Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Cele Festiwalu Piosenki Angielskiej

Cele Festiwalu Piosenki Angielskiej

 • możliwość aktywnego działania i realizowania się młodzieży z małego miasta jakim jest Chojna i środowisk wiejskich, przy organizowaniu  imprezy kulturalnej o zasięgu międzynarodowym
 • rozbudzanie inicjatyw lokalnych i aktywności młodzieży wywodzącej się z małych miast i terenów wiejskich,
 • odkrywanie i promowanie młodych talentów,
 • promocja Chojny w Polsce i na arenie międzynarodowej,
 • rozwijanie zaangażowania młodzieży na rzecz współpracy międzynarodowej,
 • prezentacja dorobku i wymiana doświadczeń przedstawicieli szkół średnich i ośrodków kultury w zakresie pogłębiania i promowania idei integracji europejskiej,
 • wyrównywanie i ujednolicanie europejskich standardów życia,
 • umacnianie więzi między partnerami zagranicznymi i polskimi, uczestniczącymi w projekcie,
 • wzajemna wymiana, poznawanie i tworzenie poprzez kontakty indywidualne wspólnego dziedzictwa kulturowego,
 • poznawanie kultury i historii państw uczestniczących w projekcie,
 • propagowanie języka angielskiego i kultury anglojęzycznej wśród młodzieży,
 • likwidacja bariery językowej miedzy polskimi, a zagranicznymi partnerami projektu,
 • integracja środowiska uczniowskiego, nauczycielskiego, samorządowego województwa   zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz partnerów zagranicznych,

    Projekt jest imprezą cykliczną, mającą swój początek w roku 1994.  Organizatorami projektu od samego początku jest młodzież chojeńskich szkół średnich pod opieką dwojga nauczycieli. Głównym celem projektu jest zaangażowanie młodzieży wywodzącej się z małych miasteczek i terenów wiejskich, głównie popegeerowskich w organizowanie imprezy kulturalno edukacyjnej o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a także propagowanie uczenia się języka angielskiego . Projekt skierowany jest do młodzieży
w przedziale wiekowym od 16 do 26 roku życia,  reprezentującej szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie, ośrodki kultury z całej Polski, a szczególnie z północno-zachodnich jej obszarów oraz do młodzieży ze szkół miast należących do Douzelage.  Występy młodzieżowych zespołów polskich i zagranicznych są coroczną atrakcją dla  społeczności lokalnej. Wszystkie działania związane z projektem realizowane są przez młodzież pod opieką nauczycieli według opracowanego harmonogramu. Rodziny polskich uczniów goszczą u siebie większość młodzieży z zagranicy, co daje możliwość bezpośredniego kontaktu, a w efekcie umacnianie więzi między partnerami, poznawanie i tworzenie wspólnego dziedzictwa kulturowego, likwidację barier językowych, a także wyjazdów polskich uczniów do swoich zagranicznych przyjaciół. Kształcenie u młodzieży aktywnych postaw, rozbudzanie zainteresowania obcą kulturą i językiem, motywowanie do działania  na rzecz środowiska lokalnego, zwiększa ich świadomość, wyrównuje standardy życia. Odkrywanie i promowanie młodych talentów, promocja Chojny oraz  nawiązywanie kontaktów ze szkołami w Polsce i za granicą jest celem organizatorów projektu.

linki

galeria