Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Edukacja wojskowa w Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych

Edukacja wojskowa

w  Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych

 

Opracowany i koordynowany przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” program Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”  ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu    o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej  i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.

 Na czym polega program? 

Program uruchomiony został 1 września 2017 roku, kiedy to ruszyła jego pierwsza edycja z udziałem 58 szkół. Obecnie rozpoczyna się V edycja programu.

W każdej edycji  nauka w ramach programu trwa przez dwa lata (dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej  w zależności od typu szkoły. Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego podczas obozów szkoleniowych. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa. Powyższe zajęcia odbywają przy wsparciu jednostek wojskowych  i instytucji podległych MON, w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy wojskowi.

Finalnie program zmierza do utworzenia w Polsce – w oparciu o rejony administrowania Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW) – sieci szkół, które prowadzą w ramach innowacji pedagogicznej jednolite szkolenie wojskowe uczniów klas wojskowych.

 Dla kogo? 

Program ma charakter ogólnopolski. Organizatorom zależy aby, na obszar administrowany przez każde WKU przypadała przynajmniej jedna szkoła z klasami mundurowymi, przy jedoczesnej możliwości przydzielenia jednostki wojskowej, która udziela wsparcia szkoleniowego w procesie nauczania Edukacji wojskowej.

 Korzyści dla uczniów 

Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem są realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły poprzez:

1. odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

2. preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

3. przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach – dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;

4. stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci: dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia (w formie dotacji celowych dla organów prowadzących szkoły); zaświadczenia potwierdzającego realizację programu nauczania EW w Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu nauczania EW jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).

 Cele ogólne programu 

1) Kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży oraz szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski. Promowanie właściwych postaw moralnych przez wartości odnajdywane w etosie służby wojskowej.

2) Zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP oraz przygotowanie do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej).

3) Podnoszenie sprawności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań.

4) Kształtowanie uniwersalnych kompetencji społecznych oraz zdolności obronnych.

Ponadto realizacja przedmiotu EW będzie ukierunkowana na:

1) Promocję obronności i Sił Zbrojnych RP.

2) Wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

3) Upowszechnienie wiedzy z zakresu zagadnień obronno-ochronnych, a w szczególności umiejętności racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń militarnych i niemilitarnych (np. klęsk żywiołowych).

4) Przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych.

 

Działania w roku szk. 2022/2023

10.02. 2023 r. odbyło się spotkanie uczniów kl. 4 c LO z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie. [więcej]

8.02.2023 r. kadeci klasy 4 c LO przystąpili do egzaminu końcowego w ramach programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. [więcej]

15.12.2022 r. odbyło się spotkanie uczniów klas mundurowych z pracownikami naukowymi Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. [więcej]

14.12.2022 r. uczniowie klasy 3 ac LO uczestniczyli w webinarium o Straży Miejskiej w ramach projektu „Praktyczny Narodowy”. [więcej]

16.11.2022 r. uczniowie klasy 2 d i 3d LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych z kryminalistyki w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. [więcej]

26.10.2022 r. kadeci kl. 1 c LO i kl. 4 c LO realizowali zajęcia praktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.[więcej]

30.09.2022 r. kadeci klasy 2 c, 3 c i 4 c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach. [więcej]

– 27.09.2022 r. kadeci kl. 1 c LO i 4 c LO realizowali zajęcia praktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach [więcej]

 Działania w roku szk. 2021/2022

Działania w roku szk. 2020/2021

Działania w roku szk. 2019/2020

Działania w roku szk. 2018/2019

Działania w roku szk. 2017/2018

GALERIA

Dzień Szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach – 30.09.2020 r. [więcej]

Wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach – 29.01.2020 r. [więcej]

Wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach – 18.12.2019 r. [więcej]

Dzień otwarty Policji – 23.10.2019 r. [więcej]

Obóz szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym 10-14.09.2018 r. [więcej]

Egzamin praktyczny w 5 Pułku Inżynieryjnym w Podjuchach – 13.06.2018 r. [więcej]

II Konferencja klas mundurowych – 22.05.2018 r. [więcej]

Rocznica Forsowania Odry w Siekierkach – 21.04.2018 r. [więcej]

Święto Szkoły – 16.04.2018 r. [więcej]

Wojewódzki Konkurs Musztry – 06.04.2018 r. [więcej]

Wojskowy dzień szkoleniowy w ZSP w Chojnie – 21.03.2018 r. [więcej]

Wizyta w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie – 7.03.2018 r. [więcej]

Obchody 73. rocznicy wkopania słupa granicznego w Czelinie – 4.03.2018 r. [więcej]

IX Turniej Piłki Siatkowej w ramach współpracy z 5 Pułkiem Inżynieryjnym w Szczecinie – 28.02.2018 r. [więcej]

Wojskowy dzień szkoleniowy klas mundurowych w ZSP w Chojnie – 21.02.2018 r. [więcej]

Zajęcia w 5 Pułku Inżynieryjnym w Podjuchach – 20.12.2017 r. [więcej]

Zajęcia w 5 Pułku Inżynieryjnym w Podjuchach – 20.09.2017 r. [więcej]

linki

galeria