Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Projekt pt. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość! – opis projektu

Projekt pt. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” w ramach RPO WZ
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

 

Od 1 września 2018 r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie realizuje projekt  projekt pt. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, finansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I st. z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej, dzięki podniesieniu ich umiejętności i kompetencji zawodowych oraz zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań:

  1. Podniesienie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów uczestniczących w formach wsparcia:

– praktyki/staże u pracodawców,

– pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,

– dodatkowe zajęcia specjalistyczne,

– kursy i szkolenia zawodowe,

– kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego, opłata za egzamin,

– zajęcia w szkołach wyższych,

– utworzenie klasy patronackiej.

  1. Doposażenie pięciu pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
  2. Wsparcie kompetencyjne nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty, staże u pracodawców.
  3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

– zajęcia grupowe i indywidualne,

  1. Utworzenie Szkolnego Punktu Przedsiębiorczości.

 

Termin realizacji:

1.09.2018 – 31.03.2021

Wartość projektu:
Wartość projektu – 1 980 933, 08 PLN

Dofinansowanie z UE – 1 683 793,11 PLN

 

linki

galeria