobaczyć szkołę, w której niebawem uczyć się będą ich dzieci.

Uczniowie wspólnie z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów zaprezentowali bogatą ofertę edukacyjną. Przedstawiono kierunki w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Budowlanym, Technikum Zawodowym oraz zawody w Branżowej Szkole I stopnia i klasie patronackiej firmy usługowo – produkcyjnej „Pomot”, która od ubiegłego roku szkolnego kształci uczniów w zawodzie ślusarz oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Przygotowano stoiska tematyczne, na których uczniowie z poszczególnych kierunków i  zawodów udzielali informacji swoim młodszym kolegom. Wyświetlono prezentację multimedialną promującą działania i osiągnięcia uczniów oraz bogatą ofertę kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych naszej szkoły. Uczniowie, którzy w tym roku szklonym staną przed trudnym wyborem dalszego kształcenia zwiedzili nowoczesną bazę dydaktyczną naszej szkoły: sale lekcyjne, pracownie szkolne, salon maturzystów, salę kinową, hotelik, boisko wielofunkcyjne, internat oraz stołówkę.

W nowo utworzonym szkolnym punkcie informacji i kariery, koordynator do spraw współpracy międzynarodowej w ZSP w Chojnie – pan mgr Janusz Salamończyk, przedstawił przyszłym absolwentom projekty realizowane w naszej szkole oraz możliwości rozwoju i  doskonalenia, jakie stwarza uczestnictwo w stażach zagranicznych, realizowanych przez  szkołę w przedsiębiorstwach na terenie UE.

Podczas dni otwartych odbył się pokaz umiejętności fryzjerskich uczennic kształcących się w zawodzie fryzjer. Uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych, w ramach zajęć praktycznych, przygotowali dla gości słodki poczęstunek. Młodzież  miała również możliwość konsultacji z doradcą zawodowym, panią mgr Dorotą Szwiec, podczas których głównym tematem była pomoc w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia.

Ciekawym punktem Dni Otwartych był pokaz musztry wojskowej, wykonany przez uczniów klas mundurowych – przygotowany przez pana mgr. Marka Bednarza. Uczniowie z grupy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprezentowali akcję ratunkową, demonstrując zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożeń życia.

 „Dni otwarte” ZSP w Chojnie to czas, kiedy młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum mogła w miłej atmosferze spotkać się i porozmawiać z nauczycielami i starszymi kolegami o  zawodach, sposobie kształcenia i doskonalenia zawodowego, uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych w ramach odbywania praktyki zawodowej oraz możliwościach edukacyjnych i  zawodowych, jakie otwierają się przed wszystkimi uczniami, którzy wybierają naukę w  naszej szkole. Młodzież mogła choć przez chwilę poczuć atmosferę panującą w szkole, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. Zainteresowanie szkołą i kierunkami kształcenia było bardzo duże, dlatego mamy nadzieję na spotkanie już we wrześniu w naszej szkole.

mgr Joanna Rogacewicz

 

Rafa

25.03.2019 r. uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO, INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO

 

W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” 25 marca 2019 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia grupowe, natomiast 3 września 2019 r. pierwsze zajęcia indywidualne z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Zajęcia poprowadzi kadra 10 nauczycieli z ZSP w Chojnie posiadająca odpowiednie kwalifikacje i kompetencje (doradcy zawodowi, specjaliści rynku pracy) do prowadzenia zajęć dla młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego. Dla zapewnienia efektywnej realizacji doradztwa zawodowego 2 kolejnych nauczycieli ZSP w Chojnie, podjęło naukę na studiach podyplomowych w celu uzyskania kwalifikacji doradcy zawodowego.

            Dla wszystkich uczestników projektu zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, obejmującego ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowościowych do wykonywania poszczególnych zawodów. Będą to zajęcia indywidualne i grupowe badające preferencje i predyspozycje zawodowe uczniów z wykorzystywaniem testów i narzędzi charakterystycznych dla doradztwa zawodowego, warsztaty ze specjalistami z zewnątrz, spotkania z pracodawcami, przedstawicielami uczelni wyższych, izb rzemieślniczych, zajęcia z planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

Tematyka grupowych zajęć przygotowujących do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia obejmuje: zajęcia aktywnych postaw na rynku pracy: uświadamianie roli zainteresowań i mocnych stron w konstruowaniu planów zawodowych; zwiększenie wiedzy o zawodach i środowiskach pracy; inspirowanie do myślenia o własnych zasobach w kontekście przyszłej aktywności zawodowej; uświadamianie konieczności porównywania ofert pracy pod kątem realizacji własnych celów; zapoznanie ze źródłami informacji edukacyjno-zawodowej; prezentację oferty szkolnictwa wyższego w województwie zachodniopomorskim.

Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe obejmuje ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów, planowanie ścieżki kariery zawodowej, ścieżki podnoszenia kwalifikacji, opracowanie IPD.

Młodzi ludzie poprzez udział w zajęciach będą wyrównywać dostęp do uczenia się przez całe życie, poszerzania wiedzy, podnoszenia swoich umiejętności i kompetencji jako siły roboczej oraz nabywania umiejętności o uzyskiwaniu informacji na temat rynku pracy.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

21.03.2019 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny.

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

 

21marca 2019 r. odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. W konkursie wzięło udział 25 uczniów z kl. I TI, I bd LO, II BI, III BI, III  MPS, II b LO, III abd LO.

W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i  Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu, przeprowadzające Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz  Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy, propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów.

“Kangur Matematyczny” ma charakter jednorazowego testu, który zawiera 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w konkursie otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do  każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest  poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za  odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. W czasie trwania konkursu nie  wolno korzystać z kalkulatora.

Nienaruszalność koperty z testami potwierdzili: Magdalena Bielanin z kl. III b LO i  Oskar Klęczar z kl. I b LO. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja w  składzie mgr Agata Motyl i mgr Emilia Skrzypa.

Każdy uczeń zgłoszony do konkursu otrzymał w dniu konkursu nagrodę uczestnictwa w  postaci kuli – breloczka. Komitety Regionalne przyznają następujące nagrody: nagrody dla  laureatów Konkursu, nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie, nagrody za  wyróżnienie. Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu.

Listy nagrodzonych uczniów oraz informacja o zasadach przydziału nagród zostanie przekazana przez Regionalne Komitety Organizacyjne w terminie 5 tygodni od daty konkursu. Pozostaje już tylko cierpliwie czekać na wyniki.

Miłośnikom matematycznych łamigłówek dziękuję za udział w konkursie i zapraszam za rok.

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

Rafa

20.03.2019 r. odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

 

            20 marca 2019 r. Kamila Błoch z kl. 2 TH oraz Katarzyna Błęcka z kl. 2 a LO pod  opieką pani mgr Joanny Gorskiej – Hamkało uczestniczyły w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych w Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinie.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W rundzie eliminacyjnej uczniowie dziesięciu szkół odpowiadali na pytania dotyczące historii, geografii, muzyki, literatury, filmu, wynalazków, kultury, polityki, znanych osób i miejsc, itp.

Do finału wyłoniono cztery zespoły. W drugiej rundzie, finałowej, uczniowie odpowiadali na  pytania do filmu „Gra tajemnic” (reż. Morten Tyldum). W ciągu pięciu sekund odpowiadali ustnie na pytania ogólne oraz bawili się w „taboo”.

Uczennice naszej szkoły tym razem nie stanęły na podium, ale dobrze się bawiły i utrwaliły swoją wiedzę o krajach anglojęzycznych.

Konkurs, jak co roku, wzbogaciły piękne występy taneczne i muzyczne zdolnych uczniów ZS  Nr 6. W trakcie przerw wszyscy obecni mogli również posilić się przygotowanymi w  szkole pysznymi wypiekami.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tym ciekawym konkursie po raz kolejny.

 

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

20 – 25.03.2019 r. odbyły się „Dni Zdrowego Trybu Życia”.

„Dni Zdrowego Trybu Życia”

 

W dniach 20 – 25 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się „Dni Zdrowego Trybu Życia”. Akcję rozpoczęto miłym akcentem rozdawania jabłek przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w wejściach do budynków szkolnych. W klasach I HŻ i III BI odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzone przez pana Marka Łągiewczyka – opiekuna Młodzieżowej Grupy WOPR przy ZSP w Chojnie.

Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny obchodziliśmy dzień sportu. Uczniowie zostali zaproszeni przez Samorząd Uczniowski do przebrania się w radosne kolorowe stroje. Przedsięwzięcie było brane pod uwagę we współzawodnictwie o tytuł Super klasy 2019.

Po trzech lekcjach, na długiej przerwie, wszyscy uczniowie i pracownicy zostali zaproszeni na poczęstunek, gdzie serwowano gorące kiełbaski – idealne na niezbyt sprzyjającą pogodę.

W ramach Dnia Sportu do zaliczenia było 5 stacji, a reprezentacje klas musiały zmierzyć się  m.in. ze slalomem z piłką, skokami przez skakankę czy biegiem sztafetowym. Wyniki rywalizacji wraz z wręczeniem nagród poznamy podczas kwietniowego święta szkoły.

Po emocjach sportowych uczniowie spotkali się z panem Lechem Dyblikiem – aktorem, który przeprowadził pogadankę profilaktyczną i zaprezentował kilka piosenek.

25 marca 2019 roku po raz kolejny na placu przy ZSP w Chojnie pojawił się mobilny punkt poboru krwi z Zachodniopomorskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze  Szczecina. Uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Chojny mogli udać się do ambulansu, aby oddać swoją krew. Jednorazowo krwiodawca oddając nawet do 0.450 ml krwi może uratować życie innej osobie. Przedsięwzięcie to cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ łącznie krew oddało około 55 uczniów, jeden absolwent i cztery osoby z poza szkoły. Podczas akcji zebrano 112 czekolad, które krwiodawcy przekazali dla dzieci z  placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w  Trzcińsku Zdroju.

Dodatkowo, tego samego dnia, odbyły się prelekcje prowadzone przez lekarza z  Zachodniopomorskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – dr T. Gębkę, mające na celu promowanie postaw prospołecznych oraz idei krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Nasza szkoła odpowiedziała na apel Fundacji DKMS – Bazy Dawców Komórek Macierzystych i Szpiku z siedzibą w Warszawie. W dniu 15 marca 2019 r. zorganizowała rejestracje pełnoletnich uczniów na potencjalnego dawcę komórek macierzystych lub szpiku kostnego. Nazwa tej akcji to: „#zachodniopomorskakomórkomania”. Zaangażowanie uczniów i chęć pomocy szkoły ma realny wpływ na poprawę sytuacji pacjentów cierpiących na nowotwory krwi i potrzebujących przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego. Udział w akcji wzięły 24 osoby. Rejestracja polegała na wypełnieniu formularza i pobraniu wymazu z jamy ustnej przy użyciu pałeczek specjalnie do tego przeznaczonych.

Po przeprowadzeniu rejestracji wolontariusze wraz z opiekunem przygotowali paczkę do  wysyłki, którą odebrał kurier zorganizowany przez fundację DKMS.

Cieszymy się, że nasza szkoła bierze czynny udział w takich akcjach i może pomóc chorym i cierpiącym ludziom w walce z chorobą nowotworową krwi. Akcję przygotowali i  przeprowadzili: Jakub Woźniak (kl. 1 TI), Kaja Wąchała (kl. 1 d LO), Oskar Klęczar (kl.1  b  LO), Sara Tracz (kl. 3 TŻ), Weronika Saskowska (kl. 3 TŻ), Oliwia Chmielowiec (kl.  2 d LO), Anna Sobolewska (kl. 2 b LO) oraz pani pielęgniarka Wanda Nużyńska.

Wszystkim wolontariuszom i dawcom należą się ogromne podziękowania i gratulacje.

 

mgr Emilia Skrzypa

mgr Leszek Lejman

mgr Aleksander Lizak

Rafa

19.03.2019 r. odbyły się pierwsze zajęcia kl. I d LO z kryminalistyki z udziałem Policji.

Zajęcia dydaktyczne z kryminalistyki z udziałem Policji

W bieżącym roku szkolnym uczniowie mieli możliwość wyboru nowego kierunku – przyrodniczego z elementami kryminalistyki, na którym, oprócz realizacji przedmiotów ogólnych, przewidziana jest realizacja przedmiotu dodatkowego – pod nazwą Elementy kryminalistyki. Na przedmiocie tym omawiane są zagadnienia z Biologii Sądowej oraz  kryminalistyki z uwzględnieniem współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Policją.

W tym roku szkolnym, dzięki życzliwości Komendy Powiatowej oraz Komendy Policji w  Chojnie, odbyły się już dwa spotkania, które miały na celu zapoznanie uczniów z pracą technika kryminalistycznego i policji dochodzeniowo – śledczej.

Pierwsze zajęcia odbyły się 12 lutego 2019 r. i przeprowadził je technik kryminalistyki, asp.  sztab. Bogusław Pociej oraz sierż. sztab. Tomasz Dąbrowski. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób zbierane są ślady biologiczne na miejscu przestępstwa, obejrzeli wyposażenie technika kryminalistycznego oraz samodzielnie zebrali odciski linii papilarnych. Zajęcia były bardzo owocne i ciekawe.

Drugie zajęcia odbyły się 19 marca 2019 roku, podczas których sierż. sztab. Tomasz Dąbrowski przygotował całą aranżację włamania z bronią palną i aresztowania przestępcy. Tak profesjonalne przygotowanie zajęć było dla wszystkich dużym zaskoczeniem i myślę, że  na długo będą one zapamiętane.

Podczas zajęć uczniowie pod okiem fachowca, krok po kroku przeprowadzali oględziny miejsca przestępstwa, ucząc się zabezpieczania śladów biologicznych oraz  ich  dokumentowania, włącznie z przygotowaniem dokumentacji fotograficznej.

Kolejne zajęcia z udziałem Policji odbędą się na przełomie maja i czerwca, a dotyczyć będą zabezpieczania miejsca wypadku samochodowego. Już nie możemy doczekać się tego, czym nas zaskoczy sierż. sztab. Tomasz Dąbrowski. Bardzo dziękujemy za przekazanie swojej wiedzy z taką pasją i zaangażowaniem.

nauczyciel biologii

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

19.03.2019 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości.

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości

19 marca 2019 r. obchodziliśmy w szkole Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości. Już z  samego rana klasa I POMOT udała się wraz z wychowawczynią na krótką wycieczkę do „Auto serwisu Piotrowski” w Chojnie. Uczniowie mogli zobaczyć warsztat samochodowy oraz stację kontroli pojazdów podczas codziennej pracy. Pozostała część klasy I PMZ uczestniczyła w zajęciach z mgr Emilią Skrzypą, podsumowujących zagadnienia zakładania własnej firmy.

Kolejnym punktem podczas Dnia Przedsiębiorczości było spotkanie klas: I TI, I bd LO oraz  I  HŻ z dr Arkadiuszem Malkowskim z wydziału ekonomicznego ZUT. Podczas zajęć omawiane były zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu, przedsiębiorczości akademickiej.

Największe zainteresowanie wzbudziły informacje dotyczące możliwości pozyskania środków na sfinansowanie własnego biznesu z różnego rodzaju środków unijnych. Wykładowca zwrócił uwagę, że w obecnej chwili środki te są wykorzystywane w małym stopniu, ponieważ brakuje beneficjentów. Ludzie, nawet jeśli już mają pomysł na własną działalność gospodarczą, to nie potrafią go zrealizować. Wbrew powszechnemu mniemaniu Polacy nie są narodem przedsiębiorczym – nie chcą się szkolić i podnosić własnych kwalifikacji, nawet jeśli te szkolenia są bezpłatne. Dlatego należy się uczyć przedsiębiorczości jak najwcześniej. Ciekawym sposobem jest tworzenie przez młodzież miniprzedsiębiorstw, takich jak „Folkself” z Gryfic, którego produkty – różnego rodzaju rękodzieła i gadżety, związane z tradycją i barwami ludowymi, są sprzedawane w kraju i  za  granicą.

Uczniowie klasy pierwszej o profilu humanistyczno – prawnym obchodzili Dzień Przedsiębiorczości w jeszcze inny sposób. Wzięli udział w rozprawie sądowej na Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Gryfinie – filia w Chojnie. Rozprawa dotyczyła kradzieży z  włamaniem. Uczestnicy mogli zaobserwować procedury przewodu sądowego, zadania sędziego, adwokata.

W tym samym czasie klasa I c LO spotkała się z przedstawicielką Młodzieżowego Centrum Kariery z Gryfina. Obejrzeliśmy filmy na temat poszukiwania pracy i zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Prowadząca omówiła autentyczne przypadki nietypowych i  typowych rozmów kwalifikacyjnych oraz zadawane na nich pytania. Ich znajomość może nam pomóc w dobrym przygotowaniu się, a w rezultacie w lepszym zaprezentowaniu naszej osoby podczas interview.

Co chcę robić w życiu? Czy mam predyspozycje do wymarzonej pracy? Jakie wybrać studia? Czy mogę poprowadzić własną firmę? Może spotkania w Dniu Przedsiębiorczości choć w niewielkim stopniu pomogą w podjęciu trafnych decyzji.

mgr Barbara Zubala

Rafa

18.03.2019 r. wizyta kl. II MPS w Inter Cars S.A. w Chojnie.

Kl. II MPS z wizytą w firmie Inter Cars S.A. w Chojnie

18 marca 2019 r. klasa 2MPS wraz z wychowawcą udała się do filii firmy Inter Cars S.A. w Chojnie. Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem zakładu pracy. Inter Cars S.A. jest to firma zajmującą się sprzedażą części samochodowych do samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników, skuterów, motocykli. W swojej ofercie ma ponad 2 miliony części. Inter Cars posiada na terenie Polski 220 filii, a także sklep internetowy, gdzie można zamówić online części samochodowe, które zostaną doręczone przez kuriera lub można je odebrać osobiście w jednej z filii na terenie całej Polski.

Uczniowie szczegółowo zapoznali się z pracą magazyniera, poznali zakres obowiązków oraz  wymagania, jakie należy spełnić, aby móc pracować na tym stanowisku w firmie Inter Cars S.A. Wszystkich tych informacji udzielił nam Eryk Madera, pracownik chojeńskiej filii, a także absolwent naszej szkoły.

Aby zostać przyjętym na stanowisko magazyniera pracownik musi posiadać aktualne badania lekarskie, a także badania wysokościowe, ponieważ części samochodowe są składowane na  trzech piętrach magazynu. Praca odbywa się w systemie zmianowym. Magazyn pracuje całodobowo od poniedziałku do piątku i raz w miesiącu w sobotę.

Do obowiązków magazyniera należy rozładunek towaru, segregacja części na odpowiednie działy, odpowiednie ich katalogownie – przypisanie odpowiedniego symbolu.

mgr Rafał Kaliciak

Rafa

18.03.2019 r. uczniowie klasy I d LO uczestniczyli w zajęciach z kryminalistyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne kl. I d LO na Wydziale Biologii US

 

18 marca 2019 roku uczniowie klasy I d LO uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego w celu poszerzenia zagadnień z  przedmiotu Elementy kryminalistyki.

Pierwsze zajęcia przeprowadziła Pani dr Ewa Rębacz – Maron z Katedry Zoologii Kręgowców i Antropologii, a dotyczyły one zastosowania Cheiloskopii w kryminalistyce, czyli badania i identyfikacji czerwieni wargowej lub potocznie mówiąc śladów odciśniętych ust. Badania czerwieni wargowej, zapoczątkowane pod koniec XX wieku w Japonii, okazały się być wysoce przydatne podczas prowadzenia śledztw. Wykazały one, że ślady ust posiadają wysoce indywidualne cechy, pozwalające na identyfikację osoby, która je  pozostawiła. Podobnie jak ślad linii papilarnych, odcisk ust jest indywidualny dla każdego człowieka. Stąd podczas zajęć każdy uczeń dokonał odbitek własnych ust, aby następnie określić typ czerwieni wargowej, jaki posiada.

Następne zajęcia przeprowadził mgr Grzegorz Michoński z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Limnologii, który zapoznał uczniów z fauną zwłok ludzkich. Odbył się pokaz chrząszczy, najczęściej przebywających na zwłokach, wzbogacony ciekawostkami dotyczącymi życia tych owadów.

nauczyciel biologii

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

18.03.2019 r. odbyła się pierwsza część Wielkiego testu o sporcie.

WIELKI TEST O SPORCIE
POLSKA BIAŁO – CZERWONI
część I

18 marca 2019 r. odbyła się pierwsza z czterech części WIELKIEGO TESTU O  SPORCIE – POLSKA BIAŁO-CZERWONI. Test, składający się z 20 pytań, dotyczył Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej – Rosja 2018. Wzięło w nim udział 17 dwuosobowych zespołów. Test wymagał od uczestników dużej wiedzy, ponieważ każda para miała zaledwie 10 minut na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Jak się okazało najlepiej z testem poradzili sobie reprezentanci klasy 2bd LO: Patryk Matejko i Miłosz Parczewski, udzielając 19 prawidłowych odpowiedzi. Drugie miejsce zajęła para Adam Hrycaj i Sebastian Zazulak z klasy 3 BI – zdobywcy 17 punktów. Na trzecim stopniu podium znalazły się trzy drużyny: Piotr Frączek i Hubert Słonecki z kl. 4TŻ, Jacek Sztubecki i  Damian Wawruszczak z kl. 2 TI oraz Miłosz Lass i Piotr Mierzyński z kl. 2 MW. Wszystkie te zespoły otrzymały po 16 punktów.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na kolejne testy:

Piłka siatkowa – 25 marca (Mistrzostwa Świata we Włoszech i Bułgarii),

Piłka koszykowa – 1 kwietnia (el. Do Mistrzostw Świata w Chinach),

Piłka ręczna – 8 kwietnia ( piłka klubowa Vive Kielce, największe sukcesy reprezentacji w  ostatnich latach).

Konkurs odbywać się będzie w sali nr 5 w budynku nr 2 w godzinach 10.35 – 10.55 (długa przerwa).

Zwycięzcy poszczególnych testów oraz trzy najlepsze drużyny w klasyfikacji końcowej otrzymają nagrody. 🙂

mgr Rafał Kaliciak

Rafa

16.03.2019 r. uczniowie kl. I a LO wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu w ramach projektu Akademia Młodego Prawnika na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Projekt Akademia Młodego Prawnika

 

            Czworo uczniów klasy I a LO zakwalifikowało się do Projektu Akademia Młodego Prawnika, finansowanego ze środków EFS, w ramach Konkursu „Trzecia Misja Uczelni”, Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Pierwsze inauguracyjne spotkanie odbyło się 16 marca 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wzięli w nim udział uczniowie: Zuzanna Lorenc, Maja Turkiewicz, Marcel Cacek, Jakub Kudłak, pod opieką wychowawcy klasy humanistyczno prawnej mgr Edyty Krupy – Nadolny. Każdy z uczestników otrzymał teczkę z materiałami i harmonogramem spotkań.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów z zakresu nauk prawnych oraz  nauk pozaprawnych, które zmierza do aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników, poszerzenia wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań oraz pobudzenia aktywności edukacyjnej. Zajęcia będą odbywały się w soboty w godzinach od 10.00 do 15.00, do końca roku szkolnego 2018/2019. Przed nami jeszcze siedem spotkań. Zagadnienia poruszane na pierwszym spotkaniu dotyczyły prawa karnego oraz prawa wykroczeń, były  prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji w  ciekawy i przystępny sposób.

Spotkanie przebiegało w miłej, naukowej atmosferze. Było okazją do zawarcia nowych znajomości, ponieważ uczestniczyli w nich uczniowie z różnych szkół naszego województwa. W kuluarach, podczas przerwy kawowej, można było odetchnąć od tych wszystkich paragrafów i kodeksów i porozmawiać z młodzieżą z innych szkół. Z pewnością nie będzie to  czas stracony i kiedyś zaprocentuje wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

 

 

Zuzanna Lorenc, kl. I a LO

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

15.03.2019 r. odbył się etap okręgowy XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

XXVII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – etap okręgowy

 

15 marca 2019 r. odbył się etap okręgowy XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Udział w nim wzięła uczennica naszej szkoły, Anita Orszulak z klasy 4 TŻ.

Anita przeszła przez zestaw czterdziestu pytań typu prawda/ fałsz, jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru. Niestety nie udało jej się dojść do ostatniego etapu tej Olimpiady – uzyskała honorowe czwarte miejsce.

Podczas tego etapu Anita musiała wykonać pracę na temat prozdrowotny. Promowała prawidłowe samopoczucie psychiczne, poprzez ukazanie szerokiego pojęcia, jakim jest „stres”. Rozpropagowała to wśród całej społeczności szkolnej, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. W tym wydarzeniu wzięło udział co najmniej kilkadziesiąt osób. Wykonała ulotki, zawierające takie informacje jak: skąd się bierze stres, jak sobie z nim radzić oraz reakcje organizmu na niego. Zrobiła również dwa plakaty, z czego jeden zawierał informacje dotyczące objawów stresu i powodów jego odczuwania, a drugi: sposoby na radzenie sobie ze stresem. Uczennica przeprowadziła również lekcje z psychologiem szkolnym w kilku klasach na temat stresu oraz stworzyła prezentację. W prezentacji ujęła podobne wiadomości, jak w ulotce i plakatach, jednak znacznie rozszerzone. Dołączyła tam liczne zdjęcia i opisała przeprowadzone lekcje. Wszystko to miało na celu uświadomienie innym czym jest stres i jak sobie z nim radzić. Całość została entuzjastycznie odebrana. Każdy z uczestników akcji zamienił z nią kilka słów i zainteresował się szerzej tym tematem. Całą pracę wysłała do oddziału PCK w Szczecinie w formie papierowej i na dyskietce. Było to również oceniane i punktowane.

mgr Aleksander Lizak

Rafa

15.03.2019 r. uczniowie kl. II i IV TŻ, TH uczestniczyli w zajęciach wykładowo – ćwiczeniowych pt. „Moc Naukowców” w ramach dni otwartych ZUT.

„Moc Naukowców’’ – dzień otwarty
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

15.03.2019 r. uczniowie kl. II i IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technikum Hotelarstwa uczestniczyli w zajęciach wykładowo – ćwiczeniowych zorganizowanych w ramach dnia otwartego pt. „Moc Naukowców” Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Pierwsza część odbyła się na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, gdzie odbyły się dwa wykłady. Pierwszy z nich dotyczył ziół i ich wykorzystania. Studenci z koła zielarskiego przedstawiali różne rośliny przyprawowe, np. paprykę, pietruszkę, lubczyk, szałwię, zwracając uwagę na ich właściwości i zastosowanie.

Tematyka drugiego wykładu dotyczyła win. Fakty i mity dotyczące tego trunku omówił dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk. Młodzież miała okazję sprawdzić się w roli sommelierów, rozpoznając skomplikowane bukiety próbek tego trunku.

Druga część odbyła się na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwie. Uczniowie podzieleni na trzy grupy brali udział w różnych ćwiczeniach. Na podstawie pomiarów antropometrycznych młodzież mogła samodzielnie ocenić swój stan odżywienia i zbadać skład ciała.

Korzystając z programu Dietetyk.pro uczniowie oceniali swój jadłospis z ostatnich 24 godzin pod kątem indywidualnego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Pomagali im w tym studenci z Koła Naukowego Dietetyków. Można było również skorzystać z porady profesjonalnego dietetyka. Odbyły się również warsztaty promujące wiedzę o mleku i jego przetworach. Uczestnicy tych zajęć samodzielnie produkowali lody, masło, maślankę i mleka fermentowane. Na zakończenie odbyła się degustacja i ocena sensoryczna produktów.

Młodzież wzięła również udział w profesjonalnych zajęciach laboratoryjnych w Katedrze Toksykologii Żywności, gdzie pod okiem nauczycieli akademickich oznaczali zawartość detergentów w środkach czystości.

W auli Centrum Dydaktyczno – Badawczego Nanotechnologii odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono prezentację podsumowującą ofertę edukacyjną oraz zalety studiowania w ZUT i w mieście Szczecinie. Przedstawiciel Działu ds. Studenckich omówił możliwości pomocy materialnej i zakwaterowania w domach studenckich. Pracownik Działu Mobilności Międzynarodowej przedstawił kwestie związane z możliwością udziału w międzynarodowej wymianie studenckiej, w ramach Erasmus+ i innych programów. Przedstawiono również bogatą ofertę sportową i kulturalną.

 

mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

14.03.2019 r. w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” odbył się wyjazd studyjny do firmy budowlanej ATANER w Poznaniu.

Wyjazd studyjny uczniów Technikum Budowlanego
i Branżowej Szkoły I stopnia do Poznania
w ramach projektu „Kwalifikacje dziś-dobra praca jutro”

 

14 marca 2019 r. w ramach projektu Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” odbył się  wyjazd studyjny do firmy budowlanej ATANER w Poznaniu. W wyjeździe uczestniczyło 30 uczniów z Technikum Budowlanego i Branżowej Szkoły I st.

Obecnie przy ul Towarowej 39 w Poznaniu powstaje największy obiekt mieszkalno – biurowy. Budynek składa się z części wysokiej: 22 – kondygnacyjnej o wysokości 73 m oraz  części niskiej 5 – kondygnacyjnej, przeznaczonej na biura.

Uczniowie mieli możliwość obejrzenia pomieszczeń biurowych, znajdujących się w części niskiej. Zaprezentowane zostały nowe technologie wykonania okien, ścian zewnętrznych osłonowych, stropów, posadzek oraz ścian działowych, które będą wykonane w systemach suchej zabudowy. Uczniowie dowiedzieli się: w jakiej klasie odporności ogniowej znajduje się  budynek, do jakiej kategorii budynków jest zakwalifikowany oraz jakie są jego rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe.

W hali garażowej, która znajduje się w części podziemnej, młodzież miała okazję zobaczenia montażu dźwigu towarowego. Zostaliśmy zapoznani z materiałami użytymi do budowy podstawy dźwigu, jego wytrzymałością i rozwiązaniami konstrukcyjno – materiałowymi.

Na dachu budynku, który mieści się na 22 kondygnacji, mogliśmy podziwiać panoramę miasta. Na wysokości 73 metrów będzie znajdować się taras o powierzchni ok. 180 m2, przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców, gdzie będą mogli odpocząć wśród zieleni z fantastycznym widokiem na Poznań.

Wycieczka była dla wszystkich ciekawym doświadczeniem.

 

Opiekunowie

mgr inż. Monika Kowalska

mgr Agnieszka Jabłońska

Adam Bachów

Rafa

14.03.2019 r. obchodziliśmy Dzień Liczby Pi.

„Dzień Liczby Pi”

 

14 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie z samego rana rozpoczęło się szaleństwo związane z obchodami Dnia Liczby Pi. Oprócz święta ludolfiny, tego dnia przypada również rocznica narodzin Alberta Einsteina, więc miłośnicy matematyki i  fizyki mieli jeszcze więcej powodów do świętowania. Całe przedsięwzięcie organizowała klasa II b LO, której liderem była Natalia Ziembowska oraz zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – fizyczno – ekonomicznych. Koordynatorką była Pani Emilia Skrzypa.

W związku ze świętem liczby Pi organizatorzy ozdobili budynki szkoły różnymi ciekawymi dekoracjami. Przy wejściach pojawiły się ogromne napisy ,,DZIEŃ LICZBY PI”, antyramy z  plakatami tematycznymi i wizerunkiem Pitagorasa, które wykonały Aneta Kaczor z  kl.  IV  TH i Kaja Nowak z kl. II b LO oraz wielkie modele brył przygotowane przez  uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia. Ponadto na drzwiach klas pojawiły się karteczki z pi – ematami i ciekawostkami o ludolfinie. Nie używając Internetu można było dowiedzieć się m. in. jakie jest najdłuższe rozwinięcie dziesiętne liczby pi i ile czasu nowoczesny komputer potrzebował by je podać. Można było też dostać coś na osłodę życia – ciasteczka z  symbolem liczby Pi. Na prośbę organizatorów, klasa II TŻ pod okiem Pani Małgorzaty Zarzyckiej upiekła kolorowe, a przede wszystkim przepyszne ciastka matematyczne, które rozdawane były w budynku nr 1.

Ważnym punktem, który został również w tym dniu zrealizowany było przeprowadzenie wyjątkowej i specjalnej lekcji o tematyce liczby PI w klasie III MM. Podczas tych zajęć wyświetlono dwie prezentacje pt. „Liczba Pi” i „Historia greckiego matematyka – Pitagorasa”. Uczniowie poznali historię, definicję, rozwinięcie dziesiętne liczby Pi oraz wiele ciekawostek z życia Pitagorasa.

Zwieńczeniem całego święta był ,,Pi – konkurs”, czyli drużynowy konkurs wiedzy o  ludolfinie, a jednocześnie mała rywalizacja międzyklasowa.

Wyniki konkursu:

I miejsce – klasa III abd LO: Magdalena Bielanin i Ryszard Wójcik,

II miejsce – kl. IV HŻ: Anita Orszulak i Ida Rumbuć,

III miejsce – kl. II BD LO: Martyna Cebulska i Anna Sobolewska.

Gratulujemy i życzymy więcej matematycznych sukcesów! Do zobaczenia za rok na  kolejnym święcie liczby Pi!

 

 

Organizatorzy kl.II b LO

Rafa

12 – 13.03.2019 r. odbył się XII Międzywojewódzki Konkurs dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, w którym specjalne wyróżnienie otrzymała Wiktoria Borowiec z kl. III TH.

XII Międzywojewódzki konkurs „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej 2019”

W dniach 12 i 13 marca 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku odbył się XII Międzywojewódzki Konkurs dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Słupska.

W pierwszym dniu 20 uczestników z dziesięciu szkół z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego, dokonało autoprezentacji, natomiast w II części eliminacji – sprawdzali swoją wiedzę pisząc test zawodowy.

Naszą szkołę w konkursie reprezentowały uczennice klasy III TH Wiktoria Borowiec oraz Klaudia Matuszczyk. Opiekę nad uczennicami sprawowała Bianka Małysz – Lewandowska. Finał tegorocznej edycji konkursu odbył się po raz trzeci w Hotelu Grand Lubicz ***** Uzdrowisko Ustka, który jako partner strategiczny i sponsor zarazem, gościł uczestników oraz udostępnił swoją bazę do przeprowadzenia części praktycznej. Do tej części konkursu zakwalifikowało się zaledwie 8 najlepszych uczniów, w tym obie reprezentantki naszej szkoły.

W jury zasiedli: Joanna Orłowska – przedstawiciel zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Anna Ćwigoń – Słomkowska – Hotel Jantar*** Ustka, Ewelina Jażdżewska – asystent Prezesa Grand Lubicz Hotel*****, Joanna Stanisławska – zastępca dyrektora generalnego Hotelu Mercure Warszawa Grand, Grzegorz Dacków – nauczyciel przedmiotów hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku. Dla laureatów nagrody ufundowali: Grand Lubicz Hotel ***** Uzdrowisko Ustka, Sound Garden Hotel Airport *** w Warszawie, Hotel Jantar***Ustka, Hotel Mercure Warszawa Grand, Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego w  Gdańsku.

W pierwszej konkurencji finałowej, sprawdzono znajomość zasad nakrywania stołu dla gości hotelowych. Oceniano sposób nakrycia, organizację pracy i wygląd stołu. Zawodnicy musieli dobrać odpowiednią zastawę do zamówionego zestawu potraw i we właściwy sposób nakryć stół dla dwóch osób. Drugie finałowe zadanie polegało na obsłudze gościa w hotelowej recepcji. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością procedur hotelowych, zasad savoir vivre’u oraz znajomością języka obcego podczas obsługi gości, umiejętnością poradzenia sobie w kłopotliwej sytuacji w hotelu.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i  rozdanie nagród oraz pamiątkowych dyplomów i podziękowań. Tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej podobnie jak w ubiegłym roku powędrował do Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni.

Wiktoria i Klaudia godnie zaprezentowały naszą szkołę zdobywając wysokie 4  i  8  miejsca w konkursie. Nie zawsze czwarta lokata w konkursie oznacza wielką przegraną. Przekonała się o tym Wiktoria Borowiec, która otrzymała specjalne wyróżnienie od członka jury, pani Joanny Stanisławskiej – z – cy dyrektora generalnego Hotelu Mercure Warszawa Grand. W nagrodę otrzymała miesięczny staż w Hotelu Saund Grand Hotel oraz  równie atrakcyjny weekendowy voucher na pobyt w Hotelu Mercure Grand w Warszawie.

Te dwa konkursowe dni pełne wrażeń i emocji stały się także świetną okazją do wymiany doświadczeń, pobudzania ambicji i doskonalenia umiejętności zawodowych przyszłych hotelarzy oraz nawiązania współpracy między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa.

Dziękuję naszym reprezentantkom za trud włożony w przygotowania i udział w  konkursie oraz gratuluję wysokich wyników. Zachęcam do ponownego udziału w kolejnej edycji. Z roku na rok wypadamy coraz lepiej więc kto wie? Może w przyszły roku podium?

Opiekun:

mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

10.03.2019 r. Paulina Karpicka z kl. 2c LO i Dominika Grącka z kl. 2 a LO wzięły udział w X edycji Biegu Kobiet SANPROBI 2019.

SANPROBI Bieg Kobiet 2019

 

10 marca 2019 r. w Szczecinie na Jasnych Błoniach odbyła się 10 – jubileuszowa edycja SANPROBI Biegu Kobiet. Jak co roku od 10 lat mieszkanki Szczecina, bliższych i  dalszych okolic Szczecina miały możliwość świętować Dzień Kobiet na biegowo. SANPROBI Bieg Kobiet 2019 to impreza znana zarówno biegaczkom, jak i amatorkom nordic walkingu. Obie dyscypliny mają co roku silną reprezentację. W tegorocznej edycji wzięło udział 1837 kobiet, na starcie 5- kilometrowego biegu stanęło 1356 amatorek biegania. Trasa, jak co roku, przebiegała alejkami Parku Kasprowicza.

Uczennice naszej szkoły, tradycyjnie już, świętowały Dzień Kobiet na sportowo. W tym roku w biegu wystartowały:

– Paulina Karpicka, kl. 2c LO – ukończyła bieg na 478 miejscu z czasem 00:31:48,

– Dominika Grącka, kl. 2a LO – ukończyła bieg na 528 miejscu z czasem 00:32:17,

Na mecie, na wszystkie Panie, które ukończyły bieg, czekały zasłużone medale, gratulacje i  kwiatek.

opiekun: mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

8.03.2019 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

WIZYTA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

8 marca 2019 roku po raz kolejny, pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, my – członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza – odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

Okazja była szczególna, ponieważ zawitaliśmy w placówce z okazji Dnia Kobiet! Podopieczne DPS niezmiernie cieszyły się z każdego podarunku – laurek, kwiatów i  drobnych słodyczy. Chłopcy – Dominik i Bartek, oczywiście, rozdawali kwiatki, a laurkami i słodyczami zajęły się uczennice z kl. II ac LO i II TH.

Panie, bardzo uradowane, z łezką w oku i wielkim wzruszeniem, dziękowały za każde ciepłe słowo i szczery uśmiech. Oczywiście, pomimo rzeczy materialnych, które zwykle ze sobą przynosimy, to właśnie uśmiech i obecność drugiego człowieka są dla Seniorów najważniejsze!

Z każdą Panią było dane nam chwilę porozmawiać. Wysłuchaliśmy anegdotek, wspomnień. Podopieczne chętnie dzieliły się radami na przyszłość. Szczególnie w pamięć zapadł mi  szczery monolog pewnej Pani, w którym życzyła nam dobrych małżonków i szczęśliwego życia – niezmiernie się przy wypowiadanych słowach wzruszając.

Matki, żony, babcie, które w większości już nikogo nie mają, których nikt nie odwiedza. Szczególnie w takich świątecznych dniach potrzebują serdecznego kontaktu z drugim człowiekiem i wtedy pojawiamy się my – wolontariusze z kwiatkiem, cukierkiem i ciepłym słowem. Staramy się, jak umiemy, umilić czas ludziom, o których wielu zapomniało.

 

 

Laura, kl. II c LO

Rafa

7.03.2019 r. odbył się etap regionalny VI Konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

VI Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
„Poznaj swoje prawa w pracy” – etap regionalny

 

7 marca 2019 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w  Szczecinie odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Przedsięwzięcie było adresowane do szkół uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu była promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawa pracy. Naszą szkołę w tym roku reprezentowali uczniowie klasy 4 Technikum Budowlanego: Kacper Dębowski i Kacper Walkiewicz.

Etap wojewódzki miał na celu wyłonienie trzech uczniów do etapu centralnego. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, składającego się  z  35  pytań. W konkursie udział wzięło ok 50 uczestników z różnych szkół województwa zachodniopomorskiego.

Po napisaniu testu i ustnej dogrywce wyłoniono zwycięzców, którzy pojadą na etap centralny konkursu do Warszawy. Wszyscy uczestnicy etapu regionalnego konkursu zostali nagrodzeniu dyplomami i upominkami, ufundowanymi przez Okręgowy Inspektorat Pracy w  Szczecinie.

mgr  Emilia Skrzypa

Rafa

7.03.2019 r. odbył się IX Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”.

IX Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

 

W dniu 7 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się  kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”. Organizatorem konkurs było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z takimi renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego czy  Uniwersytet Warszawski. Celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii – poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności. W tegorocznej edycji uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach konkursowych: „Adept” – uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej, „Junior” – uczniowie gimnazjów oraz „Żak” – uczniowie liceów, techników i szkół zawodowych.

W tegorocznej edycji „Alchemika” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie reprezentowało 17 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu konkursowego składającego się z 30 zadań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów). W części opisowej uczniowie mieli za zadanie wymienić i krótko opisać zjawiska chemiczne zachodzące naturalnie wokół człowieka. Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli 45 minut. Prace oceni jury powołane przez patronów naukowych konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2019 r. Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Szkolny Organizator Konkursu

mgr inż. Justyna Sumara

Rafa

6.03.2019 r. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne kl. III c LO na zakończenie I edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” Ministerstwa Obrony Narodowej.

Egzamin kl. III c LO na zakończenie „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” Ministerstwa Obrony Narodowej

 

Po raz ostatni kadeci klasy III c LO o kierunku społeczno – wojskowym uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach. W dniu 6  marca 2019 r. odbyły się egzaminy teoretyczne oraz praktyczne kończące proces ich  uczestnictwa w I edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” Ministerstwa Obrony Narodowej.

Po uroczystej zbiórce na placu apelowym, przywitaniu przez Pana chor. Waldemara Chojnackiego – odpowiedzialnego za realizację szkolenia ze strony jednostki – uczniowie udali się do sali wykładowej, gdzie przystąpili do sprawdzianu teoretycznego.

W czasie 45 minut musieli odpowiedzieć na 30 pytań, otwartych i zamkniętych, dotyczących wiedzy zdobytej w trakcie całego cyklu kształcenia. Po zakończeniu egzaminu teoretycznego udali się na plac ćwiczeniowy, gdzie przystąpili do egzaminu praktycznego. Tu należało popisać się umiejętnościami zdobytymi w praktyce: z taktyki, szkolenia strzeleckiego, terenoznawstwa, szkolenia bojowego, regulaminu wojskowego i musztry oraz szkolenia medycznego.

Każdy z egzaminowanych musiał zaprezentować pokonywanie terenu różnymi sposobami, reakcję na zagrożenie w czasie marszu, składanie i rozkładanie karabinka, postawy strzeleckie, określenie kierunków stron świata, odległości od przedmiotów terenowych, czynności alarmowe po ogłoszeniu alarmu o skażeniach, meldunek z obserwacji obiektu terenowego, występowanie, wstępowanie oraz zwroty w miejscu, a także ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej czy założenie staży taktycznej.

Na każdym punkcie kadeci byli oceniani przez żołnierzy – instruktorów. W trakcie realizacji programu przez 1,5 roku kadeci szkoły zrealizowali 185 godzin szkolenia teoretycznego oraz  praktycznego, w tym także pięciodniowy obóz szkoleniowy. Niemal każdego miesiąca realizowane były zajęcia wojskowego dnia szkoleniowego – w oparciu o kadrę oraz bazę jednostki patronackiej, jaką był 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie.

Kadeci podczas realizowanych w czasie szkolenia zajęć zdobywali umiejętności z takich dziedzin wiedzy wojskowej jak: regulaminy wojskowe, musztra, kształcenie obywatelskie, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, taktyka, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie wojskowe, szkolenie inżynieryjno – saperskie, obrona przed bronią masowego rażenia, powszechna obrona przeciwlotnicza, łączność, terenoznawstwo, obrona i ochrona obiektów, wychowanie fizyczne, szkolenie medyczne oraz wiele innych.

Dzięki zakwalifikowaniu do programu uczniowie mieli idealne warunki do rozwoju, zdobyli ogromne doświadczenie, a szkoła otrzymała także wsparcie z MON w postaci dotacji celowej, na zakup wyposażenia oraz umundurowania, niezbędnego do realizacji nauczania przedmiotu edukacja wojskowa.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

06.03.2019 r. reprezentacja dziewcząt zajęła II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

POWIATOWA LICEALIADA W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

 

06.03.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Gryfinie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

 

Punktacja:

LO GRYFINO – ZSP CHOJNA – 2:0

ZSP CHOJNA – ZSP GRYFINO – 2:0

LO GRYFINO – ZSP GRYFINO 2:0

 

 

Wyniki rywalizacji:

I miejsce LO GRYFINO

II miejsce ZSP CHOJNA

III ZSP GRYFINO

Naszą szkołę reprezentowały:

 1. Bylewska Natalia – kl. II d LO,
 2. Saskowska Wiktoria, kl. I TH,
 3. Wojewoda Joanna, kl. II a LO,
 4. Chmielowiec Oliwia, kl. II b LO,
 5. Wandulska Agata, kl. I c LO
 6. Michałowska Paulina, kl. I TH,
 7. Grodecka Nikola,kl. I TH, C
 8. Ceglarek Monika, kl. III TŻ,
 9. Hrynkiewicz Dominika, kl. III TŻ,
 10. Szachnowska Julia, kl. II TH,
 11. Tarnowska Julia, kl. II a LO.

 

 

Opiekun – mgr Lilla Kość

Rafa

14.03.2019 r. odbył się finał IX Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Finał IX Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

 

14 marca 2019 roku w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie odbył się finał IX Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, organizowanego przez  Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Celem konkursu jest popularyzacja zawodu doradcy podatkowego i upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego.

Pierwszy etap konkursu polegał na napisaniu przez uczestników pracy domowej na jeden z 4 następujących tematów:

1. Start – up dla młodych przedsiębiorców. Ograniczenia działalności i propozycje rozwiązań. Udział doradców podatkowych w rozwoju przedsiębiorczości.

2. Znaczenie podatków dla budżetu państwa i ich funkcje w gospodarce.

3. Czy można nie płacić podatków?

4. Udział podatków w budżecie samorządowym.

Zadania tego podjęły się 4 uczennice naszej szkoły: Sara Kierul z kl. I d LO, Dominika Fira z kl. I TH, Zuzanna Laskowska i Natalia Ziembowska z kl. II b LO. Wszystkie uczennice zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego. Etap ten składał się z części pisemnej w formie testu wielokrotnego wyboru. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu był „Podatek dochodowy od osób fizycznych”, chociaż występowały również pytania dotyczące innych podatków.

Osoby, które wypadły najlepiej na teście dostały się do finału konkursu, w którym uczestnicy odpowiadali ustnie na pytania komisji konkursowej. Do tego etapu przeszły 2 nasze uczennice: Dominika Fira i Natalia Ziembowska. Po przesłuchaniach komisja wytypowała ośmioro zawodników, którzy będą mogli wziąć udział w etapie ogólnopolskim.

Nasi uczniowie nie dostali się do ścisłej czołówki, ale udział w konkursie był okazją do  pogłębienia wiedzy z zakresu prawa podatkowego i być może, w przyszłości, zainteresowania zawodem doradcy podatkowego.

mgr Barbara Zubala

Rafa

3 – 9.03.2019 r. uczniowie ZSP w Chojnie wzięli udział w kursie szkoleniowym nt. propagandy online w ramach projektu „SAVE – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” programu Erasmus+ w Murskiej Sobocie w Słowenii.

Kurs szkoleniowy w Murskiej Sobocie w Słowenii
w ramach projektu „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” (SAVE)
z programu Erasmus+

 

W dniach 3 – 9 marca 2019 r. dwunastu uczniów ZSP w Chojnie wraz z opiekunami mgr  Małgorzatą Limanówką i mgr Barbarą Oleksy przebywało w Murskiej Sobocie w Słowenii, gdzie wzięło udział w kursie szkoleniowym nt. propagandy online w ramach projektu Struggle Against Violent Extremism Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży”, programu Erasmus+. W kursie szkoleniowym, oprócz polskiej grupy, udział wzięła młodzież z Turcji, Szwecji i Słowenii.

W niedzielę 3 marca 2019 r. wyjechaliśmy z Chojny przez Berlin do Wiednia, gdzie spędziliśmy cały dzień. Stolica Austrii zachwyciła nas swoim wyjątkowym klimatem, wspaniałymi budowlami i architekturą. Pierwszym przystankiem wycieczki była Katedra Św. Szczepana, kolejnym Opera Wiedeńska, a końcowym Belweder z przepięknymi ogrodami.

W poniedziałek spotkaliśmy się w sali konferencyjnej. W trakcie gier i zabaw integracyjnych mogliśmy poznać się bliżej z naszymi słoweńskimi, szwedzkimi i tureckimi kolegami. Po  południu słoweńscy uczniowie pokazali nam uroki swojego miasteczka. Dzień zakończyliśmy szkoleniem na temat fałszywych wiadomości w Internecie.

Trzeciego dnia zwiedziliśmy miejscową szkołę średnią o profilu ekonomicznym. Pan Zulmay Afzali, mieszkający obecnie w Szwecji, podzielił się z nami wspomnieniami i refleksjami ze  swojej trudnej i niebezpiecznej pracy w Afganistanie, gdzie był między innymi doradcą prezydenta. Po powrocie rozpoczęliśmy blok zajęć na temat krytycznego myślenia, a  w  szczególności dobrych technik propagandowych i umiejętności rozpoznawania różnych jej  rodzajów.

Kolejne dwa dni poświęcone były szkoleniom na temat propagandy i użycia internetowych aplikacji w tworzeniu interaktywnych filmików i plakatów oraz pracy w grupach nad ustalaniem koncepcji i scenariuszów, edytowaniem, montowaniem bądź dogrywaniem scen do naszych filmów, które były głównym zadaniem projektu. Oczywiście wszystkie zajęcia urozmaicane były atrakcyjnymi grami i zabawami, które pozwoliły na nawiązanie bliższych znajomości ze  wszystkimi uczestnikami projektu. Szczególnym wyzwaniem był udział we  współzawodnictwie na jak najszybsze wyjście z escape room’u. Dwa kolejne wieczory upłynęły nam na pracy przeplatanej chwilą relaksu w hotelowym basenie lub siłowni.

W piątek, po pobycie w miejscowej kręgielni, nastąpiło podsumowanie projektu. Wręczono nagrody za pierwsze miejsce drużynie, która najszybciej wydostała się z escape room’u (Szwecja), drużynie najlepszej w kręgle (Słowenia). Natomiast nagroda zwieńczająca cały projekt, czyli  puchar za najlepszy film krótkometrażowy, którego celem było poruszenie ważnego tematu społecznego związanego z przemocą, uzależnieniami, polityką, przypadł jednej z naszych grup. Nasi uczniowie spisali się na medal, bo druga grupa z naszej szkoły zajęła trzecie miejsce.

Z radością i uśmiechem, ale i smutkiem, że tak wyjątkowo szybko minął nam czas, pożegnaliśmy się z rówieśnikami z innych krajów.

Aleksandra Czuto                                          Izabela Grempka

Wiktoria Liput                                               Konrad Matoszko

Kaja Nowak                                                  Kamila Pisanko

Miłosz Parczewski                                         Patrycja Radtke

Maciej Sawicki                                              Katarzyna Zubala

Katarzyna Włodarczyk                                  Miłosz Zubala

Rafa

1.03.2019 r. odbył się X Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej.

X NOWOROCZNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

 

1 marca 2019 r., po raz dziesiąty, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej. Idea jego organizacji narodziła się w momencie nawiązania współpracy przez szkołę z 5 Pułkiem Inżynieryjnym w Szczecinie, w celu szkolenia uczniów klas mundurowych.

Niejako w podzięce za prowadzenie szkolenia, szkoła zorganizowała turniej piłki siatkowej, na który zaproszono reprezentację 5 Pułku Inżynieryjnego. Z czasem zmieniono formułę turnieju, zapraszając do udziału w nim także reprezentację Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie oraz Nadleśnictwa w Chojnie. Szkołę reprezentowały drużyny składające się z nauczycieli oraz uczniów.

W tegorocznej edycji wystąpiły zespoły 5 Pułku Inżynieryjnego, PSP w Gryfinie, Nadleśnictwa Chojna oraz gospodarze. Po ustaleniach z kapitanami drużyn zespoły zostały podzielone na dwa koszyki oraz przystąpiły do rywalizacji w grupach.

Los nie był łaskawy dla reprezentacji nauczycieli, którzy trafili do grupy śmierci. Niestety w  pierwszym meczu ulegli reprezentacji PSP w Gryfinie, przegrywając 1:0, natomiast w  meczu o życie ulegli faworytowi imprezy, czyli reprezentacji 5 Pułku w identycznym stosunku 1:0.

W drugiej grupie doszło do rywalizacji pomiędzy reprezentacjami Nadleśnictwa oraz  uczniów. Zwycięzcami w tym pojedynku zostali uczniowie. Taki układ gier i wyniki spowodowały, że w meczu o trzecie miejsce doszło do rywalizacji pomiędzy PSP w Gryfinie, a Nadleśnictwem. Zwyciężyła reprezentacja Nadleśnictwa 2:1. Natomiast w finale spotkały się reprezentacje uczniów szkoły oraz 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie. Po wyrównanym pojedynku i tie – breaku zwyciężył faworyt, czyli reprezentacja 5 Pułku wynikiem 2:1. Wicedyrektor Małgorzata Limanówka wręczyła uczestnikom dyplomy oraz puchar przechodni, który ponownie trafił do 5 Pułku.

Warto wspomnieć o poczęstunku oraz obsłudze, który przygotowały Panie: Małgorzata Zarzycka oraz Bianka Małysz – Lewandowska wraz z uczniami klas o kierunku gastronomiczno – hotelarskim, za który bardzo dziękują organizatorzy turnieju.

 

Wyniki turnieju:

 1. 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie,
 2. Uczniowie,
 3. Nadleśnictwo Chojna,
 4. PSP w Gryfinie,
 5.  Nauczyciele.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

28.02.2019 r. reprezentacja ZSP w Chojnie zajęła I miejsce w XII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie.

XII POWIATOWY KONKURS WIEDZY O EUROPIE
POD HONOROWYM PATRONATEM
PROF. BOGUSŁAWA LIBERADZKIEGO

 

W dniu 28 lutego 2019 r. odbył się po raz dwunasty Powiatowy Konkurs Wiedzy o  Europie, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Konkurs od siedmiu lat jest objęty honorowym patronatem przez prof. Bogusława Liberadzkiego – posła do Parlamentu Europejskiego. W konkursie biorą udział trzyosobowe drużyny uczniów ze szkół powiatu gryfińskiego. W tym roku udział w konkursie wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Chojnie, Szkoły Podstawowej w Nawodnej i  ZSP w Chojnie.

Konkurs składał się z kilku części. W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test, w  drugiej zespoły odpowiadały na pięć pytań dotyczących wiedzy geograficznej, historycznej, symboli narodowych, ustrojów państw, organizacji międzynarodowych, potraw i  znanych postaci świata kultury. W trzecim etapie uczestnicy przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne – charakteryzujące wybrane przez siebie państwo. Ta część wyróżniała się ciekawymi pomysłami. Mogliśmy podróżować wirtualnie po  Włoszech, Estonii, Czechach, a także popróbować knedli ze śliwkami z kuchni czeskiej.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Europie, integrowanie środowiska lokalnego, pokazanie różnorodności kultur państw naszego kontynentu.

Uczestników oceniała komisja w składzie:

– pan Gerard Lemke – przewodniczący Chojeńsko – Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, który uczestniczy w pracach jury od pierwszego konkursu,

– pani Krystyna Leddin – pracownik Biblioteki Publicznej w Chojnie,

– pani Anna Szczepańska – Dudzik – profesor US, w ramach współpracy z Instytutem Historii i  Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyniki konkursu

I miejsce zajęła drużyna ZSP w Chojnie w składzie: Oskar Klęczar, Jakub Kudłak i Michał Rojkowski (opiekun pani Danuta Perz),

II miejsce – drużyna z SP nr 1 w Chojnie w składzie: Kaja Jaworska, Adam Barcz, Dominik Pierzgalski (opiekun -pani Anita Porczyńska),

III miejsce – drużyna z SP nr 2 w Chojnie: Amelia Olejnik, Andrzej Barcz i Piotr Podniesiński (opiekun – pani Eliza Juzyszyn – Szprejda),

IV miejsce – drużyna z SP w Nawodnej w składzie: Martyna Orszulak, Weronika Padoł i  Maja Szeptycka (opiekun – pani Agnieszka Bekierska).

Uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami, książkami oraz upominkami od patrona konkursu – prof. Bogusława Liberadzkiego. Poczęstunek przygotowały klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych pod opieką nauczycieli zawodu. Zdjęcia wykonała Kamila Błoch – uczennica naszej szkoły.

Koordynatorkami konkursu były: mgr Danuta Perz i mgr Gabriela Lasowska.

mgr Danuta Perz

Rafa

28.02.2019 r. Ida Rumbuć, Natalia Ziembowska, Anita Orszulak i Gracjan Jasnos otrzymali Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego.

STYPENDIA RADY POWIATU W GRYFINIE

 

28 lutego 2019 roku podczas V sesji Rady Powiatu w Gryfinie w Sali konferencyjnej miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. Czworo uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, otrzymało stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce w I półroczu 2018/2019 roku.

Dyplomy stypendystom wręczył przewodniczący Rady Powiatu p. Roman Michalski. Stypendia otrzymali:

Ida Rumbuć, uczennica IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa.

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Aktywnie włącza się w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Angażuje się w działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza, uczestnicząc w wielu akcjach charytatywnych. Była współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem debaty „Czym jest dla ciebie wolność?” w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”. Jest członkiem szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych uczestniczyła w quizie wiedzy o  zawodach, zajmując drużynowo drugie miejsce. Ida intensywnie rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna i wykorzystuje w praktyce język angielski i szwedzki. W  wolnych chwilach lubi czytać książki o tematyce kryminalistycznej. Interesuje się  zagadnieniami dotyczącymi architektury i hotelarstwa. W przyszłości chciałaby studiować na kierunku hotelarskim. Średnia ocen – 5,17.

Natalia Ziembowska, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. W ramach koła teatralno – recytatorskiego brała udział w szkolnych przedstawieniach, była członkiem Samorządu Szkolnego oraz angażowała się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage. Jest pracowita i ambitna, z dużym zaangażowaniem rozwija swoje pasje, wiedzę i  umiejętności. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach na szczeblu krajowym, wojewódzkim i regionalnym. Brała udział w I etapie ogólnopolskiego konkursu Geo – planeta oraz w wojewódzkim drużynowym konkursie Pomorska Liga Historyczna. Zajęła I miejsce w Festiwalu Piosenki Wojennej i Niepodległościowej oraz I miejsce w eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej, uczestnicząc w finale tego konkursu w Krakowie. Zdobyła także III miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Chrześcijańskiej. Otrzymała też wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Polskiej „Skolwińskie Przeboje” w Szczecinie oraz w konkursie Kolęd i Pastorałek. W wolnym czasie Natalia spełnia swoje marzenia – uczy się grać na keyboardzie. Swoją przyszłość wiąże z Akademią Sztuk Teatralnych lub Wydziałem Geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Średnia ocen – 5,11.

Anita Orszulak, uczennica IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Cechuje się sumiennością i rzetelnością w wypełnianiu obowiązków szkolnych. W pierwszym półroczu uzyskała 100% frekwencję. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności związane z branżą gastronomiczną. Reprezentowała szkołę w eliminacjach okręgowych XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i  Żywności. Zakwalifikowała się także do etapu okręgowego XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Anita jest uczestniczką projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”. Aktywnie włącza się w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych organizowanych przez Szkolny Klub Wolontariusza. Działa w kole teatralno – recytarorskim, była współorganizatorką polsko – niemieckiego czytania poezji Zbigniewa Herberta w ramach Dni Integracji i Ekumenizmu w Chojnie. Współorganizowała i uczestniczyła w debacie „Czym jest dla ciebie wolność?” w ramach projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość”. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zasadami żywienia i dietetyką. W  przyszłości chciałaby studiować na kierunku ekonomicznym lub dietetykę. Średnia ocen – 5,00.

 

Gracjan Jasnos, uczeń II klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce, z sukcesami reprezentuje szkołę w licznych konkursach,. Jest m.in. laureatem wojewódzkiego konkursu plastyczno – multimedialnego Tolerancja – jestem na TAK!”. Zakwalifikował się do II etapu ogólnopolskiej Olimpiady Cyfrowej i aktualnie przygotowuje się do kolejnego etapu. Awansował również do III etapu Wojewódzkiego Konkursu Pomorska Liga Historyczna, którego wyniki poznamy w maju. Gracjan otrzymuje stypendium naukowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”. Uczestniczył w kursie Microsoft Technology Associate – Cloud Fundamentals i po zdanym egzaminie w języku angielskim otrzymał międzynarodowy certyfikat. W ramach tego  projektu odbył również staż w lokalnej firmie jako informatyk, gdzie zyskał nowe doświadczenia i umiejętności. Gracjan jest uczestnikiem realizowanego przez szkołę projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”. Uczestniczy także w  wykładach na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W tym roku szkolnym Gracjan bierze udział w programie Cisco Networking Academy, przygotowując się do międzynarodowego egzaminu IT  Essentials. Od dwóch lat realizuje innowację pedagogiczną „Od algorytmu do programu”, zgłębiając wiedzę z zakresu programowania strukturalnego i obiektowego. Razem z grupą uczniów i nauczycieli tworzy szkolną gazetę „Wióry”, w której jest redaktorem naczelnym. Działa również aktywnie w zarządzie Klubu Europejskiego „Douzelage”. Jest  przewodniczącym Samorządu Klasowego. Gracjan to uczeń bardzo inteligentny i  kreatywny, ale też skromny i wrażliwy. Jego hobby to podróże, europeistyka, ekonomia społeczna państw świata, języki obce, informatyka oraz lotnictwo cywilne. W przyszłości chciałby dalej kształcić się w kierunku informatycznym, rozwijać swoje pasje i  zainteresowania. Średnia ocen – 5,00.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

21.02.2019 r. odbyły się warsztaty dla maturzystów pt. „Wystąpienia publiczne – jak nie dać się tremie?”.

Warsztaty dla maturzystów z Wyższą szkołą Bankową ze Szczecina

 

„Najlepszym sposobem opanowania tremy

jest uświadomienie sobie o czym mówisz”.

[ Michael H. Mescon]

21 lutego 2019 r., po raz kolejny w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Bankową ze Szczecina, zorganizowane zostały warsztaty dla maturzystów. Uczniowie klas III  abd LO, IV B/I oraz IV H/Ż uczestniczyli w warsztatach dotyczących wystąpień publicznych, które poprowadził trener Wyższej Szkoły Bankowej, pan Paweł Kuchciak. Uczniowie mieli do wyboru 4 tematy:

Warsztat 1. CV i rozmowa rekrutacyjna – jak się wyróżnić?

Warsztat 2. Cyberprzemoc – jak się chronić?

Warsztat 3. Bloger, vloger, influencer – zawód czy hobby?

Warsztat 4. Wystąpienia publiczne – jak się nie dać tremie?

Zgodnie, w każdej klasie, wybór padł na warsztat 4 „Wystąpienia publiczne – jak nie dać się tremie?”.

Udział w warsztatach pozwolił uczniom na zapoznanie się ze sztuką wystąpień publicznych, technikami prezentacji treści, umiejętnościami interpersonalnymi, a przede wszystkim – jak opanować tremę przed i podczas wystąpień publicznych, co zrobić, aby bać się mniej. Uczniowie poznali skuteczne metody niwelujące niepotrzebny stres. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, jak się przygotować i jak panować nad mową ciała, aby trema była czynnikiem mobilizującym, a nie dezorganizującym wystąpienie.

Umiejętność występowania przed grupą ludzi jest jedną z najbardziej pożądanych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym. Bez wątpienia jedną z kluczowych umiejętności jest umiejętność oddziaływania na innych poprzez skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne. Nabycie wprawy w mówieniu do innych oraz panowanie nad tremą daje duże możliwości własnego rozwoju. Szczególnie jest to ważne wśród uczniów kończących szkołę, młodych ludzi przygotowujących się do egzaminu dojrzałości i do wejścia na rynek pracy.

            Na zakończenie spotkania pan Paweł podkreślił, jak ważny jest dobrze opracowany temat wystąpienia, schludny wygląd. Wskazał co zrobić, aby odbiorcy skupili się na naszym wystąpieniu i potraktowali nas jako osobę przygotowaną, znającą temat wystąpienia.

doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa

20.02.2019 r. w ZSP w Chojnie odbyła się XV GMINNA ZIMOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW.

XV GMINNA ZIMOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

O tym, że sport to zdrowie – wiedzą już najmłodsze przedszkolaki. W Bajkowym Przedszkolu już od 15 lat dzieci rywalizują ze sobą podczas Zimowej Olimpiady. Tegoroczna odbyła się 20 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Do sportowych konkurencji przystąpiło 5 drużyn dzieci sześcioletnich z naszej gminy oraz drużyna z zaprzyjaźnionego przedszkola z Landin w  Niemczech. Jubileuszową olimpiadę zaszczycili goście, którzy mocno dopingowali małych sportowców. Obecna była burmistrz Gminy pani Barbara Rawecka wraz z zastępcą panem Marcinem Pisanko. Uroczystego otwarcia igrzysk dokonał znany sportowiec – pan Wojciech Strelczuk.

Wszystkie rywalizujące ze sobą grupy, po uroczystym wniesieniu znicza i flagi olimpijskiej oraz  odśpiewaniu hymnu, przywitały się okrzykiem oraz złożyły ślubowanie. Mali sportowcy mogli liczyć na doping kolegów. Dzieci z grupy Pszczółki wykonały taniec z pomponami, a Smerfy swoją obecnością wspierały i zachęcały do walki fair play.

Dzieci startowały w następujących konkurencjach: przekładanie szarfy, slalom hokejowy, toczenie piłki, bieg z paletką i lotką, rzuty woreczkami do celu. Poziom sportowców okazał się bardzo wyrównany, gdyż o kolejnych miejscach na podium decydowały pojedyncze punkty. Po  wyczerpującej rywalizacji sportowej na podium stanęli:

I miejsce – SP Grzybno (13 punktów),

II miejsce – SP nr 2 oddział „A” – (12 punktów),

III miejsce – SP nr 1 (11 punktów),

Kolejne miejsca zajęli: SP nr 2 oddział „B”, Landin, Krasnale z Bajkowego Przedszkola.

Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali dyplomy oraz medale. Zwycięskie drużyny – dodatkowo puchary.

Dużą atrakcją i zaskoczeniem okazała się rywalizacja nauczycielek grup o puchar Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Panie konkurowały ze sobą w trzech konkurencjach i  ostatecznie wygrała pani Małgorzata Okońska z naszego przedszkola. Puchar wręczyła pani dyrektor Dorota Stelmach. Pozostałe panie na pocieszenie zostały poczęstowane smacznym, dużym lizakiem.

W przerwie miedzy konkurencjami dzieci mogły porozmawiać z obecnym sportowcem, który prezentował swoje wybrane puchary, medale i inne nagrody. Chętnie pozowały do wspólnych zdjęć.

Nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwał pan Marek Łągiewczyk wraz  z  uczniami goszczącej nas szkoły.

Za wieloletnią pomoc w organizacji olimpiady pani dyrektor Adriana Salamończyk została przez nas nagrodzona piękną ramką ze zdjęciami z minionych olimpiad. Chyba był to dobry pomysł, gdyż bardzo się podobał i wzruszył panią dyrektor.

Do zobaczenia za rok!

 

współorganizatorzy

Agnieszka Stelmach

Marek Łągiewczyk

Rafa

20.02.2019 r. uczniowie kl. I i II c LO realizowali zajęcia dydaktyczne w ramach wojskowego dnia szkoleniowego.

Wojskowy dzień szkoleniowy kl. I i II c LO

 

W dniu 20 lutego 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie gościł żołnierzy 5 Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina, którzy przeprowadzili zajęcia w ramach wojskowego dnia szkoleniowego dla uczniów klas mundurowych. Zajęcia rozpoczęła zbiórka, podczas której uczniowie kl. I i II c LO zostali zapoznani z planem dnia.

Żołnierze – instruktorzy dokonali przeglądu umundurowania i wyglądu kadetów, po czym przystąpiono do ćwiczeń.

Żołnierze 5 Pułku przywiązują dużą wagę do wizerunku, więc jednym z ćwiczonych elementów była musztra indywidualna.

Doskonalono organizowanie zbiórek, odstępowanie, oddawanie honorów podczas marszu w  nakryciu i bez nakrycia głowy, zwroty w miejscu, występowanie. Czas poświęcono również orientacji w terenie bez mapy, z mapą, a także pomiarom odległości do  charakterystycznych obiektów w terenie.

W ramach szkolenia strzeleckiego doskonalono umiejętność składania i rozkładania broni na  czas, gdzie element rywalizacji stanowił dla uczniów dodatkową motywację do szybkiego opanowania zagadnienia. Ćwiczono łączne czynności do strzelania, czyli przyjmowanie właściwej postawy strzeleckiej. Ponadto ważnym elementem niezawodności broni podczas działania jest jej konserwacja – dbanie o czystość jej każdego elementu, co było kolejnym realizowanym zagadnieniem.

Na zakończenie wojskowego dnia szkoleniowego dokonano podsumowania zrealizowanych zagadnień, postępów w nauce naszych kadetów. Kolejne zajęcia odbędą się w marcu. Warto wspomnieć, że w zajęciach, po raz pierwszy, uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej, wykazując się dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem tematyką wojskowości.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

19.02.2019 r. Natalia Bylewska z kl. II d LO i Ida Rumbuć z kl. IV TH otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

 

W dniu 19 lutego 2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej. Uroczystość miała miejsce w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Z  naszej szkoły stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymały: Natalia Bylewska – kl. 2 d LO oraz Ida Rumbuć z kl. 4 TH. Uczennice te uzyskały najwyższe średnie w roku szkolnym 2017/2018.

W uroczystości udział wzięli Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Pan Jerzy Sołtysiak oraz Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Marek Subocz.

Łącznie, z województwa zachodniopomorskiego, stypendia otrzymało 189 uczniów. Na  nagrodzonych czekał także koncert studentów Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie oraz słodki poczęstunek.

 

Natalia Bylewska, kl. II bd

Rafa

17.02.2019 r. odbył się XXV Wojewódzki Konkurs Fryzjerski “SREBRNY LOK”.

XXV Wojewódzki Konkurs Fryzjerski “SREBRNY LOK”

 

W dniu 17 lutego 2019 r w Hali Netto Arena w Szczecinie odbył się  XXV  Wojewódzki Konkurs Fryzjerski “SREBRNY LOK” organizowany przez Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie.

W konkursie wystartowało 18 zawodników ze szkół branżowych – reprezentujących salony fryzjerskie ze Szczecina i okolic. Zawodnicy konkurowali ze sobą w dwóch kategoriach: fryzura ślubna oraz awangarda inspirowana morzem. Na wyczesanie każdej z fryzur uczestnicy mieli tylko godzinę, po czym efekty swojej pracy prezentowali na scenie.

Do rywalizacji stanęła również uczennica naszej szkoły – Aleksandra Jakubik z klasy II  wielozawodowej, reprezentująca salon DESING MODERN Piotr Kmiecik. W kategorii awangardy morskiej Ola otrzymała bardzo wysokie noty sędziowskie. Tylko jednego punktu zabrakło jej do trzeciego miejsca.

Udział w konkursie wymaga dużego nakładu pracy i kilkutygodniowych przygotowań, dlatego też gratulacje dla Oli za uzyskany efekt.

Sam konkurs był jednym z głównych wydarzeń, trwających dwa dni, targów kosmetyczno – fryzjerskich Beauty Trends 2019. Gwiazdami tegorocznych targów były m.in. Jaga Hupało, Ewa Gil czy Katarzyna Zaremba.

 

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

15.02.2019 r. uczniowie klasy II a i II d wzięli udział w Inauguracji VII edycji projektu „Licealista w świecie nauki” w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie.

Projekt „Licealista w świecie nauki”

 

Projekt „Licealista w świecie nauki” jest bezpłatnym Programem Rozwojowym skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, polegającym na przeprowadzeniu cyklu warsztatów laboratoryjnych, których efektem jest uzyskanie, a następnie zaprezentowanie przez uczniów wyników swoich badań naukowych.

Organizatorem projektu jest Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt wspólnie z Biurem  Promocji oraz zaprzyjaźnionymi jednostkami naukowymi ZUT w Szczecinie: Instytutem Polimerów (WTiICh) oraz Katedrą Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.

Do tegorocznej, VII już edycji projektu przystąpiło 14 szkół ze Szczecina oraz 3 szkoły z regionu, w tym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz szkoły z Barlinka i Kalisza Pomorskiego. Tym razem grupy badawcze składające się z 15 uczniów mieły możliwość wyboru z pośród następujących tematów:

   1. Mikrokosmos wokół nas.
   2. Enzymy w życiu codziennym.
   3. Biologiczny i patologiczny skład płynów ustrojowych.
   4. Ocena jakościowa mleka i galanterii mleczarskiej.
   5. Genetyczne menu-analiza jakościowa produktów spożywczych z użyciem technik molekularnych.
   6. Polimerowe kapsułki dla medycyny.
   7. Zaciekawić nanotechnologią.
   8. Krew darem życia.
   9. Zdrowo i naturalnie-prawidłowa dieta dla naszego psa.
   10. Genetyczne IQ.
   11. Świat w obliczu manipulowania gametami.
   12. Świat pasożytów-pasażerowie na gapę.
   13. Czy wiemy co jemy?
   14. Metody stosowane w biologicznej kontroli jakości środowiska.
   15. Rośliny ze szkła-roślinne kultury In vitro.
   16. Bezpieczna jazda konna.

Z naszej szkoły w projekcie biorą udział uczniowie z klasy IIa i IId Liceum, którzy pod opieką nauczyciela biologii, mgr Agnieszki Pawlaczyk i  nauczycieli  akademickich, Pani mgr inż. Sonii Hiller oraz Pani mgr inż. Dagmary Zagrobelny, przeprowadzą badania na temat „Genetyczne menu-analiza jakościowa produktów spożywczych z użyciem technik molekularnych”. Cykl zajęć laboratoryjnych odbędzie się na Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt w budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT.

Podczas inauguracji projektu „Licealista w świecie nauki”, która odbyła się dnia 15 lutego 2019 r. w Centrum Dydaktyczno- Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie, wszyscy uczestnicy otrzymali  symboliczne indeksy oraz zapoznali się z nauczycielami akademickimi, z którymi realizować będą prace badawcze.

Na zakończenie uroczystości Pani dr inż. Beata Matysiak przeprowadziła ciekawy wykład na temat „ Zwierzęta wokół nas ale czy z nami i czy dla nas? Znaczenie zwierząt dla człowieka”.

Podsumowanie projektu wraz z konkretnymi wynikami i wnioskami nastąpi w postaci prezentacji multimedialnych w maju tego roku, podczas oficjalnego zakończenia projektu „ Licealista w świecie nauki”.

 

 

Rafa

15.02.2019 r. wzięliśmy udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2019.

MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
BUDMA 2019

 

W dniu 15 lutego 2019 r. uczniowie ZSP w Chojnie uczestniczyli w  Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2019. Targi BUDMA – to 1000 wystawców z 27 krajów, jak zawsze inspirują, dostarczają fachowej wiedzy z  zakresu budownictwa i architektury, są miejscem prezentacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych, miejscem pozyskiwania specjalistycznej wiedzy.

Uczniowie zapoznali się z nowoczesnymi rozwiązaniami ścian, elewacji, stropów, posadzek, izolacji, z kamieniem w budownictwie, nawierzchniami, betonem, szkłem i stalą w  budownictwie, narzędziami i sprzętem budowlanym, systemami zarządzania budynkiem, dachami zielonymi oraz obejrzeli wystawę konkursową, związaną ze szkicami architektonicznymi. Ponadto, w tym samym pawilonie wystawowym, przedstawione były projekty architektoniczne wraz makietami – wykonane przez kilka biur projektowych. To  bardzo ciekawe doznania, gdy możemy zetknąć się z tak wysokim profesjonalizmem w  projektowaniu i wykonawstwie tego, co nas otacza. Nasza młodzież była zadowolona z  wyjazdu na targi, w szczególności z różnorodności wystawców i ciekawych prezentacji.

 

 

Opiekunowie wyjazdu:

Andżelika Szkuciak

Andrzej Kuflowski

Rafa

15.02.2019 r. wzięliśmy udział w Powiatowym Konkursie Języka Polskiego.

Powiatowy Konkurs Języka Polskiego
trzecia edycja

 

W dniu 15.02.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie odbyła się  trzecia edycja Powiatowego Konkursu Języka Polskiego, w którym udział wzięło 6  drużyn z okolicznych szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Oczywiście nie mogło zabraknąć naszej reprezentacji, która pojawiła się w składzie: Natalia Bylewska, Natalia Ziembowska i Miłosz Parczewski ( kl. II bd LO).

Konkurs składał się z trzech etapów, w każdym z etapów było pięć pytań. Pierwsza runda dotyczyła znajomości gramatyki języka polskiego. Nasza drużyna mierzyła się z pytaniami o  składnię, odmianę i frazeologizmy. Drugi etap dotyczył znajomości filmu pt. ,,Potop Redivivus” w reżyserii Jerzego Hoffmana. Po serii pięciu pytań, dotyczących bohaterów drugiej części Trylogii Sienkiewicza, nasza drużyna zajmowała drugie miejsce. Niestety w  trzecim etapie, w którym pytania dotyczyły książki Johna Green’a ,,Gwiazd naszych wina”, straciliśmy drugą pozycję. Ostatecznie zajęliśmy 5 miejsce. Wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gardnie.

 

Natalia Bylewska, kl. II bd LO

Natalia Ziembowska, kl. II bd LO

Miłosz Parczewski, kl. II bd LO

Rafa

12.02.2019 r. uczniowie klasy I a LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne kl. I a LO na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 12 lutego 2019 roku uczniowie klasy I o kierunku humanistyczno – prawnym wzięli udział w kolejnych już zajęciach dydaktycznych w ramach realizacji podstawy programowej z podstaw prawa. Comiesięczne wyjazdy edukacyjne są organizowane w  ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią dr Beatę Kanarek, panią mgr  Adriannę Tomczyk i pana dra Mariusza Nawrockiego z Katedry Prawa Karnego oraz  Prawa Cywilnego i Handlowego.

Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia dotyczące aktów prawnych, struktury normy prawnej, źródeł prawa, pojęć z zakresu prawa cywilnego, sporządzania umów i pism procesowych. Dużo miejsca poświęcono zagadnieniu prawa karnego.

Dzięki zajęciom na Wydziale Prawa i Administracji młodzież zdobywa nowe doświadczenia, poznaje trudne zagadnienia, ma możliwość rozwijania zainteresowań. Uczniowie klasy humanistyczno – prawnej zakwalifikowali się również do Projektu Akademia Młodego Prawnika i od marca rozpoczną cykl szkoleń i warsztatów w ramach realizacji projektu.

                                                                                                        mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

25.01.2019 r. odbył się bal studniówkowy.

Bo coś w szaleństwach jest młodości,

Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,

Co jest mądrzejsze od mądrości

I rozumniejsze od rozumu.

Leopold Staff

Studniówka 2019

 

25 stycznia 2019 roku punktualnie o godzinie 18.00 rozpoczął się w naszej szkole bal studniówkowy. Po długich przygotowaniach nadszedł upragniony czas zabawy i odprężenia dla tegorocznych maturzystów. W tym roku zgodnie z tradycją studniówka zorganizowana została w auli szkoły dokładnie 100 dni przed maturą. Bal rozpoczął się uroczystym powitaniem przez prowadzących – Idę Rumbuć i Macieja Ogonowskiego – dyrekcji, grona pedagogicznego, przybyłych rodziców i oczywiście uczniów.

Następnie glos zabrała Pani dyrektor Adriana Salamończyk, która w krótkim wystąpieniu oficjalnie rozpoczęła uroczystość. Potem przyszedł czas na poloneza w wykonaniu tegorocznych maturzystów.

Kolejnym punktem oficjalnej części było wręczenie dyrekcji oraz wychowawcom klas kwiatów w podziękowaniu za poświęcony czas, życzliwość oraz trud i dotychczasowy wkład pracy. Młodzież złożyła także podziękowania rodzicom oraz Panu Markowi Łągiewczykowi za przygotowanie poloneza. Po części oficjalnej uczniowie wraz z gronem pedagogicznym zasiedli do uroczystej kolacji, po której przyszedł czas szaleństw na parkiecie. Tradycyjnie tańce rozpoczął walc w towarzystwie nauczycieli. Potem była już tylko zabawa.

O północy młodzież zatańczyła ponownie poloneza, tym razem w parach z dyrekcją i gronem pedagogicznym. Był to magiczny, niezapomniany, pełen wrażeń wieczór dla wszystkich uczestników, który zakończył się dla najbardziej wytrwałych o godzinie 2.00 nad ranem.

mgr inż. Justyna Sumara

mgr Renata Czubak

mgr Anna Jabłońska – Wróbel

mgr Marek Bednarz

Rafa

25.01.2019 r. zorganizowaliśmy „MARSZ PRZECIWKO PRZEMOCY”.

„MARSZ PRZECIWKO PRZEMOCY”
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

 

25 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zorganizowano „MARSZ PRZECIWKO PRZEMOCY”. W marszu – chodnikami miasta, z transparentami promującymi akcję, uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele szkoły, którzy w ten sposób wyrazili swój protest przeciwko mowie nienawiści i przemocy.

Marsz poprzedziły zajęcia z wychowawcami we wszystkich klasach z zakresu tolerancji, akceptacji, przeciwdziałania przemocy; na temat mowy nienawiści oraz zachowań ekstremistycznych. Podczas zajęć z uczniami wychowawcy korzystali ze scenariuszy opracowanych w ramach projektu „Struggle Against Violent Extremism – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” – z programu Erasmus+.

 

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

24.01.2019 r. uczniowie klasy II b Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Nauk o Ziemi US

Zajęcia dydaktyczne kl. II b LO na Wydziale Nauk o Ziemi US

 

W dniu 24 stycznia 2019 r., w ramach podpisanej umowy patronackiej, odbyły się  pierwsze zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. W zajęciach, podzielonych na 4 bloki tematyczne, uczestniczyli uczniowie klasy II b LO, którzy realizują rozszerzony poziom geografii. Pierwszy blok dotyczył właściwości wód morskich. Eksperyment przeprowadzony w trakcie spotkania miał odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego morze szumi? Prowadził je dr hab. Roman Marks, prof. US.

O przyrządach do pomiarów meteorologicznych i pomiarach opowiadał mgr Szymon Walkiewicz. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia przyrządów, poznania ich cech i dokładności.

Dr Jacek Rudewicz przygotował warsztaty dotyczące obsługi – nawigacji programu Google Earth. Młodzież uczestniczyła w wirtualnej wycieczce do Denver, Las Vegas i Madrytu oraz porównywała charakter zabudowy tych miast, kształt i wielkość pól uprawnych USA czy Chin.

Ostatnie zajęcia odbyły się w Muzeum Geologicznym w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nauk Przyrodniczych. Zbiory muzeum są imponujące: 8000 okazów w postaci minerałów, skał oraz skamieniałości, jedna z największych na świecie kolekcji piasków plażowych. W cudowny świat minerałów i skał przenieśliśmy się dzięki zajęciom z kierownikiem muzeum – dr Robertem Wozińskim.

 

 

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

23.01.2018 r. podpisana została umowa patronacka pomiędzy ZSP w Chojnie, a Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Umowa patronacka pomiędzy ZSP w Chojnie, a Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 23 stycznia 2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi podpisana została umowa o  sprawowaniu patronatu naukowo – dydaktycznego pomiędzy ZSP w Chojnie, a Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Celem umowy jest współpraca Wydziału i Szkoły, w kwestii promocji nauk geograficznych w skali lokalnej i regionalnej, a także szeroko rozumiana popularyzacja zagadnień z zakresu nauk geograficznych, zwiększająca potencjał naukowy młodzieży licealnej. W ramach sprawowania patronatu Wydział zobowiązuje się wspierać Szkołę w  nauczaniu geografii w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Współpraca stron ma  na  celu także umożliwianie rozwijania zainteresowań i zdolności najbardziej utalentowanym uczniom ZSP w Chojnie oraz ich gruntowniejsze przygotowanie do  ewentualnego podjęcia studiów na kierunkach geograficznych.

Umowę podpisali: Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego prof.  dr  hab. Marek Dutkowski i wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych mgr  Małgorzata Limanówka. Pełnomocnikiem Wydziału w realizacji postanowień umowy patronackiej jest dr hab. Paweł Czapliński, prof. US. Pełnomocnikiem ZSP w Chojnie – mgr  Edyta Daszkiewicz.

W ramach współpracy uczniowie klas licealnych, realizujący rozszerzony program geografii, będą brali udział w organizowanych przez Wydział pokazach lekcyjnych, wykładach, sympozjach naukowych, konferencjach, seminariach, warsztatach tematycznych oraz  szkoleniach.

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

17.01.2019 r. wycieczka dydaktyczna do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Wycieczka dydaktyczna uczniów Technikum Zawodowego
w zawodzie technik hotelarstwa
i technik żywienia i usług gastronomicznych
do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

 

 

W dniu 17 stycznia 2019 r., w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” odbyła się wycieczka dydaktyczna  uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych (31 dziewcząt i 11 chłopców) do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Sali Senatu z władzami uczelni oraz projekcji filmu o WSHiG. Uczniów przywitali  osobiście sam Kanclerz prof. WSHiG Roman Dawid Tauber –założyciel szkoły oraz kierownik ds. marketingu-pani Martyna Błotny, którzy następnie przybliżyli zasady funkcjonowania tej instytucji.

Szkoła  istnieje od 1993 roku i kształci na poziomie wyższym  samodzielnych  gastronomów, hotelarzy oraz managerów obiektów i przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich. WSHiG oferuje studentom studia I i II stopnia  oraz studia podyplomowe na kierunku Turystyka i Rekreacja w różnych specjalnościach. Uczelnia, dzięki współpracy międzynarodowej stwarza uczniom  i studentom możliwości praktyk, wymiany, praktycznej nauki języków obcych oraz zarobienia na opłatę czesnego. Kanclerz uczelni  przedstawił też perspektywy rozwoju zawodowego i zatrudnienia  absolwentów w kraju i na świecie oraz zachęcał młodzież do podjęcia nauki w WSHiG w Poznaniu.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęło się zwiedzanie. Uczelnia może  pochwalić się nowoczesnymi salami  przystosowanymi  do specyfiki oferowanych kierunków. Studenci mogą ćwiczyć w wyposażonej w najnowsze sprzęty kuchni oraz restauracji „Beverly Hills”. Tam tez odbył się pokaz baristyczny przeprowadzony przez studentów, podczas którego pokazano, jak fachowo przygotować różne rodzaje kawy m.in. latte macchiato oraz cappuccino. Chętni uczestnicy pokazu mogli pod okiem fachowców obsłużyć profesjonalny sprzęt lub napić się znakomitej kawy.

Uczelnia może się również pochwalić  w pełni wyposażoną salą do nauki sztuki barmańskiej. Tam też odbył się pokaz barmański podczas którego Student trzeciego roku opowiedział nie tylko o różnych drinkach, lecz prezentował też różne techniki sporządzania napojów z zastosowaniem fachowego sprzętu barmańskiego. Młodzież podziwiała bardzo atrakcyjne  efekty  pracy barmańskiej  ale jednocześnie miała okazję utrwalić swoją wiedzę teoretyczną zdobytą na ubiegłorocznym kursie barmańskim. Dwie osoby zdecydowały się również  sprawdzić  swoje umiejętności praktyczne sporządzając pod okiem fachowca wybrane napoje mieszane.

Wycieczka była dla wszystkich ciekawym doświadczeniem i może w przyszłości któryś z  uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wstąpi w szeregi studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Będzie miał wówczas możliwość pogłębienia  swoich zawodowych kompetencji i podjęcia pracy w hotelach i restauracjach  Europy i świata.

 

                                                                                                                   Opiekunowie wycieczki:

Bianka Małysz-Lewandowska

Małgorzata Zarzycka

Izabela Barylska

Rafa

17.01.2019 r. wyjazd do Teatru Polskiego w Szczecinie na spektakl „Pijacy”.

Edukacyjna wycieczka do Teatru Polskiego w Szczecinie

na spektakl Pijacy

 

            W czwartkowe popołudnie 17 stycznia 2019 r., czterdziestoosobowa grupa młodzieży pod opieką nauczycielek Edyty Krupy – Nadolny, Agaty Motyl i Gabrieli Lasowskiej, wybrała się na wieczorny spektakl do Teatru Polskiego w Szczecinie.

Oświeceniowa komedia pt. Pijacy – to spektakl, który na długo pozostanie w pamięci oglądających. Połączenie tradycji z nowoczesnością i wreszcie gorzka prawda o Polakach. Spektakl w niezwykle inteligentny sposób opowiadał i przestrzegał zarazem, że alkohol może stać się podstępnym wrogiem człowieka. Była to ciekawa opowieść w reżyserii Artura Więcka „Barona”, oparta na oświeceniowej komedii dydaktycznej, która przenosiła oglądających na współczesną prowincję, gdzie odbywało się wesele. Wszyscy tam pili i  rozmawiali o piciu. Rozpijający gości pan domu Pijakiewicz, zapraszał do wspólnej zabawy. Nie brakowało muzyki i tańców. Słychać było między innymi „Hej sokoły” i  „W  stepie szerokim”. Zabawa trwała, ale kiedy nadszedł jej koniec, to już nie było tak wesoło. A potem na scenie pojawił się Pleban i moralizował, wyciągał wnioski. Zmuszało to  do refleksji – nawet publiczność.

Spektakl doskonale pokazywał, że alkohol może stać się problemem, największym wrogiem, może odebrać rozum, być przyczyną tragedii. Taka antyreklama alkoholu jest dobrą reklamą dla współczesnego społeczeństwa. Młodzież oglądała, bawiąc się i wyciągając wnioski i takie właśnie było założenie oświecenia – uczyć bawiąc.

 

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

mgr Gabriela Lasowska

mgr Agata Motyl

Rafa

16.01.2019 r. uczniowie kl. I TI i II H/Ż wzięli udział w warsztatach w ramach projektu edukacyjnego „Strefa Młodzieży”.

 

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa

– nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

[Budda]

 

Warsztaty w ramach projektu edukacyjnego „Strefa Młodzieży”

 

W dniu 16 stycznia 2019 r. gościliśmy w naszej szkole trenerów z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Kontynuując współpracę w ramach projektu edukacyjnego „Strefa Młodzieży”, doradca zawodowy pani Dorota Szwiec zorganizowała warsztaty dla uczniów naszej szkoły.

            Projekt edukacyjny „Strefa Młodzieży” to cykliczne spotkania z uczniami, które mają na celu wspieranie działań w zakresie profilaktyczno – edukacyjnym wśród młodzieży i  ich  rodziców, a także poruszanie ważnych i trudnych tematów zarówno o tematyce psychologicznej, jak i ogólnorozwojowej. W warsztatach udział wzięły klasy maturalne oraz  kl. I TI i kl. II H/Ż.

Tematyka warsztatów obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Jak przetrwać maturę ustną, czyli sztuka argumentacji.
 2. Matura nie taka straszna, jak o niej mówią. Jak opanować stres przed maturą?
 3. Skuteczne formy uczenia się.

Podczas warsztatów młodzież dowiedziała się w jaki sposób wystąpienia publiczne mogą być mniej stresujące niż bywają. Trenerzy zaprezentowali proste techniki na nabranie pewności siebie podczas ustnego egzaminu maturalnego. Pokazali również w jaki sposób występujący jest postrzegany przez słuchaczy oraz jak można poradzić sobie, gdy chwilowo pojawia się pustka w głowie.

            Uczniowie poznali czym jest stres oraz jego pozytywny i negatywny wymiar, w tym mobilizujący aspekt działania stresu, który może pomóc w nauce do egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Przedstawione zostały różne techniki radzenia sobie ze stresem, a także sposoby jego redukowania. Nasza młodzież została także zapoznana z technikami skutecznego uczenia się.

Warsztaty prowadzili: studentka IV roku psychologii dziecka, pani Wiktoria Zielińska oraz  psycholog pan Maciej Jankowski.

 

doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

Rafa

16.01.2019 r. uczniowie klasy II TB i III TB uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie.

ZAJĘCIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZUT W SZCZECINIE W RAMACH PROJEKTU „INWESTYCJA W KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ”

 

W dniu 16 stycznia 2019 r. uczniowie klasy II TB i III TB (15 chłopców) uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość”.

Pierwsze zajęcia prowadził dr inż. T. Wróblewski. Był to wykład dotyczący podstawowych właściwości stali, jako materiału konstrukcyjnego. Uczniowie zostali zapoznani z takimi pojęciami jak moduł sprężystości podłużnej stali, od czego zależą odkształcenia i kiedy mówimy o granicy plastyczności stali.

Po wykładzie uczniowie przeszli do laboratorium, w którym pan mgr inż. R. Wojtaszewski omówił zasadę badania stali w maszynie zrywającej, w której bada się wytrzymałość na  rozciąganie. Kolejne badania były również bardzo obrazowo omówione. Były to między innymi: stanowisko do rozciągania cegieł, stanowisko do symulowania spawania pod  obciążeniem, stanowisko do badania dużych obiektów np. dźwigarów. Prowadzący omówił również, jak należy przygotować podłoże pod maszyny do badań i jakiego wymagają zakotwienia.

Następne zajęcia odbyły się w Katedrze Dróg i Mostów w laboratorium drogowym. Tematyka zajęć dotyczyła budowy i techniki badania dróg. Pan mgr inż. B. Budziński zwrócił uwagę na  istotną rolę badania materiałów i gruntu przed rozpoczęciem budowy dróg oraz poprawę ich  parametrów jakościowych. Ciekawostką dla uczniów okazała się informacja o tym, że  nawierzchnia drogowa zawiera tylko 5% asfaltu, a głównym jej „agregatem” jest  kruszywo.

Kolejny prowadzący przybliżył młodzieży zagadnienia związane z systemem ciepłowniczym. W węźle cieplnym pan dr inż. J. Nejranowski zapoznał uczniów z budową i zasadą działania miejskiej sieci cieplnej i instalacji centralnego ogrzewania. Uczniowie poznali urządzenie do  wykrywania w budownictwie elementów słabo izolowanych tzw. mostków cieplnych.

W Katedrze geotechniki uczniowie zostali oprowadzeni przez panią mgr inż. M. Olszewską po laboratorium naukowym, które jest dostępne tylko dla dyplomantów, natomiast w  laboratorium dydaktycznym pod kierunkiem pana mgra inż. Krzysztofa Żarkiewicza mogli zaobserwować wyniki badania dotyczącego upłynnienia gruntu.

Ostatnie zajęcia odbyły się w Katedrze Inżynierii Sanitarnej, w której uczniowie badali wodę z jeziora pod kątem zawartości fosforanów, siarczanów, detergentów, chlorków oraz  oznaczali jej barwę i zapach. Prowadzący dr inż. J. Mazur podkreślił znaczenie tych  badań przed zastosowaniem wody – jako wody zarobowej do mieszanki betonowej.

Młodzież była bardzo zadowolona z proponowanych form wykładów i warsztatów, aktywnie w nich uczestniczyła i chętnie skorzystałaby z następnych.

mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

14.01.2019 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” uczniowie kl. IV TB i II MZ rozpoczęli kurs operatora suwnic.

Kurs operatora suwnic

 

W dniu 14 stycznia 2019 r w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”, realizowanego przez TWP Oddział Szczecin i ZSP w Chojnie, 13 uczniów klasy IV kształcących się w zawodzie technik budownictwa oraz 1 uczeń klasy II kształcący się  w  zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie rozpoczęło kurs operatora suwnic. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdania państwowego egzaminu przed  komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie oraz do zdania egzaminu SEP  (uprawnienia elektroenergetyczne do pracy na określonym stanowisku – eksploatacji) i  SCC 018.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmują m.in.: wiadomości o dozorze technicznym, podział i rodzaje suwnic oraz cięgników, budowę elementów suwnic, obowiązki operatora, zakres czynności przy pracy, zawiesia i inny sprzęt przeładunkowy, zasady bezpiecznej obsługi suwnic oraz przepisy BHP, szkolenie SCC 018 – system zarządzania bezpieczeństwem, higieną i środowiskiem pracy, obowiązującym w Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Austrii, Szwajcarii i innych krajach Unii Europejskiej. Certyfikat potwierdzający znajomość VCA i SCC jest wymagany do podjęcia pracy w  przedsiębiorstwach z wdrożonym systemem VCA i SCC, które wykonują prace o  podwyższonym ryzyku, SEP – uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV(E) do pracy na  określonym stanowisku – eksploatacja.

Absolwent kursu otrzyma Zaświadczenie o ukończenia kursu, a po zdanym egzaminie – Świadectwo Kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Świadectwo Kwalifikacyjne SEP z uprawnieniami do 1kV (E) i Certyfikat SCC 018.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

13.01.2019 r. włączyliśmy się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

XXVII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, po raz kolejny, włączył się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie akcji w  szkole byli pani mgr inż. Małgorzata Zarzycka i pan mgr Leszek Lejman. Przygotowania do wielkiego finału, który odbył się 13 stycznia 2019 r., rozpoczęły się już w październiku, kiedy został założony sztab 2537.

W listopadzie uczniowie mieli możliwość zgłosić chęć wzięcia udziału w zbiórce – jako wolontariusze. Z takiej możliwości skorzystało 26 osób z naszej szkoły i nie tylko. Na  początku stycznia miało miejsce spotkanie z wolontariuszami, podczas którego zapoznani zostali z regulaminem, poinformowani o wszystkich szczegółach Finału i odebrali akcesoria finałowe, tj. puszkę, identyfikator i gratisowe gadżety, takie jak plecaki, kominy na szyję czy  smycze do kluczy. Cała akcja w naszym sztabie odbywała się pod nadzorem policji, która była poinformowana o wszelkich szczegółach.

W końcu nadszedł dzień Finału. Tegoroczna zbiórka pieniędzy była przeznaczona na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Na ulicach miasta, oprócz wolontariuszy z  naszego sztabu, pieniądze zbierali wolontariusze ze sztabu w Centrum Kultury. Nasi wolontariusze dzielnie, mimo padającego deszczu, przemierzali ulice Chojny, zbierając pieniądze na szczytny cel. Wszyscy zmarznięci zbierający w stołówce internatu mogli wypić ciepłą herbatę i zjeść bigos, z czego część skorzystała w przerwie podczas kwestowania. Posiłek był sponsorowany przez Radę Rodziców przy ZSP, a przygotowany przez nasze panie kucharki. O godz. 14.00 rozpoczęły się występy w Centrum Kultury, którym towarzyszyła licytacja licznie ofiarowanych przez ludzi przedmiotów oraz tych przysłanych przez Fundację WOŚP. Kulminacją dnia było światełko do nieba wysłane o godzinie 20.00 w solidarności z  całą Polską.

Zarówno wolontariusze, jak i darczyńcy nie zawiedli naszych oczekiwań. Ze zbiórki na ulicach i licytacji uzyskaliśmy w Chojnie 43657,32 zł i 491,73 euro, co jest dotychczasowym rekordem. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i okazaną pomoc i mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli napisać o równie wspaniałych zebranych kwotach.

mgr Leszek Lejman

Rafa

12.01.2019 r. odbyły się eliminacje okręgowe LXVIII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu.

ELIMINACJE OKRĘGOWE TURNIEJU BUDOWLANEGO

„ZŁOTA KIELNIA”

 

W dniu 12 stycznia 2019 r. odbyły się eliminacje okręgowe LXVIII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu. Celem turnieju jest  pogłębianie wiedzy zawodowej z zakresu budownictwa, podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej, doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie, kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych, zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót i usług budowlanych, stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich  zainteresowań i uzdolnień, doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z  młodzieżą oraz przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej.

W eliminacjach okręgowych naszą szkołę reprezentował Piotr Lach, uczeń klasy 3 MZ, pod opieką instruktora zawodu pana Adama Bachów. Eliminacje te polegały na rozwiązaniu 40 zadań testowych związanych z budownictwem, a w szczególności z kwalifikacją dotycząca zagadnień malarsko – tapeciarskich oraz na rozwiązaniu zadania praktycznego. Niestety Piotrowi nie udało się zająć znaczącego miejsca. Dziękujemy za reprezentowanie szkoły.

 

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

Rafa

11.01.2019 r. odbył się etap okręgowy XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

XXIII ELIMINACJE OKRĘGOWE

OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

 

 

W dniu 11.01.2019 r. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie odbył się etap okręgowy XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W tym roku tematyką wiodącą są „Produkty mleczne – technologia i rola w żywieniu”. W rywalizacji wzięło udział 43 uczniów ze szkół województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Minimalna liczba punktów decydująca o wpisaniu na listę kandydatów do etapu centralnego wyniosła 60  punktów.

Naszą szkołę reprezentowała Anita Orszulak z klasy IV TŻ, której niestety nie udało się zakwalifikować do etapu centralnego.

W trakcie trwania eliminacji, dla opiekunów i młodzieży, zorganizowano następujące wykłady poprowadzone przez pracowników uczelni wyższych Szczecina i Poznania:

– “Innowacyjne przetwory mleczarskie”- dr inż. Katarzyna Skryplonek – Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,

– „Znaczenie technologii gastronomicznej w racjonalnym żywieniu człowieka” – prof. dr hab. Józef Korczak – z – ca przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

 

 

mgr inż. Małgorzata Zarzycka

Rafa

4.01.2019 r. odbył się etap okręgowy XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

XI Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej etap okręgowy

 

W dniu 4 stycznia 2019 r. w Szczecinie odbył się etap okręgowy XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu oraz Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego.

Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów. Naszą szkołę, w tegorocznej edycji Olimpiady, reprezentowały uczennice klasy III  TH Wiktoria Borowiec i Klaudia Matuszczyk.

W rywalizacji wzięło udział 18 uczniów z 10 szkół województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy zmagali się na teście z 60 pytaniami z zakresu m.in.  „hotelarstwa XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych”. Zagadnienie to stanowiło temat przewodni tegorocznej Olimpiady.

Do etapu centralnego w Kołobrzegu przeszło 30 najlepszych uczniów, wyłonionych ze  wszystkich 9 okręgów w Polsce. Niestety uczennice z naszej szkoły nie dostały się  do  dalszego etapu. Test dla większości uczniów okazał się wyjątkowo trudny.

Dziękuję uczennicom za zaangażowanie w przygotowaniach do olimpiady i życzę samych sukcesów.

Opiekun:

mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska

Rafa

3.01.2019 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” uczniowie kl. III MZ i III MPS rozpoczęli kurs spawacza.

Kurs spawacza

 

W ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”, 3 stycznia 2019  r., 16 uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz 12 uczniów kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych rozpoczęło kurs spawacza. Kurs podzielony jest na zajęcia teoretyczne w wymiarze 25 godzin i zajęcia praktyczne w wymiarze 120 godzin.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa z Gliwic w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne objęły następujące zagadnienia: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, zasady BHP, zasady bezpieczeństwa pracy na hali produkcyjnej, metody przygotowania złącza do spawania, charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG.

W dniu rozpoczęcia kursu odbyło się spotkanie informacyjne. Pani Dyrektor Adriana Salamończyk na spotkanie zaprosiła rodziców uczestników kursu oraz prezesa spółki POMOT – pana Leszka Siatkę.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzili wykładowcy z firmy POMOT. Kurs zakończy się 16 marca 2019 r.

Absolwent kursu po zdanym egzaminie otrzyma książeczkę spawacza z udokumentowanym szkoleniem oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza – dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza.

 

Alicja Linkiewicz

Rafa

XII 2018 r. odbyła się akcja charytatywna Klubu Europejskiego Douzelage

Akcja charytatywna Klubu Europejskiego Douzelage

 

Klub Europejski Douzelage, działający w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,  przeprowadził jak co roku świąteczną akcję charytatywną, polegającą na sprzedaży ciasteczek. Ciasteczka charakterystyczne dla różnych krajów, upieczone zostały przez uczniów – członków Klubu Europejskiego Douzelage. Akcję chętnie wsparli finansowo uczniowie i nauczyciele ZSP, a także członkowie Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie, przedstawiciele społeczności lokalnej, przedsiębiorcy, radni oraz pracownicy urzędów.

            Zgromadzone środki finansowe w wysokości 1830 zł  zostały przeznaczone na pomoc  poszkodowanym w pożarze kamienicy w Mieszkowicach oraz innym osobom potrzebującym.

Osobom zaangażowanym w pieczenie, sprzedaż i promowanie akcji oraz wszystkim niezwykle hojnym ofiarodawcom dziękujemy za życzliwość, pomoc i wsparcie naszej akcji. Odwiedzimy Państwa znowu za rok.

 

 

                                                                                                          Klub Europejski Douzelage

Rafa

20.12.2018 r. odbyła się konferencja „Podsumowanie projektów Razem Bezpieczniej”. Kaja Nowak z kl. II d LO i Gracjan Jasnos z kl. II TI laureatami konkursu plastyczno – multimedialnego „Tolerancja –jestem na TAK”.

KONFERENCJA “RAZEM BEZPIECZNIEJ” Konkurs „Tolerancja – jestem na TAK!”

 

            W dniu 20 grudnia 2018 r. w auli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie odbyła się konferencja pod hasłem „Podsumowanie projektów Razem Bezpieczniej”, podczas której zostały zaprezentowane wyniki działań przeprowadzonych w ramach projektu oraz  uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Tolerancja – jestem na TAK!”.

Konferencja rozpoczęła się od powitania wszystkich przybyłych gości przez Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Waldemara Urbanika oraz Komendanta Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nadinspektora Jacka Cegieły. W pierwszej części konferencji nastąpiło omówienie oraz prezentacja poszczególnych działań i badań realizowanych w ramach projektu. Podinspektor Marzena Maćkowiak – Pluta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ogłosiła wyniki plebiscytu “Twój dzielnicowy”. Następnie pani dr Barbara Popiel, Dziekan Wydziału Nauk stosowanych WSH TWP w  Szczecinie zaprezentowała i omówiła wszystkie podjęte działania w ramach realizacji projektu “Młodzi bezpieczni: NIE dla patologii, TAK dla bezpieczeństwa nieletnich w  województwie zachodniopomorskim” oraz zaprezentowała wyniki badań społecznych w  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej oraz zachowań i  stosunku mieszkańców regionu do przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych.

Kolejnym bardzo ważnym punktem konferencji było podsumowanie konkursu plastyczno – multimedialnego „Tolerancja –jestem na TAK!” organizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie wraz z partnerami, w ramach projektu “Edukacja dla dialogu międzykulturowego w województwie zachodniopomorskim”, który został dofinansowany w  2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” koordynowanego przez  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Konkurs został skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy w postaci materiału filmowego lub pracy plastycznej na  temat szacunku i tolerancji dla innych osób, bez względu na ich pochodzenie, rasę, kolor skóry, religię, poglądy czy status społeczny. Komisja konkursowa wręczyła nagrody laureatom konkursu, wśród których znalazła się dwójka uczniów naszej szkoły: Kaja Nowak z  klasy II d LO oraz Gracjan Jasnos z kl. II TI.

W kategorii praca plastyczna – Kaja Nowak zajęła I miejsce za pracę pt. „Różni, ale tacy sami”.

 

 

W kategorii film – Gracjan Jasnos zajął II miejsce za film pt. „Kochaj. Pozwól Kochać”.

 

 Pani mgr Agnieszka Żyszkiewicz, Dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego TWP, pogratulowała laureatom, doceniając ogromne zaangażowanie w realizację prac oraz filmów. Wszystkim uczestnikom dziękowała za udział w konkursie.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

19.12.2018 r. reprezentacja dziewcząt zajęła II miejsce w Finale Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt.

FINAŁ POWIATOWEJ LICEALIADY W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

 

W dniu 19 grudnia 2018 r. w Mieszkowicach odbył się Finał Powiatowej Licealiady w  Piłce Ręcznej Dziewcząt. Dwa najlepsze zespoły z poprzedniego roku zostały rozstawione, mowa tu o ZSP 2 Gryfino i ZSO Gryfino. Do tych zespołów zostały dolosowane odpowiednio ZSP Chojna i ZSCKR Mieszkowice, tworząc pary półfinałowe. Zwycięzcy tych par uzyskiwali bezpośredni awans do finału, przegrani mieli zmierzyć się w meczu o 3 miejsce.

Nasze dziewczyny w swoim meczu półfinałowym sprawiły dużą niespodziankę, pokonując ZSP 2 Gryfino 2:1 po dwóch bramkach Kamili Drapały. W meczu finałowym nasz zespół przegrał 2:0 z faworytem turnieju – ZSO Gryfino. Mimo wszystko turniej należy uznać za  udany. 2 miejsce to powód do zadowolenie tym bardziej, że o sile zespołu stanowiły uczennice klas pierwszych, które również w przyszłych latach będą mogły reprezentować barwy naszej szkoły.

 

Klasyfikacja końcowa:

1 miejsce – ZSO Gryfino

2 miejsce – ZSP Chojna

3 miejsce – ZSP Gryfino

4 miejsce – ZSCKR Mieszkowice

 

Skład naszej reprezentacji:

 1. WERONIKA SASKOWSKA – kl. III TŻ
 2. WIKTORIA KAMIEŃ – kl. II TŻ
 3. ADRIANNA SZOT – kl. I WZ
 4. PAULINA MICHAŁOWSKA – kl. I TH
 5. JULIA TARNOWSKA – kl. II a LO
 6. NATALIA MIELCZAREK – kl. I TŻ
 7. KAMILA DRAPALA – kl. I c LO
 8. DOMINIKA HRECZYŃSKA – kl. III TH
 9. PAULINA SAWKO – kl. III TH

 

Opiekun: mgr Rafał Kaliciak

Rafa

18.12.2018 r. odbył się wyjazd studyjny uczniów klasy II I III MPS do fabryki samochodów Volkswagen Poznań.

Wyjazd studyjny klasy II i III MPS do fabryki samochodów Volkswagen Poznań

 

18 grudnia 2018 r. odbył się wyjazd studyjny uczniów klasy II I III Mechanik Pojazdów Samochodowych do fabryki samochodów Volkswagen Poznań. Wyjazd odbył się  w ramach realizowanego w naszej szkole projektu pt. Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro.

O godzinie 8.00 nastąpił wyjazd z ZSP w Chojnie. Około godziny 11.40 dotarliśmy do  fabryki samochodów modelu Crafter w Białężycach k. Wrześni. Tu pod opieką przewodnika rozpoczęliśmy dwugodzinne zwiedzanie jedynej z najnowocześniejszych na  świecie fabryk, w której od podstaw powstaje Volkswagen Crafter. Fabryka powstała w  październiku 2016 r. Zatrudnia ok 3000 osób. Koszt inwestycji wyniósł 800 milionów euro. Powierzchnia zakładu obejmuje 22 ha. W fabryce we Wrześni od dwóch lat produkowane są nowej generacji modele Craftera w kilkunastu wariantach. Produkcja odbywa się w sposób nowoczesny i ekologiczny. Ponad 70% produkcji stanowią pojazdy ze  specjalną zabudową, spełniające indywidualne potrzeby klientów.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Działu Budowy Karoserii, gdzie tworzy się podstawę przyszłego samochodu. Droga do gotowego nadwozia prowadzi przez zgrzewanie, spawanie, lutowanie i klejenie. W spawalni prace w 80% wykonują roboty. Następnie udaliśmy się  do  hali montażowej, gdzie nadwozia aut są wyposażane w kokpit wraz z niezbędnym okablowaniem. Na stanowisku zwanym „weselem” następuje łączenie ze sobą nadwozia z  karoserią samochodu. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany. Wreszcie nadchodzi czas, by samochód uzyskał koła, zespół napędowy, a w kolejnych etapach fotele i drzwi. Szczególnie interesujące było wklejanie szyb. Następnie samochód sprawdza się w tunelu świetlnym i po raz pierwszy uruchomiany jest silnik. Wreszcie samochód może wyjechać z  taśmy montażowej.

Uczniowie podczas zwiedzania hali produkcyjnej zadawali mnóstwo pytań dotyczących rekrutacji do pracy w fabryce, pracy nowo przyjętej osoby, a także wynagrodzenia.

Niestety w całej fabryce obowiązuje zakaz robienie zdjęć i filmów dlatego też  nie  można było zaobserwowanych efektów pracy udokumentować fotografiami i  filmami. Wszyscy opuściliśmy fabrykę pod bardzo dużym wrażeniem zastosowanych technologii, robotyki i linii produkcyjnych stosowanych przy montażu Crafterów.

Kolejnym punktem wycieczki był Stary Rynek w Poznaniu, gdzie czekał na nas smaczny posiłek i przepiękne dekoracje bożonarodzeniowe, które wprawiły nas w iście świąteczny nastrój.

Dzięki wycieczce do zakładów Craftera uczniowie, jaki i opiekunowie, mogli zobaczyć jak  wygląda proces produkcji aut i praca w tak dużym zakładzie jakim jest fabryka VW. Wycieczka była ciekawa i kształcąca. Była to również okazja by oderwać się od codziennych obowiązków i przygotowań przedświątecznych.

Opiekunowie i uczniowie klasy II i III MPS

Rafa

17.12.2018 r. Paweł Rząd, Dawid Czuchrowski i Kacper Gaj z kl. 3 c LO zajęli I miejsce w Mikołajkowym turnieju trójek w piłce nożnej.

MIKOŁAJKOWY TUNEJ TRÓJEK W PIŁCE NOŻNEJ

 

W dniu 17 grudnia 2018 r. na sali gimnastycznej w budynku nr 2 odbył się  Mikołajkowy turniej trójek w piłce nożnej. Do turnieju zgłosiły się 4 zespoły. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym” – mecz i rewanż. Czas trwania jednego pojedynku to 3 minuty. Po rozegraniu 12 meczów, na podstawie ilości punktów, utworzona została tabela końcowa:

I MIEJSCE:

PAWEŁ RZĄD – kl. 3 c LO

DAWID CZUCHROWSKI – kl. 3 c LO

KACPER GAJ – kl. 3 c LO

 

II MIEJSCE:

PIOTR KASZYCKI – kl. 4 BI

DACJAN KOSTER – kl. 4 BI

KONRAD MILER – kl. 4 BI

3 MIEJSCE:

ADRIAN DOPIERAŁA – kl. 1 MZ

DOMINIK MUCHA – kl. 2 MZ

FILIP LEWANDOWSKI – kl. 1 ac LO

4 MIEJSCE:

GRACJAN SKUBISZEWSKI – kl. 2 MZ

KONRAD OLSZEWSKI – kl. 2 MZ

ADRIAN CZERNECKI – kl. 2 MZ

ARKADIUSZ CZERNECKI – kl. 2 MZ

Zawodnicy otrzymali drobne nagrody zgodnie z zajętymi pozycjami. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział serdecznie dziękuję za sportową rywalizację zgodną z duchem „Fair Play”.

mgr Rafał Kaliciak

Rafa

14.12.2018 r. uczniowie kl. II TB i III TB uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Budownictwa i Architektury w Szczecinie.

Zajęcia dydaktyczne kl. II i III TB
na Wydziale Budownictwa i Architektury w Szczecinie
w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość”

 

W dniu 14 grudnia 2018 r. uczniowie klasy 2 i 3 technikum budowlanego (15 chłopców) uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Budownictwa i Architektury w  Szczecinie. Zajęcia rozpoczęły się wykładem dr inż. Agnieszki Pełki – Sawenko na temat kierunków studiów, kół naukowych, warunków rekrutacji i możliwości dofinansowania (stypendia, akademiki), możliwości pracy w trakcie i po ukończeniu studiów.

Uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach laboratoryjnych w Zakładzie Teorii Konstrukcji pod  opieką dr inż. Małgorzaty Abramowicz. Zostali podzieleni na czteroosobowe zespoły. Każdy z zespołów musiał poskładać i poskręcać swoją część przęsła mostu, a następnie połączyć w jedną całość. Uczniowie żywo zabrali się do pracy i w ciągu paru minut udało im  się odtworzyć konstrukcję mostu stalowego prefabrykowanego, po czym odbyła się próba obciążeniowa. Pod mostem ustawiono manometr, a na przęsła mostu po kolei wchodzili uczniowie. W trakcie zwiększania się ilości uczniów na moście, manometr pokazywał stopień ugięcia. Uczniowie byli zachwyceni swoją pracą zespołową, jak i badaniem wytrzymałości danej konstrukcji.

Po udanej próbie obciążeniowej mostu uczniowie udali się do Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu, gdzie pod okiem dr. inż. Adama Zielińskiego mogli uczestniczyć w wykładzie i pokazie drukarki 3 – D do betonu. Uczniowie poznali budowę drukarki, zobaczyli jak ona pracuje i jakich materiałów używa się do produkcji wydruków. Ponadto mieli możliwość obejrzenia gotowych wydruków obiektów małej architektury. Dodatkowo młodzież uczestniczyła w próbie wytrzymałościowej na zginanie i ściskanie kostki betonowej wykonanej z dwóch różnych materiałów.

W Katedrze Budownictwa Wodnego w laboratorium wodnym uczestniczyliśmy w  ćwiczeniach laboratoryjnych pod kierunkiem dr inż. Roberta Mańko i dr inż. Sławomira Beringa. Uczniowie podzieleni na trzy grupy musieli sprawdzić pomiar wydatku przewodu, obliczyć straty ciśnienia przy przepływie wody przez rurociąg, rozpoznać ruch laminarny i  burzliwy oraz obliczyć liczbę Reynoldsa. Wszystkie zadania cieszyły się dużym zainteresowaniem do chwili zapisu pomiarów na kartkach, podstawienia do wzorów i  obliczenia zadania. Zasady matematyczne uleciały z głów. Innym dość ciekawym zadaniem była obserwacja odskoku hydraulicznego i warunków przeciekania wody przez wał przeciwpowodziowy. Tu uczniów zabawa w wodzie bardzo zaciekawiła.

Na zakończenie zajęć odbył się krótki wykład i pokaz poprowadzony przez  dr  inż.  Dorotę Leciej – Pirczewską na Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i  Ciepłownictwa. Uczniowie mieli okazję zobaczyć i sprawdzić, jakie jest działanie i  wykorzystanie kamery termowizyjnej w inżynierii środowiska.

 

Opiekun wycieczki:

mgr inż. Monika Kowalska

Rafa

13.12.2018 r. wolontariusze z internatu pośrednikami świętego Mikołaja w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie.

Akcja Mikołajkowa

 

„Człowiek jest wielki nie przez to,  co  posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Św. Jan Paweł II

 

W dniu 13 grudnia 2018 r. wolontariusze z internatu wraz z wychowawcą panią Dorotą Szwiec osobiście wręczyli swoim przyjaciołom z Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie upominki od świętego Mikołaja. Jest to czas, kiedy każdy z nas, bez  względu na wiek, czeka na prezenty. Dla nas największym prezentem było obdarowanie dzieci prezentami i widok radosnych uśmiechów na twarzy naszych przyjaciół.

Dziękujemy wychowawczyniom pani Agnieszce i pani Marii za ciepłe przyjęcie, gościnność, wspaniałą atmosferę – pełną życzliwości i dobrej zabawy.

Składam gorące podziękowania dla uczniów mieszkających w internacie za to, że  włączyli się w akcję, a wolontariuszom za to, że po raz kolejny udowodnili swoją postawą, że warto pomagać i dawać radość innym. Ten dar serca sprawił, że czas spędzony z dziećmi był wyjątkowy i zapewniał o wielkiej przyjaźni.

mgr Dorota Szwiec

Rafa

12.12.2018 r. odbył Mikołajkowy Turniej Trójek Siatkarskich.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TRÓJEK SIATKARSKICH

 

12 grudnia 2018 roku odbył Mikołajkowy Turniej Trójek Siatkarskich. Do zawodów przystąpiło 6 zespołów. Turniej rozpoczął się losowaniem, w wyniku którego utworzone zostały dwie grupy. W grupach rozgrywki toczyły się systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu spotkań grupowych do kolejnego etapu awansowały cztery drużyny. Ostatecznie bezkonkurencyjny okazał się zespół MŁODYCH WILKÓW (obrońcy tytułu sprzed roku) w składzie: Adam Hrycaj kl. 3TB, Oskar Juzyszyn kl. 2c LO oraz Dawid Czuchrowski kl. 3c LO. Gratulacje !!!

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. MŁODE WILKI – Hrycaj Adam, Juzyszyn Oskar, Czuchrowski Dawid,
 2. SZERSZENIE – Tokarski Bartłomiej, Matejko Patryk, Zubal Patryk,
 3. ZJEDNOCZENI 3C – Gaj Kacper, Rząd Paweł, Jędrasiak Paweł,
 4. GRZYBNO TEAM – Bartusiak Dominik, Podyma Maciej, Skarżyński Jonasz.

 

Zwycięzcy turnieju: MŁODE WILKI

Wicemistrzowie: SZERSZENIE

 

ORGANIZATOR TURNIEJU

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

12.12.2018 r. odbyła się kolacja wigilijna dla mieszkańców internatu.

Kolacja wigilijna dla mieszkańców internatu

 

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, 12 grudnia 2018 r. w  internacie naszej szkoły odbyła się kolacja wigilijna dla mieszkańców internatu. Oprócz wychowanków i wychowawców wzięli w niej udział zaproszeni goście: pani dyrektor Adriana Salamończyk, pani wicedyrektor Małgorzata Limanówka i ks. Zbigniew Stachnik. Uroczystość rozpoczęły kierownik internatu pani Hanna Leszczyńska i dyrektor szkoły, pani Adriana Salamończyk. Panie złożyły obecnym życzenia świąteczne i noworoczne. Również do życzeń dołączył się ks. Zbigniew Stachnik.

Dzięki paniom kucharkom mogliśmy cieszyć się smakiem prawdziwie wigilijnych potraw, a  atmosferę świąt przybliżyły dekoracje świąteczne i dźwięki kolęd.

Aby tradycji stało się zadość zgromadzeni przełamali się opłatkiem. Jak w poprzednim roku pani dyrektor obdarowała mieszkańców słodkimi upominkami.

Mimo, że do wigilii zostało jeszcze trochę czasu, myślę, że wielu z nas poczuło już magię tych niezwykłych, rodzinnych świąt.

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

11.12.2018 r. w ramach działań profilaktycznych odbyło się spotkanie z aktorem panem Lechem Dyblikiem.

Spotkanie z aktorem Panem Lechem Dyblikiem

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w ramach Programu wychowawczo – profilaktycznego, zrealizowano działanie profilaktyczne, którego celem było uświadomienie młodzieży negatywnych skutków zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. W dniu 11 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie z Panem Lechem Dyblikiem, aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym, którego znamy m.in.  z  filmów: „Dom zły”, „Wołyń”, „Pod mocnym aniołem”, „Drogówka”, „Chce się  żyć”, czy też „Świat według Kiepskich”. Pan Lech Dyblik jest również pieśniarzem, gra na gitarze. Aktor d 27 lat jest niepijącym alkoholikiem.

Podczas spotkania z uczniami Pan Dyblik opowiadał bardzo szczerze o swoich doświadczeniach sprzed lat, wpływie jego problemu na życie rodzinne, o spotkaniu z  wartościowymi ludźmi, którzy mieli pozytywny wpływ na zmianę w jego życiu. Podczas swojej opowieści Pan Lech wielokrotnie mówił o znaczeniu rodziny, relacjach z bliskimi, które powinny być oparte na szacunku i zaufaniu. Swoją opowieść pieśniarz przeplatał grą na  gitarze i śpiewem m.in. pieśni rosyjskich.

Opowieści aktora wywarły niesamowite wrażenie na uczestnikach spotkania. Interesująca osobowość Pana Dyblika, człowieka niezwykle otwartego i szczerego, wzbudziła sympatię uczniów. Aktor chętnie pozował do zdjęć – nie tylko z uczniami.

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Gminy Chojna oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnie za sfinansowanie działania profilaktycznego zrealizowanego przez ZSP w Chojnie.

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

6.12.2018 r. eliminacje szkolne XIV Olimpiady Przedsiębiorczości.

Eliminacje szkolne XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

 

6 grudnia 2018 r. odbyły się eliminacje szkolne XIV Olimpiady Przedsiębiorczości.

Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 11 tysięcy młodych ludzi ze szkół w całej Polsce. Hasło obecnej edycji Olimpiady brzmiało: „Trendy na  rynku kapitałowym”. Partnerami strategicznymi projektu są Narodowy Bank Polski oraz  Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności. W Klubie Patronów Olimpiady znajdują się  Pracodawcy RP oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Zawody wspierane są także przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W tym roku udział w eliminacjach szkolnych wzięła uczennica kl. II bd LO Zuzanna Laskowska. Etap ten polegał na rozwiązaniu w ciągu 60 minut testu wiedzy składającego się  z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Niestety uczennica nie zakwalifikowała się do etapu okręgowego. Przygotowania do Olimpiady stały się okazją do pogłębienia wiedzy z przedsiębiorczości oraz ekonomii.

Strona internetowa Olimpiady oferuje bazę wiedzy, którą tworzą testy z poprzednich edycji w  formie interaktywnej do rozwiązywania na komputerze oraz w formie aplikacji na  smartfony. Testy można rozwiązać online, a odpowiedzi sprawdzić zaraz po zakończeniu testu. Na stronie znajduje się też baza kursów e – learningowych, opracowanych przez  ekspertów, o tematyce związanej z poszczególnymi hasłami przewodnimi wszystkich eliminacji Olimpiady.

Udział w Olimpiadzie to szansa na poznanie innych osób o podobnych zainteresowaniach, rozwijanie kompetencji społecznych, ukierunkowanie swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Dlatego nie czekaj, zacznij już dzisiaj przygotowania do kolejnej edycji!

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

6.12.2018 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” uczniowie klas II i III technikum informatycznego uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie

 

6 grudnia 2018 r. uczniowie klas II i III technikum informatycznego (2 dziewczyny i 31 chłopców), w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, wyjechali na  Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w  Szczecinie.

Wizyta na uczelni rozpoczęła się od wykładu dr inż. Krzysztofa Małeckiego „Programowanie skryptów na przykładzie języka Bash”. Uczniowie z uwagą słuchali informacji na temat budowy i składni poleceń BASH. Poznali m.in. zasady pisania i wykonywania skryptów, instrukcje warunkowe i iteracyjne, operatory logiczne, porównania liczbowe, porównania tekstowe. Dowiedzieli się czym są skrypty, jak działają i jak można je napisać. Podczas wykładu zostały szczegółowo omówione powłoki systemu Linux, uprawnienia do plików i  przydatne polecenia pisane w terminalu systemu Linux.

Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach “Pierwsza gra w godzinę – podstawy silnika Unity”, gdzie zostali zapoznani z interfejsem aplikacji i jej funkcjami. Do pracy wykorzystali wcześniej przygotowane przez prowadzącą tekstury, które umożliwiły szybkie stworzenie świata. Zajmowali się ukształtowaniem terenu na mapie, po której poruszać się będzie gracz, a następnie przeszli do detali na biomie. Zajęcia prowadzone były bardzo ciekawe i  zrozumiale dla początkujących. Każdy miał czas na dopracowanie swojego „pierwszego FPS’a”. Warsztaty pokazały jak ciekawa jest praca twórcy gier komputerowych na platformę Windows. Uczniowie otrzymali również linki do materiałów z gotowymi przykładami pierwszych aplikacji w Unity. Gry komputerowe to wyjątkowa dziedzina, a proces tworzenia dużych gier jest bardzo złożony i wymaga znajomości programowania.

Bardzo dziękujemy Władzom i Wykładowcom Wydziału Informatyki za niezwykle interesujące zajęcia, które okazały się dla nas przyjemnością i na długo pozostaną w naszej pamięci.

mgr Kamila Góra

Rafa

5.12.2018 r w ZSP w Chojnie odbyła się Akcja poboru krwi.

Akcja poboru krwi

 

5 grudnia 2018 roku po raz kolejny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pojawili się pracownicy poboru krwi z Zachodniopomorskiego Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa ze Szczecina do przeprowadzenia akcji poboru krwi, tym razem nie  w  mobilnym „ambulansie”, ale w klasie.

Akcja zorganizowana została w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Zainteresowani uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Chojny mogli udać się do szkoły, aby oddać swoją krew. Jednorazowo krwiodawca oddając nawet do 0.450 ml krwi może uratować życie innej osobie.

Przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ łącznie krew oddało około 54  uczniów, czterech nauczycieli i dwóch mieszkańców Chojny.

Krwiodawcy podzielili się czekoladami z dziećmi. Łącznie zebrano 150 czekolad, które przekazano Fundacji Caritas Archidiecezji Kamieńsko – Szczecińskiej.

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

5.12.2018 r. w ramach projektu „Cybernauci” odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”

 

W dniu 5 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w ramach projektu „Cybernauci”, odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Projekt jest  realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas, a  głównym działaniem jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Celem projektu „Cybernauci” jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez  dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Zajęcia zostały przeprowadzone w formie warsztatów przez wykfalifikowanego trenera. Dotyczyły cyberbezpieczeństwa. Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach czyhających na nich w sieci oraz sposobach zapobiegania tym zagrożeniom.

Trener spotkał się również z nauczycielami, zwracając uwagę na pozytywy wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie nauczania, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji. Na zebraniu rodziców odbyły się warsztaty dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

 

mgr inż. Krzysztof Janik

Rafa

5.12.2018 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

W dniu 5.12.2018 r. my – szkolni wolontariusze – wraz z naszą opiekunką, Panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Swoje świętowanie rozpoczęliśmy już od samego rana, rozdając na szkolnych korytarzach kolorowe uśmiechnięte serduszka. Wraz z innymi wolontariuszami ustawiliśmy się  przy  wszystkich drzwiach wejściowych i oczekiwaliśmy na przychodzących do szkoły uczniów i pracowników. Sprawiało nam to wielką radość, a z każdym kolejnym rozdanym serduszkiem, widzieliśmy coraz więcej uśmiechów naszych kolegów i koleżanek.

Na parterze naszej szkoły można było dostrzec także plakaty wykonane przez uczniów promujące wolontariat i zachęcające do pomocy. Tego dnia miał odbył się również finał akcji na rzecz Stowarzyszenia Ochrony Natury i Krajobrazu z Witniczki, które prowadzi schronisko dla porzuconych i chorych kotów. Wolontariusze ponownie zbierali karmę i  najpotrzebniejsze rzeczy dla tych zwierząt. Przyniesione przez uczniów darowizny można było umieszczać w specjalnie przygotowanym do tego celu koszu, który stał na parterze albo  zanosić do gabinetu 48. Na szczególne podziękowanie zasługują tutaj klasy: I bd, II ac, III HŻ, IV HŻ, I WZ oraz III MM, które najbardziej zaangażowały się w pomoc. Łącznie, dzięki wszystkim uczniom, udało się zebrać ponad 300 opakowań karmy!

Kolejnym punktem obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza była wizyta w  Stowarzyszeniu Ochrony Natury i Krajobrazu w Witniczce – w schronisku dla  porzuconych, niechcianych i chorych kotków. Po raz kolejny zostaliśmy ciepło przywitani, tym razem przez córkę właścicielki – Ninę. Ona także jest zaangażowana w pracę swojej mamy i widać, że temat kotów nie jest jej obcy. Po pewnym czasie pojawiła się  również Pani Agata – kobieta o wielkim sercu, zajmująca się tymi cudownymi zwierzakami.

Jako że święta zbliżają się coraz większymi krokami, wraz z Panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas, Kamilą i Kasią postanowiłyśmy poczuć się jak prawdziwy Święty Mikołaj. Naszym prezentem były oczywiście zebrane przez uczniów karmy oraz poduszki i kołdry, tak bardzo potrzebne zwierzakom szczególnie podczas chłodów. Pracownicy stowarzyszenia byli nam bardzo wdzięczni za podarunki, a w zamian otrzymałyśmy szczere uśmiechy. Co może przynosić większą radość, niż taki widok?

Osobiście drugi raz brałam udział w takim wydarzeniu i – jestem pewna – na pewno nie  ostatni. Cudowna atmosfera i ludzie, uśmiechy, radość, możliwość wsparcia potrzebujących – można mieć to wszystko za odrobinę bezinteresownej pomocy. Według mnie działalność szkolnego wolontariatu pokazuje, jak wielka wrażliwość tkwi w młodych ludziach. Mam nadzieję, że z każdym kolejnym wydarzeniem będzie nas – wolontariuszy, coraz więcej i jeszcze nie raz udowodnimy, że losy innych ludzi, czy zwierząt nie są nam obojętne.

Julia, kl. II a LO

Rafa

4.12.2018 r. Weronika Saskowska z kl. 3 TŻ i Wiktoria Saskowska z kl. 1 TH zajęły III miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie w Badmintonie Dziewcząt.

Finał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie Dziewcząt – III miejsce

 

W dniu 4 grudnia 2018 r. odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie Dziewcząt. W imprezie wzięło udział 11 drużyn z całego województwa zachodniopomorskiego m.in. z Polanowa, Wałcza, Goleniowa, Kołobrzegu, Koszalina, Stargardu, Szczecina, Szczecinka i oczywiście Chojny. Nasza drużyna dotarła na zawody po  niemal czterech godzinach jazdy. Finał odbył się w Zespole Szkół Społecznych STO przy  ulicy Słowiańskiej w Szczecinku.

W pierwszym pojedynku zmierzyliśmy się z I LO Stargard, wygrywając gładko single jak i debla, a tym samym odnosząc pewne zwycięstwo w całym meczu 3:0.

W drugim pojedynku musieliśmy uznać wyższość ZS I Koszalin, przegrywając 0:3. Warto dodać, że mimo porażki dziewczyny zostawiły po sobie dobre wrażenie. W trzecim pojedynku nasz zespół wygrał 3:0 z LO I Szczecin. Pewnie i przekonywująco.

Czwarty pojedynek to kolejna rywalizacja o miejsce w grupie. Po meczu pełnym walki i zwrotów akcji, pełnym dramaturgii, dziewczęta wygrały 3:2 kwalifikując się  do  małego finału. Po niemal dwóch godzinach oczekiwań, rozpoczęła się walka o  podium. Na dwóch boiskach równocześnie rozpoczęły się single. Dziewczęta grały pewnie, z zimną krwią i niemal równocześnie zakończyły swoje pojedynki wygrywając 2:0. W deblu postawiły kropkę nad i, pokonując 3:0 zespół ZS nr 1 Szczecinek. Ostatecznie stanęły na  podium z III lokatą.

Naszą szkołę reprezentowały:

Weronika Saskowska – kl. 3 TŻ

Wiktoria Saskowska – kl. 1 TH

 

mgr Rafał Kaliciak

Rafa

4 – 5.12.2018 r. uczniowie klasy II b LO z wizytą w Banku Spółdzielczym w Chojnie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie filia w Chojnie.

Uczniowie klasy II b LO z wizytą w Banku Spółdzielczym
i Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie filia w Chojnie

 

W dniach 4 i 5 grudnia 2018 r. uczniowie klasy II b LO, w ramach realizacji podstawy programowej z ekonomii w praktyce, odwiedzili Bank Spółdzielczy w Chojnie i Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie filia w Chojnie. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z  możliwościami uzyskania środków na założenie działalności gospodarczej.

Uczniów klasy matematyczno – ekonomicznej po Oddziale Banku oprowadzał kierownik placówki – pani Marta Szczepankiewicz, która szczegółowo tłumaczyła, jakimi czynnościami zajmują się poszczególne stanowiska. W trakcie wycieczki uczniowie dowiedzieli się jakich czynności można dokonać w banku, jakimi umiejętnościami musi się wykazywać pracownik bankowy. Pani kierownik przybliżyła uczniom także możliwości uzyskania środków pieniężnych na założenie firmy przez młodych przedsiębiorców oraz odpowiedziała na szereg pytań, jakie w trakcie wizyty pojawiły się wśród młodzieży.

Uczniowie odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy filia w Chojnie gdzie spotkali się z doradcą zawodowym Panią Małgorzatą Rąpałą – Zygmunt.

Podczas spotkania zapoznali się z lokalnym rynkiem pracy i zasadami ubiegania się  o  dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wypełnili także kwestionariusz pt. „Ja i własny biznes w kontekście predyspozycji osobowościowo – motywacyjnych (czyli charakter Twojej przyszłej pracy)”. Tu oczywiście też padło dużo pytań ze strony uczniów dotyczących możliwości dofinansowania na założenie firmy.

 

 

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

3.12.2018 r. uczniowie klasy II MPS realizowali zajęcia dydaktyczne w zakładzie „Auto Serwis Piotrowscy”.

Wycieczka dydaktyczna kl. II MPS do zakładu „Auto Serwis Piotrowscy”

 

W dniu 3 grudnia 2018 r. klasa II MPS odwiedziła zakład „Auto Serwis Piotrowscy”. Uczniowie zapoznali się z pracą mechaników samochodowych. Po czym udali się do stacji kontroli pojazdów, gdzie mogli z bliska przyjrzeć się jak przebiega wykonanie podstawowego przeglądu auta osobowego. Pan diagnosta przybliżył uczniom swoją pracę. Wyjaśnił, co  sprawdza się podczas przeglądu, na co zwraca się uwagę i jakie urządzenia wykorzystywane są do pomiarów parametrów aut osobowych. Wizyta ta była doskonałą okazją sprawdzenia swojej wiedzy w zakresie mechaniki i diagnostyki samochodowej.

 

mgr Rafał Kaliciak

Rafa

30.11.2018 r. zajęliśmy III miejsce w V Powiatowym Konkursie Profilaktycznym.

V Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

 

W dniu 30 listopada 2018 r. odbył się V Powiatowy Konkurs Profilaktyczny. Organizatorem Konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie we współpracy ze  Starostwem Powiatowym w Gryfinie. Konkurs został objęty patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie.

Celem tegorocznej edycji konkursu było dostarczenie podstawowych wiadomości o  substancjach uzależniających, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, zdrowego stylu życia, uświadomienie negatywnych skutków zachowań ryzykownych, kształtowanie asertywnych zachowań oraz profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych.

W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego z klas gimnazjalnych, z  ostatnich klas szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody oraz dyplomy dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz Radę Rodziców ZSP w Chojnie.

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło dziewięć drużyn reprezentujących: Szkołę Podstawową im. Marka Kotańskiego w Góralicach, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w  Baniach, Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkołę Podstawową nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, Szkołę Podstawową im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Szkołę Podstawową w Swobnicy, Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach oraz  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

 1. Przewodnicząca komisji – Pani Wioletta Rożko – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie,
 2. Pani Monika Baczyńska – Padjasek – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 3. Pani Barbara Pawełczak – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnie.

Wicedyrektor szkoły – Pani Małgorzata Limanówka – uroczyście powitała przybyłych uczniów i gości oraz przedstawiła krótką historię organizowanych przez ostatnie lata Powiatowych Konkursów Profilaktycznych w naszej szkole.

V Powiatowy Konkurs Profilaktyczny składał się z trzech zadań. Pierwsze zadanie polegało na rozwiązaniu przez drużynę testu wiedzy wielokrotnego wyboru. Drugim zadaniem była rozsypanka słów, z których drużyna układała tekst dotyczący charakterystyki dopalaczy. Trzecie zadanie to udzielenie odpowiedzi przez drużyny na wylosowane pytanie w  5  kolejnych rundach.

 Konkurs poprowadził Gracjan Jasnos, uczeń klasy II Technikum Informatycznego w  ZSP w Chojnie. Nad obsługą techniczną czuwał Kacper Fryska z klasy II Technikum Informatycznego oraz Kamila Błoch z klasy II Technikum Hotelarskiego.

Po bardzo wyrównanej rywalizacji w tegorocznej edycji V Powiatowego Konkursu Profilaktycznego:

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baniach,

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie,

III miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Serdecznie dziękujemy za udział w V Powiatowym Konkursie Profilaktycznym. Szczególne podziękowania składamy nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie poczęstunku: pani mgr inż. Małgorzacie Zarzyckiej oraz pani mgr inż. Biance Małysz – Lewandowskiej oraz uczennicom Technikum Hotelarskiego: Julii Szachnowskiej i  Aleksandrze Sawko.

mgr Aleksander Lizak

Rafa

29.30.2018 r. w internacie odbył się wieczór wróżb andrzejkowych.

Wieczór wróżb andrzejkowych dla mieszkańców internatu

 

Żaden dzień się nie powtórzy,

nie ma dwóch podobnych nocy,

dwóch tych samych pocałunków,

dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wisława Szymborska

 

Kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, dzień przed kalendarzowymi Andrzejkami, 29 listopada 2018 r. w Internacie ZSP w Chojnie odbył się wieczór wróżb andrzejkowych.

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.

Spotkanie rozpoczęło się od najbardziej znanej andrzejkowej wróżby – lanie wosku. Każdy z  uczestników mógł ponadto powróżyć sobie z daty swojego urodzenia, wylosować karteczkę z wróżbą i wywróżyć sobie imię przyszłej żony/męża. Jednak wszyscy czekali z  niecierpliwością na andrzejkowe wyścigi butów.

Zabawy, radości oraz śmiechu było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy wieczór wróżb.

 

 

mgr Emilia Skrzypa

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

29.11.2018 r. młodzież ZSP w Chojnie uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej „Śladami Niepodległej”.

Wycieczka „Śladami Niepodległej”

 

W dniu 29 listopada 2018 r. młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pod opieką nauczycieli: mgr Katarzyny Mickiewicz – Bindas, mgr Edyty Krupy – Nadolny i  mgr inż. Krzysztofa Janika udała się na wycieczkę edukacyjną „Śladami Niepodległej”. Uczestnikami byli uczniowie będący zwycięzcami konkursów szkolnych przeprowadzonych w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” Wycieczka była finałowym zadaniem realizowanego projektu edukacyjnego w ramach obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedsięwzięciu przyświecały cele związane z kształtowaniem świadomości patriotycznej i obywatelskiej młodzieży oraz umożliwienie poznania miejsc, w których rodziła się niepodległość. Przebywanie w miejscach kultu narodowego było doskonałym sposobem na ugruntowanie wiedzy historycznej o Polsce oraz kultywowanie pamięci o  bohaterach i ich czynach związanych z odzyskaniem i utrzymaniem niepodległości. Wyjazd do stolicy umożliwił też integrację młodzieży z różnych typów szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I st. Uczestnicy, a  zarazem zwycięzcy konkursów to: Zuzanna Lorenc, Oskar Klęczar, Kaja Wąchała, Sara Kierul, Kaja Nowak, Ryszard Gruszczyński, Jakub Kulik, Hubert Kwiecień, Aneta Kaczor, Hubert Olszowiak, Adrian Dopierała, Jakub Mazurkiewicz i Jan Jesiółkowski.

Historyczna przygoda rozpoczęła się w Sulejówku. Tu uczestnicy wycieczki zobaczyli Dworek Milusin – miejsce, gdzie wraz z rodziną mieszkał Marszałek Józef Piłsudski.

Kolejnym ważnym punktem był przejazd do muzeum POLIN. Tu młodzież poznawała historię Żydów polskich. Miejscem szczególnie ciekawym była ulica z czasów dwudziestolecia międzywojennego. Uliczka zaprezentowana była w sposób bardzo realistyczny. Było tam kino, punkty usługowe, sklepy, bruk z betonowej kostki, latarenki uliczne i ławeczki, na których można było odpocząć. Była również kultowa kawiarnia – Mała Ziemiańska. Otwarta w 1918 r. Mała Ziemiańska stanowiła jedno z najważniejszych miejsc spotkań inteligencji warszawskiej tamtego okresu: poetów, literatów, artystów malarzy, a  także profesorów Uniwersytetu Warszawskiego. Do bywalców lokalu należeli m.in. Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, którzy mieli tam specjalnie dla nich przeznaczony stolik.

A potem przyszedł czas na oglądanie ekspozycji dotyczących zagłady i drugiej wojny światowej. Ból i cierpienie widać było na twarzach postaci, które przedstawiały zamieszczone tam fotografie i eksponaty.

Wspólny obiad w Restauracji Besamim na terenie muzeum był okazją do refleksji i  odpoczynku, a także poznania smaków kuchni międzywojennej.

Po obiedzie uczestnicy wycieczki udali się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Po drodze mijali jeszcze zabytkowy Cmentarz Żydowski i wspominali o historii warszawskiego getta.

Pamiątki i eksponaty zgromadzone w Muzeum Powstania Warszawskiego, pokazywały bohaterstwo i odwagę tych wszystkich, którzy walczyli i ginęli za Ojczyznę. Młodzież miała okazję odpowiedzieć sobie na pytanie, co dziś znaczą pojęcia takie jak: zaangażowanie społeczne, obywatelskie, patriotyzm i bohaterstwo. Poznanie tych trudnych dla młodego pokolenia kart naszej historii i bycie w miejscach kultu narodowego na pewno wzmocni ich  młodzieńczy patriotyzm, a także wrażliwość społeczną.

W Muzeum Narodowym uczestnicy wycieczki odwiedzili wystawę czasową „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”, zorganizowaną dla uczczenia 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wizyta w Muzeum Narodowym była źródłem szczególnych przeżyć dla pasjonatek malarstwa – Kai i Anety, które prezentowały już swoje prace na wernisażach. Wystawa składała się  z  dziesięciu części o tematyce związanej z dramatycznymi wydarzeniami, w wyniku których Polska odzyskała niepodległość. Można było zobaczyć portrety ojców niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego. Zgromadzono tu  dzieła sztuki o tematyce związanej z Wielką Wojną, walką o granice odrodzonej Rzeczpospolitej, wyłonieniem Sejmu Ustawodawczego i wyborem prezydenta Gabriela Narutowicza. Młodzież miała okazję przybliżyć sobie trudną historię kształtowania się  państwa polskiego, ale też zobaczyć dzieła twórców polskich początków XX wieku i  czasów dwudziestolecia międzywojennego, takich jak Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Wojciech Kossak, Bruno Schulz.

Wieczorny spacer Powiślem do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego zwieńczony został kolacją w restauracji studenckiej Rewers.

Po kolacji uczniowie podziwiali niezwykły budynek biblioteki, a następnie – wędrując przez  Mariensztat w kierunku Placu Zamkowego – słuchali opowieści o skali zniszczeń wojennych i zmianach architektonicznych Warszawy. Naturalnie – nie mogło zabraknąć wizyty na Rynku Starego Miasta, który zaczynał już przybierać wystrój świąteczny, podziwiania Katedry św. Jana, kolumny Zygmunta, kościoła św. Anny i Pałacu Prezydenckiego – specjalnie oświetlonego akurat w rocznicową noc wybuchu powstania listopadowego.

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie wystawy plenerowej zlokalizowanej przy  ul.  Krakowskie Przedmieście, związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, opowiadającej historię cmentarza na wileńskiej Rossie – jednej z najważniejszych nekropolii narodowych, gdzie złożono prochy wielu wielkich Polaków. To tam – przy matce – spoczęło serce Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Krakowskie Przedmieście to jedna z najbardziej znanych i reprezentacyjnych ulic historycznej części naszej stolicy i tu ustanowiliśmy koniec naszej patriotycznej eskapady „Śladami Niepodległej” – wycieczki, która była niesamowitą lekcją historii.

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Rafa

28.11.2018 r. kadeci klasy III c LO uczestniczyli w zajęciach wojskowego dnia szkoleniowego w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia dydaktyczne klasy III c LO w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

W dniu 28 listopada 2018 r. kadeci klasy III c LO po raz kolejny uczestniczyli w  realizacji wojskowego dnia szkoleniowego w ramach programu pilotażowego MON.

Zgodnie z harmonogramem programu nauczania, realizowane w tym miesiącu zagadnienia dotyczyły: szkolenia strzeleckiego, musztry oraz taktyki.

W trakcie zajęć kadeci doskonalili umiejętności przygotowywania do strzelania z karabinka, składania i rozkładania broni, umiejętności celownicze przy wykorzystaniu trenażera cyklop.

Zajęcia z musztry dotyczyły zagadnień musztry indywidualnej i zespołowej. Natomiast zajęcia z taktyki polegały na doskonaleniu umiejętności działania w sekcji dwu i  czteroosobowej oraz realizacji różnych scenariuszy działań taktycznych.

 

mgr Marek Bednarz

Rafa Rafa

22.11.2018 r. odbyły się zajęcia na platformie OLS (Online Linguistic Support – wsparcie lingwistyczne online) dla uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne.

Zajęcia na platformie OLS dla uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne

 

            W dniu 22.11.2018 r. na 9 godzinie lekcyjnej w pracowni komputerowej odbyły się  zajęcia z platformy OLS (Online Linguistic Support – wsparcie lingwistyczne online) dla  uczniów wyjeżdżających w tym roku szkolnym na staże zagraniczne.

Celem pracy z platformą jest wzrost umiejętności językowych uczniów, zainteresowanie ora  zmotywowanie ich do większego wysiłku językowego przed wyjazdem na staże zagraniczne. Zajęcia prowadzi nauczyciel języka angielskiego mgr Joanna Gorska – Hamkało. Dwudziestu sześciu uczniów zostało podzielonych na dwie grupy. Sześciu uczniów klasy drugiej i trzeciej Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa oraz sześciu uczniów klasy trzeciej Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk wypełniło wstępny test poziomujący. Składał się on z czterech części: słownictwa, gramatyki, słuchania oraz czytania.

Wyniki testu pokazały uczniom, jak wygląda ich poziom biegłości językowej w Skali Rady Europy od A1 – początkujący do C1 – zaawansowany we wszystkich czterech kategoriach osobno oraz razem. Test ten umożliwia tej tzw. „inteligentnej platformie” na dostosowanie poziomu poszczególnych zadań do umiejętności i możliwości uczniów. Kolejna grupa uczniów wyjeżdżających na staże uzupełni test poziomujący 30 listopada.

Po uzyskaniu wyników testu oraz obejrzeniu instruktażowego filmu celem przedsięwzięcia jest to, aby uczniowie mogli uzupełniać ćwiczenia na platformie i uczestniczyć w seminariach online codziennie przez ok. 20 min. Ta systematyczna praca nad umiejętnościami językowymi powinna zaowocować większą biegłością językową na stażach i po nich.

Zajęcia na platformie OLS ze wsparciem językowym nauczyciela anglisty będą odbywały się  co dwa tygodnie dla każdej z grup aż do momentu wyjazdu na staże. Po powrocie z  obcych krajów uczniowie ponownie uzupełnią test ewaluacyjny, określający ich poziom biegłości językowej, dzięki czemu będą mogli zobaczyć swój progres.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

21.11.2018 r. poznaliśmy wyniki konkursu plastyczno – fotograficznego Rack your brains.

Konkurs plastyczno – fotograficzny Rack your brains

 

W dniu 21 listopada 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczno – fotograficzny o  idiomach. W konkursie brały udział maksymalnie 3 – osobowe zespoły uczniów z naszej szkoły. Cel konkursu to: nauka idiomów w języku angielskim, zachęcenie młodzieży do  samodzielnego doskonalenia umiejętności językowych, wzbudzenie zainteresowania językiem, umacnianie wiary we własne możliwości, motywowanie do rywalizacji i rozwijania ambicji, rozwój kreatywności oraz umiejętności fotograficznych, plastycznych, współpraca rówieśnicza, jak również doskonalenie zdolności organizacyjnych. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie plakatu z wykorzystaniem fotografii, prezentującego znaczenie idiomu w języku angielskim.

            Komisja w składzie: przewodnicząca zespołu – mgr Joanna Gorska – Hamkało, członkowie – mgr Barbara Oleksy oraz mgr Leszek Lejman oceniła prace plastyczno – fotograficzne pod względem estetyki, jakości wykonania oraz pomysłowości.

Zwyciężczyniami konkursu zostały: Kamila Błoch, Nikola Szlachetka oraz Zuzanna Półchłopek z klasy 2 TH za plakat Speak of the devil – O wilku mowa. Drugie miejsce uzyskali: Klaudia Kremer, Grzegorz Birger oraz Kacper Dębowski za pracę Put a sock in  it  (zamilcz). Trzecie miejsce zajął Dawid Depa z klasy 3 TB za plakat IDIOMY, prezentujący trzy różne zwroty: plenty more fish in the seatego kwiatu jest pół świata, a  piece of cake – bułka z masłem, i am completely broke, i haven’t got a bean – bez grosza przy duszy.

Prace, które spełniły wymagania techniczne i zakwalifikowały się do konkursu zaprezentowano, po rozstrzygnięciu konkursu, na pierwszym piętrze w budynku numer 1.

Zwycięzcom gratulujemy wygranej, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Uczniowie wykazali się wspaniałą pomysłowością, umiejętnościami językowymi i plastycznymi. Zdobywcy pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

21.11.2018 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta”

W dniu 21 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta”. Udział w konkursie polegał na rozwiązaniu testu metodą jednokrotnego wyboru. Test składał się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów). Dziesięć pytań testowych związanych było z wykorzystaniem załączonej mapy.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta” jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Celem Konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz wiedzy o miejscu i znaczeniu Polski na świecie (w aspekcie gospodarczym, jak  i terytorialnym).

 

W konkursie wzięli udział:

 1. Zuzanna Lasowska – kl. II b LO
 2. Natalia Ziembowska – kl. II b LO
 3. Miłosz Parczewski – kl. II b LO
 4. Bartłomiej Tokarski – kl. II b LO
 5. Miłosz Zubala – kl. II b LO
 6. Kornelia Anders – kl. III b LO
 7. Magdalena Bielanin – kl. III b LO
 8. Szymon Boruciński – kl. III b LO
 9. Weronika Firląg – kl. III b LO
 10. Mateusz Grzegórzek – kl. III b LO
 11. Ada Kaniewska – kl. III a LO
 12. Patrycja Radtke – kl. III b LO
 13. Justyna Zygmunt – kl. III b LO

 

 

Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkoły 31.03.2019 r.

Szkolny organizator konkursu

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

20.11.2018 r. wzięliśmy udział w III edycji akcji czytelniczej „Młodzieży czytanie”.

Akcja czytelnicza „Młodzieży czytanie”

We wtorek 20 listopada 2018 r. w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w  Szczecinie odbyła się III edycja akcji czytelniczej „Młodzieży czytanie”. Organizatorem wydarzenia był Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza i  Dyrektor Książnicy Pomorskiej pan Lucjan Bąbolewski. Celem przedsięwzięcia było rozbudzanie zainteresowania młodzieży klasyką literatury polskiej, historią Polski oraz  propagowanie czytelnictwa.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 16 szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Naszą szkołę, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, reprezentowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Zawodowego: Zuzanna Lorenc, Maja Turkiewicz, Jessika Kosińska, Marcel Cacek (kl. 1 a LO), Amelia Kasperek (kl. 1 d LO), Oskar Klęczar (kl. 1 b LO), Emilia Czeda (kl. 2 TŻ) pod opieką Pana mgr  Aleksandra Lizaka.

W związku z obchodami 100 letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz  przypadającą 20 listopada rocznicą śmierci Stefana Żeromskiego, tegoroczna odsłona akcji była wyjątkowa. Młodzież zaprezentowała fragmenty 44 tekstów Antologii Niepodległości oraz wybrane przez organizatorów fragmenty “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które jest kontynuacją akcji Narodowe Czytanie. W wykonaniu naszej młodzieży usłyszeliśmy interpretacje utworów Ignacego Krasickiego „Święta miłości kochanej ojczyzny”, Józefa Wybickiego „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, Alojzego Felińskiego „Boże coś Polskę”oraz fragmenty „Księgi pielgrzymstwa polskiego”Adama Mickiewicza.

W akcji wzięli także udział goście specjalni, przedstawiciele świata kultury, między innymi Prezes Polskiego Radia Szczecin Artur Kubaj. Wspólnie z młodzieżą czytała także pani Magdalena Zarębska – Kulesza – Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

Dziękuję naszej młodzieży za zaangażowanie i piękną prezentację.

Emilia Czeda, kl.2 TŻ

mgr G. Lasowska

Rafa

20.11.2018 r. odbył się I etap Olimpiady Cyfrowej. W II etapie naszą szkołę będzie reprezentował Gracjan Jasnos z kl. II TI.

Olimpiada Cyfrowa – I etap

 

W dniu 20 listopada 2018 r. odbył się I etap Olimpiady Cyfrowej. Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: testu on – line ( listopad 2018 r.), projektu medialnego ( styczeń – luty 2019 r.) oraz zawodów finałowych ( kwiecień 2019 r.).

Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, którzy przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci.

W olimpiadzie Cyfrowej wzięli udział uczniowie kl. I, II i III Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk.

W I etapie Olimpiady Cyfrowej – testu on – line wzięło udział 2 584 osób z 300 szkół z całej Polski. Wyniki zostały ogłoszone 28 listopada 2018 r. Do II etapu – rozwiązywania zadania metodą projektu – zakwalifikował się z naszej szkoły Gracjan Jasnos z klasy II TI.

 

mgr Krzysztof Janik

Rafa

20 – 23.11.2018 r. gościliśmy w naszej szkole pracodawców z Anglii i z Malty w ramach projektu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” program Erasmus +

Spotkanie z pracodawcami z Anglii i z Malty w ramach projektu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez  realizację zagranicznych staży” program Erasmus + w ZSP w Chojnie

 

W dniach od 20 do 23 listopada 2018 r. gościliśmy w naszej szkole właściciela hotelu Bakehouse B&B w Sherborne Malcolma Heygate – Browne oraz właściciela sieci restauracji i  hoteli Uncle Matts Kitchen Matthew Pace wraz z partnerką biznesową. To partnerzy przyjmujący uczniów naszej szkoły z Technikum Zawodowego w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych na 4 – tygodniowe staże do  swoich firm w ramach projektu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez  realizację zagranicznych staży” program Erasmus + .

Podczas pobytu goście zostali zapoznani z bazą dydaktyczną naszej szkoły. Nauczyciele przedmiotów zawodowych przedstawili charakterystykę kształcenia w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, omawiając przedmioty zawodowe ujęte w czteroletnim programie nauczania, program praktyk zawodowych, przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Zostały omówione korzyści stosowania Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i  szkoleniu zawodowym (ECVET), który jest inicjatywą Unii Europejskiej i ma umożliwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (  świadectw, dyplomów), a przez to wspierać mobilność zawodową oraz uczenie się  przez  całe życie.

Goście przeprowadzili warsztaty dla uczniów klas zawodowych. Pan Malcolm Heygate – Brown spotkał się z uczniami klas II i III Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa. Natomiast pan Matthew Pace z uczniami klas II i III Technikum Zawodowego w  zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Celem warsztatów było omówienie tegorocznej oraz ubiegłorocznej praktyki zawodowej uczniów. Rozmawiano o  doświadczeniach, oczekiwaniach względem praktyk oraz planach zawodowych młodzieży. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w dyskusji, zadając swoim gościom wiele pytań. Odgrywali scenki, podczas których mieli możliwość doskonalenia umiejętności językowych, interpersonalnych, obsługi klienta oraz pracy w zespole potrzebnej w branży hotelarskiej oraz gastronomicznej.

Na spotkaniu z nauczycielami przedmiotów zawodowych zagraniczni przedsiębiorcy wymienili się spostrzeżeniami na temat umiejętności i zdolności wymaganych na rynku zagranicznym od młodych ludzi w branży hotelarsko – gastronomicznej. Podczas warsztatów dokonano ewaluacji pod kątem oceny mocnych i słabych stron osiągnięć uczniów podczas realizacji praktyk zawodowych w ramach realizacji programu Erasmus +.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z nauczycielami języka angielskiego, podczas którego omówiono problemy związane z przygotowaniem językowym przed  rozpoczęciem mobilności.

Pracodawcy z Malty w Siedzibie Filii Powiatowego Urzędu Pracy spotkali się  z  Kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej, Doradcą zawodowym oraz  Pośrednikiem pracy. Podczas spotkania wymieniono się spostrzeżeniami na temat lokalnych rynków pracy oraz współpracy między Urzędem Pracy, a pracodawcami.

W czasie pobytu w Chojnie goście z Anglii i Malty mieli okazję odwiedzić restaurację „Piastowska” oraz restaurację „Makarun”, gdzie spotkali się z szefami kuchni tych restauracji. Spotkanie zagranicznych i lokalnych pracodawców miało na celu poznanie specyfiki funkcjonowania firm oraz wymianę poglądów i doświadczeń w prowadzeniu podobnych działalności.

Podczas kilkudniowej wizyty goście zwiedzili wiele ciekawych miejsc w Chojnie, Berlinie oraz w Szczecinie.

Alicja Linkiewicz

Rafa

17.11.2018 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” odbyły się pierwsze zajęcia w ramach studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego w WSH TWP w Szczecinie.

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI
NA KIERUNKU DORADZTWO ZAWODOWE
W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ TWP W SZCZECINIE

 

W ramach projektu pt. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość”,  dwoje nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie: mgr Agnieszka Jabłońska i mgr Aleksander Lizak, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, podjęło studia podyplomowe na kierunku Doradztwo Zawodowe.

17 listopada 2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie. Zajęcia rozpoczął koordynator studiów dr Wiktor Moś. Na spotkaniu organizacyjnym zostały przedstawione cele studiów na danym kierunku, plan studiów i osoby prowadzące poszczególne moduły. Zajęcia będą miały formę wykładów i ćwiczeń o łącznej liczbie 360 godzin.

Pierwszego dnia odbyły się zajęcia z przedmiotu Teoretyczne aspekty kształcenia zawodowego, prowadzone przez dr hab. Julitę Orzelską oraz Elementy prawa pracy i prawa oświatowego – prowadzone przez dr Hannę Żółtowską.

Ponadto prowadzone były zajęcia z  następujących przedmiotów: Poradnictwo edukacyjno – zawodowe, Metodyka poradnictwa zawodowego dla nauczycieli, Wybrane zagadnienia z etyki doradztwa zawodowego, Wiedza w praktycznym kształceniu zawodowym, Psychologia wspierania rozwoju osobistego i  zawodowego, Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych doradcy zawodowego, Metodyka pracy doradcy zawodowego, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego, Diagnostyka w poradnictwie zawodowym, Projektowanie ścieżki kariery zawodowej, Techniki autoprezentacji, Komunikowanie interpersonalne, Rynek pracy, a rynek edukacyjny w Polsce, Zawodoznawstwo, Kształtowanie umiejętności i nawyków działań zawodowych, Poradnictwo zawodowe dla  osób niepełnosprawnych, Instytucjonalne formy poradnictwa zawodowego, Techniki poradnictwa zawodowego oraz  praktyka.

W dniu 29. lutego 2020 r. studenci podeszli do egzaminu końcowego i uzyskawszy wynik bardzo dobry uzyskali świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.  Nabytą wiedzę oraz  kwalifikacje wykorzystają podczas pracy w szkole z uczniami w zakresie doradztwa zawodowego, będą dla nich doskonałym wsparciem w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.

 

Dominika Jankowska

Rafa

15.11.2018 r. w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” odbyła się wieczornica poezji i muzyki niepodległościowej.

Wieczornica poezji i muzyki niepodległościowej

 

W dniu 15 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w  ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.”, odbyła się wieczornica poezji i  muzyki niepodległościowej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedsięwzięcie artystyczne miało charakter otwarty, bo adresatami byli wszyscy ceniący wartości patriotyczne i obywatelskie.

Spotkanie odbyło się w godzinach popołudniowych w bibliotece szkolnej. Montaż słowno – muzyczny zawierał wiersze, poematy i pieśni patriotyczne.

Celem tego kulturalno – patriotycznego spotkania było pokazanie i uświadomienie, jak wielką wartością była i jest Ojczyzna. Młodzież czytała wiersze poetów znanych i nieznanych, a  także takie utwory, których autorzy się pod nimi nie podpisali, bo kiedy Ojczyzna była zniewolona, nie chodziło o sławę, tylko o bohaterską walkę o wolność. Utwory brzmiały ze  zdwojoną siłą. Poprzez swoją treść i młodzieńczą interpretację uczniów, stawały się  dla  słuchających szczególnie wzruszające. Podniosłości wydarzeniu dodawały znane zebranym pieśni, wykonywane przez szkolne chórzystki.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wieczornicy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, zebrane w przygotowanym wcześniej przez zespół odpowiedzialny za realizację projektu „Małym śpiewniku polskiej pieśni patriotycznej”.

Atmosfera była podniosła, ale nie patetyczna. Taka, jak nasz współczesny patriotyzm – Polaków żyjących w wolnej Ojczyźnie.

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

15.11.2018 r. Grodecka Nikola i Ceglarek Monika zajęły II miejsce w zawodach regionalnych w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt.

Zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt

 

15 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie odbyły się zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt. Do zawodów przystąpiły reprezentacje trzech szkół: VII LO Szczecin, SOSW  Pyrzyce oraz drużyna z naszej szkoły. Rozgrywki toczyły się systemem „każdy z  każdym”. W ostatecznej klasyfikacji zajęliśmy drugie miejsce, dzięki czemu uzyskaliśmy awans do finału województwa.

 

WYNIKI:

VII LO Szczecin – SOSW Pyrzyce   3:0

SOSW Pyrzyce – ZSP Chojna           1:3

ZSP Chojna – VII LO Szczecin         2:3

 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:

 1. VII LO Szczecin
 2. ZSP Chojna
 3. SOSW Pyrzyce

  

SKŁAD REPREZENTACJI:

– Grodecka Nikola

– Ceglarek Monika

Opiekun: mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

14.11.2018 r. Anita Orszulak z kl. IV TŻ zajęła I miejsce w etapie szkolnym XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

XXVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK –  etap szkolny

 

W dniu 14 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie przeprowadzono etap szkolny XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W  pierwszej części konkursu wzięło udział 39 uczniów z różnych klas. Pierwsze miejsce zajęła Anita Orszulak z kl. IV TŻ, która jako jedyna ze szkoły, z największą ilością punktów, dostała się do etapu rejonowego.

W dalszej części etapu szkolnego należało przeprowadzić w szkole inicjatywę prozdrowotną, angażując do tego minimum piętnastu uczestników, jednak nie było to wliczane do ilości uzyskanych punktów w etapie rejonowym. Celem tego wydarzenia było wykształcenie wśród młodzieży szkolnej oraz nauczycieli dbania o własne zdrowie i promowanie zdrowego stylu życia. Anita promowała prawidłowe samopoczucie psychiczne, poprzez ukazanie szerokiego pojęcia, jakim jest „stres”. Rozpropagowała to wśród całej społeczności szkolnej, wśród uczniów i nauczycieli. W tym wydarzeniu wzięło udział co najmniej kilkadziesiąt osób. Anita wykonała ulotki zawierające takie informacje jak: skąd się bierze stres, jak sobie z nim radzić oraz reakcje organizmu na niego. Zrobiła również dwa plakaty, z czego jeden zawierał informacje dotyczące objawów stresu i powodów jego odczuwania, a drugi: sposoby na  radzenie sobie ze stresem. Uczennica przeprowadziła również lekcje z psychologiem szkolnym w kilku klasach na temat stresu oraz stworzyła prezentację. W prezentacji ujęła podobne wiadomości, jak w ulotce i plakatach, jednak znacznie rozszerzone. Dołączyła tam  liczne zdjęcia i opisała przeprowadzone lekcje. Wszystko to miało na celu uświadomienie innym – czym jest stres i jak sobie z nim radzić. Całość została entuzjastycznie odebrana. Każdy z uczestników akcji zamienił z nią kilka słów i zainteresował się szerzej tym  tematem.

 

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

14.11.2018 r. uczniowie kl. I d LO wzięli udział w zajęciach z kryminalistyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia kl. I d LO z kryminalistyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 14 listopada 2018 roku uczniowie klasy I d LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwsze z wielu zaplanowanych zajęć z zakresu kryminalistyki, w ramach objętego przez wydział patronatu, odbyły się na Katedrze Biologii Komórki. Zajęcia dotyczące wykorzystania metod badań inżynierii genetycznej w kryminalistyce miały na celu identyfikację płci, z wykorzystaniem genu amelogeniny, a przeprowadziła je Pani dr Ewa Filip. Po wprowadzeniu teoretycznym i krótkim instruktarzu posługiwania się przyrządami laboratoryjnymi, uczniowie przystąpili do samodzielnego wykonania łańcuchowej reakcji polimerazy, czyli metody PCR.

W pierwszej kolejności przygotowali w probówkach mieszaninę Master Mix, niezbędną do przeprowadzenia metody, a następnie umieścili te probówki w termocyklerze, który umożliwia wielokrotne i szybkie zmiany temperatury próbki w określonych momentach.

Takie urządzenie uczniowie widzieli do tej pory tylko na zdjęciu w podręczniku, podczas omawiania tematu na lekcji biologii. Tym razem mogli zobaczyć nowoczesny sprzęt na własne oczy i nauczyć się go obsługiwać. Powstające w wyniku metody PCR produkty sprawdza się następnie za pomocą elektroforezy, określając płeć badanej próby.

Współpraca z nauczycielami akademickimi Wydziału Biologii przynosi niewymierne korzyści dla uczniów naszej szkoły. Mają oni możliwość zastosowania teorii w praktyce i sprawdzenia swoich umiejętności.

nauczyciel biologii

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

13.11.2018 r. uczniowie kl. 2 ac LO i kl. 2 MPS wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym w ramach projektu – „Młodzi bezpieczni. Nie dla patologii. Tak dla bezpieczeństwa.” w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Udział kl. II ac LO i 2 MPS spotkaniu edukacyjnym w ramach projektu „Młodzi bezpieczni. Nie dla patologii. Tak dla bezpieczeństwa.”

W dniu 13 listopada 2018 r. uczniowie kl. 2 ac LO i kl. 2 MPS wzięli udział w  spotkaniu edukacyjnym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu – „Młodzi bezpieczni. Nie dla patologii. Tak dla bezpieczeństwa.” Spotkanie odbyło się  w  Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Zajęcia odbyły się w trzech modułach tematycznych:

Pierwszy temat – „Żandarmeria Wojskowa – w trosce o porządek publiczny”. Spotkanie ze szczecińskimi żandarmami to wyjątkowa okazja, by lepiej poznać funkcjonowanie i  zadania Żandarmerii Wojskowej, a także by dowiedzieć się, jak dba ona o porządek publiczny w naszym kraju.

 

Drugi temat – Stresy i konflikty w naszym życiu: jak sobie radzić, by nie stracić głowy”. Wszyscy musimy się zmagać ze stresem i wszyscy wchodzimy czasem w konflikty. Jak  radzić sobie z jednym i drugim ? Psycholog Szymon Kucharski podpowiedział młodzieży kilka przydatnych sposobów na odstresowanie się oraz na radzenie sobie podczas kłótni i  sporów!

Trzeci temat – „Przemoc w domu i w szkole – jak się przed nią uchronić?”

Przemoc w domu i w szkole to zjawiska, z którymi spotykamy się (niestety) dość często. Jak  jednak je dobrze rozpoznać? Jak na nie reagować, chronić się, gdzie szukać pomocy? Uczniowie się dowiedzieli – dzięki temu mogą pomóc sobie lub innym!

 

mgr Aleksander Lizak

Rafa

11.11.2018 r. wzięliśmy udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości.

Udział ZSP w Chojnie w gminnych obchodach Święta Niepodległości

 

W dniu 11 listopada 2018 r. Poczet Sztandarowy, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz reprezentacja klas mundurowych ZSP w Chojnie wzięli udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12:00 mszą św. za ojczyznę w Kościele Mariackim. Przed  Mszą wszyscy obecni w kościele wspólnie odśpiewali polski hymn narodowy „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie obchody przeniosły się na placu Konstytucji 3 Maja, gdzie Burmistrz Chojny Adam Fedorowicz wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Pod „Pomnikiem Osadników”, autorstwa artysty rzeźbiarza Stanisława Biżka, delegacje stowarzyszeń, związków, placówek oświatowych, świetlic środowiskowych i wiejskich złożyły wiązanki kwiatów. Wśród składających kwiaty byli również uczniowie wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły: Maciej Ogonowski, Mateusz Barczyk i Bartłomiej Szpilski.

Naszą szkołę w uroczystościach reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie: Julia Sawicka, Wiktoria Liput i Miłosz Parczewski, pod opieką Pana mgra Marka Łągiewczyka.

Po raz pierwszy na zaproszenie władz miasta, w uroczystościach odbywających się na placu Konstytucji 3 Maja, uczestniczyła także reprezentacja klas mundurowych. Uczniowie klasy III  c  LO, pod opieką wychowawcy, wzięli udział w apelu, a także zaprezentowali pokaz musztry paradnej, co wzbudziło duże zainteresowanie przybyłych gości.

 

 

mgr Marek Łągiewczyk

mgr Leszek Lejman

mgr Marek Bednarz

Rafa

9.11.2018 r. uczniowie wraz z opiekunami przeprowadzili na ulicach Chojny patriotyczny flash mob.

FLASH MOB ŚPIEW PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z MIESZKAŃCAMI CHOJNY PROJEKT „GODNOŚĆ. WOLNOŚĆ. NIEPODLEGŁOŚĆ.”

 

W dniu 9 listopada 2018 r., w ramach realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość.”, uczniowie wraz z opiekunami przeprowadzili na ulicach Chojny patriotyczny flash mob. Celem akcji było zachęcenie przechodniów do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym w przededniu tak ważnego dla wszystkich Polaków święta – setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Już w październiku, w celu popularyzacji utworów żołnierskich i patriotycznych oraz  zachęcenia młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym, zespół nauczycieli odpowiedzialnych za realizację projektu, opracował mały śpiewnik polskiej pieśni patriotycznej. Zadaniem uczniów było natomiast przygotowanie białych i czerwonych baloników oraz utrwalenie pamięciowe pieśni umieszczonych w śpiewniku. Śpiewniki i  balony przygotowano w celu wręczenia ich mieszkańcom miasta.

Uczestnicy akcji udali się w miejsca, w których można spotkać najwięcej ludzi (np. place przed lokalnymi marketami, skwery, bazar). W każdym z tych miejsc inicjowali pieśń patriotyczną „Przybyli ułani”. Wychodząc z różnych stron odwiedzonych miejsc z pieśnią na  ustach gromadzili się w jednym punkcie, by wspólnie kończyć utwór.

Aby zachęcić przechodniów do wspólnego śpiewania, uczniowie rozdawali śpiewniki polskiej pieśni patriotycznej oraz rozdawali białe i czerwone balony. Do akcji z wielkim entuzjazmem przyłączyły się przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, z grupy integracyjnej „Krasnale”, które również znały pieśń przewodnią akcji i zachęcały przechodniów do jej zaśpiewania.

Akcja bardzo zaskoczyła mieszkańców Chojny, część z nich ze wzruszeniem nuciła pieśń, część, stojąc, przyglądała się jedynie i słuchała z wyraźnym wzruszeniem.

mgr Edyta Daszkiewicz

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Rafa

9.11.2018 r. Zuzanna Lorenc z klasy I a LO zajęła I miejsce w konkursie „Postaw na Niepodległą” w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”.

KONKURS „POSTAW NA NIEPODLEGŁĄ”

 

W dniu 9 listopada 2018 r., w ramach realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.”, odbył się  konkurs wiedzy historyczno – kulturowej „Postaw na Niepodległą”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem drogi Polski do  niepodległości i pierwszych lat II RP oraz wspieranie postaw patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa, motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych.

W finale konkursu – opartego na formule teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, wzięło udział dziesięć osób, głównie uczniów klas pierwszych.

W pierwszej rundzie każdy uczestnik odpowiadał na dwa pytania. Aby przejść do dalszej rozgrywki, trzeba było poprawnie odpowiedzieć na co najmniej jedno pytanie. Do drugiej części przeszło siedem osób. W tej części uczestnicy sami wskazywali odpowiadającego, najczęściej pytanym uczestnikiem był Hubert Kwiecień. Do finału zakwalifikowały się trzy osoby, które najlepiej odpowiadały i zachowały szanse z poprzednich rund.

Konkurs wygrała Zuzanna Lorenc z klasy I a LO i to ona weźmie udział w wycieczce edukacyjnej do Warszawy śladami Niepodległej. Drugie miejsce zajął Hubert Kwiecień z  klasy I TI, a trzecie – Michał Rojkowski z klasy I d LO. Zwycięzcy zostali nagrodzeni słodkim upominkiem.

Konkurs prowadziły: mgr Danuta Perz i mgr Renata Czubak. Pani Danuta Perz – nauczycielka historii – była też autorką pytań do konkursu. Konkurs przebiegał w duchu rywalizacji, ale  przede wszystkim była to dobra zabawa, wzbudzająca pozytywne emocje zarówno wśród  uczestników, jak i widowni.

mgr Danuta Perz

 

Rafa

9.11.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju w ramach Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

W dniu 9 listopada 2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza po raz kolejny odwiedzili znajomych z Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. Wizyta miała podwójną moc – zbliżające się urodziny Pani Danusi i Ogólnopolski Dzień Seniora!

Oczywiście, bez poczęstunku uroczystość odbyć się nie mogła! Gosia z klasy II TH upiekła babeczki, a ja przyniosłam domowe, pyszne ciasto czekoladowe!

Z okazji zbliżających się urodzin kochanej Pani Danusi zostały wręczone upominki – miś i  piękna karta urodzinowa. Potem – już przy wspólnym stole – razem z naszymi znajomymi, rozmawialiśmy, delektując się naszymi wypiekami.

Dziadkowie i babcie opowiadali nam o swoich szkolnych czasach, niekoniecznie zawsze dobrych momentach, mówili o nauczycielach i uczniach. Tematów było wiele, dowiadywaliśmy się nawet, jakie gusta muzyczne mają seniorzy! Okazało się, że słuchają też  współczesnej muzyki rozrywkowej i doskonale znane są im nazwiska młodych wykonawców.

Z przyjemnością słuchaliśmy wspomnień tak naprawdę obcych nam ludzi, lecz bliskich naszym sercom. Z każdą kolejną chwilą coraz bardziej docenialiśmy to, że to akurat nam ci  ludzie uchylili rąbka swego życia. Słuchając historii o surowym wychowaniu szkolnym w  dawnych czasach, jesteśmy wdzięczni za to, co mamy dziś. Wniosek sam się nasuwa – należy cieszyć się z tego, co mamy. Nie chodzi już nawet o sytuację szkolną w dzisiejszych czasach. Chodzi o docenienie tego, że urodziny, święta, walentynki, etc. możemy spędzić w  gronie bliskich, z osobami, które kochamy.

Podopieczni Domu Pomocy Społecznej – jestem pewna – oddaliby wszystko, by choć chwilę spędzić z rodziną. Nie jesteśmy związani więzami krwi, ale staramy się być jak najbliżej, fizycznie i emocjonalnie, aby ci wyjątkowi ludzie nie czuli się samotni. W święta, urodziny chcemy po prostu być.

Laura, klasa II c LO

 

Rafa

9.11.2018 r. uczniowie kl. III c LO uczestniczyli w Szczecinie w obchodach 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Udział kl. III c LO w obchodach 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

W dniu 9 listopada 2018 r., na zaproszenie rady Osiedla Słoneczne oraz 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, reprezentacja kadetów klasy III c LO wzięła udział w  uroczystych obchodach 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W tym dniu pod pomnikiem Niepodległości zebrały się władze miasta, okoliczni mieszkańcy, uczniowie, a także żołnierze reprezentujący 5 Pułk Inżynieryjny – będący współgospodarzem uroczystości.

Uroczystości rozpoczęły się od uroczystego apelu, po którym nastąpiły przemówienia, w  których głównym prezentowanym wątkiem były wydarzenia historyczne, związane z  odzyskaniem niepodległości.

Nastąpiło także uroczyste złożenie kwiatów przez delegacje pod pomnikiem, gdzie wartę wystawiła jednostka z Podjuch.

Święto stało się także okazją do uhonorowania najlepszych żołnierzy jednostki, którzy otrzymali awanse na wyższe stopnie. Przygotowano defiladę zgromadzonych pododdziałów przed trybuną honorową. Odbyła się także modlitwa za poległych oraz pomyślność Ojczyzny.

Zgromadzeni mogli również obejrzeć wystawę sprzętu wojskowego.

 

 

mgr Marek Bednarz

Rafa

8.11.2018 r. w internacie odbył się Światowy Dzień Postaci z Bajek.

Światowy Dzień Postaci z Bajek w Internacie ZSP w Chojnie

 

W dniu 8 listopada 2018 r. w Internacie ZSP w Chojnie odbył się Światowy Dzień Postaci z Bajek. Postanowiliśmy zorganizować taki dzień, ponieważ bajki cieszą się  ogromnym powodzeniem zarówno wśród dzieci, jak i młodzieży. Są dla nas źródłem relaksu i pobudzają naszą wyobraźnię. Ten dzień miał przypomnieć, że bajki są ważne i warto do nich wraca.

W Światowym Dniu Postaci z Bajek mieszkańcy internatu oraz uczniowie klasy 2b LO pod  opieką Pani Emilii Skrzypy świetnie się bawili, rozwiązując quiz wiedzy o postaciach z  bajek, który został przeprowadzony na aplikacji mobilnej Kahoot. Komisja w składzie: Pani  Emilia Skrzypa, Zuzanna Laskowska (kl. II b LO) oraz Lura Majkowska (kl. II b LO) wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął Bartosz Franczak (kl. III TI), drugie Ernest Kujałowicz (kl. III TB), trzecie Emil Krawiec (kl. II MZ). Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz  słodkie upominki.

Po przerwie przeszliśmy do ostatniego elementu tego dnia, a mianowicie do obejrzenia wspólnie wybranej bajki pt. ,,Iniemamocni 2”. Ciekawej animacji towarzyszyła miła atmosfera panująca wśród uczestników. Wieczór uważamy za udany i zachęcamy każdego do  chwili relaksu przy bajce.

Uczniowie klasy 2b LO

Rafa

8.11.2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Udział Samorządu Uczniowskiego w uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

W dniu 8 listopada 2018 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie – Przewodnicząca Julia Sawicka, Wiceprzewodniczący Maciej Ogonowski i Sekretarz Justyna Jaz – wzięli udział w uroczystej sesji Rady Powiatu z  okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na początku spotkania odśpiewano wspólnie polski hymn państwowy, następnie głos zabrał przewodniczący Rady Powiatu – Roman Michalski, otwierając uroczystą sesję Rady Powiatu.

 Kolejnym wydarzeniem był wykład księdza doktora Andrzeja Supłata na temat patriotyzmu w nauczaniu św. Jana Pawła II.

Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie nagród Starosty Gryfińskiego za  promocję powiatu. Wszystko było przeplatane muzyką i wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Młodzież miała okazję dobrze przeżyć tą szczególną rocznicę w historii państwa polskiego i włączyć się we wspólne świętowanie tego podniosłego wydarzenia.

 

mgr Leszek Lejman

Rafa

7 – 14.11.2018 r. wzięliśmy udział w wystawie pamiątek pod nazwą „Bohaterowie Niepodległej”.

WYSTAWA PAMIĄTEK ZWIĄZANYCH Z ODZYSKANIEM PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

Jednym z wielu zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie, w ramach projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość.”, było przygotowanie wystawy pamiątek pod nazwą „Bohaterowie Niepodległej” – modeli redukcyjnych, przedstawiających historię polskiego lotnictwa wojskowego oraz monet i  banknotów kolekcjonerskich, prezentujących wydarzenia i bohaterów niepodległości.

Przygotowania do zorganizowania wystawy zostały rozpoczęte we wrześniu, od ogłoszenia przez nauczycieli i Samorząd Uczniowski informacji o projekcie i zbiórce pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości.

Od tego czasu w szkole do nauczycieli, zaangażowanych w projekt, zaczęły spływać pamiątki rodzinne, posiadające wartość historyczną i sentymentalną, przedmioty często przedstawiające historie indywidualne, rodzinne. Oczywiście, każdy uczeń indywidualnie musiał opisać prezentowany przez siebie przedmiot. W ten sposób na wystawę trafił portret pradziadka w mundurze armii austro – węgierskiej, służącego jeszcze jako poddany Franciszka Józefa.

Udało się także wypożyczyć francuski bagnet Lebel, identyczny, jak używany przez Błękitną Armię gen. Hallera czy oddziały polskie w bitwie warszawskiej, a także bagnet polskiej produkcji z okresu dwudziestolecia międzywojennego, wyprodukowany w fabryce broni w  Radomiu. Na wystawie znalazły się także m.in. zegarki kieszonkowe, charakterystyczne dla początków XX wieku, lampa naftowa, żelazko z duszą, reprodukcje banknotów używanych w Polsce w początkach niepodległości, plecak imitujący plecak legionowy, bucik z początku XX wieku, lampa karbidowa z dwudziestolecia międzywojennego z logo PKP, zdjęcia z lat 20 – tych ubiegłego wieku, jak też reprodukcja dokumentu informująca o  powstaniu niepodległego państwa polskiego.

Wystawa modeli redukcyjnych dotyczyła 100– lecia polskiego lotnictwa wojskowego. Składała się ona z dziesięciu modeli samolotów w skali 1/48 – prezentujących samoloty lotnictwa polskiego.

Można było obejrzeć więc Fokkera w barwach pil. Stefana Bastyra z 1919 roku, słynny z  okresu dwudziestolecia międzywojennego legendarny samolot bombowy PZL-37 Łoś, myśliwiec P – 11 c, R – XIII Lublin. Polskie Siły Zbrojne na zachodzie reprezentował myśliwiec Hurricane, na którym latali polscy piloci w Bitwie o Anglię, koniecznie w brawach dywizjonu 303, a także znakomity P – 51 Mustang w barwach 315 dywizjonu. Okres powojenny to era naddźwiękowa, więc nie mogło zabraknąć Mig – 21MF, Su-22M4 w  barwach z przełomu wieku, a także Mig – 29 w barwach jednostki z Mińska Mazowieckiego, kultywującej tradycje dywizjonu 303.

Na wystawie numizmatycznej prezentowana byłą kolekcja monet srebrnych oraz banknotów emitowanych przez NBP, których tematyka związana była historią Polski, w tym także okresu odzyskania niepodległości.

Po przygotowaniu wystawy, od 7 do 14 listopada 2018 r., każdy wychowawca lub nauczyciel historii był zobowiązany do jej obejrzenia wraz z klasą. Dzięki temu, w krótkim czasie, wszyscy uczniowie ZSP w Chojnie mogli zapoznać się z prezentowanymi na  niej  przedmiotami, akcesoriami. Całość prezentowana była w sali konferencyjnej, w  zakupionych w tym celu gablotach. Na wystawie prezentowany był także, wykonany przez  uczniów, zdalnie sterowany aplikacją telefoniczną model czołgu Renault FT 17, będący pierwszym czołgiem polskiego wojska w historii.

mgr Marek Bednarz

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Rafa

7.11.2018 r. uczniowie klas 1 TI, 1 TH/TŻ, 1 MZ, 1bd LO wzięli udział w targach kształcenia i konferencjach w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych “Odkryj swój talent” w Szczecinie.

Udział w Targach “Skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym” w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych “Odkryj swój talent”

 

W dniu 7 listopada 2018 r. uczniowie klas 1 TI, 1 TH/TŻ, 1 MZ, 1bd Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli udział, w zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, targach kształcenia i konferencjach w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych “Odkryj swój talent”.

Oferta skierowana była do wszystkich typów szkół. W hali widowiskowo – sportowej Netto Arena w Szczecinie nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkół policealnych z terenu województwa we współpracy z firmami i przedsiębiorstwami z naszego regionu. Na stoisku Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+ mogli uzyskać informację o programach Unii Europejskiej na  rzecz edukacji i mobilności zawodowej. Podczas targów zostały podpisane umowy partnerskie pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A. i Powiatem Polickim oraz pomiędzy Zespołem Szkół Łączności i firmą Eltek Polska Sp. z o.o.

            Nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat: „Pokolenie Z i rola Feedbacku” oraz „Najpierw masa później forma – różne drogi budowania własnych kwalifikacji”, które mogą być podpowiedzią jak planować, budować swoją przyszłość.

W wydarzeniu wzięły udział grupy od przedszkolaków do uczniów szkół średnich. Młodzież z zainteresowaniem oglądała stoiska szkół i firm w zakresie branży handlowej, hotelarsko – gastronomicznej, administracyjnej, medyczno – rehabilitacyjno – kosmetycznej, chemicznej, morskiej, elektryczno – elektroniczno – informatycznej, transportowo – spedycyjno – logistycznej, czy rzemiosła.

 

mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

7.11.2018 r. odbył się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

 

7 listopada 2018 r. w ZSP w Chojnie odbył się szkolny etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w  tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs realizowany jest  przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach programu edukacyjnego pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie Pani mgr Joanna Rogacewicz, Pani mgr Emilia Skrzypa i Pan mgr Gustaw Cedro przeprowadziła test składający się z 25 pytań jednokrotnego wyboru na pierwszym szczeblu konkursu.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 21 uczniów naszej szkoły: Piotr Kaszycki (kl.  IV  TB), Dacjan Koster (kl. IV TB), Kacper Dębowski (kl. IV TB), Adam Raszpla (kl.  IV  TB), Kacper Walkiewicz (kl. IV TB), Patryk Kuzia (kl. IV TB), Maciej Ogonowski (kl.  IV TB), Julia Szachnowska (kl. II TH), Zuzanna Ziółkowska (kl. II TH), Aleksandra Sawko (kl. II TH), Dajana Famulak (kl. II TH), Martyna Dziedzicz (kl. II TH), Zuzanna Półchłopek (kl.  II TH), Nikola Szlachetka (kl. II TH), Kamila Błoch (kl. II TH), Mariusz Dziewiński (kl.  I  WZ), Emilia Czeda (kl. II TŻ), Filip Urban (kl. III TI), Piotr Przetacznik (kl. III TI), Marcin Grzesik (kl. III TI), Dariusz Śliwa (kl. III TI).

Największą ilość punktów zdobyli uczniowie klasy IV Technikum Budowlanego: Kacper Walkiewicz 17 punktów i po 16 punktów: Maciej Ogonowski, Kacper Dębowski i Patryk Kuzia.

Dogrywka pomiędzy trzema uczniami odbył się dnia 14 listopada 2018 r. w wyniku, której najwięcej punktów zdobył Kacper Dębowski.

Uczniowie klasy IV Technikum Budowlanego: Kacper Walkiewicz i Kacper Dębowski będą reprezentować naszą szkołę w etapie regionalnym konkursu w Szczecinie.

            Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach konkursu.

 

mgr Emilia Skrzypa

Rafa

6.11.2018 r. uczniowie klas II BI i II MZ wzięli udział w wykładzie pt. „Dopalacze, czyli środki zastępcze: mity i fakty” w WSH TWP w Szczecinie.

Dopalacze, czyli środki zastępcze: mity i fakty

 

W dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 9:00 uczniowie klas II BI i II MZ wraz  z  opiekunami: p. Kamilą Górą, p. Joanną Rogacewicz, p. Andrzejem Kuflowskim oraz  p. Adamem Bachów wzięli udział w wykładzie pt. „Dopalacze, czyli środki zastępcze: mity i fakty” mgr Przemysława Mazeka. Spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie i miało na celu poszerzenie wiedzy w temacie używek – narkotyków i dopalaczy.

Wykład rozpoczął się od zapoznania uczestników z poszczególnymi rodzajami środków psychoaktywnych, a także z różnicami pomiędzy dopalaczami, a narkotykami, tj.  rozbieżnością na poziomie produkcji. W swojej prezentacji multimedialnej mgr  Przemysław Mazeka uwzględnił ich wpływ na organizm oraz przedstawił przyczyny rosnącej popularności tej formy używek. Ponadto padło bardzo istotne stwierdzenie, że rynek dopalaczy reaguje niczym bakteria na antybiotyk, czyli dostosowuje się do potrzeb ,,klienta”. Oznacza to, że skład dopalaczy nie jest stały, a co za tym idzie, nie jest możliwe podanie odpowiedniego antidotum. Uczestnicy usłyszeli fakty i mity o dopalaczach. Na przykład mitem jest poprawa sprawności intelektualnej i fizycznej bez wywołania efektu uzależnienia oraz to, że nie wpływają negatywnie na układ nerwowy, w przeciwieństwie do amfetaminy czy Ecstasy. Prowadzący poruszył kwestię profilaktyki uzależnień w gronie najbliższych. Podkreślił, aby nie być obojętnym i reagować jak najszybciej, jeśli ktoś diametralnie zmienia swoje zachowanie.

Źródło: szczecin.tvp.pl

Źródło: szczecin.tvp.pl

            Po zakończeniu wykładu zgromadzeni wzięli udział w ankiecie na temat przeciwdziałania uzależnieniom i bezpieczeństwa w swoim środowisku. Odbyła się także dyskusja, nawiązująca do tematu poruszonego w wykładzie, podczas której każdy mógł zadać pytanie prowadzącemu.

Kamila Góra kl. 2BI

 

Dawid Piotrowski, kl. II TB

Rafa Rafa

6-7.11. 2018 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych odbędą się zajęcia warsztatowe, wycieczki zawodoznawcze oraz spotkania uczniów z zaproszonymi gośćmi.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH EUROPEJSKIEGO  TYGODNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

W dniach od 6 listopada  do  7 listopada 2018 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych  odbędą się zajęcia warsztatowe, wycieczki zawodoznawcze oraz  spotkania uczniów  z zaproszonymi gośćmi.

Uczniowie uczestniczą w spotkaniach pod opieką nauczycieli, wg poniższego harmonogramu:

Dzień Lekcja Klasa Sala Realizacja działania Przedmiot
6.11.2018 r.

Wtorek

1 I bd 5 Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy w Chojnie „Analiza własnych umiejętności                    i predyspozycji zawodowych. GW

 

2 I ac 31 „Bądź  zawodowcem” – pokaz umiejętności zawodowej klasy II TI podstawy przedsiębiorczości
3,4 Reprezentanci    klas: liceum wojskowego, technikum informatycznego,                              technikum żywienia, technikum hotelarstwa, Zajęcia w przedszkolu miejskim w Chojnie         „Jaki to zawód”? opiekun                     Dorota

Szwiec

długa przerwa 2 reprezentantów z danej klasy 5 Quiz wiedzy o zawodach E. Skrzypa
5 III MM 5 Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy  w Chojnie „Nowe wyzwania na rynku pracy. GW
6 I WZ 5 Spotkanie z panią Żanetą Hamkało, właścicielką salonu fryzjerskiego „Żaneta w Chojnie” religia
7.11.2018 r. środa

 

 

1,2 II H/Ż Wycieczka do restauracji „Piastowska” w Chojnie opiekun                     Dorota Szwiec
4 II ac 5 Spotkanie z panem Tomaszem Gibowskim-  klub Karate Shodan „Moja pasja – mój sukces” GW
5 III H/Ż 5 Spotkanie z panią Aleksandrą Bałachowską – Jagusz „Żyj z pasją” j. polski
6  II MZ, II TB 5 Spotkanie z właścicielem przedsiębiorstwa wielobranżowego Multipol w Chojnie, panem Piotrem Rzeczyckim j. niemiecki

zajęcia praktyczne

 

Rafa

5.11.2018 r. uczniowie klas III TI i II TI wykonali projekt planszy do gry „Postaw na Niepodległą”.

Gra planszowa „Postaw na Niepodległą”

W ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” powstała gra planszowa „Postaw na Niepodległą”, która będzie wykorzystywana na zajęciach historii, wiedzy o  społeczeństwie, języka polskiego oraz godziny z wychowawcą.

W październiku uczniowie klas Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk – pod kierunkiem mgr Kamili Góry -rozpoczęli prace nad projektem gry planszowej. Pomysłów było bardzo dużo, uczniowie z ogromnym zaangażowaniem wykonywali wstępne szkice projektu gry. Bardzo kreatywny i twórczy okazał się uczeń klasy III TI, Sebastian Zazulak, który – wspomagany przez kolegów z klasy – wykonał projekt gry wraz z kartami.

Elementy gry:

1) plansza,

2) karty z pytaniami:

 1. historia – 20 pytań,
 2. literatura – 20 pytań,
 3. kultura – 20 pytań,
 4. ciekawostki – 20 pytań.

Instrukcję, pytania i klucz odpowiedzi przygotowały nauczycielki zaangażowane w realizację projektu ”Godność. Wolność. Niepodległość.”: mgr Danuta Perz, mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas oraz mgr Joanna Gorska – Hamkało.

Bardzo dziękuję uczniom z klasy III TI (gr. 2) za zaangażowanie, współpracę i serce, jakie włożyli w projekt oraz chęć zrobienia czegoś naprawdę wielkiego. Pokazaliście klasę BRAWO !

mgr Kamila Góra

Rafa

5.11.2018 r. uczestniczyliśmy w wykładzie pt. „Niepodległość – nie tylko Polski – ale i Polaków” dr Marty Cichockiej połączonym z debatą pt. „Czym dla ciebie jest wolność”.

Wykład dr Marty Cichockiej z Uniwersytetu Szczecińskiego

pt. „Niepodległość – nie tylko Polski – ale i Polaków”

połączony z debatą „Czym dla ciebie jest wolność”

 

W dniu 5 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w  ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” Z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA, odbył się wykład dr Marty Cichockiej z Uniwersytetu Szczecińskiego pt.  „Niepodległość – nie tylko Polski – ale i Polaków” połączony z debatą „Czym dla ciebie jest wolność”. W spotkaniu uczestniczyli: pan Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński, pan  Robert Ryss – Redaktor Naczelny „Gazety Chojeńskiej”, pani Teresa Błońska – Kierownik Biblioteki Miejskiej w Chojnie, pani Jolanta Łosowska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, nauczyciele historii z zaprzyjaźnionych szkół oraz uczniowie. Wszystkich obecnych powitała pani wicedyrektor Agnieszka Bylewska.

Pan Rafał Kaliciak, nauczyciel wychowania fizycznego oraz koordynator szkolnego turnieju szczypiorniaka, krótko przypomniał, że oprócz stulecia niepodległości obchodzimy w  bieżącym roku również stulecie polskiej piłki ręcznej – szczypiorniaka. Dyscyplina ta,  wymyślona przez polskich legionistów, wzięła swoją nazwę od miejscowości Szczypiorno, (obecnie dzielnicy Kalisza). Zwycięzcy turnieju – drużyna reprezentująca klasę 1 MZ Branżowej Szkoły I stopnia: Adrian Dopierała, Wiktor Mendyk, Jakub Mazurkiewicz, Jan Jesiółkowski, Hubert Olszowiak oraz Wojciech Ceglarek – otrzymali dyplom oraz  statuetkę.

Dyplomy z rąk pani wicedyrektor Agnieszki Bylewskiej oraz przewodniczącej zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, otrzymali również zwycięzcy konkursów plastycznych. Najlepszy projekt muralu o tematyce niepodległościowej wykonała Kaja Nowak z klasy II b LO.

W szkolnym konkursie plastycznym na plakat wykonany dowolną techniką, przedstawiający postać lub wydarzenie związane z odzyskaniem niepodległości, pierwsze miejsce zdobyli ex  aequo Sara Kierul i Kaja Wąchała z klasy I d LO oraz Kaja Nowak z klasy II b LO. W  konkursie na projekt ilustracji do kalendarza o tematyce niepodległościowej pierwsze miejsce zajęli ex aequo Ryszard Gruszczyński i Jakub Kulik z klasy I TI oraz Aneta Kaczor z  klasy IV TH.

Najbardziej oczekiwaną nagrodą dla wszystkich wymienionych uczniów będzie jednak wycieczka patriotyczna do Warszawy i Sulejówka śladami Niepodległej, która odbędzie się  29 listopada 2018 r.

Głównym punktem programu był wykład dr Marty Cichockiej pt. „Niepodległość – nie tylko Polski – ale i Polaków”. Opowieść o Polsce i Polakach została rozpoczęta stwierdzeniem, że wolność to przede wszystkim odpowiedzialność, którą każdy z nas ponosi za swoje osobiste wybory i czyny.

W naszym narodzie idee wolności i niepodległości były przez wieki bardzo silne, ponieważ jako jedyne państwo na świecie musieliśmy walczyć o swój byt, sąsiadując z dwoma silnymi, agresywnymi państwami – Niemcami i Rosją. Wbrew powszechnemu mniemaniu, Polacy czerpali siłę ducha z czasów demokracji szlacheckiej XIV – XVII wieku. Wtedy nastąpił wzrost Rzeczpospolitej; osiągnęła ona również największy zasięg terytorialny w dziejach. W  XVIII wieku upadek państwa był związany ze złym wykorzystaniem wolności, gdyż dla  magnaterii ważniejsze niż państwo stały się interesy prywatne, a liberum veto zostało użyte na szkodę narodu. Celem przywilejów było wzmacnianie narodu, ale szlachta zbyt późno zrozumiała, że reformy to konieczność rezygnacji z wolności osobistej w celu ratowania państwa. Konstytucja 3 Maja, ograniczająca de facto ich prawa, powstała zbyt późno. Trzeci rozbiór Polski był precedensem w skali świata i Polacy stali się narodem niewolników, ale to równocześnie dzięki złotej wolności szlacheckiej przetrwała w narodzie idea wolności. Nasz naród, poddawany wynarodowieniu, znalazł wiele sposobów na  zachowanie miłości do ojczyzny. Jednym z nich było wychowanie patriotyczne w  rodzinach, głównie przez matki. Kolejnym – szkoła – tajne komplety, filomaci i filareci. Ważną grupą społeczną była również elita intelektualna, która propagowała polskość poprzez  działalność naukową i pisarstwo. Polacy zyskiwali świadomość narodową dzięki dziełom Sienkiewicza, Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Reymonta i wielu innych, tworzonym „ku pokrzepieniu serc”. Idee narodowościowe szerzyli również inni artyści, np.  Matejko czy Chopin.

Jednakże, najbardziej bezpośrednim sposobem walki o wolność była walka w powstaniach. Mimo olbrzymich strat i represji, Polacy pragnęli poczuć się wolnymi – stąd: insurekcja kościuszkowska, Legiony Polskie, powstanie listopadowe, krakowskie, Wiosna Ludów, powstanie styczniowe. Quasi – państwo pod zaborami nie zadowalało Polaków walczących o pełną niepodległość – 123 lata pozostawali bez pełnej wolności, a jednak idee w narodzie nie umarły. Ważna w uzyskaniu pełnej wolości była rola Legionów – gdyby nie one, Państwo Polskie również by powstało, lecz byłoby to państwo małe, słabe, na zawsze zależne od  silnych sąsiadów. Jednakże sukces roku 1918 potrzebował jednej postaci stawianej na  pomnikach. Tą postacią stał się Józef Piłsudski z wielu różnych powodów: był patriotą, męczennikiem w niewoli niemieckiej i rosyjskiej, działaczem ponoszącym odpowiedzialność za swoje czyny, odważnym, konsekwentnym, charyzmatycznym przywódcą, potrafiącym zjednoczyć Polaków oraz wojsko. Pozostali Polacy w tym czasie również „zdali egzamin z patriotyzmu” – wszystkie niezależne ośrodki władzy na terenach polskich, mimo swoich ambicji, intelektu, wykształcenia, opcji politycznych, zrezygnowały z władzy na rzecz Piłsudskiego. Zwykli Polacy również zdawali sobie sprawę z tego, że nie można bać się  wolności, ale trzeba ją „udźwignąć” i z dumą nieść na swoich barkach – w pierwszych demokratycznych wyborach frekwencja wyniosła 80%.

Po wykładzie głos zabrał pan Robert Ryss, poruszając kwestie pańszczyzny, kościoła i wolności osobistej. Do poruszanych kwestii dodał, że ważną pozycją w trakcie dyskusji o wolności powinna być książka Ericha Fromma „Ucieczka od wolności”, z której możemy się dowiedzieć, że ludzie sami pozbawiają się wolności, uciekając przed brzemieniem odpowiedzialności.

Dalsza część debaty dotyczyła warunków niezbędnych do uzyskania wolności. Uczestnicy wspomnieli o szkolnictwie, wolności słowa, wolności wyznania, o prawie – wolność jednego człowieka kończy się na wolności drugiego; o cnocie i moralności, normach społecznych i wychowaniu, gdyż prawo pisane nie reguluje wszystkich sytuacji z życia codziennego oraz  o sile, która pozwala ludziom i narodom walczyć o siebie. Pani doktor dodała stwierdzenie, że: Sprawiedliwość bez mocy jest niczym, a moc bez sprawiedliwości to  przemoc.

Odpowiedź na kolejne pytanie w debacie – jak przekazać wartości wolności i moralności młodym pokoleniom? – brzmiała: wolność to kwestia samorealizacji, moralność zaś – światopoglądu. We wszystkich wartościowych systemach moralnych podstawą jest  niekrzywdzenie drugiego człowieka i to należy przekazywać.

Kolejnym punktem w dyskusji było uleganie opiniom innych osób. Wszyscy zgodzili się  ze  stwierdzeniem, że należy rozpatrywać opinie różnych stron, nie zamykając się jedynie w jednym światopoglądzie, gdyż tylko w ten sposób możemy podejmować świadome, przemyślane, wyważone, samodzielne decyzje. Wadą jest nie tylko uleganie wpływom, ale  również nieprzejmowanie się opiniami innych i „okopywanie się” w jednym miejscu, podczas gdy cała świat wokół nas się zmienia i rozwija. Taki błąd popełniła właśnie pierwsza Rzeczpospolita. Uczestnicy debaty podzielili się swoimi opiniami czym dla nich jest wolność. Niektóre z odpowiedzi to: własny język, własne państwo, możliwość przemieszczania się,  samorealizacja oraz przede wszystkim wolność wyboru, podejmowania samodzielnych decyzji.

Opinie zebranych dotyczące ostatniego pytania debaty – czym się kierować jako patriota – sercem czy rozumem? – były podzielone. Część stwierdziła, że zarówno sercem, jak  i  rozumem, gdyż nie jest tak łatwo oddzielić jedno od drugiego. Nie możemy lekceważyć uczuć, emocji ludzi, gdyż zaprowadzi nas to donikąd. Kierowanie się jedynie, czy głównie, emocjami również nie jest zbyt rozsądne. Ważnym, z punktu widzenia człowieka żyjącego w  tzw. świecie globalnej wioski, jest patriotyzm lokalny. Należy zauważać małe rzeczy wokół nas i nimi się zajmować dla dobra wspólnoty, wyrzekając się czasem własnego interesu. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę wolne, silne, stabilne, wytrzymałe, solidarne społeczeństwo.

Po debacie nastąpiła część nieoficjalna. Spotkanie przy kawie i ciastku było dla  uczestników doskonałą okazją do wymiany poglądów i opinii oraz do refleksji nad  tak  ważnym i niedocenianym na co dzień zagadnieniem, jakim jest idea wolności w historii naszego narodu oraz współcześnie.

Dziękujemy wszystkim, zwłaszcza pani dr Marcie Cichockiej z Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, za przybycie oraz podzielenie się swoją wiedzą i wartościowymi spostrzeżeniami.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

Rafa

3 – 7.11.2018 r nauczyciele i pracownicy szkoły odbyli wizytę studyjną na Malcie.

Wizyta studyjna na Malcie

 

W dniach od 3 – 7 listopada 2018 r. ośmioosobowa grupa pracowników naszej szkoły uczestniczyła w wizycie studyjnej w Marsaskali na Malcie. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w obszarze kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z różnych kręgów kulturowych oraz poznanie sposobów radzenia sobie z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze.

Uczestnicy projektu spotkali się z Burmistrzem Marsaskali panem Mario Calleją. Pan Calleja przedstawił historię miasta, problemy z jakimi borykają się mieszkańcy, omówił plany rozwoju miasta ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju turystyki, funkcjonowania oświaty oraz planów jej rozwoju, związanych z budową nowego budynku szkolnego, który zostanie oddany do użytku w lutym przyszłego roku.

W trakcie wizyty odwiedziliśmy St Thomas More College Primary School w  Marsaskali. Zwiedziliśmy szkołę, poznaliśmy zasady jej funkcjonowania, obserwowaliśmy prowadzone tam zajęcia. Spodobały nam się bardzo zajęcia językowe z dziećmi różnych narodowości, które wraz z rodzicami przyjechały na Maltę i w tej szkole uczą się zarówno podstaw języka maltańskiego, jak i angielskiego.

W następnej szkole, którą odwiedziliśmy, Saint Margaret College Vittoriosa School, uczniowie ostatniej klasy urządzili nam prawdziwe przesłuchanie. Dzieci były bardzo ciekawe jak jest w Polsce, kiedy pada śnieg, jakie mamy pory roku, tradycyjne potrawy, których nie ma na Malcie, czym się zajmujemy na co dzień. Było bardzo dużo śmiechu i  dobrej zabawy, a dzieci przesympatyczne.

W Saint Margaret College – szkole dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z problemami emocjonalnymi poznaliśmy wyjątkowych nauczycieli, pasjonatów i  terapeutów. To wyjątkowa placówka, w której pracuje 7 nauczycieli i uczy się 10 uczniów, dowożonych do szkoły taksówkami na koszt państwa. Uczniowie uczą się jak radzić sobie ze  stresem, trudnymi sytuacjami życia codziennego oraz podstawami zawodu stolarza i  kamieniarza.

Ostatnim etapem naszej wizyty była budowa nowej szkoły w Marsaskali. Kierownik budowy oprowadził nas po budynku omawiając poszczególne etapy budowy, plany związane z  wykończeniem oraz wyposażeniem sal lekcyjnych. Szef budowy przedstawił nam również plany zagospodarowania przestrzeni przed budynkiem, która zostanie zagospodarowana zgodnie z potrzebami uczniów.

Malta zachwyciła nas pięknymi widokami i smacznym jedzeniem.

 

mgr Sylwia Łozińska

Rafa

2 – 30.11.2018 r. w ramach akcji Czytaj PL wzięliśmy udział w projekcie „Upoluj swoją książkę”.

Projekt „Upoluj swoją książkę”

W październiku 2018 r. zgłosiliśmy się do drugiej edycji projektu „Upoluj swoją książkę” w ramach akcji Czytaj PL.W ramach projektu, który będzie trwać w dniach od  2  do  30 listopada 2018 r., uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju będą mogli zupełnie za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e – booków i audiobooków. Przez miesiąc na terenie przeszło 500 miast i mniejszych miejscowości, zarówno w Polsce, jak i za granicą, wisieć będzie kilka tysięcy plakatów – darmowych wypożyczalni książek elektronicznych. W tym roku w akcji znalazło się sześć polskich i sześć zagranicznych książek. Do wyboru jest sześć powieści, cztery książki non – fiction, zbiór opowiadań oraz  biografia.

W ramach projektu do szkół trafiły 3 specjalne plakaty z okładkami 12 książkowych bestsellerów i kodem QR. Po jego zeskanowaniu przy pomocy smartfona, uczniowie na  miesiąc otrzymają darmowy dostęp do książek w formie e – booka i audiobooka. Plakaty, na których umieszczony jest kod QR, znajdują się w widocznym, ogólnodostępnym miejscu w czytelni, bibliotece oraz w gablocie informacyjnej na parterze w budynku nr 1 tak, aby  wszyscy uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w akcji.

Projekt „Upoluj swoją książkę”, oprócz wykorzystania nowych technologii w promocji czytelnictwa, ma na celu popularyzację różnych form książki elektronicznej (e – booki, audiobooki), kreowanie mody na czytanie wśród młodzieży przez wykorzystanie narzędzi, kanałów komunikacji i języka bliskich nastolatkom oraz ukazanie czytelnictwa – jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu. Akcja jest organizowana z inicjatywy Instytutu Książki wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz platformą e – bookową Woblink.com.

 

Lista dostępnych książek w akcji:

 1. Olga Tokarczuk „Opowiadania bizarne”
 2. Magdalena Grzebałkowska „Komeda. Osobiste życie jazzu”
 3. Christophe Galfard „Wszechświat w twojej dłoni”
 4. Anna Brzezińska „Córki Wawelu”
 5. Wojciech Chmielarz „Cienie”
 6. Anna Ficner – Ogonowska „Okruch”
 7. Remigiusz Mróz „Hashtag”
 8. Mark Bowden „Polowanie na Escobara”
 9. Joanna Jax „Zemsta i przebaczenie”
 10. Reni Eddo – Lodge „Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry”
 11. Ariely Dan „Potęga irracjonalności”
 12. John Flanagan „Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu”

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału.

mgr Gabriela Lasowska

Rafa

IX-X.2018 r. realizowano działania związane ze Szkolnym Turniejem Szczypiorniaka.

SZKOLNY TURNIEJ SZCZYPIORNIAKA NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” we wrześniu i październiku, przeprowadzone zostały zajęcia teoretyczne i praktyczne z piłki ręcznej. Zajęcia te odbywały się podczas lekcji wychowania fizycznego.

We wrześniu uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego, w sali kinowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, podczas oglądania prezentacji multimedialnej, mogli zapoznać się z historią piłki ręcznej na ziemiach polskich. Z  prezentacji uczniowie dowiedzieli się, że nazwa szczypiorniak (dawna nazwa piłki ręcznej) wywodzi się od nazwy miejscowości Szczypiorno (od 1976 r. dzielnica Kalisza), w której w  latach 1917/1918 w obozie jenieckim przebywali internowani żołnierze Legionów Polskich. I to oni stali się prekursorami tej gry w naszym kraju.

Charakterystyczny jest fragment z pamiętników przetrzymywanego w Szczypiornie Władysława Broniewskiego – znanego wszystkim poety dwudziestolecia międzywojennego i  współczesności – w ciągu dnia koledzy biegali za szmacianką, zabawa ta podbiła ich serca, grali całe dnie, zapominając że są internowani (…) Do gry wykorzystali właśnie wolną przestrzeń między barakami prawdopodobnie o wymiarach 30×12 metrów (…) grano bowiem – jak wspomina w swych pamiętnikach Władysław Broniewski – bez sędziów, a w kwestii spornej rozstrzygał najstarszy szarżą grający legionista.

 

W dalszej części prezentacji uczniowie mogli zobaczyć, jak dziś wygląda Kalisz – Szczypiorno. I jak kultywowana jest tradycja szczypiorniaka na tych ziemiach.

Właśnie w Kaliszu, z okazji 100 – lecia piłki ręcznej w Polsce, przed Areną Kalisz został odsłonięty Pomnik “Piłkarze ręczni”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent RP, Andrzej Duda.

Obecny na uroczystości sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Dera, odczytał list od prezydenta. Andrzej Duda przypomniał, że polska piłka ręczna narodziła się w obozie dla legionistów w Szczypiornie, którzy odmówili złożenia przysięgi lojalności cesarzowi niemieckiemu. “Gra w piłkę pomagała im przetrwać trudne chwile, dodawała otuchy i  pozwalała zachować sprawność fizyczną. To przykład, jak ważną rolę społeczną odgrywa sport, a szczególnie gry zespołowe. Uczą działania w grupie, pomagają budować relacje i  są  szkołą zdrowej rywalizacji, opartej na szacunku i wzajemnej życzliwości. Tak zapewne wyglądała gra żołnierzy Legionów Polskich, oczekujących przed stu laty za obozowym murem na odzyskanie tak upragnionej niepodległości” – podkreślił prezydent RP.

W październiku uczniowie rozgrywali mecze piłki ręcznej. Celem turnieju było przybliżenie uczniom zasad gry i zachęcenie ich do gry w szczypiorniaka, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego. Przede wszystkim jednak była to forma uczczenia obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania piłki ręcznej na ziemiach polskich.

W ramach turnieju mecze rozgrywane były systemem 2 x 10 minut. Zwycięzcą turnieju została klasa I MZ Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie.

Uroczyste wręczenie statuetki najlepszej drużynie nastąpi 5 listopada 2018 r. podczas uroczystej debaty pt. „Czym dla ciebie jest wolność?”, która połączona będzie z wykładem pracownika naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Serdecznie gratulujemy!

mgr Rafał Kaliciak

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Rafa

31.10.2018 r. wzięliśmy udział w akcji „Znicz”.

Akcja „Znicz”

 

Głównym elementem akcji „Znicz” jest wdzięczność i pamięć o tych, którzy w naszej szkole pracowali, a których wspominamy podczas uroczystości Wszystkich Świętych. W  akcję zaangażowali się uczniowie poszczególnych klas zbierając znicze, które przynoszone systematycznie – składane były w czytelni.

W dniu 31 października 2018 r. wszystkie znicze zostały przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego zawiezione na dwa chojeńskie cmentarze: na Barnkowie i na ul. Odrzańskiej i  złożone na grobach byłych pracowników naszej szkoły.

W akcji wzięli udział również nauczyciele: ks. Zbigniew Stachnik i pan Leszek Lejman. Dziękujemy wszystkim uczniom za ich zaangażowanie w akcję.

 

 

Ks. Zbigniew Stachnik

Rafa

30.10.2018 r. reprezentacje dziewcząt i chłopców zajęły II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców.

POWIATOWA LICEALIADA W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

 

W dniu 30 października 2018 r. w Gryfinie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców W zawodach wzięły udział 3 zespoły dziewcząt: ZSO Gryfino, ZSP  2  Gryfino, ZSP Chojna i 4 zespoły chłopców: ZSO Gryfino, ZSP 2 Gryfino, ZSP  Chojna i ZSCKR Mieszkowice.

Po rozegraniu spotkań systemem pucharowym, obie nasze drużyny wygrały i  zakwalifikowały się do finału. Ostatecznie po wyrównanych pojedynkach reprezentacje dziewcząt i chłopców zdobyły wicemistrzostwo Powiatu.

 

Reprezentacja chłopców: Adrian Dopierała, Aleksander Panicz, Filip Lewandowski, Jakub Woźniak, Bartosz Nagaj, Kacper Nowicki, Michał Przybylski, Mikołaj Szkolnicki, Kacper Masztaler.

Reprezentacja dziewcząt: Sara Kierul, Nikola Grodecka, Wiktoria Saskowska, Monika Jurochnik, Kamila Dalenkiewicz, Kamila Drapała, Natalia Mielczarek, JuliaTarnowska, Paulina Karpicka, Dominika Grącka.

 

Klasyfikacja końcowa dziewcząt:

 1. ZSO Gryfino
 2. ZSP Chojna
 3. ZSP 2 Gryfino

Klasyfikacja końcowa chłopców:

 1. ZSP 2 Gryfino
 2. ZSP Chojna
 3. ZSO Gryfino
 4. ZSCKR Mieszkowice

 

Opiekunowie: mgr Marek Łągiewczyk, mgr Rafał Kaliciak

Rafa

27.10.2018 r. wycieczka na mecz ligowy z udziałem uczniów ZSP w Chojnie.

Mecz ligowy z udziałem uczniów ZSP w Chojnie

 

W sobotę 27 października 2018 r. uczniowie naszej szkoły, w ramach promowania zdrowego stylu życia, wybrali się na stadion miejski w Chojnie. Celem wycieczki była obserwacja meczu ligowego klasy okręgowej pomiędzy MKS Odra Chojna, a zespołem Mierzynianki Mierzyn.

Tego dnia na murawę boiska przy ulicy Wojska Polskiego 16 w barwach Odry wybiegło pięciu uczniów naszej szkoły: Adrian Dopierała, Filip Lewandowski, Oskar Piątek, Dacjan Koster i Szymon Waniel. I to właśnie po strzale Szymona w 25 minucie Odra objęła prowadzenie.

Jednak gospodarze z prowadzenia cieszyli się tylko przez 10 minut. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. Druga połowa dla drużyny Odry zaczęła się bardzo źle. W  59  minucie drugą bramkę zdobyła Mierzynianka, a na domiar złego Odra od 67 minuty musiała grać w 10, po czerwonej kartce dla jednego z zawodników. Mimo ambitnej walki i  kilku sytuacji, wynik nie uległ zmianie.

Kolejne wyjście na mecz już w marcu. Wszystkich chętnych zapraszam.

 

mgr Rafał Kaliciak

Rafa

27.10.2018 r. seria sukcesów wokalnych Natalii Ziembowskiej z kl. II bd LO.

SUKCESY WOKALNE NATALII ZIEMBOWSKIEJ

 

Są w naszej szkole uczniowie szczególnie uzdolnieni. Do takich niewątpliwie należy uczennica klasy II bd LO – Natalia Ziembowska, aktywna uczestniczka zajęć koła teatralno – recytatorskiego. Natalia nie tylko występuje przed szkolną publicznością podczas przedstawień przygotowanych w ramach działalności koła, ale również reprezentuje z ogromnymi sukcesami Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie na licznych konkursach o zasięgu wojewódzkim oraz  ogólnopolskim.

W dniu 27.10.2018 r. Natalia uczestniczyła w XIV Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Polskiej „Skolwińskie Przeboje” w Szczecinie. Był to już drugi etap tego konkursu. Pierwszy etap polegał na wysłaniu dwóch piosenek w swoim wykonaniu. Do organizatora wpłynęły 64 zgłoszenia w  poszczególnych kategoriach wiekowych, z czego Jury zakwalifikowało do finału 27 wykonawców. Organizatorzy z nadesłanych zgłoszeń wybierali te, które były ich zdaniem najlepsze. W  tym  konkursie Natalia zdobyła wyróżnienie.

Kolejnym konkursem Natalii Ziembowskiej były eliminacje wojewódzkie w Trzcińsku – Zdroju do  III  Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima”. W tych eliminacjach Natalia wywalczyła I miejsce i eliminacje do ogólnopolskiego etapu tego konkursu, który odbywał się 16 – 18 listopada br. w Krakowie.

W Krakowie, gdzie poziom był niezwykle wysoki, Natalia zdobyła doświadczenie i kilka przydatnych informacji dotyczących występów scenicznych. Podczas pobytu w Krakowie miała okazję także zwiedzić piękne miasto, spotkać niezwykle utalentowanych młodych ludzi z różnych regionów Polski.

Pozostając w temacie konkursów związanych ze 100 – leciem odzyskania przez Polskę niepodległości, w VII edycji Przeglądu Pieśni Patriotycznych w Chojnie Natalia wywalczyła tytuł laureata. Przegląd ten odbył się 7 listopada 2018 r. Natomiast reprezentując naszą szkołę w Festiwalu Polskiej Piosenki Wojennej i Niepodległościowej w Mieszkowicach, który odbył się 8 listopada w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, Natalia zajęła I miejsce.

Kolejnym konkursem, na którym Natalia reprezentowała naszą szkołę, była XIV Trzebiatowska Cecyliada. Konkurs ten odbył się 24 listopada 2018 r. w Mrzeżynie. Poziom był bardzo wysoki, a  w  swojej kategorii Natalia wywalczyła III miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu wokalnych sukcesów!

 

mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Rafa

26.10.2018 r. odbyły się otrzęsiny klasy I HŻ.

OTRZĘSINY KLASY I HŻ

 

Tradycją naszej szkoły jest przyjęcie pierwszoklasistów do grona społeczności szkolnej. W dniu 26 października 2018 roku odbyły się otrzęsiny klasy I HŻ prowadzone przez klasę maturalną IV HŻ. Całej imprezie towarzyszyło dużo śmiechu, mleka i pozytywnego nastawienia. Nasze „koty” po wspaniałej metamorfozie zostały uroczyście powitane przez starszych kolegów.

 

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. W pierwszej konkurencji „kociaki” musiały wykazać się szczegółową wiedzą na temat swojej nowej szkoły w quizie „Jak dobrze znasz swoją szkołę?” Pierwszoklasiści sprostali tej konkurencji bez żadnego problemu, za co zostali nagrodzeni słodkościami oraz gromkimi brawami. Następne zadanie polegało na narysowaniu portretu wychowawczyni klasy I HŻ pani Bianki Małysz – Lewandowskiej. Zadanie było utrudnione, gdyż zawodnicy mieli zasłonięte oczy. Wszystkie portrety wyszły niemalże perfekcyjnie.

W kolejnej konkurencji „kociaki” musiały skonsumować jabłko wiszące na sznurku bez użycia rąk. Zadanie to sprawiło wiele trudu, ale dzięki uporowi i wytrwałości oraz zastosowaniu wielu dziwacznych technik zadanie zostało wykonane.

Ostatnim etapem przyjęcia pierwszaków do naszej społeczności było złożenie przysięgi, przypieczętowane wypiciem mleka z odrobinką cytryny.

Na koniec uczestnikom otrzęsin obcięto ogony i obdarowano słodkościami na zagryzienie kwaśnego smaku cytryny.

 

Ida Rumbuć, kl. IV TH

Rafa

25.10.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu w Witniczce.

CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA ODWIEDZILI SCHRONISKO DLA KOTÓW W WITNICZCE

 

W dniu 25.10.2018 r., wraz z Panią Katarzyną Mickiewicz – Bindas – opiekunką Szkolnego Klubu Wolontariusza, odwiedziliśmy Stowarzyszenie Ochrony Natury i  Krajobrazu w Witniczce. Stowarzyszenie to pełni funkcję schroniska dla porzuconych, niechcianych, źle traktowanych i chorych kotów.

Celem naszej wizyty było przekazanie niezbędnych rzeczy dla zwierzaków. Klasom: I bd LO, II ac LO, III MM, I WZ, II MW, II HŻ, III HŻ oraz 4HŻ udało się zebrać łącznie ponad 130  opakowań karmy dla kotów, a dzięki pomocy innych ludzi, mogliśmy zawieźć również kilka kołder potrzebnych przed zbliżającymi się mrozami.

Po przyjeździe na miejsce zostaliśmy bardzo miło przywitani przez właścicieli oraz same koty. Niektóre z nich, mimo tego, co przeszły, nie boją się ludzi i są chętne do zabawy. Zwierzątka mruczały, łasiły się i tuliły – nie dało się przejść obok nich bez pogłaskania czy  wzięcia na ręce!

Właścicielka – Pani Agata, pokazała nam, jak mieszkają koty i jak wygląda opieka nad nimi. Niestety, kotki złapały „koci katar” i wymagają leczenia, ale na szczęście nie jest to dla nich groźne.

Zarówno Pani Agata, jak i jej podopieczni, byli nam bardzo wdzięczni za przekazaną pomoc, ale przyjemność leży po naszej stronie! Podziwiamy zaangażowanie, wkład pracy i czasu dla  tych biednych kotów.

Osobiście byłam tam pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Pomoc przy schronisku jest  potrzebna zawsze. Gorąco zachęcam do zainteresowania się naszymi małymi przyjaciółmi. Pani Agata wkłada w opiekę nad zwierzętami swoje serce i z chęcią przyjmie nowych wolontariuszy, czy też drobne rzeczy, które mogą pomóc zwierzaczkom przetrwać chłody. Dla nas jest to tylko kilka chwil, czy trochę „żółtaków” z portfela, a dla kotków jest  to  szansa na dalsze życie.

 

Julia, kl. II a LO

Rafa

25.10.2018 r. odbyły się otrzęsiny kl. I bd LO.

Zabawa otrzęsinowa uczniów klasy I bd LO

 

W dniu 25 października 2018 r. w salonie maturzystów odbyły się otrzęsiny kl. I bd LO. Celem tej starej jak świat tradycji jest uroczyste przyjęcie do grona uczniów „pierwszaków”. Starsi koledzy i koleżanki z klasy III abd LO przygotowali kilka ciekawych zabaw i  konkurencji, które miały sprawdzić, czy po miesiącu pobytu w szkole „młodzi” mogą być  przyjęci w poczet braci uczniowskiej.

Już przed wejściem do sali pierwszakom namalowano wąsy i podano magiczny napój, który miał ich wprowadzić w wesoły nastrój i zachęcić do zabawy. Przygotowane konkurencje i  pełne humoru zabawy wymagały zaangażowania, skupienia i spontaniczności, czego  uczniom tej klasy pierwszej nie brakuje.

Okazało się, że wszyscy pomyślenie przeszli chrzest i zostali przyjęci do uczniowskiej społeczności, a impreza zakończył się słodkim poczęstunkiem.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

Rafa

25.10.2018 r. wręczono Stypendia Rady Powiatu Gryfińskiego.

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

 

 25 października 2018 roku podczas XLIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie w Sali konferencyjnej miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. Jedenaścioro młodych ludzi, w tym pięcioro uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, otrzymało stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce w II półroczu 2017/2018 roku.

Dyplomy stypendystom wręczyli przewodniczący Rady Powiatu p. Roman Michalski oraz  wiceprzewodniczący p. Andrzej Szelążek.

Stypendia za szczególne wyniki w nauce otrzymali:

 

Natalia Bylewska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o kierunku biologiczno – chemicznym w ZSP w Chojnie. Aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych realizowanych przez szkołę m.in. uczestniczyła w spotkaniach młodzieży na Malcie i w Belgii. Angażowała się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage, podejmowała działania charytatywne. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i w zawodach sportowych. W Powiatowym Konkursie Ortograficznym zdobyła tytuł „Mistrza ortografii”. W wolnym czasie Natalia trenuje piłkę siatkową oraz dużo czyta, zwłaszcza powieści fantasy. W przyszłości chciałaby zostać lekarzem lub pracować w laboratorium kryminalistycznym. Średnia ocen: 5,19

Gracjan Jasnos, uczeń klasy II technikum zawodowego w zawodzie technik informatyk w  ZSP w Chojnie. Bierze udział w licznych konkursach osiągając sukcesy. Zajął m.in.  I  miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie, gdzie główną nagrodą był trzydniowy wyjazd studyjny do Brukseli oraz I miejsce w Powiatowym Konkursie Mitologicznym. Brał udział w Olimpiadzie Cyfrowej, w wojewódzkim konkursie „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus? Jak zapobiegać?”, reżyserując, nagrywając i montując spot wideo przeciwdziałający odbieraniu sobie życia przez młode osoby. Aktywnie uczestniczy w projektach realizowanych przez szkołę. W ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczestniczył w kursie Microsoft Technology Associate – Cloud Fundamentals i  po  zdanym egzaminie w języku angielskim otrzymał międzynarodowy certyfikat. Z  zaangażowaniem uczestniczył w projekcie „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży”, gdzie wziął udział w kursie szkoleniowym nt. przeciwdziałania nietolerancji i  przemocy, odbywającym się w Koszeg na Węgrzech. Współredaguje szkolną gazetę „Wióry”, angażuje się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage. Pasje Gracjana to  podróże, europeistyka, ekonomia społeczna państw świata, języki obce, informatyka i  lotnictwo cywilne. Średnia ocen: 5,11

 

Anita Orszulak, uczennica IV klasy technikum zawodowego w zawodzie technik żywienia i  usług gastronomicznych w ZSP w Chojnie. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności związane z branżą gastronomiczną. Reprezentowała szkołę w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Zdobywała nowe doświadczenia zawodowe podczas czterotygodniowego stażu na Malcie Jest uczestniczką projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”. W ramach realizacji tego projektu uczestniczyła w  kursie barmańskim oraz cross – sellingu i up – sellingu. Jest członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza, brała udział w akcji oddawania krwi organizowanej przez Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi. Aktywnie działa w kole teatralno – recytatorskim, uczestniczyła przygotowaniach polsko – niemieckiego czytania poezji Zbigniewa Herberta w ramach chojeńskich Dni Integracji i Ekumenizmu. Publikuje swoje artykuły w szkolnej gazecie „Wióry”. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zasadami żywienia i dietetyką. W  przyszłości chciałaby studiować na kierunku ekonomicznym lub dietetykę. Średnia ocen: 5,21.

Ida Rumbuć, uczennica IV klasy technikum zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w  ZSP w Chojnie. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w konkursach związanych z branżą hotelarską. Zajęła V miejsce w międzywojewódzkim konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” oraz III miejsce w  etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Aktywnie włącza się w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Jest członkiem Szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. Publikuje swoje artykuły w szkolnej gazecie „Wióry”, intensywnie rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna i wykorzystuje w praktyce język angielski i szwedzki. Uczestniczyła w projekcie „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” odbywając czterotygodniowy staż w Anglii, pogłębiając i zdobywając nowe doświadczenia zawodowe. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi architektury i hotelarstwa. Po maturze chciałaby studiować na kierunku hotelarskim. Średnia ocen – 5,44.

Natalia Ziembowska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Pracowita i ambitna, aktywnie uczestnicząca w życiu szkoły. Jest członkiem Klubu Europejskiego Douzelage, w ramach realizowanych przez szkołę projektów uczestniczy w międzynarodowych spotkaniach młodzieży, m.in. na Malcie. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i szkolnym. Zajęła I miejsce w półfinale ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” oraz  V  miejsce w finale tego konkursu. Reprezentowała szkołę w Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje pasje”, otrzymując w kategorii indywidualnej wyróżnienie za zaprezentowanie swojego talentu wokalnego. W ramach koła teatralno – recytatorskiego uczestniczyła w szkolnych przedstawieniach. Natalia swoją przyszłość wiąże głównie z geografią i śpiewaniem. Średnia ocen: 5,06.

Nagrodzonym gratulujemy otrzymanego stypendium, życzymy dalszych sukcesów naukowych, a także zaangażowania w rozwój zainteresowań i pasji.

mgr Hanna Leszczyńska

Rafa

24.10.2018 r. uczniowie klas 2c i 3c realizowali zajęciach praktyczno – teoretyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia praktyczne kl. 2c i 3 c LO w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

W dniu 24 października 2018 r. uczniowie klas 2c oraz 3c Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie realizowali zajęciach praktyczno – teoretyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy, z których każda odbyła szkolenie z  zakresu strzelania: strzelanie z karabinka z użyciem UST, postawy strzeleckie, zmiana stanowisk ogniowych, taktyki – działania taktyczne sekcji dwu i czteroosobowej, terenoznawstwa – określanie współrzędnych miejsca i przedmiotów terenowych oraz czytanie treści mapy. Zajęcia zakończyły się ćwiczeniami z zakresu musztry indywidualnej i  zespołowej.

 

mgr Grzegorz Michasiuk

Rafa

19.10.2018 r. odbyły się otrzęsiny kl. I ac LO.

Otrzęsiny kl. I ac LO

 

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. 

Einstein

 

W dniu 19 października 2018 r. odbyły się otrzęsiny pierwszaków z klasy I ac, które zostały przygotowane przez starszych kolegów z klasy społeczno – wojskowej III c. Wydarzenie miało miejsce w salonie maturzystów, gdzie zwołano naszych szanownych pierwszaków w celu przyjęcia ich do grona społeczności szkolnej.

Ceremoniał otrzęsin, potocznie biorąc kocenie – jest wydarzeniem, którego w życiu żadnego szanowanego się ucznia nie może zabraknąć.

Nie zrozumie ten, kto tego nie doświadczył. Jako starsi, doświadczeni koledzy, wymyśliliśmy dla pierwszaków kilka zadań i prób, które musieli przejść. Czekały na nich konkurencje takie  jak: picie mleka z pieprzem, jedzenie cytryny czy malowanie twarzy.

Wszyscy byli zadowoleni i miło spędzili czas na zabawie w przyjaznej atmosferze. Starsi koledzy śpiewali pierwszakom szkolne wesołe piosenki, a koleżanki malowały im kocie wąsy i noski na twarzach. Takie chwile na długo pozostaną w pamięci, bo szkoła to najciekawszy etap w życiu człowieka, a zabawa i rozrywka doskonale integruje i rozwija.

 

Szymon Morawski, kl. III c

Rafa

18.10.2018 r. reprezentacja dziewcząt zajęła I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Drużynowym Tenisie Stołowym.

Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców

 

18 października 2018 r. w naszej szkole odbyła się Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Do zawodów przystąpiły trzy drużyny żeńskie i dwie męskie. Oprócz naszej szkoły w turnieju wzięły udział reprezentacje dwóch szkół z Gryfina – I LO oraz ZSP. W kategorii chłopców musieliśmy uznać wyższość reprezentacji ZSP z Gryfina, natomiast w kategorii dziewcząt odnieśliśmy zdecydowane zwycięstwo, uzyskując jednocześnie awans do zawodów regionalnych.

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: CHŁOPCY

 1. ZSP Gryfino
 2. ZSP Chojna

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: DZIEWCZĘTA

 1. ZSP Chojna
 2. I LO Gryfino
 3. ZSP Gryfino

 

REPREZENTACJA SZKOŁY:

 1. Ceglarek Monika 3 TH
 2. Szpilska Emilia 4 TŻ
 3. Grodecka Nikola 1 TH
 4. Biczyński Kacper 2 TI
 5. Wojtczak Hubert 3 MZ
 6. Nowicki Kacper 1 MZ

OPIEKUN: mgr Grzegorz Michasiuk

 

 

Rafa

18 – 21.10.2018 r. nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu w Köszeg na Węgrzech w ramach projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT.”

Spotkanie w Köszeg na Węgrzech w ramach projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT

 

W dniach 18 – 21 października 2018 r. przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie uczestniczyli w kolejnym spotkaniu roboczym w ramach realizacji projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT. Tym razem delegacje z Malty, Włoch, Niemiec, Węgier i Polski spotkały się w Köszeg na Węgrzech. Gospodarzami seminarium byli Istvan i Ica Matrai.

Pierwsza część spotkania poświęcona była wodzie, dyskutowano na temat kończących się  zasobach wody pitnej na Ziemi i konieczności jej racjonowania. W ramach tej sesji odbył się konkurs plac plastycznych poświęconych wodzie. Przywiezione przez delegacje prace uczniów zostały ocenione w dwóch kategoriach: zdjęcie i praca plastyczna.

Konkurs w kategorii zdjęcie wygrał uczeń z Malty, w kategorii praca plastyczna najwyżej oceniona została praca Kai Nowak, uczennicy klasy II b LO w Chojnie.

Prezes stowarzyszenia Douzelage – Annigje Kruytbosch – wygłosiła krótką autorefleksję na  temat: Co dla mnie znaczy UE? Swoje opinie na temat przynależności do UE wygłosili również uczniowie lokalnego Liceum. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał wiceburmistrz Kőszeg Béli Básthy. Powitał delegacje w ich językach ojczystych i zapowiedział wykład prof.  György’ego Schöpflina, posła Parlamentu Europejskiego. Wykład dotyczył sytuacji społecznej i gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, a szczególnie sytuacji krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Ostatnim punktem spotkania były warsztaty na temat eurosceptycyzmu. Poszczególne grupy warsztatowe przedstawiały swoje wnioski na temat przygotowanych przez prowadzących informacji dotyczących eurosceptyzmu. Oświadczenia dotyczyły przykładów reakcji mieszkańców Wspólnoty na działania podejmowane przez  Unię Europejską, ich zadowolenie lub dezaprobatę.

               Projekt zakończył się wycieczką integracyjną po okolicy. Uczestnicy spotkania, szczególnie ci, którzy byli w Kőszeg po raz pierwszy, mieli okazję poznać bogatą historię miasta, podziwiać architekturę i lokalne zwyczaje.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

mgr Renata Czubak

Rafa

16.10.2018 r. odbyła się Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

Powiatowa Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych

 

W dniu 16 października 2018 r. w Gryfinie odbyła się Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych. W biegu wzięły udział dziesięcioosobowe drużyny. Każda zawodniczka i każdy zawodnik mieli do pokonania dystans 1000 m, co wymagało dużej sprawności oraz dobrej kondycji fizycznej.

 

Reprezentacja dziewcząt:

 • Hanna Mendyk, kl. 1 bd LO
 • Julia Konsik, kl. 1 d LO
 • Dominika Grącka, kl. 2 a LO
 • Adriana Szot, kl. 1 WZ
 • Wiktoria Kamień, kl. 2 TŻ
 • Paulina Karpicka, kl. 2 c LO
 • Paulina Wujko, kl. 1 WZ
 • Dagmara Ogórek, kl. 1 TH
 • Wiktoria Saskowska, kl. 1 TH
 • Justyna Jaz, kl. 4 TŻ
 • Katarzyna Kuziemkowska, kl. 1 c LO – rezerwowa

Reprezentacja chłopców:

 • Adrian Dopierała, kl. 1 MZ
 • Filip Lewandowski, kl. 1 a LO
 • Aleksander Panicz, kl. 3 MZ
 • Wiktor Mendyk, kl. 1 MZ
 • Kacper Nowicki, kl. 1 MZ
 • Arkadiusz Czernecki, kl. 2 MZ
 • Adrian Czernecki, kl. 2 MZ
 • Łukasz Będzak, kl. 1 d LO
 • Tomasz Budzyń, kl. 1 b LO
 • Szymon Waniel, kl. 3 MZ
 • Piotr Lach, kl. 3 MZ – rezerwowy

 

Wyniki rywalizacji dziewcząt:

I miejsce – I LO Gryfino,

II miejsce – ZSP 2 Gryfino

III miejsce – ZSP Chojna

 

Wyniki rywalizacji chłopców:

I miejsce – I LO Gryfino

II miejsce – ZSP 2 Gryfino

III miejsce – ZSP Chojna

Opiekun: mgr Agnieszka Jabłońska

Rafa

10.10.2018 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Drzewa.

Święto Drzewa

10 października 2018 roku kolejny raz nasza szkoła uczestniczyła w obchodach „Święta Drzewa”. Tegoroczna – 16 edycja, która odbyła się pod hasłem „ Każdy liść pochłania CO2”, została poświęcona ochronie klimatu, wpływom człowieka na zmiany klimatu, a także roli i znaczeniu drzew w łagodzeniu skutków tych zmian. Klub Gaja, organizator tego święta, zachęca w ten sposób wszystkich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew, a także zmiany naszych codziennych nawyków na bardziej ekologiczne i odpowiedzialne.

 

Członkowie Szkolnego Klubu Ekologicznego bardzo aktywnie zaangażowali się w przeciwdziałanie zmianom klimatu. Pod hasłem „100 Drzew na 100 – lecie Niepodległości” nawiązali do projektu edukacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość” i posadzili 100 sadzonek rodzimego Buku otrzymanych od Nadleśnictwa Chojna, dopisując je tym samym do blisko 850 tysięcy drzew posadzonych w całej Polsce.

Dodatkowo członkowie Klubu wręczali uczniom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły symboliczny biało – czerwony listek klonu, nawiązując do projektu „ Niepodległa”.

Opiekun Szkolnego Klubu Ekologicznego

mgr Agnieszka Pawlaczyk

Rafa

9.10.2018 r. wyniki konkursów plastycznych realizowanych w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.”

Znamy zwycięzców konkursów plastycznych ogłoszonych w ramach

projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość.”

 realizowanego

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie!

 

W dniu 29 października 2018 r., podczas posiedzenia zespołu odpowiedzialnego za  realizację projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość.”, komisja konkursowa w składzie: mgr Hanna Leszczyńska, mgr inż. Andżelika Szkuciak, mgr Rafał Kaliciak, mgr Gabriela Lasowska, mgr Kamila Góra, wyłoniła zwycięzców w konkursach plastycznych, realizowanych w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” Uczniowie rywalizowali w następujących kategoriach:

– projekt muralu o tematyce niepodległościowej,

– plakat wykonany dowolną techniką – przedstawiający postać lub wydarzenie związane z  odzyskaniem niepodległości,

– ilustracja do kalendarza upamiętniająca najważniejsze wydarzenia i postaci związane z  odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Celem konkursów plastycznych było pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w  związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, jak również popularyzowanie wiedzy o Polsce Niepodległej wśród młodzieży szkolnej oraz motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych.

Komisja konkursowa po obejrzeniu i ocenie dwóch projektów muralu, dwudziestu sześciu plakatów, osiemdziesięciu pięciu projektów ilustracji do kalendarza, ustaliła wyniki konkursów.

W kategorii: projekt muralu o tematyce niepodległościowej, pierwsze miejsce zdobyła Kaja Nowak z klasy II b LO.

W kategorii: plakat wykonany dowolną techniką, przedstawiający postać lub wydarzenie związane z odzyskaniem niepodległości, pierwsze miejsce zdobyli ex aequo Sara Kierul i  Kaja Wąchała z klasy I d LO oraz Kaja Nowak z klasy II b LO.

W kategorii: ilustracja do kalendarza upamiętniająca najważniejsze wydarzenia związane z  odzyskaniem niepodległości, pierwsze miejsce zajęli ex aequo Ryszard Gruszczyński i  Jakub Kulik z klasy I TI oraz Aneta Kaczor z klasy IV TH.

Autorzy najlepszych prac wezmą udział w wycieczce edukacyjnej do Warszawy śladami Niepodległej. Oficjalne głoszenie wyników konkursów nastąpiło 5 listopada 2018 r.,  podczas debaty pt. „Czym dla ciebie jest wolność”. Prace plastyczne zostały wyeksponowane na  zorganizowanej w szkole wystawie pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości.

 

mgr E. Krupa – Nadolny

mgr K. Mickiewicz – Bindas

Rafa

9.10.2018 r. uczniowie klasy I a LO realizowali w ramach patronatu zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 9 października 2018 roku uczniowie klasy I a Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Było to pierwsze z cyklu siedmiu zaplanowanych spotkań na rok szkolny 2018/2019, w ramach realizacji podstawy programowej z podstaw prawa. Wykłady prowadziła Prodziekan ds. Studenckich dr Beata Kanarek.

Uczniowie klasy humanistyczno – prawnej poznali zagadnienia teoretyczne dotyczące aktów prawnych, źródeł prawa i strukturę normy prawnej. Brali udział w dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień. Poznali rodzaje aktów normatywnych obowiązujących w Polsce. Dowiedzieli się o szczególnej roli Konstytucji. Poruszone zostały też zagadnienia dotyczące praw człowieka i obywatela. Wykład był prowadzony w sposób bardzo przystępny dla młodych humanistów, z ciekawym nawiązaniem do czasów współczesnych, w których żyjemy. Uczniowie przypomnieli sobie ważne wydarzenia z historii Polski i świata. Dygresyjny sposób przedstawienia ważnych i trudnych zagadnień z dziedziny prawa spowodował, że młodzież słuchała z zainteresowaniem.

Podczas przerw młodzież zwiedzała budynek wydziału. W salonie dyskusyjnym można było odpocząć i skorzystać ze zgromadzonej tam literatury podręcznej i czasopism. Była też okazja do zwiedzenia biblioteki, która pełni rolę centrum informacyjnego.

Młodzież spędziła czas na Wydziale Prawa i Administracji bardzo efektywnie, ponieważ nie polegało to tylko na pogłębianiu wiedzy teoretycznej, ale pozwoliło na zdobycie nowego doświadczenia obcowania z nauką, z tym co interesujące, nowe i intrygujące.

                                                                                                         mgr Edyta Krupa – Nadolny

Rafa

8.10.2018 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” , 12 uczniów z klasy II i III Technikum Budowlanego i Branżowej Szkoły I st. rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. „B”.

Kurs Prawo Jazdy kat. „B”

 

W dniu 8 października 2018 r., w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” !, 12 uczniów z klasy II i III Technikum Budowlanego i Branżowej Szkoły  I st. rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. „B”. Kurs podzielony jest na zajęcia teoretyczne – 35 godzin i zajęcia praktyczne – 30 godzin.

Na zajęciach teoretycznych zostały omówione następujące zagadnienia:

– podstawy kierowania pojazdem silnikowym i uczestnictwa w ruchu drogowym,

– budowa pojazdu i zasady obsługi technicznej,

– przepisy ogólne i szczegółowe o ruchu pojazdów,

– obowiązki i prawa kierującego pojazdem,

– znaki drogowe i sygnały świetlne,

– błędy człowieka jako najczęstsza przyczyna wypadków drogowych,

– pierwsza pomoc.

Na zajęciach praktycznych realizowane są następujące zagadnienia:

– kierowanie pojazdem na placu manewrowym,

– kierowanie pojazdem w ruchu miejskim,

– kierowanie pojazdem poza obszarem zabudowanym,

– ecodriving.

Kurs zakończy się egzaminem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie gdzie uczestnicy podejdą do egzaminu teoretycznego i praktycznego.  Pozytywne wyniki egzaminów zapewnią uczestnikom kursu zdobycie uprawnień kat. „B” do kierowania pojazdem.

 

Rafa

5.10.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

WIZYTA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU – ZDROJU

 

W dniu 5 października 2018 r. po raz kolejny, pod opieką Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, odwiedziliśmy – bliski naszym sercom – Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

Wizyta była w pewien sposób wyjątkowa. Oczywiście, gdy odwiedzamy naszych kochanych dziadków i babcie, każde spotkanie jest inne, a wspomnienia odbijają na nas ogromne piętno. Do naszego grona ochotników bezinteresownej pomocy dołączyła spora gromadka! Mieliśmy okazję wziąć pod nasze skrzydła Jakuba, Julię, Julię, Oliwię, Bartka i Zuzię! Nowicjusze spisali się wzorowo, a podopieczni DPS – u byli niezwykle zadowoleni z nowych przyszywanych wnucząt!

Oczywiście, jak zawsze, nie obyło się bez ogromnych emocji. Towarzyszyły nam wzruszenie i śmiech – dużo śmiechu! Dwie przemiłe, przebojowe, przekochane kobiety – Pani Józia i Pani Janeczka, wprawiły nas w radosny nastrój. Pomimo godziwego wieku Panie nie szczędziły sobie żartów, śmiesznych uwag wobec siebie. Cudowne kobiety, z którymi można konie kraść!

Niedopuszczalne byłoby, gdybyśmy przyszli do tych wyjątkowych ludzi, bez upominku czy  poczęstunku. Nasza kochana Gosia z klasy II TH upiekła pyszne czekoladowo – wiśniowe babeczki, w które włożyła całą garść serca, dużo serdeczności, szklankę uśmiechu i  szczyptę współczucia. Wszystkim podopiecznym bardzo smakowały i pochwalali umiejętności cukiernicze Gosi!

Pewna Pani zaszczyciła nas uchyleniem rąbka swojego życia, pokazując fotografie z albumu i  opowiadając historie, które wiązały się ze zdjęciami. Wspomnienia wywarły na  nas  ogromne wrażenie. Słuchając opowieści i oglądając zdjęcia naszła mnie pewna głęboka, ale i smutna refleksja. Dlaczego ci ludzi tam są? Przecież niektórzy z nich mieli cudowne życie, byli rodzicami, kimś na wysokim stanowisku, zwiedzali świat, a nawet walczyli o Polskę, życie swoje i innych. Samotność jest odpowiedzią na zadane przeze mnie wyżej pytanie. Ci ludzie są samotni. Życie odebrało im bliskich. Nie zawsze w dosłownym znaczeniu tego słowa.

Czas i przemijanie. Każdy z nas, nieważne czy szczodrze obdarowany przez los, czy gorzej, będzie w pewien sposób, choć w jednej chwili, czuł się sam na tym świecie, bez kogoś bliskiego u boku. Staramy się na to w pozytywny sposób wpływać, dając odczuć tym  wyjątkowym ludziom, że kogoś na świecie obchodzi ich los.

Zapewniam, że jeszcze nie raz i nie dwa, wrócimy do tych cudownych ludzi i  przeżyjemy z nimi mnóstwo wspaniałych chwil. Mogę obiecać.

 

Laura, kl. II c LO

Rafa

4 – 7.10.2018 r. w ramach projektu „Struggle Against Violent Extremism – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” odbyło się spotkanie w Söderköping w Szwecji.

Spotkanie w Söderköping w Szwecji w ramach projektu „SAVE” programu ERASMUS+

 

W dniach 4 – 7 października 2018 r. dwoje nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięło udział w spotkaniu w Söderköping w Szwecji, w  ramach projektu Struggle Against Violent Extremism Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży”, programu Erasmus+, w którym uczestniczyli partnerzy projektu ze  Szwecji, Węgier, Słowenii i Polski, jak również koordynatorzy projektu z Turcji. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania w ramach projektu „SAVE”, ustalono terminy przyszłych wydarzeń, omówiono szczegóły dotyczące spotkania uczniów w Słowenii. Ponadto wskazano kolejne zadania do realizacji przez partnerów projektu, m.in. w zakresie upowszechniania projektu. Zaprezentowano również platformę e – Twinningową, dzięki której uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projekcie komunikują się między sobą.

 

W czasie wolnym uczestnicy spotkania zwiedzili szkołę średnią Nyströmskaskolan, miejscowość Söderköping, muzeum wędkarskie archipelagu Świętej Anny oraz ruiny zamku Stegeborg.

Bardzo dużym wyzwaniem dla uczestników spotkania w Szwecji była degustacja sfermentowanego śledzia – tradycyjnego przysmaku szwedzkiego.

 

mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

4.10.2018 r. odbyły się warsztaty integracyjne dla uczniów mieszkających w internacie.

Warsztaty integracyjne dla uczniów mieszkających w internacie

 

„Twoje założenia są Twoimi oknami na świat.

Wyszoruj je od czasu do czasu, inaczej nie przejdzie światło.”

[I. Assimov]

 

Co sprawia, że otwieramy nasze wewnętrzne okna na świat innych?. Co powoduje, że  współpraca w grupie daje nam radość i potrzebę bycia z drugim człowiekiem? Na  te  pytania postanowiliśmy odpowiedzieć, organizując warsztaty integracyjne dla uczniów mieszkających w internacie, które odbyły się 4 października 2018 r.

Każdy z nas chce być dostrzeżony i doceniony przez otoczenie, w którym przebywa i  kiedy niespełnione są te pragnienia czujemy się odizolowani i osamotnieni. Szczególne znaczenie ma to w grupach rówieśniczych, gdzie dążyć należy do tego, aby osoby przebywające w tej grupie poznały się bliżej i wyrobiły u siebie potrzebę akceptacji i  zrozumienia. Organizując warsztaty integracyjne dajemy uczniom możliwość wzajemnego poznania się i wspólną zabawę, nawiązywanie kontaktów i wspólne przeżywanie radości. Nasze warsztaty uczą nas wzajemnej akceptacji, tolerancji, empatii, poprawiają atmosferę w  internacie i sprzyjają powstawaniu nowych przyjaźni.

Realizując powyższe założenia nasza wspólna zabawa polegała na spontaniczności, zdobyciu poczucia bezpieczeństwa, otwarciu się na innych, a przede wszystkim graliśmy w  jednej drużynie, gdzie wszyscy byliśmy ZWYCIĘZCAMI!

Dziękuję wychowankom za wspólną zabawę, za czas spędzony na wzajemnym poznaniu, za aktywny udział w warsztatach, uśmiech, wspaniałą współpracę i kreatywną zabawę. Niech pobyt w internacie będzie czasem, który pozwoli Wam na systematyczną naukę, wzajemną pomoc i szacunek.

mgr Dorota Szwiec

Rafa

3.10.2018 r. odbyły się otrzęsiny nowych mieszkańców internatu.

Otrzęsiny nowych mieszkańców internatu

Coroczną tradycją jest przyjęcie nowych członków do grona społeczności internatu. W  dniu 3 października 2018 roku odbyły się otrzęsiny naszych „kotków”. Aby zaliczyć szereg prób, wychowankowie musieli wykazać się zręcznością, muzykalnością oraz wiedzą na temat szkoły i internatu. Rywalizacja odbywała się drużynowo. Pierwszą konkurencją było  napisanie za pomocą długopisu w ustach imienia wychowawcy internatu. Należało zrobić to jak najszybciej i czytelnie. Kolejne zadanie wymagało nie lada zręczności – trzeba było wyłowić bez użycia rąk jabłko z naczynia wypełnionego wodą. Niektórym osobom udało się to zrobić błyskawicznie.

Sprawdzana była również muzykalność „kotów” – należało drużynowo zaśpiewać tekst wycięty z gazety. Okazało się, że powiedzenie „kocia muzyka” nie ma odniesienia do  uczestników zabawy – w większości bardzo dobrze sobie poradzili. Zdobycie kolejnych punktów wymagało odpowiedzi na krótki quiz dotyczący nauczycieli, wychowawców i  pracowników internatu. Ostatnią konkurencją było rozwiązanie zagadki logicznej, która zaintrygowała wszystkich obecnych. Na koniec „kociaki” wypiły przygotowane aromatyczne mleko i złożyły przysięgę przed panią kierownik.

Nowo wybrany samorząd internatu rozdał pamiątkowe dyplomy. Po trudach zabawy można było sięgnąć po słodki poczęstunek.

 

 

wychowawcy: mgr Dorota Szwiec

mgr Barbara Zubala

Rafa

2.10.2018 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu.

Wybory do Samorządu Internatu

 

W dniu 2 października 2018 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu. Każdy mieszkaniec miał możliwość oddania głosu na swojego kandydata, zaznaczając to na karcie do głosowania.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: mgr Barbara Zubala – przewodnicząca oraz członkowie – Anna Lipińska i Anna Wójtowicz. Po głosowaniu komisja przeliczyła wszystkie głosy i podała wyniki wyborów.

Przewodniczącą Samorządu Internatu została Sara Grabczak, zastępcą – Dominik Balbuza, zaś obowiązki skarbnika będzie pełnić Ernest Kujałowicz.

Nowemu Samorządowi Internatu gratulujemy i życzymy wielu pomysłów oraz dużo chęci i sił do pracy.

 

mgr Barbara Zubala

Rafa

1.10.2018 r. obchodziliśmy Dzień Chłopaka.

Dzień Chłopaka

 

Dzień Chłopaka, przypadający na 30 września, a w naszej szkole obchodzony dzień później, tj. 1 października jest szczególną okazją, aby chłopcy, mężczyźni mogli się poczuć docenieni, potrzebni.

Z tej okazji dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego postanowiły umilić ten dzień kolegom oraz nauczycielom – rozdając cukierki. Samorząd Uczniowski wystosował także prośbę do  nauczycieli, aby przedstawicieli „płci brzydszej” traktować pobłażliwiej podczas oceniania i ten jeden dzień w roku sprawić im tym wyjątkową przyjemność. Panowie bardzo ucieszyli się ze słodkiego poczęstunku i uśmiechu dziewcząt.

Wszystkim chłopakom z naszej szkoły raz jeszcze życzymy wszystkiego dobrego!

 

Samorząd Uczniowski

Rafa

1.10.2018 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”, 14 uczniów Technikum Budowlanego rozpoczęło kurs spawacza.

Kurs – spawacz

 

W dniu 1 października 2018 r., w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”, 14 uczniów Technikum Budowlanego rozpoczęło kurs spawacza. Kurs podzielony jest na zajęcia teoretyczne – 25 godzin i zajęcia praktyczne – 120 godzin.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136.

Zajęciach teoretycznych i praktyczne objęły m.in. następujące zagadnienia:

–  zastosowanie elektryczności do spawania łukowego,

– urządzenia spawalnicze,

– zasady BHP,

– zasady bezpieczeństwa pracy na hali produkcyjnej,

– metody przygotowania złącza do spawania,

– charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry,

– budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG.

Absolwent kursu otrzyma Książeczkę spawacza – z udokumentowanym szkoleniem, oraz Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza – dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza.

 

 

 

 

Rafa

1.10.2018 r. Prezentacja projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, podczas apelu dla uczniów

 

Prezentacja projektu  „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”,
podczas apelu dla uczniów

1 października 2018 r. podczas apelu dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I st. z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Pani Adriana Salamończyk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zaprezentowała uczniom cele, założenia i działania projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej VIII – Edukacja,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół  i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w okresie       od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Działania projektu skierowane są do uczniów technikum zawodowego, technikum budowlanego i branżowej szkoły I st. z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej oraz nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

 

                                                                                                          mgr Małgorzata Limanówka

Rafa

28.09.2018 r. obchodziliśmy uroczyście jubileusz 60 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie.

60 lat Liceum Ogólnokształcącego

im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie

 

„Odwiedzaj swoje wspomnienia.

Uszyj dla nich płócienne pokrowce.

Odsłoń okna i otwórz powietrze.

Bądź dla nich serdeczny i nigdy

Nie daj im poznać po sobie.

To są Twoje wspomnienia”.

Adam Zagajewski

 

Swoje sześćdziesiąte urodziny Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie obchodziło uroczyście 28 września 2018 r.

 

Obchody rozpoczęły się o godzinie 10:00 mszą świętą w Kościele Mariackim w Chojnie, którą koncelebrowali: ksiądz kanonik Jan Zalewski, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Chojnie wraz z byłym, wieloletnim proboszczem tej parafii, księdzem kanonikiem Antonim Chodakowskim oraz księża absolwenci szkoły i obecnie pracujący księża katecheci. Ksiądz dr  Lucjan Chronchol – absolwent liceum wygłosił piękną homilię w nawiązaniu do słów z I czytania z Księgi Koheleta: „Wszystko ma swój czas. Jest czas tworzenia szkoły, który być może niektórzy z nas jeszcze pamiętają. Jest czas entuzjastycznych początków, czas sukcesów, zmagania, trudności i porażek. Jest czas rozpoczynania nauki w pierwszej klasie, czas pierwszych sprawdzianów, czas matury, czas lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych. Czas tworzenia, czas zachwytu i rozczarowań. Czas zawierania znajomości i przyjaźni. Jest czas uczenia się i nauczania innych. Jest czas wspomnień. (…) Zatrzymujemy się zatem dzisiaj zadziwieni nad tajemnicą naszego trwania, zaangażowania i przemijania. Cieszymy się wzajemnym spotkaniem, wspomnieniami i z nadzieją otwieramy się na to, co jeszcze przed nami”.

Z Kościoła Mariackiego uczestnicy uroczystości, prowadzeni przez poczty sztandarowe, przeszli do budynku szkoły. Po poświęceniu tablicy upamiętniającej jubileusz 60 – lecia, w pięknie udekorowanej auli szkolnej, rozpoczęła się część oficjalna obchodów.

Honory gospodarza uroczystości pełniła dyrektor szkoły Adriana Salamończyk, która powitała uczestników uroczystości: przedstawicieli władz samorządowych, wyższych uczelni i lokalnych organizacji, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, emerytowanych dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły, byłych i obecnych uczniów, przedstawicieli lokalnych mediów. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m. in.: Starosta Gryfiński pan Wojciech Konarski, ks. Prałat Antoni Chodakowski, Ks. Kanonik Jan Zalewski, Burmistrz Gminy Chojna pan Adam Fedorowicz, Wicestarosta Gryfiński pan Jerzy Miler, Wiceburmistrz Chojny pan Wojciech Długoborski, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego pani Barbara Rawecka, wizytator KO w Szczecinie pani Jolanta Smagalska, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Cezary Hendryk, Prof. zw. dr hab. Krzysztof Ślebzak – Collegium Iuridicum w Poznaniu, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej ppłk dr inż. Andrzej Soboń, Starszy Chorąży Sztabowy Waldemar Chojnacki z 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Robert Panna.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Dyrektor ZSP w Chojnie pani Adriana Salamończyk, Starosta Gryfiński pan Wojciech Konarski, ks. Kanonik Jan Zalewski, Wizytator KO w Szczecinie pani Jolanta Smagalska oraz absolwent szkoły Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Cezary Hendryk.

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień. Pani dyrektor zabrała obecnych na jubileuszu w podróż przez 6 dekad Liceum, które żyje w sercu i pamięci 5444 absolwentów, 232 nauczycieli, 211 pracowników administracji i obsługi. Prezentacja multimedialna obrazująca 60 lat Liceum przywołała wydarzenia i fakty z kart historii szkoły, jej osiągnięcia i sukcesy, ale przede wszystkim sylwetki pierwszych absolwentów, dyrektorów szkoły oraz nauczycieli. Oklaskami i kwiatami witano absolwentów pierwszego rocznika – Teresę Lizak, Marię Borys, Stanisława Michalskiego oraz byłych dyrektorów – Zbigniewa Srokę, Gerarda Lemke, Cezarego Salamończyka oraz Danutę Czerniukiewicz. Szczególne miejsce w podróży po wspomnieniach zajęli nauczyciele, którzy w chojeńskim liceum zostawili cząstkę swego życia. Wielu z nich już nie ma. Dzień wcześniej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili chojeńskie cmentarze, składając kwiaty na grobach Zmarłych, a uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili Ich pamięć.

Kończąc swoje wystąpienie pani dyrektor przedstawiła szkołę dzisiaj – nowoczesną, przyjazną, otwartą na nowe wyzwania edukacyjne placówkę, co potwierdzają intensywnie i efektywnie realizowane projekty, finansowane ze środków unijnych oraz rządowych, współpraca w ramach patronatów, nowe kierunki kształcenia, liczne inwestycje i modernizacje zmieniające jej wizerunek. Wspomnieniowej podróży po kartach historii Liceum towarzyszyli muzycy z Grodzkiego Kwartetu Smyczkowego w Szczecinie.

W tak ważnym dla nas dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii. Były to gratulacje, kwiaty, upominki złożone na ręce pani dyrektor oraz nadesłane życzenia od absolwentów m. in.: Europosła Mirosława Hoca, rysownika i satyryka Henryka Sawki, O. prof. dr hab. Andrzeja A. Napiórkowskiego – paulina, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US dr. hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza.

Program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, jak zwykle wywołał wzruszenie, refleksję nad przemijającym czasem i niekłamany podziw dla zespołu grupy teatralnej. Wartym podkreślenia jest udział w nim trójki absolwentów – obecnych nauczycieli Liceum.

Część oficjalną uroczystości zakończyło wręczenie jubileuszowych upominków oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie, po którym wszyscy zebrani mogli zwiedzić szkołę, obejrzeć przygotowane wystawy i pamiątki w postaci kronik, dokonać wpisu do Księgi Pamiątkowej oraz KSIĘGI ŻYCZEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ na 100 lecie niepodległości. Uczestnicy uroczystości obejrzeli również pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej klas mundurowych.

Po wspomnieniowych wędrówkach po znanych korytarzach i klasach zaproszeni goście, przyjaciele, dobroczyńcy oraz absolwenci Jubilatki udali się do budynku internatu, na wspólny poczęstunek, przygotowany przez nauczycieli i uczniów kształcących się w klasach gastronomicznych, który sprzyjał wspomnieniom i spotkaniom po latach.

Choć „czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostaną w pamięci na zawsze”. Przekonali się o tym wszyscy uczestnicy obchodów 60 – lecia Liceum im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie. Obecność tak licznie przybyłych Absolwentów potwierdziła, jak wiele Jubilatka znaczyła w ich życiu.

 

Za obecność, pamięć, liczne wyrazy sympatii serdecznie dziękujemy!

Przeżyte chwile na długo pozostaną w pamięci.

 

mgr Anna Krzemińska

Rafa

27.09.2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczcili pamięć byłych nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie.

Uczcili pamięć

W dniu 27 września 2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz  z  opiekunem mgr Leszkiem Lejmanem i ks. mgr Zbigniewem Stachnikiem złożyli kwiaty na grobach byłych dyrektorów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im.  Bohaterów spod Siekierek, przy okazji obchodów jubileuszu 60 – lecia istnienia Liceum. Młodzież miała okazję uczcić pamięć tych, dzięki którym nasza szkoła ma możliwość trwać i  rozwijać się już tyle lat oraz poznać część historii swojej szkoły.

 

 

mgr Leszek Lejman

Rafa

26.09.2018 r. uczniowie kl. II c LO i III c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy kl. II c LO i III c LO

w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

26 września 2018 r. kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, uczestniczący w  projekcie pilotażowym MON, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w oparciu o bazę instruktorsko – dydaktyczną 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji programu we wrześniu, kadeci wzięli udział w  szkoleniu z musztry ogólnowojskowej, w trakcie której ćwiczono i doskonalono umiejętności: organizowania zbiórek, występowania, przemarszu krokiem zwykłym i  defiladowym w kolumnie marszowej.

Doskonalono walkę w bliskim kontakcie, poprzedzoną rozgrzewką. Kadeci ćwiczyli postawy do walki, uderzenia i kopnięcia oraz obronę przed ciosami i kopnięciami.

Odbyły się również zajęcia z łączności, podczas których kadeci trenowali wymianę korespondencji przy pomocy radiostacji plecakowych.

Podczas wojskowego dnia szkoleniowego odbyły się również zajęcia ze szkolenia medycznego. Przeprowadzono symulacje udzielania pierwszej pomocy medycznej rannemu na polu walki.

Po zrealizowaniu wszystkich zagadnień, zaplanowanych w czasie wojskowego dnia szkoleniowego, uczniowie udali się w drogę powrotną do Chojny.

mgr Marek Bednarz

Rafa

26.09.2018 r. odbyła się Szkolna Liga Lekkoatletyczna.

SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA

 

W dniu 26 września 2018 r. w Gryfinie odbyła się Szkolna Liga Lekkoatletyczna. W zawodach wzięły udział następujące szkoły: ZSP w Chojnie, ZSP nr 2 w Gryfinie oraz I LO w Gryfinie.

W klasyfikacji końcowej reprezentacje chłopców i dziewcząt zajęły III miejsca.

Skład reprezentacji ZSP w Chojnie:

1. Szot Adrianna – bieg na 800 m

2. Mendyk Hanna – bieg na 800 m

3. Konsik Julia – bieg na 400 m

4. Fira Dominika – bieg na 400 m

5. Kuziemkowska Katarzyna – bieg na 100 m

6. Michałowska Paulina – skok w dal

7. Grącka Dominika – skok w dal

8. Tarnowska Julia – pchnięcie kulą

9. Kamień Wiktoria – pchnięcie kulą

10. Lewadowski Filip – bieg na 1500 m

11. Lach Piotr – bieg na 1500 m

12. Hrycaj Adam – bieg na 400 m

13. Czernecki Arkadiusz – bieg na 200 m

14. Czernecki Adrian – bieg na 100 m

15. Szkolnicki Mikołaj – bieg na 100 m

16. Dopierała Adrian – skok w dal

17. Szkolnicki Tomasz – skok w dal

18. Nowicki Kacper – skok w dal

19. Krawiec Emil –pchnięcie kulą

20. Olszowik Hubert – pchniecie kulą

Opiekun:

mgr Agnieszka Jabłońska