Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Hotelarz animatorem czasu wolnego

Innowacja „Hotelarz animatorem czasu wolnego”

 Opis innowacji:  

Innowacja „Hotelarz animatorem czasu wolnego” jest uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej, w ramach oferowanego kierunku kształcenia w zawodzie Technik Hotelarstwa. Nowatorskie rozwiązania, programowe i organizacyjne, obejmują wprowadzenie dodatkowych zajęć z zakresu animacji czasu wolnego. Zajęcia będą realizowane na podstawie opracowanego autorskiego programu nauczania. Chętni uczniowie będą mieli również możliwość ukończenia kursu i zdobycia certyfikatu Animatora Czasu Wolnego. Zajęcia umożliwią młodzieży zdobycie dodatkowych wiadomości i umiejętności oraz lepszy start w życiu zawodowym. Realizacja innowacji wzmocni wiarę uczniów we własne możliwości, rozwinie umiejętności współdziałania z ludźmi z różnych grup wiekowych oraz umiejętności interpersonalne.

 Zakres innowacji: 

Adresatami innowacji są uczniowie z klasy 3, kształcący się w zawodzie Technik Hotelarstwa. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2022/2023.
Zajęcia innowacyjne będą odbywać się w ramach zajęć obowiązkowych, dla zadeklarowanych uczniów, w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

 Cele innowacji: 

• poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej ZSP w Chojnie,
• przygotowanie do podjęcia studiów wyższych na wybranych uczelniach, a zwłaszcza związanych z hotelarstwem i turystyką,
• możliwość podjęcia pracy w dziale rekreacyjnym hotelu,
• zadowolenie w zakresie samorealizacji,
• nabycie umiejętności współpracy z różnorodnymi zespołami ludzi,
• uświadomienie roli, jaką będą pełnili w przyszłości.

 Zaplanowane działania: 

Przewidziane zostały zajęcia w wymiarze 30 godzin lekcyjnych.
Realizowane treści:
I. Animator zabaw dla dzieci – wprowadzenie teoretyczne – 2 h,
II. Autoprezentacja – 1 h,
III. Bezpieczeństwo podczas animacji – 2 h,
IV. Praktyczne gry i zabawy:

A) integracyjne – 3 h,
B) ruchowe – 3 h,
C) zabawy taneczne – 3 h.

V. Zabawy z chustą animacyjną – 5 h,
VI. Skręcanie/modelowanie balonów – 4 h,
VII. Face paintig – 5 h,
VIII. Gry i zabawy dla nastolatków – 1 h,
IX. Gry i zabawy dla dorosłych – 1 h.
W ramach innowacji zaplanowano również działania dodatkowe takie jak:
– organizacja zajęć animacyjnych dla dzieci w szkole podstawowej lub przedszkolu,
– spotkanie z zawodowym animatorem,
– zajęcia malowania twarzy, prowadzone przez instruktora plastyka.

mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

Działania w roku szk. 2022/2023

 15.06.2023 r. uczniowie kl. 3TH, realizujący innowację pedagogiczną „Hotelarz animatorem czasu wolnego”, przeprowadzili zajęcia w SP nr 1 w Chojnie. [więcej]

 13.06.2023 r. uczniowie kl. 3TH, realizujący innowację pedagogiczną „Hotelarz animatorem czasu wolnego”, wzięli udział w spotkaniu z animatorem. [więcej]

linki

galeria